საქართველოს მთავრობის

დადგენილება № 394

2014 წლის 13 ივნისი  ქ.თბილისი

 

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ

 

მუხლი 1

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტისა და 22-ე მუხლის საფუძველზე, დამტკიცდეს:

ა) სამხედრო პროდუქციის ნუსხა (დანართი №1);

ბ) ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხა (დანართი №2).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს  2014 წლის 1 ოქტომბრიდან.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                ირაკლი ღარიბაშვილი

 

 

დანართი 2

 

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხა

 

ამ ნუსხით ხორციელდება საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლი საქართველოს ეროვნული უშიშროების ინტერესების გათვალისწინებით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესაბამისად მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმების განსამტკიცებლად.

 

ნუსხის სტრუქტურა

ნუსხის ყოველი აბზაცი იწყება ხუთსიმბოლოიანი კოდით, მაგალითად, 3A001. თითოეულ სიმბოლოს გააჩნია განსაზღვრული მნიშვნელობა.

პირველი რიცხვითი სიმბოლო აღნიშნავს ერთ-ერთ კატეგორიას:

კატეგორია 0 ბირთვული მასალები, საშუალებები და აღჭურვილობა

კატეგორია 1 სპეციალური მასალები და შესაბამისი აღჭურვილობა

კატეგორია 2 მასალების დამუშავება

კატეგორია 3 ელექტრონიკა

კატეგორია 4 კომპიუტერები

კატეგორია 5 კავშირგაბმულობა და "ინფორმაციის დაცვა"

კატეგორია 6 სენსორები და ლაზერები

კატეგორია 7 ნავიგაცია და საავიაციო ელექტრონიკა

კატეგორია 8 საზღვაო

კატეგორია 9 ავიაკოსმოსური მრეწველობა და გადაადგილების საშუალებები

 

მეორე ასოითი სიმბოლო აღნიშნავს პროდუქციის ერთ-ერთ ჯგუფს:

 

A. სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები;

B . ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა/აღჭურვილობა;

C. მასალები;

D. პროგრამული უზრუნველყოფა;

E. ტექნოლოგია.

 

მესამე რიცხვითი გამოსახულება მიუთითებს გაუვრცელებლობისა და უსაფრთხოების შესაბამის რეჟიმზე.

მეოთხე და მეხუთე რიცხვითი სიმბოლო შეესაბამება პროდუქციის შესაბამის ნომერს.

ორი (**) ვარსკვლავით აღნიშნულად ჩაითვლება ის ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია, თუ მისი ექსპორტი, იმპორტი, ტრანზიტი, საბროკერო მომსახურება და ტექნიკური დახმარება ხორციელდება ქვეყანაში ან ქვეყნიდან, რომელსაც გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეზოლუციით ადევს სანქცია/ემბარგო.

 

ზოგადი შენიშვნები

1. სამხედრო დანიშნულებით შექმნილი ან მოდიფიცირებული პროდუქტის კონტროლისათვის იხილეთ სამხედრო პროდუქციის ნუსხა (დადგენილების დანართი №1).

2. წინამდებარე დანართში მოცემული პროდუქციის კონტროლის განხორციელებას ხელი არ უნდა შეუშალოს ნებისმიერი ისეთი არაკონტროლირებადი პროდუქციის (მათ შორის დანადგარების) ექსპორტმა, რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტ კონტროლირებად კომპონენტს; როდესაც კონტროლირებადი კომპონენტი ან კომპონენტები წარმოადგენს ასეთი პროდუქციის ძირითად ნაწილს და შეიძლება მოიხსნას და გამოყენებულ იქნეს სხვა დანიშნულებით.

HB: იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ, უნდა ჩაითვალოს თუ არა რომელიმე კომპონენტი ან კომპონენტები ძირითად ელემენტად, საჭიროა გათვალისწინებულ იქნეს ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა: რაოდენობა, ღირებულება, ტექნოლოგიური ნოუ-ჰაუ და სხვა სპეციალური გარემოებები, რის შედეგადაც შეიძლება დადგინდეს, არის თუ არა კონტროლს დაქვემდებარებული კომპონენტი ან კომპონენტები შესაბამისი პროდუქციის ძირითადი ელემენტი.

3. წინამდებარე დანართში მითითებული პროდუქცია მოიცავს როგორც ახალ, ასევე ნახმარ პროდუქციას.

4. ზოგიერთ შემთხვევებში, ქიმიკატები წარმოდგენილია დასახელებით და CAS (აშშ-ს ქიმიური რეფერატიული სამსახური) ნომრებით. ნუსხა შეეხება იგივე სტრუქტურული ფორმულის მქონე ქიმიკატებს (მათ შორის ჰიდრატებს), მათი დასახელების და CAS ნომრების მიუხედავად. CAS ნომრები მოცემულია კონკრეტული ქიმიკატების ან ნარევების იდენტიფიკაციის გასაადვილებლად, ნომენკლატურის მიუხედავად. CAS ნომრები არ გამოიყენება, როგორც უნიკალური იდენტიფიკატორები, რამდენადაც ნუსხაში შეტანილ ზოგიერთი ქიმიკატის სხვადასხვა ფორმებს სხვადასხვა CAS ნომრები აქვს. ასევე ნუსხაში შეტანილი ქიმიკატის შემცველ ნარევებსაც შეიძლება განსხვავებული CAS ნომერი ჰქონდეს.

 

შენიშვნა ბირთვული ტექნოლოგიების შესახებ (NTN)

 (იკითხება 0 კატეგორიის პუნქტთან ერთად)

"ტექნოლოგია", რომელიც უშუალოდაა დაკავშირებული 0 კატეგორიის ფარგლებში ნებისმიერ პროდუქციასთან, კონტროლდება 0 კატეგორიის დებულებების შესაბამისად.

"ტექნოლოგია", კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის შემუშავების, წარმოებისა და გამოყენებისთვის, ექვემდებარება კონტროლს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის გამოიყენება არაკონტროლირებადი პროდუქციის მიმართ.

პროდუქციის ექსპორტი ასევე ითვალისწინებს პროდიუქტთან ერთად "ტექნოლოგიის" მინიმალურ გადაცემას საბოლოო მომხმარებლისთვის, რაც საჭიროა ასეთი პროდუქციის მონტაჟის, ექსპლუატაციის, ტექ-მომსახურებისა და რემონტისთვის.

"ტექნოლოგიის" გადაცემის კონტროლი არ ვრცელდება ინფორმაციაზე, რომელიც საჯაროდაა ცნობილი და ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებს წარმოადგენს.

 

ზოგადი შენიშვნა ტექნოლოგიის შესახებ (GTN)

(იკითხება 1-9 კატეგორიების პუნქტთან ერთად)

ექსპორტი იმ "ტექნოლოგიის", რომელიც საჭიროა 1-დან 9-მდე კატეგორიის ფარგლებში კონტროლირებადი პროდუქციის შემუშავების, წარმოებისა და გამოყენებისთვის, რეგულირდება 1-დან 9-მდე კატეგორიის დებულებების შესაბამისად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის გამოიყენება არაკონტროლირებადი პროდუქციის მიმართ.

"ტექნოლოგია", რომელიც საჭიროა კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის შემუშავების," წარმოებისა და გამოყენებისთვის, ექვემდებარება კონტროლს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ის გამოიყენება არაკონტროლირებადი პროდუქციის მიმართ.

კონტროლი არ ვრცელდება "ტექნოლოგიაზე", რაც მინიმალურად საჭიროა ისეთი პროდუქციის მონტაჟის, ექსპლუატაციის, ტექმომსახურებისა და რემონტისთვის, რომელიც არ ექვემდებარება კონტროლს ან რომლის ექსპორტიც ნებადართულია.

NB: ეს არ ათავისუფლებს/გამორიცხავს 1E002.e., 1E002.f, 8E002.a. და 8E002.b. პუნქტებში მითითებულ „ტექნოლოგიას".

„ტექნოლოგიის" გადაცემის კონტროლი არ შეეხება ინფორმაციას, რომელიც საჯაროდაა ცნობილი და ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებს წარმოადგენს ან იმ მინიმალურ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია საპატენტო განაცხადებისთვის.

 

ზოგადი შენიშვნა პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ (GSN)

(ამ შენიშვნას გააჩნია უპირატესი ძალა D პროდუქციის ჯგუფის 0-9 კატეგორიებზე დაწესებულ კონტროლზე)

წინამდებარე ნუსხაში 0-დან 9-მდე კატეგორიები არ არეგულირებს "პროგრამულ უზრუნველყოფას", რომელიც:

a. საზოგადოდ ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის:

1. გაყიდვაშია საცალო გაყიდვის პუნქტებში შეზღუდვების გარეშე შემდეგი პირობით:

a. საცალო ტრანზაქციებით;

b. ფოსტით დაკვეთის ტრანზაქციებით;

c. ელექტრონული ტრანზაქციებით;

d. სატელეფონო დაკვეთის ტრანზაქციებით;

2. გათვალისწინებულია მომხმარებლის მიერ დასაინსტალირებლად, მიმწოდებლის შემდგომი არსებითი მხარდაჭერის გარეშე; ან

 NB: პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ ზოგადი შენიშვნის "a" პუნქტი არ ათავისუფლებს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც 5 კატეგორიის 2 ნაწილში ("ინფორმაციის დაცვა") არის მოცემული.

b. "საჯაროდაა ხელმისაწვდომი":

 

დანართში გამოყენებული შემოკლებებისა და აბრევიატურების განმარტებები

 

აბრევიატურები

მნიშვნელობები

 ABEC

 რგოლური საკისრების საინჟინრო კომისია

 AGMA 

 ხელსაწყოების მწარმოებელი ამერიკული ასოციაცია

AHRS 

კურსოვერტიკალი

AISI 

რკინისა და ფოლადის ამერიკული ინსტიტუტი 

ALU 

არითმეტიკულ ლოგიკური მოწყობილობა  

ANSI 

ამერიკის ეროვნული სტანდარტების ინსტიტუტი

ASTM 

მასალათა გამოცდის ამერიკული საზოგადოება

ATC 

საჰაერო მოძრაობის კონტროლი

AVLIS 

ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის პროცესი

CAD 

ავტომატიზირებული პროექტირების სისტემები

CAS 

ქიმიური რეფერალური სამსახური

CCITT 

სატელეგრაფო და სატელეფონო კავშირის საერთაშორისო კონსულტაციური კომიტეტი

CDU 

მართვის და ინდიკაციის ბლოკი

CEP 

წრიული გადახრის ალბათობა

CNTD 

თერმული დაფენა ფორმირების კონტროლით

CRISLA 

შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქცია

CVD 

ორთქლიდან ქიმიურად დაფენა

CW 

ქიმიური ომი

CW ლაზერებისთვის 

უწყვეტი ტალღა

DME 

მანძილმზომი ხელსაწყოები

DS 

მიმართული კრისტალიზაციით

EB-PVD 

ელექტრონულ-სხივური – ორთქლიდან ფიზიკური დაფენა

EBU 

ევროპის მაუწყებელთა კავშირი

ECM

ელექტრო-ქიმიური დამუშავება

ECR 

ელექტრონულ-ციკლოტრონული რეზონანსი

EDM 

ელექტრული განმუხტვის ჩარხები

EEPROMS 

ელექტრულად წაშლადი პროგრამირებადი მუდმივი მეხსიერება 

EIA 

ელექტრონულ წარმოებათა ასოციაცია 

EMC 

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა

ETSI 

ევროპის ტელეკომუნიკაციური სტანდარტების ინსტიტუტი

FFT 

ფურიეს სწრაფი გარდაქმნა

GLONASS 

გლობალური ნავიგაციური სატელიტური სისტემა

GPS 

გლობალური პოზიციონირების სისტემა

HBT 

ჰეტერო-ბიპოლარული ტრანზისტორები

HDDR 

მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩაწერა

HEMT 

ელექტრონების მაღალი მობილურობის ტრანზისტორები

ICAO 

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

IEC 

საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისია

IEEE 

ელექტრო და ელექტრონული საინჟინრო ინსტიტუტი

IFOV

მყისიერი მზერის არე

ILS 

დაჯდომის ინსტრუმენტული სისტემა

IRIG 

პოლიგონთაშორისი ინსტრუმენტული გაზომვების ჯგუფი

ISA 

საერთაშორისო სტანდარტული ატმოსფერო

ISAR 

შებრუნებული სინთეტური აპერტურის რადარი

ISO 

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ITU 

ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო კავშირი

JIS 

იაპონური სამრეწველო სტანდარტი

JT 

ჯოულ-ტომსონი

LIDAR 

სინათლის აღმოჩენისა და მანძილის გაზომვა

LRU 

ხაზის ჩანაცვლებადი ელემენტი

MAC

გზავნილის აუტენტიფიცირების კოდი

Mach 

ობიექტის სიჩქარის შეფარდება ბგერის სიჩქარესთან (ერნსტ მახის საპატივცემულოდ)

MLIS 

მოლეკულური მეთოდით "ლაზერული" სეპარაცია

MLS 

დაჯდომის მიკროტალღური სისტემები

MOCVD 

ლითონ-ორგანიკის ორთქლიდან ქიმიური დაფენა

MRI 

მაგნიტურ რეზონანსული ვიზუალიზაცია

MTBF 

მტყუნებათაშორისი საშუალო დრო

Mtops 

მილიონი თეორიული ოპერაცია წამში

MTTF

მტყუნებათაშორისი საშუალო დრო

NBC 

ბირთვული, ბიოლოგიური და ქიმიური

NDT 

არამრღვევი ტესტი

PAR 

დაჯდომის ზუსტი მანევრის რადარი

PIN 

პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი

ppm 

მემილიონედი 

PSD 

სიმძლავრის სპექტრალური სიმკვრივე

QAM 

კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირება

RF 

რადიო სიხშირე

SACMA 

გაუმჯობესებული კომპოზიტური მასალების მომწოდებელთა ასოციაცია

SAR 

სინთეტური აპერტურის რადარი

SC

მონოკრისტალი 

SLAR 

გვერდითი დამზერის ცის რადარის

SMPTE 

კინოსა და ტელევიზიის ინჟინერთა საზოგადოება

SRA 

დეფექტური დეტალების ჩანაცვლებადი კომპლექტი

SRAM 

სტატიკური ოპერატიული მეხსიერება

SRM 

SACMA- ს მიერ რეკომენდებული მეთოდები 

SSB 

ერთი გვერდითი ზოლი

SSR 

დამხმარე რადიოლოკაციური რადარი

TCSEC 

დაცულ გამომთვლელ სისტემათა უსაფრთხოების შეფასების კრიტერიუმები

TIR 

მთლიანი ჩვენება

UV 

ულტრაიისფერი

UTS 

სიმტკიცის ზღვარი

VOR 

ზემაღალი სიხშირის ყველგან მიმართული დიაპაზონი

YAG 

იტრიუმ /ალუმინის სახეხი

 

დანართში გამოყენებული ტერმინების განსაზღვრებები

 

ტერმინები, რომლებიც ჩასმულია „ბრჭყალებში თითო-თითო მძიმის გამოყენებით'', მოცემულია შესაბამისი პუნქტის ტექნიკურ შენიშვნაში.

ტერმინები, რომლებიც ჩასმულია „ბრჭყალებში ორ-ორი მძიმის გამოყენებით" მოცემულია ქვემოთ:

NB: კატეგორია მითითებულია განსაზღვრული ერთეულის შემდეგ, ფრჩხილებში.

