საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისია

განმცხადებელი:


წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი:


განცხადება

(რეკომენდაციის გაცემის თაობაზე)

პირველადი განცხადება
დამატებითი განცხადება

წერილის № წერილის გაცემის თარიღი

წერილის რეკვიზიტები, რომლის საპასუხოდაც არის წარმოდგენილი დამატებითი განცხადება

გთხოვთ, გასცეთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის რეკომენდაცია.

1. რეკომენდაცია მესაჭიროება შემდეგი სალიცენზიო საქმიანობის განსახორციელებლად

1.1
სამხედრო პროდუქციის დამზადების, წარმოების გენერალური ლიცენზია
1.2
სამხედრო პროდუქციის შეკეთების (მოდერნიზებისა და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით) გენერალური ლიცენზია
1.3
სამხედრო პროდუქციით ვაჭრობის გენერალური ლიცენზია
1.4
სამხედრო პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ლიცენზია
1.5
სამოქალაქო იარაღის , ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების, საბრძოლო მასალის და საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტების დამზადების (წარმოების) ლიცენზია
1.6
სამოქალაქო იარაღის და ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების შეკეთების ლიცენზია
1.7
სამოქალაქო იარაღით, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებით, საბრძოლო მასალით და საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტებით ვაჭრობის ლიცენზია

2. რეკომენდაცია მესაჭიროება შემდეგი სანებართვო ქმედების განსახორციელებლად:

2.1
სამხედრო პროდუქციის იმპორტის ნებართვა
2.2
სამხედრო პროდუქციის ექსპორტის ნებართვა
2.3
სამხედრო პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა
2.4
სამხედრო პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ნებართვა
2.5
სამხედრო პროდუქციაზე ტექნიკური დახმარების ნებართვა
2.6
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის იმპორტის ნებართვა
2.7
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ექსპორტის ნებართვა
2.8
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ტრანზიტის ნებართვა
2.9
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე საბროკერო მომსახურების ნებართვა
2.10
ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე ტექნიკური დახმარების ნებართვა
2.11
სამოქალაქო იარაღის, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტების, საბრძოლო მასალის და საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტების იმპორტის, ექსპორტის, რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა

3. სანებართვო ქმედებას დაქვემდებარებული:

3.1 სამხედრო პროდუქცია

დასახელება და ძირითადი მახასიათებლები რაოდენობა/მოცულობა წაშლა
ველის დამატება

3.2 ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია

დასახელება და ძირითადი მახასიათებლები რაოდენობა/მოცულობა წაშლა
ველის დამატება

3.3 სამოქალაქო იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტები, საბრძოლო მასალა და საბრძოლო მასალის ძირითადი ელემენტები

დასახელება რაოდენობა/მოცულობა წაშლა
ველის დამატება

3.4 რეკომენდაციის მისაღებად საჭირო საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე სხვა გარემოების ამსახველია ინფორმაცია

3.4.1 ექსპორტიორი (იმპორტის ანდა ტრანზიტის შემთხვევაში).
3.4.2 იმპორტიორი (ექსპორტის ანდა ტრანზიტის შემთხვევაში).
3.4.3 ბროკერი/შუამავალი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
3.4.4 საბოლოო მომხმარებელი.
3.4.5 პროდუქციის საბოლოო მოხმარების ადგილი.
3.4.6 პროდუქციის საბოლოო მოხმარების მიზანი.
3.4.7 პროდუქციის გადაადგილების მარშრუტი.
3.4.8 შენიშვნა არსებობის შემთხვევაში.

ვადასტურებ, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია არის სწორი და უტყუარი.

ვაცხადებ თანხმობას, რომ:

რეკომენდაციის გაცემის მიზნით დაამუშაოთ წარმოდგენილი პერსონალური ანდა სხვა სახის მონაცემები
კომისის რეკომენდაცია და გადაწყწვეტილება მივიღო ამ განცხადებაში მითითებულ მისამართზე

ხელმოწერა

თარიღი