„სიზუსტე" (2 6), ჩვეულებრივ განისაზღვრება უზუსტობის მიხედვით, ნიშნავს მოცემული სიდიდის მიღებული სტანდარტიდან ან ჭეშმარიტი მნიშვნელობიდან მაქსიმალურ დადებით ან უარყოფით გადახრას.

„ფრენის აქტიური მართვის სისტემები" (7) წარმოადგენს სისტემებს, რომელიც „საჰაერო ხომალდის" ან რაკეტის არასასურველი მოძრაობების ან კონსტრუქციების გადატვირთვების თავიდან აცილების მიზნით, მუშაობს სენსორებიდან შემოსული მონაცემების ავტონომიურად გადამუშავებით და შემდგომ აუცილებელი პრევენციული ბრძანებების მიწოდებით ავტომატურ მართვაზე.

„მოქმედი პიქსელი" (6 8) წარმოადგენს მყარი სხეულის ბადის მინიმალურ (ერთ) ელემენტს, რომელსაც სინათლით (ელექტრომაგნიტური ტალღით) დასხივებისას იძენს ფოტოელექტრული გადაცემის ფუნქციას.

„ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული" (1) ნიშნავს ნებისმიერ მოდიფიკაციას ან შერჩევას (მაგ. სისუფთავის, შენახვის ვადის, მომწამვლელობის, გავრცელების მახასიათებლების ან ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ მდგრადობის შეცვლას), ადამიანების ან ცხოველების მოსპობის, მოწყობილობის დეგრადაციის ან მოსავალის ან გარემოს დაზიანების ეფექტურობის გასაზრდელად.

„რეგულირებული პიკური მუშაობა" (4) წარმოადგენს შესწორებულ პიკურ სიჩქარეს, რომლითაც "ციფრული კომპიუტერი" ახდენს 64-ბიტიან ან უფრო დიდი რიცხვების მიმატებას და გამრავლებას, მძიმის გადაადგილებით და გამოისახება აწონილ ტერაფლოპებში (WT), რაც ნიშნავს წამში 1012 შესწორებულ ოპერაციას, მოძრავი მძიმით,

 

N.B იხ. 4 კატეგორიის ტექნიკური შენიშვნა

"საჰაერო ხომალდი" (1 7 9) ნიშნავს ფიქსირებული ფრთის, სახსრული შეერთების ფრთის, მბრუნავი ფრთის (ვერტმფრენი), მბრუნავი როტორის ან მბრუნავი ფრთის მქონე საფრენ აპარატს.

N.B. იხ. აგრეთვე, "სამოქალაქო საჰაერო ხომალდი".

"ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაცია" (2) ნიშნავს მწარმოებლის მიერ კონკრეტული დანადგარის-ინსტრუმენტის მოდელისთვის სისტემური პოზიციონირების ყველა ცდომილების ან კონკრეტული კოორდინატის გასაზომი მოწყობილობის გაზომვის ცდომილების მინიმუმამდე შემცირების ყველა შესაძლო ზომებს.

"კავშირგაბმულობის საერთაშორისო კავშირის ITU" (3 5) მიერ გამოყოფილი სიხშირე რეგულირდება ITU-ს მოქმედი რადიო წესების შესაბამისად, რომელიც ეხება პირველად, ნებადართულ და მეორად მომსახურებას.

NB: არ მოიცავს დამატებით ან ალტერნატიულ გამოყოფას.

"კუთხის შემთხვევითი დრეიფი" (7) ნიშნავს კუთხურ ცდომილებას, რომელიც გროვდება დროში, კუთხურ სიჩქარეში თეთრი ხმაურის გამო (IEEE STDD 528-2001)

"მდებარეობის კუთხური გადახრა" (2) ნიშნავს კუთხურ პოზიციას და ფაქტობრივ, ძალზე ზუსტად გაზომილ კუთხურ მდებარეობას შორის მაქსიმალურ სხვაობას, მას შემდეგ, რაც დამაგრებული დეტალი მობრუნდება საწყისი მდგომარეობიდან, დამუშავების შემდეგ (იხ.VDI/VDE 2617ს, პროექტი), კოორდინატების გამზომ მექანიზმზე მობრუნების დამოკიდებულების ცხრილები")

"APP" (4) იგივეა, რაც "შესწორებული პიკური მწარმოებლობა"

"ასიმეტრიული ალგორითმი" (5) ნიშნავს კრიპტოგრაფიულ ალგორითმს, რომელშიც გამოყენებულია სხვადასხვა, მათემატიკურად ურთიერთდაკავშირებული კოდები დაშიფრვისა და გაშიფრვისათვის.

 N.B. "ასიმეტრიული ალგორითმების" ცნების საერთო გამოყენებაა კოდების მართვა.

"მიზნის ავტომატური მიდევნება" (6) ნიშნავს დამუშავების მეთოდს, რომელიც ავტომატურად განსაზღვრავს და რეალურ დროში იძლევა მიზნის ყველაზე უფრო ალბათური მდებარეობის ექსტრაპოლირებულ მნიშვნელობას.

"საშუალო გამოსავალი სიმძლავრე" (6) ნიშნავს "ლაზერის" ჯამურ გამოსავალ ენერგიას, ჯოულებში, გაყოფილს "ლაზერული გამოსხივების ხანგრძლივობაზე" წამებში.

"გავრცელების დაყოვნების დრო ელემენტარულ ვენტილზე" (3) ნიშნავს "მონოლითურ ინტეგრალურ სქემაში" გამოყენებული ელემენტარული ვენტილის შესაბამის გავრცელების დაყოვნებას. "მონოლითური ინტეგრალური სქემების" ჯგუფისთვის იგი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც გავრცელების დაყოვნების დრო მოცემული ჯგუფის ერთ ტიპურ ვენტილზე ან როგორც გავრცელების დაყოვნების ტიპური დრო ერთ ვენტილზე, მოცემული ჯგუფის ფარგლებში.

N.B. 1: "გავრცელების დაყოვნების დრო ელემენტარულ ვენტილზე" არ უნდა იქნეს არეული რთული "მონოლითური ინტეგრალური სქემის" შესასვლელი /გამოსასვლელი დაყოვნების დროსთან.

N.B. 2: "ჯგუფი" შედგება ყველა ინტეგრალური სქემისაგან, რომლისათვისაც გამოიყენება ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი, როგორც მათი დამზადების მეთოდოლოგია და სპეციფიკაცია, შესაბამისი ფუნქციების გარდა:

a) ერთნაირი აპარატული და პროგრამული არქიტექტურა;

b) პროექტირების და დამუშავების ერთნაირი ტექნოლოგია;

c) ერთნაირი ძირითადი მახასიათებლები.

"ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევა" (GGTN, NTN)N ნიშნავს ექსპერიმენტულ ან თეორიულ სამუშაოს, რომელიც ძირითადად სრულდება მოვლენის ან დამზერილი ფაქტების ფუნდამენტალური პრინციპების თაობაზე ახალი ცოდნის მოსაპოვებლად, რომელიც თავდაპირველად არ არის მიმართული კონკრეტული პრაქტიკული მიზნის ან ამოცანისაკენ.

(აქსელერომეტრის) "წანაცვლება" (7) ნიშნავს აქსელერომეტრის საშუალო ჩვენებას დროის მითითებულ ინტერვალში, კონკრეტულ საოპერაციო პირობებში, შემავალი აჩქარების ან ბრუნვის სიგნალთან კორელაციის გარეშე. "წანაცვლების" ერთეულია გრამი ან მეტრი შეფარდებული წამის კვადრატთან (გ ან მ/წმ2) (EIEEE Std 528-2001) (მიკრო გრამი უდრის 1 X 10-6 გ)

(გირო) "წანაცვლება" (7) ნიშნავს გირომოწყობილობის გამოსავალი სიგნალის საშუალო ჩვენებას დროის მითითებულ ინტერვალში, კონკრეტულ სამუშაო პირობებში, შემავალი აჩქარების ან ბრუნვის სიგნალთან კორელაციის გარეშე. "წანაცვლება", როგოც წესი, გამოისახება გრადუსით, საათში (გრად/სთ) (IEEE Std 528-2001).

"მუშტის ეფექტი" (2) ნიშნავს ღერძულ წანაცვლებას მთავარი შპინდელის ერთ ბრუნზე, რომელიც იზომება შპინდელის წინა ზედაპირის პერპენდიკულარულ სიბრტყეში, შპინდელის წინა პანელის ბრუნვის მიმდებარე წერტილში (იხ.ISO 230/1 1986, პუნქტი 5.63).

"ნახშირბადის ბოჭკოს პრეფორმები" (1) ნიშნავს საფარიანი ან საფარის არმქონე ბოჭკოების მოწესრიგებულ განლაგებას, რომელიც გათვალისწინებულია დეტალის სტრუქტურის შესაქმნელად, სანამ შეიქმნება "კომპოზიტის" ფორმირებისათვის საჭირო "მატრიცა".

"CEP" (თანაბარი ალბათობის წრე) (7) წარმოადგენს სიზუსტის ზომას; ესაა წრის რადიუსი, ცენტრით მიზანზე, კონკრეტულ დიაპაზონში, რომელზეც მოდის სასარგებლო დატვირთვის 50 %.

"ქიმიური ლაზერი" (6) ნიშნავს "ლაზერს", რომელშიც აგზნება ხდება ქიმიური რეაქციის დროს გამოთავისუფლებული ენერგიის ხარჯზე.

"ქიმიური ნარევი" (1) ნიშნავს მყარ, თხევად ან გაზობრივ პროდუქტს, რომელიც შედგება ორი ან მეტი კომპონენტისგან, რომლებიც არ რეაგირებენ ერთმანეთთან, ნარევის შენახვის პირობებში.

"უკუბრუნვის ან მიმართულების მართვის სისტემები კონტროლირებადი ცირკულაციით" (7) წარმოადგენს სისტემებს, რომელიც იყენებს აეროდინამიკურ ზედაპირებზე ჰაერით დაბერვის მეთოდს, ზედაპირების მიერ წარმოქმნილი ძალების გასაზრდელად ან სამართავად.

"სამოქალაქო საჰაერო ხომალდი" (1 3 4 7) ნიშნავს იმ "საჰაერო ხომალდებს", რომლის აღნიშვნებიც ჩამოთვლილია სამოქალაქო ავიაციის ხელმძღვანელობის მიერ გამოქვეყნებულ საჰაერო ხომალდების ფრენისათვის ვარგისიანობის სერტიფიკატებში, რომლის თანახმადაც სრულდება კომერციული სამოქალაქო შიდა და გარე რეისები ან ხდება მათი კანონიერი გამოყენება კერძო ან საქმიანი სამოქალაქო მიზნებით.

N.B: იხ., აგრეთვე, "საჰაერო ხომალდი".

"შერეული" (1) ნიშნავს თერმოპლასტიკური ბოჭკოების და არმირების ბოჭკოების ძაფების ურთიერთშერევას არმირების ბოჭკოს "მატრიცული" ნარევის ჩამოსაყალიბებლად მთლიანი ბოჭკოს სახით.

"დაქუცმაცება" (1) ნიშნავს მასალის ნაწილაკებად გადაქცევის პროცესს მსხვრევით ან დაფხვნით.

"სიგნალის გადაცემა საერთო არხით" (5) წარმოადგენს სიგნალის გადაცემის მეთოდს, რომელშიც კომუტატორებს შორის ერთი არხი ატარებს, ნიშანდებული მესიჯების მეშვეობით, სასიგნალო ინფორმაციას, რომელიც შეეხება ხაზების ან ზარების რაოდენობას და სხვა ინფორმაციას, რომელიც გამოიყენება ქსელის მართვისათვის.

"საკომუნიკაციო არხის რეგულატორი" (4) ნიშნავს ფიზიკურ ინტერფეისს, რომელიც მართავს სინქრონული ან ასინქრონული ციფრული ინფორმაციის ნაკადს. იგი წარმოადგენს ბლოკს, რომელიც შეიძლება ჩაინერგოს კომპიუტერში ან ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობაში კომუნიკაციების მისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად.

"საკომპენსაციო სისტემები" (6) შედგება პირველადი სკალარული სენსორის, ერთი ან მეტი სტანდარტის სენსორის (მაგ. ვექტორული მაგნიტომერების) და პროგრამული უზრუნველყოფისგან, რომელიც პლატფორმის ხისტი სხეულის ბრუნვის ხმაურის შემცირების საშუალებას იძლევა.

"კომპოზიტი" (1 2 6 8 9) ნიშნავს "მატრიცას" და დამატებით ფაზას ან დამატებით ფაზებს, რომელიც შედგება ნაწილაკების, ძაფისებრი კრისტალებისა და ბოჭკოებისაგან ან მათი ნებისმიერი კომბინაციისაგან, რომელიც გათვალისწინებულია კონკრეტული მიზნისათვის ან მიზნებისათვის.

"ნაერთი მბრუნავი მაგიდა" (2) ნიშნავს მაგიდას, რომელიც საშუალებას აძლევს დასამუშავებელ დეტალს იბრუნოს და გადაიხაროს ორი არაპარალელური ღერძის მიმართ, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის".

"III/IV ნაერთები" (3 6) ნიშნავს პოლიკრისტალურ ან ბინარულ ან კომპლექსურ მონოკრისტალურ პროდუქტებს, რომლებიც მენდელეევის პერიოდული სისტემის III და V ჯგუფების ელემენტებისგან შედგება (მაგ. გალიუმის არსენიდი, გალიუმ-ალუმინის არსენიდი, ინდიუმის ფოსფიდი).

"კონტურული კონტროლი" (2) ნიშნავს ორ ან მეტ "რიცხვითად კონტროლირებად" მოძრაობას, იმ ბრძანებების შესაბამისად, რომლებიც განსაზღვრავს მომდევნო საჭირო მდებარეობას და მის დასაკავებლად მისაწოდებელ სიჩქარეებს. მიწოდების ეს სიჩქარეები ისე იცვლება ერთმანეთის მიმართ, რომ შეიქმნას სასურველი კონტური. (იხ. ISO/DIS 2806‑1980).

"კრიტიკული ტემპერატურა" (1 3 5) (ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც გადასვლის ტემპერატურა) კონკრეტული "ზეგამტარული" მასალისათვის ნიშნავს ტემპერატურას, რომელზეც მასალა კარგავს მთელ წინაღობას მუდმივი დენის მიმართ.

"კრიპტოგრაფიული აქტივაცია" (5) ნიშნავს ნებისმიერ მეთოდს, რომელიც ააქტიურებს ან აამოქმედებს კრიპტოგრაფიულ რესურსს, უსაფრთხო მექანიზმის მეშვეობით, რომელსაც უზრუნველყოფს ნაკეთო ბის მწარმოებელი და უნიკალური წესითთაა დაკავშირებული ნაკეთობასთან ან კლიენტთან, რომლისთვისაც მოხდა კრიპტოგრაფიული რესურსის აქტივაცია ან ამოქმედება (მაგ. ლიცენზიის გასაღები, სერიული ნომრის საფუძველზე ან ავთენტიფიკაციის ისეთი საშუალება, როგორიცაა სერტიფიკატი ციფრული ხელმოწერით).

 

ტექნიკური შენიშვნა

"კრიპტოგრაფიული აქტივაციის" მეთოდები და მექანიზმები შეიძლება განხორციელდეს აპარატურის, "პროგრამული უზრუნველყოფის"ან "ტექნოლოგიის"სახით.

"კრიპტოგრაფია" (5) ნიშნავს დისციპლინას, რომელიც მოიცავს მონაცემების გარდაქმნის პრინციპებსა და მეთოდებს, მათი ინფორმაციის შინაარსის დასაფარად, მისი გამოუაშკარავებლად მოდიფიცირების ან უნებართვო გამოყენების თავიდან ასაცილებლად. ინფორმაციის გარდაქმნისას "კრიპტოგრაფია" შემოიფარგლება ერთი ან მეტი ''საიდუმლო პარამეტრის'' გამოყენებით (მაგალითად, კრიპტოცვლადებით) ან მასთან დაკავშირებული გასაღებების მართვით.

NB: "საიდუმლო პარამეტრი": ესაა მუდმივა ან კოდი/გასაღები, რომელიც სხვებისათვის უცნობია ან რომელიც მხოლოდ ჯგუფის ფარგლებშია გაზიარებული.

"უწყვეტი ლაზერი" (6) ნიშნავს "ლაზერს", რომელიც უზრუნველყოფს ნომინალურად უცვლელ გამოსავალ ენერგიას, 0.25 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში.

"სანავიგაციო სისტემები მონაცემებზე ბაზირებული ორიენტაციით ("DBRN") (7) ნიშნავს სისტემებს, რომლებიც იყენებს ადრე გაზომილი კარტოგრაფიული მონაცემების სხვადასხვა წყაროებს, რომლებიც გაერთიანებულია ზუსტი სანავიგაციო ინფორმაციის უზრუნველსაყოფად, დინამიკურ პირობებში. მონაცემთა წყაროები მოიცავს ბატიმეტრულ რუკებს, ვარსკვლავურ რუკებს, გრავიტაციის რუკებს, მაგნიტურ რუკებს ან სამგანზომილებიან ციფრულ რელიეფის რუკებს.

"დეფორმირებადი სარკეები" (6) (ასევე ცნობილია, როგორც ადაპტირებადი ოპტიკური სარკეები) ნიშნავს სარკეებს, რომელსაც აქვს:

a. ერთი უწყვეტი ამრეკლი ოპტიკური ზედაპირი, რომელიც სარკეებზე დაცემული ოპტიკური ტალღების ფორმის დამახინჯებების კომპენსირებისათვის დინამიკურად დეფორმირდება ინდივიდუალური მაბრუნებელი მომენტების ან ძალების ზემოქმედებით; ან

b. მრავლობითი ამრეკლი ოპტიკური ელემენტები, რომლის გადადაადგილებაც შესაძლებელია ინდივიდუალურად და დინამიკურად მაბრუნებელი მომენტების ან ძალების გამოყენებით, სარკეებზე დაცემული ოპტიკური ტალღის ფორმის დამახინჯებების კომპენსირებისათვის.

"გაღარიბებული ურანი" (0) ნიშნავს ურანს, რომელიც 235-ე იზოტოპში გაღარიბდა ბუნებრივ ურანში მისი შემცველობის დონის ქვემოთ.

"შემუშავება"(ყველა GTN NTN-სათვის) შეეხება სერიული წარმოების ყველა ფაზას, როგორიცაა: პროექტირება, საპროექტო კვლევა, საპროექტო ანალიზი, პროექტირების კონცეფციები, პროტოტიპების აწყობა და ტესტირება, საწარმოო გამოცდის სქემები, პროექტირების მონაცემები, პროექტირების მონაცემების პროდუქტად გადაქცევის პროცესი, კონფიგურაციის პროექტირება, ინტეგრაციის პროექტირება, განთავსება.

"დიფუზიური შეერთება" (1 2 9) ნიშნავს მყარ მდგომარეობაში არსებული სულ მცირე ორი განცალკევებული ლითონური სხეულის მოლეკულურ დონეზე შეერთებას ერთ სხეულად, რომელშიც შეერთების სიმტკიცე მათ შორის ყველაზე დაბალი სიმტკიცის შესაბამისია.

"ციფრული კომპიუტერი" (4 5) ნიშნავს მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია ერთი ან მეტი დისკრეტული ცვლადის მეშვეობით შეასრულოს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი:

a. მიიღოს მონაცემები;

b. შეინახოს მონაცემები ან ბრძანებები მეხსიერების ფიქსირებულ ან ცვალებად მოწყობილობებში;

c. გადაამუშაოს მონაცემები დამახსოვრებული ბრძანებების სათანადო თანამიმდევრობით, გამოყენებით, რომელიც მოდიფიცირებადია;

d. უზრუნველყოს მონაცემების გამოყვანა;

N.B: დამახსოვრებული ბრძანებების თანამიმდევრობის მოდიფიკაციები მოიცავს მეხსიერების ფიქსირებული მოწყობილობების შეცვლას, მაგრამ არა გაყვანილობის ან ურთიერთჩართვის ფიზიკურ ცვლილებას.

"ციფრული გადაცემის სიჩქარე" ნიშნავს ნებისმიერ გარემოში ინფორმაციის პირდაპირ გადაცემის ბიტურ სიჩქარეს.

NB: იხ., აგრეთვე, "ციფრული გადაცემის სრული სიჩქარე".

"პირდაპირი მოქმედების ჰიდრავლიკური დაპრესვა" (2) ნიშნავს დეფორმაციის პროცესს, რომელიც იყენებს სითხით შევსებულ მოქნილ ბუშტს დასამუშავებელ დეტალთან უშუალო კონტაქტისათვის.

"დრეიფის სიჩქარე" (გირო) (7) ნიშნავს გირომოწყობილობის გამომავალი სიგნალის კომპონენტს, რომელიც ფუნქციონალურად დამოუკიდებელია შემავალი სიგნალის ბრუნვისგან. გამოსახება კუთხური სიჩქარით (IEEE STD 528-2001).

"სიგნალის დინამიკური ანალიზატორები" (3) ნიშნავს სიგნალის ანალიზატორებს, რომლებშიც გამოიყენება ციფრული ნიმუშების აღების და ტრანსფორმაციის მეთოდი, მოცემული ტალღის ფორმის ფურიეს სპექტრის ფორმირებისთვის, ამპლიტუდისა და ფაზის შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით.

NB: იხ. ასევე "სიგნალის ანალიზატორები"

"ეფექტური გრამი" (0 1) ბირთვული საწვავისთვის, ნიშნავს:

a. პლუტონის იზოტოპებისა და ურან 233-სათვის – იზოტოპის წონას გრამებში;

b. 1%-ით ან მეტით გამდიდრებული ურანისთვის, 235 იზოტოპში, ელემენტის მასას გრამებში, გამრავლებულს მისი გამდიდრების კვადრატზე, მეათედ წონით წილებში;

c. ურანი 235 იზოტოპით 1 პროცენტზე ნაკლებით გამდიდრებული ურანისათვის – ელემენტის წონას გრამებში, გამრავლებულს 0.0001 ზე.

"ელექტრონული ბლოკი" (2 3 4 5) ნიშნავს ელექტრონულ კომპონენტებს (ე.ი. "სქემის ელემენტებს", "დისკრეტულ კომპონენტებს", "ინტეგრალურ სქემებს" და ა.შ.), რომლებიც კონკრეტული ფუნქციის (ფუნქციების) შესასრულებლადაა გაერთიანებული, რომელიც, როგორც ერთი მთლიანი, შეიძლება შეიცვალოს და რომელიც, როგორც წესი, შეიძლება დაიშალოს.

N.B. 1:"სქემის ელემენტი": ესაა ელექტრონული სქემის ერთი აქტიური ან პასიური ფუნქციური ნაწილი, როგორიცაა ერთი დიოდი, ერთი ტრანზისტორი, ერთი რეზისტორი, ერთი კონდენსატორი და ა.შ.

N.B. 2: "დისკრეტული კომპონენტი": ესაა ცალკე შეფუთული "სქემის ელემენტი" საკუთარი გამომყვანებით.

"ელექტრონულად მიმართვადი ფაზირებული ანტენური ბადე" (5 6) ნიშნავს ანტენას, რომელიც სხივს აყალიბებს ფაზათა შეწყვილების გზით, ე.ი. სხივის მიმართულება იმართება გამომასხივებელი ელემენტების აგზნების კომპლექსური კოეფიციენტებით და, ელექტრული სიგნალის გამოყენებით, შესაძლებელია ამ სხივის მიმართულება შეიცვალოს აზიმუტის ან სიმაღლის, ან ორივეს მიხედვით, როგორც გადაცემის, ასევე მიღების დროს.

ენერგეტიკული მასალები" (1) ნიშნავს ნივთიერებებს ან ნარევებს, რომლებიც ქიმიურ რეაქციაში შედის და ათავისუფლებს ენერგიას, რომელიც საჭიროა შესაბამისი მიზნებისთვის, "ასაფეთქებლები", "პიროტექნიკა" და "სარაკეტო საწვავი" ენერგეტიკული მასალების ქვეკლასებს წარმოადგენს.

"დაბოლოებათა მექანიზმები" (2) ნიშნავს მომჭერებს, ''მოქმედ ინსტრუმენტალურ ელემენტებს'' და ნებისმიერ სხვა ინსტრუმენტალურ აღჭურვას, რომელიც დამაგრებულია საბაზისო ფირფიტაზე, "რობოტის" მანიპულატორის მკლავზე / კიდურზე.

N.B:"მოქმედი ინსტრუმენტალური ელემენტები" ნიშნავს მოწყობილობას სამუშაო დეტალზე მამოძრავებელი ძალის მოსადებად, მისი დამუშავებისათვის საჭირო ენერგიის მისაწოდებლად ან ზონდირებისათვის.

"ეკვივალენტური სიმკვრივე" (6) ნიშნავს ოპტიკის მასას, რომელიც მოდის ოპტიკურ ზედაპირზე პროექტირებულიოპტიკური ფართობის ერთეულზე.

"ექსპერტული სისტემები" (7) ნიშნავს სისტემებს, რომელიც "პროგრამისგან" დამოუკიდებლად შენახული მონაცემების მიმართ წესების გამოყენებით იძლევა შედეგებს და შეუძლია ნებისმიერი ქვემოთ ჩამოთვლილი:

a. ავტომატურად შეცვალოს მომხმარებლის მიერ დაწესებული "საწყისი კოდი";

b. კვაზი-ბუნებრივ ენაზე მიაწოდოს ცოდნა პრობლემების კლასთან დაკავშირებით; ან

c. აითვისოს ის ცოდნა, რომელიც აუცილებელია მათი გაუმჯობესებისათვის (სიმბოლური ტრენინგი).

"ასაფეთქებლები" (1) ნიშნავს მყარ, თხევად ან გაზობრივ ნივთიერებებს ან ნივთიერებების ნარევებს, რომლებიც, პირველადი ასაფეთქებლის, გამაძლიერებელის (ბუსტერი) თუ ძირითადი მუხტის სახით გამოყენებისას, საბრძოლო ქობინებში, ნგრევის ან სხვა მიზნებისთვის, არის საჭირო დეტონაციისათვის.

"FADEC სისტემები" (7 9) ნიშნავს ძრავის ელექტრონულ-ციფრული მართვის მთლიანად ავტონომიურ სისტემებს, გაზის ტურბინის ძრავისთვის, რომელსაც შეუძლია ავტონომიურად აკონტროლოს ძრავა მთელი საოპერაციო ციკლის განმავლობაში, ძრავის მოთხოვნილი ამუშავებიდან მის მოთხოვნილ გამორთვამდე, როგორც ნორმალურ, ასევე გაუმართაობის პირობებში

"გაუმართაობის მიმართ მედეგობა" (4) წარმოადგენს კომპიუტერული სისტემის უნარს, მისი რომელიმე აპარატული ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" კომპონენტის''გაუმართავად მუშაობის შემთხვევაში, ადამიანის ჩაურევლად განაგრძოს მუშაობა მომსახურების მოცემულ დონეზე, რომელიც უზრუნველყოფს: მუშაობის უწყვეტობას, მონაცემების ერთიანობას და მომსახურების აღდგენას მოცემულ დროში.

"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები" (0 1 8) მოიცავს:

a. უწყვეტ "ცალფა ბოჭკოებს";

b.უწყვეტ "ნართებს" და "ჩალიჩს";

c. "ფირებს", ქსოვილებს, დაბურდულ ჭილოფებს და ნაწნავებს;

d. შტაპელირებულ ბოჭკოებს, შტაპელის ბოჭკოებს და შეწყობილ ბოჭკოვან ფენებს;

e. ნებისმიერი სიგრძის ძაფისებრ კრისტალებს ან მონოკრისტალებს ან პოლიკრისტალებს;

f.არომატული პოლიამიდის ცელულოზას.

"ფირის ტიპის ინტეგრალური სქემა" (3) ნიშნავს ''სქემის ელემენტების'' მატრიცას და მეტალურ ურთიერკავშირებს, რომელიც ფორმირდება სქელი ან თხელი ფირების დაფენით მაიზოლირებულ "საფენზე".

NB: "სქემის ელემენტი" წარმოადგენს ელექტრონული სქემის ცალკეულ აქტიურ ან პასიურ ფუნქციურ ნაწილს, როგორიცაა ერთი დიოდი, ერთი ტრანზისტორი, ერთი რეზისტორი, ერთი კონდენსატორი და ა.შ.

"ფიქსირებული" (5) ნიშნავს, რომ კოდირების ან კომპრესიის ალგორითმს არ შეუძლია გარედან მიწოდებული პარამეტრების (მაგ. კრიპტოგრაფიული ან გასაღების ცვლადების) მიღება და შეუძლებელია მისი მოდიფიცირება მომხმარებლის მიერ.

"ფრენის მართვის ოპტიკური სენსორების ბატარეა" (7) წარმოადგენს განაწილებული ოპტიკური სენსორების ქსელს, რომელიც იყენებს "ლაზერის" სხივებს რეალურ დროში ფრენის მართვის მონაცემების მისაწოდებლად ბორტზე მათი დამუშავების მიზნით.

"ფრენის მარშრუტის ოპტიმიზაცია" (7) წარმოადგენს პროცედურას, რომელიც მინიმუმამდე ამცირებს სასურველი ოთხგანზომილებიანი (სივრცე და დრო) ტრაექტორიიდან გადახრას, მისიის ამოცანების შესრულებისა და ეფექტიანობის მაქსიმუმამდე გაზრდის საფუძველზე.

"მრავალელემენტიანი ფოკალური ფოტომიმღები" (6 8) ნიშნავს ცალკეული დეტექტორული ელემენტების წრფივ ან ორგანზომილებიან ბრტყელ ფენას, ან ბრტყელი ფენების კომბინაციას, წამკითხველი ელექტრონიკით ან მის გარეშე, რომელიც მუშაობს ფოკალურ სიბრტყეში.

NB:იგი არაა გამიზნული, რომ მოიცავდეს გამხოლოებული დეტექტორული ელემენტების კომპლექტს ან რაიმე ორ, სამ ან ოთხ ელემენტიან დეტექტორს, იმ პირობით, რომ დროში დაყოვნება და ინტეგრირება ელემენტის ფარგლებში არ ხორციელდება.

"სიხშირული ზოლის ფარდობითი სიგანე" (3 5) ნიშნავს "მეყსეულ ზოლის სიგანეს", გაყოფილს ცენტრალურ სიხშირეზე და გამოსახულს პროცენტებში.

"სიხშირის ბიჯი" (5) ნიშნავს "გაფართოებული სპექტრის" ფორმას, რომელშიც ერთი საკომუნიკაციო არხის გადაცემის სიხშირე იცვლება დისკრეტული საფეხურების შემთხვევითი ან ფსევდო-შემთხვევითი თანამიმდევრობით.

"სიხშირის გადართვის დრო" (3 5) ნიშნავს მაქსიმალურ დროს (ე.ი. დაყოვნებას), რომელიც ესაჭიროება სიგნალს, რომ გადაირთოს ერთი შერჩეული გამომავალი სიხშირიდან მეორეზე, რათა მიაღწიოს +0.05% ფარგლებში, მითითებულ საბოლოო გამოსავალ სიხშირეს. ერთეულები, რომელთა მითითებული სიხშირული დიაპაზონი ცენტრალური სიხშირიდან +0.05%-ზე ნაკლებია, განისაზღვრება როგორც სიხშირის გადართვის უნარის არმქონე.

"სიხშირის სინთეზატორი" (3) ნიშნავს ნებისმიერი სახის სიხშირის წყაროს, რეალურად გამოყენებული საშულებებისაგან დამოუკიდებლად, რომელიც უზრუნველყოფს ერთი ან მეტი გამოსასვლელიდან ერთდროულად და მონაცვლეობით გამომავალი სიგნალების სიხშირეების იმ სიმრავლეს, რომელიც იმართება და გამოდის ან წესრიგდება სტანდარტული (ან მთავარი) სიხშირეების მცირე რაოდენობით.

"საწვავის ელემენტი" (8) ელექტროქიმიური მოწყობილობაა, რომელიც ქიმიურ ენერგიას პირდაპირ გარდაქმნის მუდმივ დენად, გარეშე წყაროდან საწვავის მოხმარებით.

"ლღობადი" (1) ნიშნავს განივი ბმის ფორმირების ან შემდგომი პოლიმერიზაციის (შეკვრის) უნარის მქონეს, სითბოს, გამოსხივების, კატალიზატორების და ა. შ. ზემოქმედებით, ან გალღობის უნარის მქონეს, პიროლიზის (დანახშირების) გარეშე.

"პნევმატური გამტვერვა" (1) ნიშნავს ლითონის შენადნობის ნალღობის ნაკადის 500 მიკრონის ან უფრო მცირე დიამეტრის წვეთებად დაშლის პროცესს მაღალი წნევის გაზის ნაკადის მეშვეობით.

"გეოგრაფიულად განბნეული" (6) წარმოადგენს ადგილს, სადაც თითოეული მდებარეობა ნებისმიერი მიმართულებით ნებისმიერი სხვისაგან დაშორებულია 1500 მეტრზე მეტით. მობილურ/მოძრავი სენსორები ყოველთვის ითვლებიან "გეოგრაფიულად განბნეულად".

"მიმმართველი მოწყობილობა" (7) ნიშნავს სისტემებს, რომელიც აერთიანებს სატრანსპორტო საშუალებების მდებარეობის და სიჩქარის გაზომვის და გამოთვლის პროცესს (ე.ი. ნავიგაციას), გამოთვლისა და ტრანსპორტის მართვის სისტემებისათვის ტრაექტორიის შესასწორებლად ბრძანებების გაგზავნის პროცესთან ერთად.

"ცხელი იზოსტატიკური გამკვრივება" (2) ნიშნავს წნევითი ჩამოსხმის პროცესს ისეთ ტემპერატურაზე, რომელიც აღემატება 375 K (1020C-ს), სხვადასხვა გარემოში (გაზი, სითხე, მყარი სხეულები და ა.შ.) დახურულ სივრცეში სხმულზე ყველა მიმართულებიდან თანაბრად მოქმედი ძალის შესაქმნელად, შიდა სიცარიელეების შემცირების ან საერთოდ გაქრობის მიზნით.

"ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემა" (3) ნიშნავს ინტეგრალური სქემის (სქემების) ნებისმიერ კომბინაციას ან ინტეგრალურ სქემას, შეერთებულს ''სქემის ელემენტებთან'' ან ''დისკრეტულ კომპონენტებთან'', კონკრეტული ფუნქციის (ფუნქციების) შესასრულებლად, რომელსაც აქვს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა თვისება:

a. შეიცავს თუნდაც ერთ არაკაპსულირებულ მოწყობილობას;

b. გაერთიანებულია ტიპიური IC საწარმოო ხერხებით;

c. შეცვლადია, როგორც მთლიანი, და

d. როგორც წესი, არ იშლება

NB1: „სქემის ელემენტი“: ესა არის ელექტრონული სქემის გამხოლოებული აქტიური ან პასიური ფუნქციური ნაწილი, როგორიცაა ერთი დიოდი, ერთი ტრანზისტორი, ერთი რეზისტორი, ერთი კონდენსატორი და ა.შ.

NB2: „დისკრეტული ელემენტი“: ესაა ცალკე შეფუთული „სქემის ელემენტი“ საკუთარი გამომყვანებით.

"გამოსახულების სიკაშკაშის გაზრდა" (4) ნიშნავს გარედან მიღებული ინფორმაციის მატარებელი გამოსახულებების გადამუშავებას ისეთი ალგორითმებით, როგორიცაა დროის შემჭიდროება, გაფილტვრა, ექსტრაქცია, შერჩევა, კორელირება, გადახვევა ან გარდაქმნა დომენებს შორის (მაგალითად, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნა ან უოლშის გარდაქმნა). ეს არ მოიცავს ალგორითმებს, რომელიც იყენებს გამოსახულების მხოლოდ წრფივ ან ბრუნვით გარდაქმნებს, როგორიცაა ტრანსლაცია, შტრიხების ექსტრაქცია, რეგისტრაცია ან ყალბი შეფერადება.

"იმუნოტოქსინი" (1) წარმოადგენს ერთუჯრედიანი სპეციფიკური მონოკლონალური ანტისხეულის და "ტოქსინის" ან "ტოქსინის ქვეერთეულის" შეერთებას, რომელიც შერჩევით ზემოქმედება ახდენს დაავადებულ უჯრედებზე.

"ფართოდ ხელმისაწვდომი საშუალებები" (GTN,NTN,GSN) როგორც აქაა გამოყენებული, ნიშნავს "ტექნოლოგიას" ან "პროგრამულ უზრუნველყოფას", რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა, მის შემდგომ გავრცელებაზე შეზღუდვის გარეშე (საავტორო უფლებაზე არსებული შეზღუდვები "ტექნოლოგიასა" ან "პროგრამულ უზრუნველყოფას" ვერ იღებს "ფართოდ ხელმისაწვდომ საშუალებათა" სიიდან).

"საინფორმაციო უსაფრთხოება" (4 5) წარმოადგენს ყველა იმ საშუალებას და ფუნქციას, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის მისაწვდომობას, კონფიდენციალურობას და ინფორმაციისა და კომუნიკაციების ხელშეუხებლობას, გარდა იმ საშუალებებისა და ფუნქციებისა, რომელიც გამიზნულია არამართებული მუშაობისაგან დასაცავად. ეს მოიცავს "კრიპტოგრაფიას", "კრიპტოგრაფიულ აქტივაციას", ''კრიპტოანალიზს'', დაცვას დამაზიანებელი გამოსხივებისაგან და კომპიუტერულ დაცვას.

NB: ''კრიპტოანალიზი'': ესაა კრიპტოგრაფიული სისტემის ან მასში შემავალი და მისგან გამომავალი მონაცემების ანალიზი კონფიდენციალური ცვლადების ან მგრძნობიარე მონაცემების გამოსაცალკევებლად, ღია ტექსტის ჩათვლით.

"მყისიერი გადაცემის ზოლი" (3 5 7) ნიშნავს იმ ზოლს სიგანეს, რომელშიც გამოყოფილი სიმძლავრე უცვლელი რჩება 3 დბ-ის ფარგლებში, სხვა სამუშაო პარამეტრების დარეგულირების გარეშე.

"ინსტრუმენტირების დიაპაზონი" (6) ნიშნავს რადარის მოქმედების დიაპაზონის ცალსახად ჩვენებას.

"იზოლაცია" (9) გამოიყენება რაკეტის ძრავის კომპონენტების, ანუ კორპუსის, საქშენის, შემშვები არხების, კორპუსის ჩამკეტისათვის, და მოიცავს ვულკანიზებული ან ნახევრადვულკანიზებული რეზინის ფურცლის საფარს, რომელიც შეიცავს მაიზოლირებელ ან ძნელადლღობად მასალას. ის ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს, როგორც წნევის განტვირთვის სარქველები ან ხუფები.

"შიდა საფარი" (9) გამოსადეგია ინტერფეისული კავშირის შესაქმნელად რაკეტის მყარ საწვავსა და კორპუსს ან საიზოლაციო სადებს შორის. ჩვეულებრივ, ძნელადლღობადი ან საიზოლაციო მასალების თხევადი პოლიმერის საფუძველზე დამზადებული დისპერსიული ხსნარი, მაგალითად, ნახშირით შევსებული ჰიდროოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (HTPB), ან სხვა პოლიმერი, დამატებულ გამაძლიერებელ ნივთიერებებთან ერთად, დაეფრქვევა ან დაელესება კორპუსის შიდა ზედაპირებს.

"შიდა მაგნიტური გრადიომეტრი" (6) წარმოადგენს მაგნიტური ველის გრადიენტისადმი მგრძნობიარე გამხოლოებულ ელემენტს და მასთან დაკავშირებულ ელექტრონიკას, რომელიც ზომავს მაგნიტური ველის გრადიენტს.

NB: იხ., ასევე, "მაგნიტური გრადიომეტრი".

"იზოლირებული ცოცხალი კულტურები" (1) მოიცავს ცოცხალ კულტურებს ფარული ფორმით და გამომშრალი სახით.

"იზოსტატიკური წნეხები" (2) ნიშნავს მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია გაზარდოს წნევა დახშულ სივრცეში სხვადასხვა გარემოს (გაზის, სითხის, მყარი ნაწილაკების და ა.შ.) მეშვეობით, რათა შექმნას დასამუშავებელ დეტალზე ან მასალაზე ყველა მიმართულებით თანაბრად მოქმედი წნევა.

"ლაზერი" (0 2 3 5 6 7 8 9) წარმოადგენს კომპონენტების ნაკრებს, რომელიც იძლევა, როგორც სივრცულად, ისე დროის მიხედვით კოჰერენტულ სინათლეს, გაძლიერებულს სტიმულირებული გამოსხივებით.

NB: იხ. ასევე

"ქიმიური ლაზერი";

"ზემაღალი სიმძლავრის ლაზერი";

"გარდამავალი ლაზერი".

"ლაზერის ხანგრძლივობა" ნიშნავს დროს, რომლის განმავლობაშიც ასხივებს "ლაზერი" და "იმპულსური ლაზერისთვის" შეესაბამება ერთი იმპულსის ან იმპულსების სერიის გამოსხივების დროს.

"ჰაერზე მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალებები" (9) ნიშნავს საჰაერო ბუშტებს და საჰაერო ხომალდებს, რომლებშიც გამოიყენება ცხელი ჰაერი ან ჰაერზე მსუბუქი სხვა გაზები, როგორებიცაა ჰელიუმი ან წყალბადი.

"წრფივობა" (2) (როგორც წესი, განისაზღვრება არაწრფივობის თვალსაზრისით) ნიშნავს მოქმედი მახასიათებელისათვის უდიდესი და უმცირესი ანათვლების საშუალოს დადებით ან უარყოფით გადახრას იმ წრფიდან, რომელიც მიმართულია მაქსიმალური გადახრების გათანაბრებისა და მინიმუმამდე დაყვანისაკენ.

"ლოკალური ქსელი" (4 5) წარმოადგენს მონაცემების საკომუნიკაციო სისტემას, რომელსაც ახასიათებს ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი

a. საშუალებას აძლევს დამოუკიდებელ ''მონაცემთა ხელსაწყოების'' ნებისმიერ რაოდენობას უშუალოდ დაუკავშირდეს ერთმანეთს, და

b. მოქმედება შეზღუდულია საშუალო ზომის გეოგრაფიული ადგილმდებარეობით (მაგალითად, ოფისის შენობა, ქარხანა, კორპუსი, საწყობი).

NB: ''მონაცემთა ხელსაწყოები'' ნიშნავს მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია გადასცეს ან მიიღოს ციფრულ ინფორმაციათა მიმდევრობები.

"მაგნიტური გრადიომეტრები" (6) წარმოადგენს ინსტრუმენტებს, რომლებიც შექმნილია ინსტრუმენტის მიღმა არსებული წყაროების მაგნიტური ველების სივრცეში ცვლილების გამოსავლენად. ისინი შედგება მრავალი "მაგნიტომეტრის" და მასთან დაკავშირებული ელექტრონიკისაგან, რომელიც ზომავს მაგნიტური ველის გრადიენტს.

NB: იხ. აგრეთვე "შიდა მაგნიტური გრადიომეტრი".

"მაგნიტომეტრები" (6) წარმოადგენს ინსტრუმენტებს, რომელიც შექმნილია ინსტრუმენტის მიღმა არსებული წყაროების მაგნიტური ველების გამოსავლენად. ისინი შედგება მაგნიტური ველის მიმართ მგრძნობიარე გამხოლოებული ელემენტისაგან და მასთან დაკავშირებული ელექტრონიკისაგან, რომელიც ზომავს მაგნიტურ ველს.

"ძირითადი მეხსიერება" (4) ნიშნავს მონაცემების ან ბრძანებების შესანახ მეხსიერებას, რომელიც გათვალისწინებულია ცენტრალური პროცესორის მხრიდან სწრაფი ხელმისაწვდომობისათვის. ის შედგება "ციფრული კომპიუტერის" შიდა მეხსიერებისაგან და ნებისმიერი იერარქიული გაფართოებისაგან, როგორიცაა ქეშ-მეხსიერება ან არათანმიმდევრულად ხელმისაწვდომი გაფართოებული მეხსიერება.

"UF6-ით კოროზიის მიმართ მდგრადი მასალები" (0) შეიძლება იყოს სპილენძი, უჟანგავი ფოლადი, ალუმინი, ალუმინის ჟანგი, ალუმინის შენადნობები, ნიკელი ან 60 წონითი პროცენტის ან მეტი ნიკელის შემცველი შენადნობი და UF UF6-ის მიმართ მდგრადი ფთორირებული ნახშირწყალბადული პოლიმერები, სეპარაციის პროცესის ტიპს შესაბამისად.

"მატრიცა" (1 2 8 9) ნიშნავს არსებითად უწყვეტ ფაზას, რომელიც ავსებს ცარიელ სივრცეს ნაწილაკებს, ძაფისებრ კრისტალებს ან ბოჭკოებს შორის.

"გაზომვის განუზღვრელობა" (2) წარმოადგენს დამახასიათებელ პარამეტრს, რომელიც 95 %-იანი სიზუსტით აჩვენებს, თუ რა ფარგლებშია მიღებულ სიდიდესთან მიმართებაში გაზომვადი ცვლადის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა. ეს მოიცავს შეუსწორებელ სისტემურ გადახრებს, შეუსწორებელ უქმი სვლის და შემთხვევით გადახრებს (იხ. ISO 10360‑2 ან VDI/VDE 2617).

"მექანიკური შედნობა" (1) ნიშნავს შედნობის პროცესს, რომელიც მოსდევს მექანიკური დარტყმით გამოწვეულ ელემენტებისა და ლიგატურის ფხვნილებში ბმების შექმნას, გაწყვეტას და აღდგენას. შენადნობში შეიძლება შეყვანილ იქნას არამეტალური ნაწილაკებიც, შესაბამისი ფხვნილების დამატების გზით.

"ნალღობის ექსტრაქცია" (1) ნიშნავს ''სწრაფად გამყარების'' და ლენტისებრი შენადნობი პროდუქტის ექსტრაქციის პროცესს მეტალური შენადნობის ნალღობის აბაზანაში მბრუნავი გაგრილებადი ბლოკის მოკლე სეგმენტის ჩაშვებით.

NB: ''სწრაფად გამყარება'': ესაა ნალღობის გამყარება გაცივების სიჩქარით, რომელიც აღემატება 1000 K/წმ-ს.

"ძაფის გამოყვანა ნალღობიდან" (1) ნიშნავს ლითონის ნალღობის იმ ნაკადის სწრაფად გამყარების პროცესს, რომელიც ეცემა მბრუნავ გამაგრილებელ ბლოკს და წარმოქმნის ძაფის, ლენტის ან ღეროსებრ პროდუქტს.

NB: ''სწრაფად გამყარება'': ესაა გამდნარი მასალის გამყარება გაცივების სიჩქარით, რომელიც აღემატება 1000 K K/წმ-ს.

"მიკროკომპიუტერის მიკროსქემა" (3) ნიშნავს "მონოლითურ ინტეგრალურ სქემას" ან "მრავალჩიპიან ინტეგრალურ სქემას", რომელიც შეიცავს არითმეტიკულ ლოგიკურ მოწყობილობას (ALU), და შეუძლია შეასრულოს საერთო დანიშნულების ბრძანებები შიდა მეხსიერებიდან, შიდა მეხსიერებაში არსებულ მონაცემებზე.

NB: შიდა მეხსიერება შეიძლება გაფართოვდეს გარე მეხსიერებით.

"მიკროპროცესორის მიკროსქემა" (3) ნიშნავს ''"მონოლითურ ინტეგრალურ სქემას" ან "მრავალჩიპიან ინტეგრალურ სქემას", რომელშიც შედის არითმეტიკული ლოგიკური მოწყობილობა (ALU) და რომელსაც შეუძლია შეასრულოს შიგა მეხსიერებაში არსებულ მონაცემებზე გარე მეხსიერებიდან მიღებული საერთო დანიშნულების ბრძანებების თანმიმდევრობა.

NB 1: როგორც წესი, "მიკროპროცესორის მიკროსქემა" არ შეიცავს მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომ ინტეგრალურ მეხსიერებას, თუმცა ჩიპზე არსებული მეხსიერება შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს მისი ლოგიკური ფუნქციით.

NB 2: ეს მოიცავს ჩიპების ნაკრებს, რომელიც შექმნილია ერთობლივი მუშაობისათვის, "მიკროპროცესორის მიკროსქემის" ფუნქციის უზრუნველსაყოფად.

"მიკროორგანიზმები" (1 2) ნიშნავს ბაქტერიებს, ვირუსებს, მიკროპლაზმებს, რიკეციას, ქლამიდიას ან სოკოს - ბუნებრივი, გაზრდილი თუ სახეცვლილი, იზოლირებული ცოცხალი კულტურების ან იმ ცოცხალი მასალის ჩათვლით, რომელიც განზრახ იქნა მოდიფიცირებული ან დაბინძურებული ასეთი კულტურებით.

"რაკეტები" (1 3 6 7 9) ნიშნავს მთლიან სარაკეტო სისტემებს და უპილოტო საფრენი აპარატების სისტემებს, რომელსაც შეუძლიათ სულ მცირე 500 კგ იანი ტვირთი მიაწოდონ სულ მცირე 300 კმ-ის ფარგლებში.

"მონობოჭკო" (1) ანუ ძაფი წარმოადგენს ბოჭკოს უმცირეს ნაწილს, რომელიც, როგორც წესი, დიამეტრით რამდენიმე მიკრონია.

"მონოლითური ინტეგრალური სქემა" (3) ნიშნავს პასიური ან აქტიური ''''სქემის ელემენტების" კომბინაციას ან ორივეს, რომელიც:

a. შექმნილია დიფუზიური პროცესების, იმპლანტაციის პროცესების ან დაფენის პროცესების მეშვეობით ერთი ნახევრადგამტარი მასალის ელემენტზე ან ელემენტში, ე.წ. ''ჩიპი'';

b. შესაძლებელია ჩაითვალოს განუყოფელად შეერთებულად; და

c. ასრულებს სქემის ფუნქციას (ფუნქციებს).

NB: ''სქემის ელემენტი'': ეს არის ელექტრონული სქემის გამხოლოებული აქტიური ან პასიური ფუნქციური ნაწილი, როგორიცაა ერთი დიოდი, ერთი ტრანზისტორი, ერთი რეზიზტორი, ერთი კონდენსატორი და ა.შ.

"მონოსპექტრული გამოსახულების სენსორებს" (6) შეუძლია მიიღოს გამოსახულების მონაცემები ერთი დისკრეტული სპექტრული ზოლიდან.

"მრავალჩიპიანი ინტეგრალური სქემა" (3) ნიშნავს ორ ან მეტ "მონოლითურ ინტეგრალურ სქემას", განლაგებულს საერთო "საფენზე".

"მულტისპექტრული გამოსახულების სენსორებს" (6) შეუძლია გამოსახულების მონაცემების ერთდროული ან სერიული მიღება ორი ან მეტი დისკრეტული სპექტრული ზოლიდან. სენსორები ოცზე მეტი დისკრეტული სპექტრული ზოლით ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც ჰიპერსპექტრული გამოსახულების სენსორები.

"ბუნებრივი ურანი" (0) ნიშნავს ურანს, რომელიც შეიცავს იზოტოპების ნარევს ბუნებრივი თანაფარდობით.

"ქსელთან დაშვების რეგულატორი" (4) ნიშნავს ფიზიკურ ინტერფეისს განაწილებულ კომუტატორულ ქსელთან. ის იყენებს საერთო გარემოს, რომელიც მუშაობს იგივე "ციფრული გადაცემის სიჩქარით", გადაცემისთვის საერთო სალტესთან დაშვების (მაგალითად, დაშვების უფლების ან მატარებლის კონტროლის) გამოყენებით. ნებისმიერი სხვისაგან დამოუკიდებლად, იგი ირჩევს მისკენ მომართულ მონაცემთა პაკეტს ან მონაცემთა ჯგუფებს (მაგალითად, IEEE 802 ს). ესაა ბლოკი, რომელიც შესაძლებელია ინტეგრირებულ იქნას კომპიუტერში ან ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობაში კომუნიკაციის წვდომის უზრუნველსაყოფად

"ნეიროკომპიუტერი" (4) ნიშნავს გამომთვლელ მოწყობილობას, რომელიც შექმნილია ან მოდიფიცირებულია, იმგვარად, რომ მოახდინოს ნეირონის თვისების ან ნეირონების განშტოებათა იმიტირება, ანუ გამომთვლელ ხელსაწყოს, რომელიც გამოირჩევა თავისი ტექნიკური შესაძლებლობით, რომ ადრინდელ მონაცემებზე დაყრდნობით მოახდინოს გამომთვლელი კომპონენტების სიმრავლის ურთიერთჩართვის წონისა და რაოდენობის მოდულირება.

"ბირთვული რეაქტორი" (0) ნიშნავს მთლიან რეაქტორს, რომელსაც შეუძლია მუშაობა იმგვარად, რომ უზრუნველყოფილ იქნას კონტროლირებადი თვითშენარჩუნებადი დაშლის ჯაჭვური რეაქცია. "ბირთვული რეაქტორი" მოიცავს ყველაფერს, რაც თავად რეაქტორის კორპუსშია მოქცეული ანდა უშუალოდაა მასთან მიერთებული, ანუ მოწყობილობას, რომელიც მართავს სიმძლავრის დონეს რეაქტორის აქტიურ ზონაში, და კომპონენტებს, რომელიც, როგორც წესი, შეიცავს, პირდაპირ უკავშირდება ანდა მართავს რეაქტორის აქტიური ზონის პირველი კონტურის გამაგრილებელს.

"რიცხვითი პროგრამული მართვა" (2) ნიშნავს განხორციელებული პროცესის ავტომატურ მართვას მოწყობილობით, რომელიც იყენებს რიცხვით მონაცემებს, რომელიც როგორც წესი, უკვე მუშაობის მიმდინარეობს პროცესში მოქმედებს (იხ.ISO 2382).

"ობიექტის კოდი" (9) ნიშნავს ერთი ან მეტი პროცესის მოსახერხებლად წარმოდგენის ფორმას ("საწყისი კოდი" (ორიგინალის ენა)), რომელიც ექვემდებარება განხორციელებას და რომელიც პროგრამირების სისტემითაა გარდაქმნილი.

"ოპტიკური გაძლიერება" (5) ოპტიკურ კომუნიკაციებში ნიშნავს გაძლიერების მეთოდს, რომელიც ცალკე ოპტიკური წყაროს მეშვეობით გენერირებულ ოპტიკურ სიგნალებთანაა დაკავშირებული, მათ ელექტრულ სიგნალებთან გარდაქმნის გარეშე, ე.ი. ნახევრადგამტარული ოპტიკური გამაძლიერებლების, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ლუმინესცენციური გამაძლიერებლების გამოყენებით.

"ოპტიკური კომპიუტერი" (4) ნიშნავს კომპიუტერს, შექმნილს ან მოდიფიცირებულს მონაცემების წარმოსადგენად სინათლის გამოყენებით, რომლის გამომთვლელი ლოგიკური ელემენტები ეფუძნება ან უშუალოდაა შეწყვილებული ოპტიკურ მოწყობილობებთან.

"ოპტიკური ინტეგრალური სქემა" (3) ნიშნავს "მონოლითურ ინტეგრალურ სქემას" ან "ჰიბრიდულ ინტეგრალურ სქემას", რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტ ნაწილს, განკუთვნილს იმისათვის, რომ იმუშაოს როგორც ფოტოსენსორმა ან ფოტოელემენტმა, ანდა შეასრულოს ოპტიკური ან ელექტროოპტიკური ფუნქცია (ფუნქციები).

"ოპტიკური კომუტაცია" (5) ნიშნავს ოპტიკური ფორმის სიგნალების მარშრუტირებას ან გადართვას, მათი ელექტრულ სიგნალებად გარდაქმნის გარეშე.

"დენის საერთო სიმკვრივე" (3) ნიშნავს კოჭაში ამპერ-ხვიათა სრულ რიცხვს (ე.ი. ხვიათა საერთო რაოდენობას გამრავლებულს თითოეულ ხვიაში გამავალ მაქსიმალურ დენზე) გაყოფილს კოჭის მთლიან განივკვეთზე (ზეგამტარული ძაფების, ზეგამტარული ძაფების მომცველი ლითონის მატრიცის, მაკაფსულირებელი მასალის, ყოველგვარი გაგრილების არხების და ა.შ. ჩათვლით).

"მონაწილე სახელმწიფო" (7 9) არის სახელმწიფო, მონაწილე ვასენაარის ხელშეკრულებაში.

"პიკური სიმძლავრე" (6) ნიშნავს სიმძლავრის მაქსიმალურ დონეს, რომელიც მიიღწევა "ლაზერის ხანგრძლივობის" დროს.

"პერსონალური ქსელი" (5) ნიშნავს მონაცემების საკომუნიკაციო სისტემას, რომელიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილი ყველა თვისებით:

a. დამოუკიდებელი ან ურთიერთდაკავშირებული "მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობების" ნებისმიერი რაოდენობის ერთმანეთთან პირდაპირ კომუნიკაციის საშუალებას იძლევა;

b. შემოიფარგლება კომუნიკაციით, მოწყობილობებს შორის, რომლებიც ცალკეული პირის ან მოწყობილობის უშუალო სიახლოვესაა (მაგ.: ერთ ოთახში, ოფისში ან ავტომანქანაში).

 

ტექნიკური შენიშვნა:

"მონაცემთა გადაცემის მოწყობილობას" შეუძლია ციფრული ინფორმაციის გადაცემა ან მიღება

"სიმძლავრის მართვა" (7) ნიშნავს ალტმეტრის სიგნალის მიერ გადატანილი სიმძლავრის ისეთ ცვლილებას, რომ "საჰაერო ხომალდის" სიმაღლეზე მიღებული სიგნალი ყოველთვის იმ მინიმუმთან იყოს, რაც აუცილებელია სიმაღლის დასადგენად.

"წნევის დეტექტორები" (2) ესაა ხელსაწყოები, რომელიც წნევას ზომავს მისი ელექტრულ სიგნალად გარდაქმნის გზით.

"წინასწარ სეპარირებული" (0 1) ნიშნავს რაიმე ისეთი პროცესის გამოყენებას, რომელიც გათვალისწინებულია კონტროლირებადი იზოტოპის კონცენტრაციის გაზრდისთვის.

"ფრენის პირველადი მართვა" (7) ნიშნავს "საჰაერო ხომალდის" მდგრადობის ან მანევრირების მართვას ძალის/იმპულსის გენერატორების გამოყენებით, ე.ი. ზედაპირების აეროდინამიკურ მართვას ან მამოძრავებელი ძალის მიმართვას.

"ძირითადი ელემენტი" (4), როგორც ეს გამოიყენება 4 კატეგორიაში, წარმოადგენს "ძირითად ელემენტს", თუ მისი შეცვლის ღირებულება აღემატება იმ სისტემის სრული ღირებულების 35%-ს, რომლის ელემენტიცაა იგი. ელემენტის ღირებულება, ესაა სისტემის მწარმოებლის ან ამწყობის მიერ ელემენტის შესაძენად გადახდილი ფასი. სრული ღირებულება კი წარმოადგენს სხვა მხარისათვის წარმოების ან გადატვირთვათა გამსხვილების ადგილზე მიყიდვის ჩვეულებრივ საერთაშორისო ფასს.

"წარმოება" (ყველა GTN NTN-სათვის) ნიშნავს წარმოების ყველა ფაზას, როგორიცაა მშენებლობა, ტექნოლოგიური პროცესი, დამზადება, აწყობა, გაერთიანება (მონტაჟი), დათვალიერება, გამოცდა, ხარისხის კონტროლი.

"საწარმოო მოწყობილობა" (1 7 9) ნიშნავს იმ ინსტრუმენტთა ნაკრებებს, შაბლონებს, მომჭერებს, სამართულებს, მრუდთარგებს, კლიშეებს, სამაგრებს, გათანაბრების მექანიზმებს, გამომცდელ მოწყობილობებს, აგრეთვე მათ შემცვლელ სხვა მანქანებსა და კომპონენტებს, რომელიც ან სპეციალურადაა დამზადებული ანდა მოდიფიცირებულია "შემუშავებისათვის" ან "წარმოების" ერთი ან მეტი ფაზისათვის.

"საწარმოო საშუალებები" (7 9) ნიშნავს "საწარმოო აღჭურვილობას" და სპეციალურად შექმნილ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც ინტეგრირებულია მოწყობილობებში, "შემუშავებისათვის" ან "წარმოების" ერთი ან მეტი ფაზისათვის.

"პროგრამა" (2 6) ნიშნავს ბრძანებების თანამიმდევრობას, რათა შესრულდეს პროცესი ელექტრონულ კომპიუტერში ან გარდაიქმნას მის მიერ განხორციელებად ფორმაში.

"იმპულსის შემჭიდროება" (6) ნიშნავს რადარის სიგნალის ხანგრძლივი იმპულსის კოდირებას და გადამუშავებას ხანმოკლე იმპულსად, იმპულსის მაღალ ენერგიასთან დაკავშირებული უპირატესობების შენარჩუნებით.

"იმპულსის ხანგრძლივობა" (6) წარმოადგენს ლაზერული" იმპულსის ხანგრძლივობას სრული სიგანისა და ნახევარინტენსივობის (FWHI) დონეებისათვის.

"იმპულსური ლაზერი" (6) ნიშნავს "ლაზერს", რომლის "იმპულსის ხანგრძლივობა" ნაკლებია ან ტოლია 0.25 წმ-ის.

"კვანტური კრიპტოგრაფია" (5) ნიშნავს მეთოდების ჯგუფს/ოჯახს, "კრიპტოგრაფიისთვის" საერთოდ ხელმისაწვდომი გასაღების შექმნისთვის, ფიზიკური სისტემის კვანტურ-მექანიკური თვისებების გაზომვით (იმ ფიზიკური თვისებების ჩათვლით, რომლებიც ცალსახად რეგულირდება კვანტური ოპტიკის, ველის კვანტური თეორიის ან კვანტური ელექტროდინამიკის კანონებით).

"რადარის სიხშირის გადაწყობა" (6) ნიშნავს ნებისმიერ მეთოდს, რომელიც ფსევდოშემთხვევითი თანამიმდევრობით ცვლის იმპულსური რადარის გადამცემის გადამტან სიხშირეს იმპულსებს შორის, იმპულსების ჯგუფებს შორის, სიდიდით, რომელიც ტოლია ან აღემატება იმპულსის ზოლის სიგანეს.

"რადარის გაფართოებული სპექტრი" (6) ნიშნავს მოდულაციის ნებისმიერ მეთოდს, განკუთვნილს შედარებით ვიწრო სიხშირული ზოლის სიგნალიდან მომდინარე ენერგიის გასავრცელებლად სიხშირეთა ბევრად უფრო განიერ ზოლზე შემთხვევითი ან ფსევდოშემთხვევითი კოდირების გზით.

"გამოსხივების მიმართ მგრძნობიარობა" (6) არის გამოსხივების მიმართ მგრძნობიარობა X (მა/ვტ)=0.807 (ტალღის სიგრძე მმ-ებში) X კვანტურ ეფექტიანობაზე (QE).

 

ტექნიკური შენიშვნა:

QE გამოისახება როგორც პროცენტული მაჩვენებელი; თუმცა ამ ფორმულის მიზნისთვის QE გამოსახულია ერთზე ნაკლები ათწილადის სახით, მაგ. 78% არის 0.78.

"ზოლის სიგანე რეალურ დროში" (3) "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებისათვის" წარმოადგენს ყველაზე განიერ სიხშირულ დიაპაზონს, რომლის გამოტანაც შეუძლია ანალიზატორს დისპლეიზე ან მასობრივი მეხსიერებისათვის, ისე რომ არ გამოიწვიოს შემომავალი მონაცემების ანალიზის რაიმენაირი წყვეტა. ერთზე მეტი არხის მქონე ანალიზატორებისთვის უნდა გამოიყენებოდეს არხების კონფიგურაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე დიდ "ზოლის სიგანეს რეალურ დროში".

"დამუშავება რეალურ დროში" (2 6 7) ნიშნავს მონაცემების ისეთ დამუშავებას კომპიუტერული სისტემის მიერ, რომელიც უზრუნველყოფს მომსახურების საჭირო დონეს, როგორც ხელმისაწვდომი რესურსების ფუნქციას, რეაგირების გარანტირებული დროის ფარგლებში, სისტემის დატვირთვის მიუხედავად, რომელიც რაიმე გარეშე მოვლენით შეიძლება იყოს გამოწვეული.

"გამეორებადობა" (7) ნიშნავს, როდესაც ერთი და იმავე ცვლადის ერთსა და იმავე საოპერაციო პირობებში გამეორებით გაზომვებს შორის ადგილი აქვს პირობების ცვლილებას ან არასაოპერაციო პერიოდებს გაზომვებს შორის (იხ. IEEE STD D 528-2001 (ერთი სიგმა სტანდარტული გადახრა)).

"მოთხოვნილი" (GTN 1‑9), როდესაც გამოიყენება "ტექნოლოგიის" ან "პროგრამული უზრუნველყოფისათვის", შეეხება "ტექნოლოგიის" ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" მხოლოდ იმ ნაწილს, რომელიც უშუალოდაა პასუხისმგებელი მართვადი გარდაქმნის დონეების, მახასიათებლების ან ფუნქციების მიღწევაზე ან გაფართოებაზე. ასეთი მოთხოვნილი "ტექნოლოგია" ან "პროგრამული უზრუნველყოფა" შეიძლება განსხვავებულ საგნებს შეეხებოდეს.

"რეზოლუცია / გარჩევისუნარიანობა" (2) ნიშნავს გამზომი ხელსაწყოს შკალის უმცირეს დანაყოფს; ციფრული ინსტრუმენტებისათვის – უმცირეს ნიშნად ბიტს (ეხება ANSI B‑89.1.12).

"ქიმიკატი მასობრივი არეულობების კონტროლისთვის" (1) ნიშნავს ნივთიერებებს, რომლებიც გამოყენების მოსალოდნელ პირობებში, მასობრივი არეულობების კონტროლის მიზნებისთვის, სწრაფად იწვევს ადამიანების სენსორული გაღიზიანების ან ფიზიკური დაუძლურების ეფექტს, რომელიც მოკლე ხანში გაქრება, ზემოქმედების შეწყვეტის შემდეგ.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ცრემლსადენი გაზები "მასობრივი არეულობის კონტროლისთვის გათვალისწინებული ქიმიკატების" ქვეჯგუფს წარმოადგენს.

"რობოტი" (2 8) ნიშნავს მანიპულირების მექანიზმს, რომელიც გადაადგილდება უწყვეტად ან ნახტომებით, იყენებს სენსორებს და შემდეგნაირად ხასიათდება:

a. მრავალფუნქციურია;

b. შეუძლია მასალების, ნაწილების, ინსტრუმენტების ან სპეციალური ხელსაწყოების განლაგება და ორიენტირება ცვლადი მოძრაობების განხორციელებით სამგანზომილებიან სივრცეში;

c. თავის თავში მოიცავს სამ ან მეტ შეკრულ ან ღიაკონტურიან მიმყოლ ხელსაწყოს, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ბიჯურ ძრავას; და

d. აქვს "მომხმარებლისათვის მისაწვდომი პროგრამირებადობა" სწავლება/ აღწარმოების მეთოდით ანდა ელექტრონული კომპიუტერით (რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს პროგრამირებად ლოგიკურ რეგულატორს), ე.ი. მექანიკური ჩარევის გარეშე.

NB: ზემოთ მოყვანილი განსაზღვრა არ ვრცელდება შემდეგ ხელსაწყოებზე:

1. მანიპულატორები, რომელიც იმართება მხოლოდ ხელით / ტელეოპერატორის მიერ;

2. ფიქსირებული თანმიმდევრობის მანიპულატორები, რომლებიც წარმოადგენს ავტომატურად მოძრავ მოწყობილობებს და მუშაობს მექანიკურად ფიქსირებული დაპროგრამებული მოძრაობების შესაბამისად. პროგრამა მექანიკურადაა შეზღუდული გარკვეული ფიქსატორებით, როგორიცაა მანჭვალები და მუშტები. მოძრაობათა თანამიმდევრობა და გზის ან კუთხეების არჩევა ვერ შეიცვლება და ვერ ჩანაცვლდება მექანიკური, ელექტრონული ან ელექტრული საშუალებებით;

3. მექანიკურად მართვადი ცვალებადი თანამიმდევრობის მანიპულატორები, რომლებიც წარმოადგენს ავტომატურად მოძრავ მოწყობილობებს და მუშაობს მექანიკურად ფიქსირებული დაპროგრამებული მოძრაობების შესაბამისად. პროგრამა მექანიკურადაა შეზღუდული, ფიქსირებული, თუმცა, გადაწყობადი მოწყობილობებით, როგორებიცაა მანჭვალები და მუშტები. მოძრაობათა თანამიმდევრობა და ტრაექტორიის და კუთხეების შერჩევა ცვლადია ფიქსირებული პროგრამის სტრუქტურის ფარგლებში. თავად პროგრამის სტრუქტურის შეცვლა ან მოდიფიცირება (ე.ი. მანჭვალების შეცვლა ან მუშტების გაცვლა) მოძრაობის ერთი ან მეტი კოორდინატის მიხედვით, მხოლოდ მექანიკური ოპერაციების მეშვეობით ხორციელდება;

4. არასერვოკონტროლირებადი მანიპულატორები მოქმედებების ცვალებადი თანამიმდევრობით, რომლებიც წარმოადგენს ავტომატურად მოძრავ მოწყობილობებს, რომლებიც მუშაობს მექანიკურად ფიქსირებული პროგრამირებადი მოძრაობების შესაბამისად. პროგრამა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ოპერაციების თანამიმდევრობა ხორციელდება მხოლოდ მექანიკურად ფიქსირებული ელექტრომოწყობილობების ორობითი სიგნალით ან გადაწყობადი ფიქსატორების მეშვეობით;

5. ამწეები, პერფობარათების მიმღები მოწყობილობებით, რომლებიც მიეკუთვნება მანიპულატორებს, დეკარტის საკოორდინატო სისტემაში, დამზადებულია, როგორც მასალების შესანახი ბუნკერების ვერტიკალური წყობის განუყოფელი ნაწილი და განკუთვნილია ამ ბუნკერებში ჩატვირთვის ან გადმოტვირთვისთვის.

"ცენტრიდანული გამტვერვა" (1) ნიშნავს ნაკადის სახით ან აბაზანაში არსებული ლითონის ნალღობის დაშლას 500 მიკრონის ან უფრო მცირე დიამეტრის წვეთებად ცენტრიდანული ძალის ზემოქმედებით.

"ფთილა" (1) წარმოადგენს მიახლოებით პარალელური (როგორც წესი, 12 120) ''წნულის'' კონას.

N N.B "წნული" წარმოადგენს (როგორც წესი, 200 ზე მეტი) მიახლოებით პარალელურად დალაგებული "ერთფა ძაფების" კონას.

"გამოვარდნა" (2) (პულსაციით მუშაობა) ნიშნავს ძირითადი შპინდელის რადიალურ წანაცვლებას ერთ ბრუნზე, რომელიც გაიზომება შპინდელის ღერძის პერპენდიკულარულ სიბრტყეში, შესამოწმებელი გარე ან შიდა მბრუნავი ზედაპირის წერტილზე (იხ. ISO 230/1 1986, abzaci 5.61, ).

"მასშტაბის კოეფიციენტი" (გირო ან აქსელერომეტრისათვის) (7) ნიშნავს გამომავალი სიგნალის ცვლილების შეფარდებას გასაზომი შემავალი სიგნალის ცვლილებასთან. საზოგადოდ, მასშტაბის კოეფიციენტი ფასდება, როგორც უმცირესი კვადრატის მეთოდით აგებული წრფის დახრა, შემომავალ-გამომავალი სიგნალების მიხედვით, მიღებულს შემომავალი მონაცემების ციკლური ცვლილებით შემომავალი სიგნალის მთელ დიაპაზონში.

"დამყარების დრო" (3) ნიშნავს დროს, რომელიც საჭიროა გამომავალი სიგნალისთვის, რომ ნახევარი ბიტის ფარგლებში მიუახლოვდეს იმ საბოლოო მნიშვნელობას, რომელზეც ხდება გადართვა გარდამქმნელის ნებისმიერ ორ დონეს შორის.

"SHPL" არის "ზემაღალი სიმძლავრის ლაზერის" ეკვივალენტი.

"სიგნალის ანალიზატორები" (3) ნიშნავს აპარატურას, რომელსაც შეუძლია მრავალსიხშირული სიგნალის ერთსიხშირული მდგენელების ძირითადი თვისებების გაზომვა და ჩვენება დისპლეიზე.

"სიგნალის დამუშავება" (3 4 5 6) ნიშნავს გარედან მიღებული ინფორმაციის მატარებელი სიგნალის დამუშავებას ისეთი ალგორითმების მეშვეობით, როგორიცაა დროში შემჭიდროება, გაფილტრვა, ამოღება, ამორჩევა, კორელირება, დახვევა ან გარდაქმნა დომენებს შორის (მაგალითად, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნა ან უოლშის გარდაქმნა).

"პროგრამული უზრუნველყოფა" (ყველა GSN-სათვის) ნიშნავს ერთი ან მეტი "პროგრამის" ან ''მიკროპროგრამის'' კომპლექტს, რომელიც დაფიქსირებულია ნებისმიერ მატერიალურ მატარებელზე.

NB: ''მიკროპროგრამა'' ნიშნავს ელემენტარული ბრძანებების თანამიმდევრობას, ჩაწერილს სპეციალურ მეხსიერებაში, რომლის შესრულებაც იწყება ბრძანებების რეგისტრში მიმართვის ბრძანების შეყვანით.

"საწყისი კოდი" (ან ორიგინალის ენა) (6 7 9) წარმოადგენს ერთი ან მეტი პროცესის ისეთ მოსახერხებელ გამოხატვას, რომელიც მაპროგრამირებელი სისტემის მიერ შეიძლება გარდაიქმნას მოწყობილობის მიერ განხორციელებად ფორმაში ("ობიექტის კოდი" (ან ობიექტის ენა)).

"კოსმოსური ხომალდი" (7 9) ნიშნავს მოქმედ და უმოქმედო თანამგზავრებს და კოსმოსურ ზონდებს.

"კოსმოსისათვის ვარგისი" (3 68) განეკუთვნება ისეთ დაპროექტებულ, წარმოებულ და გამოცდილ ნაკეთობებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ თანამგზავრებისათვის დამახასიათებელ სპეციალური ელექტრულ, მექანიკურ და ეკოლოგიურ მოთხოვნებს ან მოთხოვნებს დიდი სიმაღლის საფრენი სისტემებისათვის, რომლებიც მუშაობს 100 კმ სიმაღლეზე ან უფრო მაღლა.

"სპეციალური ხლეჩადი მასალა" (0) ნიშნავს პლუტონიუმ 239-ს, ურან 233-ს, "235-ე ან 233-ე იზოტოპებით გამდიდრებულ ურანს" და ნებისმიერ სხვა მასალას, რომელიც შეიცავს ზემოთ აღნიშნულს.

"კუთრი მოდული" (0 1 9) წარმოადგენს იუნგის მოდულს პასკალებში, იგივეა, რაც ნ/მ2 გაყოფილი კუთრ წონაზე ნ/მ3 ში, გაზომილი (296 + 2) K ((23 + 2) oC) ტემპერატურაზე (50 + 5) % ფარდობითი ტენიანობის პირობებში

"კუთრი სიმტკიცის ზღვარი" (0 1 9) წარმოადგენს წყვეტაზე სიმტკიცის ზღვარს პასკალებში, იგივეა, რაც ნ/მ2, გაყოფილი კუთრ წონაზე ნ/მ3 ში, გაზომილი (296 + 2) K Kv ((23 + 2) oC) ტემპერატურაზე (50 + 5) % ფარდობითი ტენიანობის პირობებში.

"გაციება გაშხეფებით" (1) ნიშნავს ნალღობი ლითონის ნაკადის ''სწრაფი გამყარების'' პროცესს. ნაკადი ეცემა გასაციებელ ბლოკს და წარმოქმნის ფანტელისებურ ნამზადს.

NB: "სწრაფი გამყარება'''' ესაა ნალღობი მასალის გაცივება 1000 K/წმ-ზე მეტი სიჩქარით.

"სპექტრის გაშლა" (5) ნიშნავს მეთოდს, რომლის დახმარებითაც შედარებით ვიწროზოლოვანი საკომუნიკაციურო არხი ვრცელდება უფრო ფართო ენერგეტიკულ სპექტრზე.

"გაშლილი სპექტრის სიგნალების რადარი" – იხ. "რადარის სპექტრის გაფართოება".

"მდგრადობა" (7) ნიშნავს კონკრეტული პარამეტრის ცვლილების სტანდარტულ გადახრას (1 სიგმა) მისი ეტალონური მნიშვნელობიდან, უცვლელი ტემპერატურის პირობებში. იგი შეიძლება გამოისახოს დროის ფუნქციით.

"ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის (არა) წევრი სახელმწიფოები" (1) სახელმწიფოები, რომლებისთვისაც ძალაში (არ) შევიდა კონვენცია ქიმიური იარაღის შემუშავების, წარმოების, შენახვის და გამოყენების აკრძალვის შესახებ.

"საფენი" (3) ნიშნავს საბაზო მასალის ფირს, სამონტაჟო სქემით ან მის გარეშე, რომელზეც ან რომელშიც შეიძლება განთავსდეს "დისკრეტული კომპონენტები" ან ინტეგრალური სქემები ანდა ორივე ერთად.

NB 1: ''დისკრეტული კომპონენტი'': ესაა ცალკე დაფასოებული ''სქემის ელემენტი'' საკუთარი გამომყვანებით.

NB 2: "სქემის ელემენტი": ესაა რაიმე ელექტრონული სქემის აქტიური ან პასიური ფუნქციონალური დანიშნულების გამხოლოებული ნაწილი, როგორიცაა ერთი დიოდი, ერთი ტრანზისტორი, ერთი რეზისტორი, ერთი კონდენსატორი და ა.შ.

"დაუმუშავებელი საფენები" (6) ნიშნავს ოპტიკური ელემენტების, მაგ. სარკეების ან ოპტიკური ფანჯრების დასამზადებლად მოსახერხებელი ზომების მონოლითურ ნაერთებს.

"ტოქსინის ქვეერთეული" (1) წარმოადგენს მთლიანი "ტოქსინის" სტრუქტურულად ან ფუნქციონალურად დისკრეტულ კომპონენტს.

"სუპერშენადნობი" (2 9) ნიშნავს შენადნობებს ნიკელის, კობალტის ან რკინის საფუძველზე, რომლის ლღობის ტემმპერატურა 922 KK-ზე (649 oC) მაღალია და რომელსაც გარემო და ექსპლუატაციის მძიმე პირობებში, AISI 300 სერიის ნებისმიერ შენადნობზე მეტი სიმტკიცე აქვს.

"ზეგამტარული" (1 3 5 6 8) ნიშნავს ისეთ მასალებს, ე.ი. ლითონებს, შენადნობებს ან ნაერთებს, რომელსაც შეუძლია სავსებით დაკარგოს ელექტრული წინაღობა, ე.ი. რომელსაც შეუძლია მიაღწიოს უსასრულო ელექტროგამტარობას და ძალზე დიდი ელექტრული დენები გაატაროს ჯოულის სითბოთი გადახურების გარეშე.

NB: მასალის "ზეგამტარული მდგომარეობა" ინდივიდუალურად ხასიათდება "კრიტიკული ტემპერატურით", კრიტიკული მაგნიტური ველით, რომელიც ტემპერატურის ფუნქციას წარმოადგენს, და დენის კრიტიკული სიმკვრივით, რომელიც ორივე მათგანის – მაგნიტური ველის და ტემპერატურის – ფუნქციაა.

"ზემაღალი სიმძლავრის ლაზერი" ("SHPL ") (6) ნიშნავს "ლაზერს", რომელიც 50 მ/წმ ის განმავლობაში (სრულიად ან ნაწილობრივ) უზრუნველყოფს 1 კჯ-ზე უფრო მეტ გამოსავალ ენერგიას ან რომლის გასაშუალოებული ან CW სიმძლავრე 20 კვტ-ს აღემატება.

"ზეპლასტიკური ფორმირება" (1 2) ნიშნავს დეფორმაციის პროცესს სითბოს გამოყენებით იმ ლითონებისთვის, რომელიც, როგორც წესი, ხასიათდება გაჭიმვის დაბალი მაჩვენებლით (20%-ზე ნაკლები), წყვეტის წერტილში, როგორც განსაზღვრულია სიმტკიცის სტანდარტული გამოცდით ოთახის ტემპერატურაზე, იმ მიზნით, რომ დამუშავებისას მიღწეულ იქნას, სულ მცირე 2-ჯერ უფრო მეტი გაჭიმვა.

"სიმეტრიული ალგორითმი" (5) ნიშნავს კრიპტოგრაფიულ ალგორითმს, რომელიც ერთსა და იმავე გასაღებს იყენებს დაშიფრვის/კოდირებისა და გაშიფრვის/დეკოდირებისათვის.

NB: "სიმეტრიული ალგორითმი", როგორც წესი, გამოიყენება მონაცემთა კონფიდენციალურობის დაცვის მიზნისთვის.

"სისტემის ტრაექტორია" (6) ნიშნავს დამუშავებულ, კორელირებულ (მიზნის შესახებ რადარის მონაცემების გაერთიანება, ფრენის გეგმის მიხედვით პოზიციასთან) და განახლებულ მოხსენებას საჰაერო ხომალდის მდებარეობის შესახებ, რომელიც ხელმისაწვდომია საჰაერო მიმოსვლის მართვის ცენტრის დისპეჩერებისათვის.

"სისტოლური მატრიცული კომპიუტერი" (4) ნიშნავს კომპიუტერს, რომელშიც მონაცემთა დინება და მოდიფიცირება მომხმარებლის მიერ დინამიკურად იმართება ლოგიკური ვენტილის დონეზე.

"ლენტა" (1) წარმოადგენს ურთიერთგადაწნული ან ერთი და იგივე მიმართულების მქონე "ერთფა ძაფებისაგან" აგებულ მასალას, ''ნაწნავებს'', "ფთილებს", "ტროსებს", ან "ნართებს" და ა.შ., ჩვეულებრივ წინასწარ გაჟღენთილთ კანიფოლით.

NB: ''''ნაწნავი'' წარმოადგენს დაახლოებით პარალელურად განლაგებული (ჩვეულებრივ 200-ზე მეტი) "ერთფა ძაფის" ნართს.

"ტექნოლოგია" (ყველა GTN NTN -სათვის) ნიშნავს კონკრეტულ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია პროდუქციის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის". ამ ინფორმაციას ''ტექნიკური მონაცემების'' ან ''ტექნიკური დახმარების'' ფორმა აქვს.

NB 1: ''ტექნიკური დახმარების'' ფორმები შეიძლება იყოს ინსტრუქციები, უნარ-ჩვევები, ტრენინგები, სამუშაო ცოდნა და საკონსულტაციო მომსახურება და შეიძლება მოიცავდეს ''ტექნიკური მონაცემების'' გადაცემას.

NB 2: ''ტექნიკურ მონაცემებს'' შეიძლება ჰქონდეს ასლების, გეგმების, დიაგრამების, მოდელების, ცხრილების, ტექნიკური პროექტების და პირობების, სახელმძღვანელოებისა და ინსტრუქციების ფორმა, რომელიც ჩაწერილია ან შენახულია ინფორმაციის სხვა მატარებლებზე ან ისეთი ხელსაწყოებით, როგორიცაა დისკი, ლენტა, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები.

"დახრილი შპინდელი" (2) ნიშნავს ინსტრუმენტის დამჭერ შპინდელს, რომელიც დამუშავების პროცესში საკუთარი ცენტრალური ხაზის კუთხურ მდგომარეობას ცვლის რაიმე სხვა ღერძის მიმართ.

"დროის მუდმივა" (6) წარმოადგენს დროს, რომელიც სინათლის სტიმულს სჭირდება, დენის ზრდისას, საბოლოო მნიშვნელობაზე 1‑1/e ჯერ მეტი მნიშვნელობის (ე.ი. საბოლოო მნიშვნელობის 63 % ის) მისაღწევად.

"ბანდაჟი" (9) ნიშნავს სტაციონარულ რგოლისებრ ელემენტს (მთლიანს ან სეგმენტირებულს), რომელიც მიმაგრებულია ძრავის ტურბინის გარსის შიდა ზედაპირზე, ან ტურბინის ფრთის წვეროს დაბოლოებას, რომელიც, პირველ რიგში, ქმნის გაზის იზოლაციას სტაციონარულ და მბრუნავ კომპონენტებს შორის.

"ფრენის სრული კონტროლი" (7) ნიშნავს "საჰაერო ხომალდის" მდგომარეობის ცვლილების და ფრენის ტრაექტორიის ავტომატიზებულ მართვას დავალების ამოცანების შესრულების მიზნით ისე, რომ რეალურ დროში მოხდეს რეაგირება ამოცანებთან დაკავშირებული მონაცემების ცვლილებაზე, საფრთხეებზე და სხვა "საჰაერო ხომალდებზე".

"ციფრული გადაცემის სრული სიჩქარე" (5) ნიშნავს დროის ერთეულში გატარებული ბიტების რაოდენობას, გადაცემის კოდირების, დანაკარგების და ა.შ. ჩათვლით, ციფრული გადამცემი სისტემის შესაბამის მოწყობილობებს შორის.

NB: იხ. აგრეთვე "ციფრული გადაცემის სიჩქარე".

"ტროსი" (1) წარმოადგენს, როგორც წესი, მიახლოებით პარალელური "ერთფა ძაფების" კონას.

"ტოქსინები" (1 2) ნიშნავს ცალკეული პრეპარატების ან ნარევის ფორმით ნებისმიერი წესით სპეციალურად გამოყოფილ ტოქსინებს, იმ ტოქსინების გარდა, რომლებიც წარმოადგენს სხვა მასალების დამაბინძურებლებს, როგორებიცაა პათოლოგიური ეგზემპლარები, კულტურები, სურსათი ან "მიკროორგანიზმების" სათესლე მასალის სახით.

"გადამცემი ლაზერი" (6) ნიშნავს "ლაზერს", რომელშიც გამომასხივებლები აღგზნებულია არაგამომასხივებელი ატომის ან მოლეკულის გამომასხივებელ ატომთან ან მოლეკულასთან დაჯახებისას გადაცემული ენერგიით.

"გადაწყობადი" (6) ნიშნავს "ლაზერის" უნარს უწყვეტად გამოასხივოს ყველა ტალღის სიგრძე რამდენიმე ლაზერული გადასვლის დიაპაზონში. წრფივი სელექტიური "ლაზერი" გამოიმუშავებს დისკრეტულ ტალღის სიგრძეებს ერთი "ლაზერული" გადასვლის ფარგლებში და არ განიხილება, როგორც "გადაწყობადი".

"უპილოტო საფრენი აპარატი" ("UAV") (8) ნიშნავს ნებისმიერ საჰაერო ხომალდს, რომელსაც შეუძლია ფრენის ინიცირება და კონტროლირებადი ფრენის განხორციელება და ნავიგაცია ბორტზე ადამიანის გარეშე.

"235 ან 233 იზოტოპები გამდიდრებული ურანი" აღნიშნავს ურანს, რომელიც შეიცავს ურან-235 ან ურან-233 იზოტოპებს, ან ორივეს ერთად ისეთი რაოდენობით, რომ ამ იზოტოპების ჯამის ჭარბი წილი იზოტოპ ურან-238-თან შედარებით, მეტია ვიდრე იზოტოპ 235-ის წილი იზოტოპ 238-თან შედარებით ბუნებრივ პირობებში. (0.71% იზოტოპურ თანაფარდობას).

"გამოყენება" (ყველა GTN NTN ში) ნიშნავს მუშაობას, ინსტალირებას (ადგილზე ინსტალირების ჩათვლით), მომსახურებას (შემოწმებით), შეკეთებას, გადაკეთებას და რესტავრირებას.

"მომხმარებლისათვის მისაწვდომი პროგრამირებადობა" (6) ნიშნავს იმის შესაძლებლობას, რომ მომხმარებელს შეუძლია ჩასვას, მოდიფიცირება გაუკეთოს ან ჩაანაცვლოს "პროგრამები" ნებისმიერი საშუალებით, შემდეგის გარდა:

a. გაყვანილობისა და შეერთებების წყობის ფიზიკური შეცვლით; ან

b. მართვის ფუნქციის ჩაყენებით, შემავალი პარამეტრების ჩათვლით.

"ვაქცინა" (1) სამედიცინო პროდუქტია, ფარმაცევტული ფორმულით, რომელიც ლიცენზირებულია მარეგულირებელი ორგანოების მიერ, ან გააჩნია მარკეტინგული ან კლინიკური გამოცდის ავტორიზაციის ფორმა, წარმოების ან გამოყენების ქვეყანაში და განკუთვნილია დაცვის იმუნოლოგიური რეაქციის სტიმულირებისთვის, ადამიანებსა და ცხოველებში, დაავადების პროფილაქტიკისთვის.

"ვაკუუმური გამტვერვა" (1) ნიშნავს გახსნილი გაზის სწრაფი გაფართოებით ლითონის ნალღობის ნაკადის დაშლას ვაკუუმში 500 მიკრომეტრის და უფრო მცირე დიამეტრის წვეთებად, ვაკუუმში.

"ცვალებადი გეომეტრიის ფრთები" (7) ნიშნავს უკანა ფრონტის ფრთაუკანების ან ტრიმერების, ან წინაფრთების ან ცხვირის დამხრელი საყრდენის გამოყენებას, რომელთა მდგომარეობაც შეიძლება იმართებოდეს ფრენისას.

"ნართი" (1) წარმოადგენს დაგრეხილი ''წნულების'' კონას.

NB: ''წნული'' წარმოადგენს (ჩვეულებრივ 200 ზე მეტი) მიახლოებით პარალელურად განლაგებული "ერთფა ძაფების" კონას.

 

კატეგორია 0 – ბირთვული მასალები, დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა/აღჭურვილობა

0A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

0A001* "ბირთვული" რეაქტორები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:

a. "ბირთვული რეაქტორები";

b. ლითონის კორპუსები, მათთვის დამზადებული ძირითადი ნაწილები, მათ შორის ბირთვული რეაქტორის კორპუსის სახურავი/თავი რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მომზადებული იმისათვის, რომ მასში განთავსდეს "ბირთვული რეაქტორის" აქტიური ზონა;

c. მანიპულირების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავის ჩასატვირთად ან მის ამოსაღებად;

d. მარეგულირებელი ღეროები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" დაშლის პროცესების მართვისათვის, მათი საყრდენი ან საკიდი კონსტრუქციები, ღეროების მამოძრავებელი მექანიზმები და ღეროების წარმმართველი მილები;

e. მაღალი წნევის მილები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" საწვავი ელემენტებისა და პირველადი გამაცივებელის განსათავსებლად 5.1 მპა-ზე მაღალი სამუშაო წნევისთვის;

f. ლითონური ცირკონიუმი ან მისი შენადნობები მილების ან მილთა ბატარეების ფორმით, რომელშიც ჰაფნიუმის შეფარდება ცირკონიუმთან, წონითი ნაწილების მიხედვით, ნაკლებია ვიდრე 1:500, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" გამოყენებისათვის;

g. გამაციებლის ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის ცირკულირებისათვის;

h. "ბირთველი რეაქტორის შიგთავსი", სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვულ რეაქტორში" გამოსაყენებლად, აქტიური ზონის საყრდენების, საწვავის არხების, თერმული ფარების, ტიხრების აქტიური ზონის უჯრედოვანი ბადის ფირფიტების და დიფუზერის ფირფიტების ჩათვლით.

შენიშვნა: 0A001.h - ში ''ბირთვული რეაქტორის შიგთავსი'' ნიშნავს ნებისმიერ ძირითად კონსტრუქციას რეაქტორის კორპუსის შიგნით, რომელსაც აქვს ერთი ან მეტი ფუნქცია, როგორიცაა აქტიური ზონის დაკავება, საწვავის თანაბარი განაწილების შენარჩუნება, პირველადი გამაცივებელი აგენტის ნაკადის მიმართვა, კორპუსის უზრუნველყოფა რადიაციის ფარებით და ინსტრუმენტირებს წარმართვა აქტიურ ზონაში.

i. თბოგადამცემები (ორთქლის გენერატორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" პირველადი გამაციებელი აგენტის წრედში გამოსაყენებლად;

 

j. ნეიტრონების დეტექტირების და გაზომვის ინსტრუმენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ნეიტრონების ნაკადის განსაზღვრისათვის "ბირთვული რეაქტორის" აქტიურ ზონაში.

0B ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა/აღჭურვილობა

0B001* "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ ხლეჩად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა:

a. "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ ხლეჩად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები:

1. გაზის ცენტრიფუგა;

2. გაზოდიფუზიური ბარიერები;

3. აეროდინამიკური გამდიდრების დანადგარი;

4. ქიმიური გაცვლის დანადგარი;

5. იონური გაცვლის დანადგარი;

6. ატომური ორთქლების მეთოდით იზოტოპების "ლაზერული" გამოყოფის (AVLIS) დანადგარი;

7. იზოტოპების მოლეკულური მეთოდით "ლაზერული" სეპარაციის (MLIS) დანადგარი;

8. პლაზმური სეპარაციის დანადგარი;

9. ელექტრომაგნიტური სეპარაციის დანადგარი;

b. გაზის ცენტრიფუგები და მათი აგრეგატები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული გაზის ცენტრიფუგირებით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:

 

შენიშვნა: 0B001.b-ში ''მასალა სიმტკიცის/სიმკვრივის მაღალი თანაფარდობით'' ნიშნავს რომელიმე შემდეგს:

a. მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, რომლის საბოლოო სიმტკიცე შეიძლება იყოს 2050 მპა და მეტი;

b. ალუმინის შენადნობები, რომლის წყვეტის სიმტკიცე შეიძლება იყოს 460 მპა და მეტი; ან

c. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", 3.18 × 106 მ ზე მეტი "კუთრი მოდულით" და 76.2 × 103 მ ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";

1. გაზის ცენტრიფუგები;

2. როტორის სრული კომპლექტები;

3. როტორის მილის ცილინდრები 12 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით, დიამეტრით 75 მმ-სა და 400 მმ-ს შორის, დამზადებული ''სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან'';

4. რგოლები ან სილფონები 3 მმ ან ნაკლები სისქის კედლით და დიამეტრით 75 მმ-სა 400 მმ-ს შორის, შექმნილი როგორც როტორის მილის ლოკალური საყრდენი ანდა რამდენიმე მათგანის შემაერთებელი, დამზადებული ''სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან'';

5. როტორის მილში ჩასადგმელი ფარი, დიამეტრით 75 მმ-სა და 400 მმ-ს შორის, დამზადებული ''სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან'';

6. როტორის მილის ბოლოებზე მოსარგები ზედა და ქვედა ხუფები დიამეტრით 75 მმ-სა და 400 მმ-ს შორის, დამზადებული ''სიმტკიცის / სიმკვრივის მაღალი შეფარდების მასალისგან'';

7. მაგნიტურ საკიდიანი საკისრები, შედგენილი წრიული მაგნიტისაგან, რომელიც ჩამოკიდებულია "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებისაგან" დამზადებული ან დაცული გარსაცმის შიგნით და შეიცავს ვიბროსაიზოლაციო გარემოს, და მაგნიტურადაა შეწყვილებული პოლუსურ ნაწილთან ანდა მეორე მაგნიტთან, რომელიც როტორის ზედა ხუფზეა მორგებული;

8. სპეციალურად მომზადებული საკისრები, რომელიც შეიცავს ღერძის/შემამჭიდროებელი რგოლის კვანძს, რომელიც დემპფერშია (ამორტიზატორშია) ჩამაგრებული;

9. მოლეკულური ტუმბოები, რომელიც შეიცავს ცილინდრებს შიგნიდან დამუშავებული ან ამოხრახნული ჭრილებით და შიგნიდან დამუშავებულ ნასვრეტებს;

10. რფოლური ძრავას სტატორები მრავალფაზა ცვლადი დენის ჰისტერეზისული (ან რეაქტიული) ძრავებისათვის, განკუთვნილი ვაკუუმში სინქრონული მუშაობისათვის 600 დან 2000 ჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში და სიმძლავრეთა ინტერვალში 50-დან 1000 ვოლტ-ამპერამდე;

11. გაზის ცენტრიფუგის როტორის მილების აგრეგატის ცენტრიფუგის გარსაცმი / მიმღებები, რომელიც მოიცავს ხისტ ცილინდრს 30 მმ-მდე კედლის სისქით, ზუსტად დამუშავებული ბოლოებით, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მდგრადი მასალებით";

12. 12 მმ-მდე შიდა დიამეტრის მილებისაგან შედგენილი ჩამჭერები, განკუთვნილი პიტოს მილის მეთოდით UF6-ის შემცველი გაზის ამოსაღებად ცენტრიფუგის როტორის მილიდან, დამზადებული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";

13. სიხშირის რეგულატორები (კონვერტორები ან ინვერტორები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ძრავის სტატორის მოსამარაგებლად გაზის ცენტრიფუგული გამდიდრებისათვის, ქვემოთ მოყვანილი ყველა მახასიათებლით, და ამ დანიშნულებისათვის შექმნილი კომპონენტებით:

a. მრავალფაზიანი გამოსასვლელი 600 დან 2000 ჰც-მდე დიაპაზონში;

b. სიხშირის სტაბილიზაცია 0.1 %-ზე მეტი სიზუსტით;

c. 0.3 %-ზე ნაკლები ჰარმონიული დამახინჯებები; და

d. 80 %-ზე მეტი მარგი ქმედების კოეფიციენტი (მქკ);

14. სილფონური ტიპის სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10 მმ-დან 160 მმ-მდე დიამეტრით;

c. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან დამზადებული გაზოდიფუზიური გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. გაზოდიფუზიური ბარიერები, დამზადებული ფოროვანი ლითონის, პოლიმერული ან კერამიკული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან", 10-დან 100 ნმ-მდე ზომის ფორებით, 5 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სისქით, მილისებრი ფორმებისათვის, 25 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრით;

2. გაზის დიფუზერის გარსაცმი დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";

3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული დინების ტიპის) ან გაზის საბერები UF6-ის 1 მ3/წთ ან მეტი შეწოვის სიჩქარით, და დაჭირხვნის წნევით 666.7 კპა-მდე, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";

4. მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები კომპრესორებისათვის ან გაზის საბერებისთვის, განმარტებული 0B001.c.3-ში და შექმნილი ბუფერული გაზის გადინებისთვის, არანაკლებ 1000 სმ3/წთ სიჩქარით;

5. თბოგადამცემები, დამზადებული ალუმინის სპილენძის ან ნიკელის 60 პროცენტზე მეტი შემცველობის შენადნობებისაგან, ან ამ ლითონების კომბინაციისაგან მიტკეცილი მილების სახით, შექმნილი ატმოსფერულზე უფრო დაბალ წნევაზე სამუშაოდ, გადინების სიჩქარით, რომელიც შეესაბამება წნევის მატებას საათში 10 პა-ზე ნაკლებით, 100 კპა წნევათა სხვაობის პირობებში;

6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40 მმ დან 1500 მმ-მდე დიამეტრით;

d. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული აეროდინამიკური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. სეპარაციის საქშენები, შედგენილი ჭრილის ფორმის მრუდე არხებისაგან, 1 მმ-ზე ნაკლები სიმრუდის რადიუსით, UF6-ით კოროზიის მიმართ მდგრადი, რომელიც შეიცავს დანისპირს საქშენში გამდინარე გაზის ორ ნაკადად გასაყოფად;

2. ტანგენციალური შემავალი ნაკადის მიმმართველი ცილინდრული ან კონუსური მილები (გრიგალური მილები), დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 0.5 სმ-დან 4 სმ მდე დიამეტრით და 20:1 ან ნაკლები სიგრძის და დიამეტრის თანაფარდობით, აქვს ერთი ან მეტი ტანგენციალური შემავალი ხვრელით;

3. კომპრესორები (დადებითი წანაცვლებით, ცენტრიფუგული და ღერძული ნაკადის ტიპის) ან 2 მ3/წთ ის ტოლი ან მეტი მოცულობის შემწოვი გაზის შემომქრევები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", და ამ დანიშნულების მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;

4. თბოგამცვლელები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით";

5. აეროდინამიკური სეპარაციის ელემენტის გარსაცმები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", განკუთვნილი გრიგალური მილების ან სეპარაციის საქშენების განსთავსებლად;

6. სილფონური სარქველები, დამზადებული ან დაცული "UF6-ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით", 40-დან 1500 მმ -მდე დიამეტრით;

7. პროცესული სისტემები UF6-ის გამოყოფისთვის გადამტანი გაზისაგან (წყალბადის ან ჰელიუმისაგან) UF6-ის 1 პპმ ან უფრო დაბალ შემცველობამდე, შემდეგის ჩათვლით:

a. კრიოგენული თბოგამცვლელები და კრიოსეპარატორები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

b. კრიოგენული სამაცივრო დანადგარები, ვარგისი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

c. სეპარაციის საქშენები ან გრიგალური მილების დანადგარები UF6-ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან;

d. UF6 -ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

e. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ქიმიური გაცვლით სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. სწრაფი სითხე–სითხე გაცვლის იმპულსური სვეტები 30-წამიანი ან ნაკლები კასკადში გავლის დროით, კონცენტრირებული მარილმჟავას მიმართ მდგრადი (მაგალითად, დამზადებული ან დაცული შესაფერისი პლასტიკური მასალებით, როგორიცაა ფტორნახშირბადული პოლიმერები ან მინა);

2. სწრაფი სითხე–სითხე გაცვლის ცენტრიფუგული კონტაქტორები, 30 წამი ან ნაკლები კასკადის გავლის დროით, კონცენტრირებული მარილმჟავას მიმართ მდგრადი (მაგალითად, დამზადებული ან დაცული შესაფერისი პლასტიკური მასალებით, როგორიცაა ფტორნახშირბადული პოლიმერები ან მინა);

3. ელექტროქიმიური აღდგენის ელემენტები, მდგრადი მარილმჟავას კონცენტრირებული ხსნარების მიმართ, განკუთვნილი ურანის გადასაყვანად ერთი ვალენტური მდგომარეობიდან მეორეში;

4. ელექტროქიმიური აღდგენის ელემენტების მომარაგების მოწყობილობა, რომელის U+4 -ს იღებს ორგანული ნაკადიდან, პროცესის ნაკადთან კონტაქტში მყოფილ ნაწილებით, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი მასალით (მაგალითად, მინით, ფთორნახშირბადული პოლიმერებით, პოლიფენილის სულფატით, პოლიეთერის სულფონით და ფისით გაჟღენთილი გრაფიტით);

5. მოწოდების მომამზადებელი სისტემები მაღალი სისუფთავის ურანის ქლორიდის ხსნარის წარმოებისათვის, გახსნის, ხსნარის მოსაცილებელი და/ან იონური გაცვლის მოწყობილობით, გაწმენდისათვის, და ელექტროლიზური ელემენტები, ურანის U+6 ან U+4 მდგომარეობიდან U+3 -ში გადასაყვანად;

6. ურანის დამჟანგავი სისტემები U+3 ის დასაჟანგად U+4 -მდე;

f. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. სწრაფად რეაგირებადი იონგამცვლელი ფისები, პელიკულარული ან ფოროვანი მაკრობადისებრი ფისები, რომელშიც ქიმიური გაცვლის აქტიური ჯგუფები შემოსაზღვრულია ფოროვანი შემაკავებელი სტრუქტურის საფარებით, და სხვა კომპოზიტური სტრუქტურები ნებისმიერ შესაფერის ფორმაში, 0.2 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები დიამეტრის ნაწილაკების ან ბოჭკოების ჩათვლით, რომელიც მედეგია კონცენტრირებული მარილმჟავას მიმართ და ისეა დამზადებული, რომ გაცვლის სიჩქარე შეესაბამებოდეს 10 წმ ან ნაკლებ ნახევარ დროს და ვარგისი იყოს 373 K (100 °C) - 473 K (200 °C) ტემპერატურულ დიაპაზონში მუშაობისათვის;

2. იონური გაცვლის (ცილინდრული) სვეტები 1000 მმ და მეტი დიამეტრით, დამზადებული ან დაცული კონცენტრირებული მარილმჟავას მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად ტიტანით და ფტთორირებული ნახშირწყალბადის პოლიმერებით), რომელსაც შეუძლია მუშაობა 373 K (100 °C) - 473 K (200 °C) ტემპერატურულ დიაპაზონში და 0.7 მპა-ზე მაღალ წნევებზე;

3. იონური გაცვლის უკუდინების სისტემები (ქიმიური ან ელექტროქიმიური ჟანგვის ან აღდგენის სისტემები) ქიმიურად დაშლის ან ჟანგვის იმ აგენტების რეგენერირებისათვის, რომელიც გამოიყენება იონური გაცვლით გამდიდრების კასკადებში;

g. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;

2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2A225.

3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;

4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;

5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 6A005 დაD6A205.

h. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოლეკულური "ლაზერით" იზოტოპის გამოყოფის (MLIS) პროცესის ან იზოტოპების მიხედვით შერჩევითი ლაზერით აქტივირებული ქიმიური რეაქციისათვის (CRISLA), როგორიცაა:

1. გამაფართოებელი ზებგერითი საქშენები UF6 -სა და გადამტანი გაზის ნარევის გასაგრილებლად 150 K ს (_123 °C) ქვემოთ, დამზადებული "UF6 -ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";

2. ურანის პენტაფთორიდის (UF5) პროდუქტის კოლექტორები, რომლებიც შედგება ფილტრის, ბიძგური ან ციკლონური ტიპის კოლექტორების ან მათი კომბინციებისაგან, დამზადებული "UF5/UF6 -ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებისაგან";

3. კომპრესორები, დამზადებული ან დაცული "UF6 -ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით" და შესაბამისი მბრუნავი ლილვის შემამჭიდროებლები;

4. ფთორირების მოწყობილობა (მყარი) UF5 -ის გადასაყვანად (გაზურ) UF6 -ში;

5. პროცესული სისტემები UF6 -ის სეპარაციისათვის გადამტანი გაზისაგან (მაგალითად, აზოტის ან არგონისაგან), შემდეგის ჩათვლით:

a. კრიოგენული თბომცვლელები და კრიოსეპარატორები, მოქმედი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

b. კრიოგენული გამაცივებელი დანადგარები, გამოსადეგი 153 K (−120 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

c. UF6 -ის ცივი ჩამჭერები, გამოსადეგი 253 K (−20 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე;

6. "ლაზერები" ან "ლაზერული სისტემები" ურანის იზოტოპების სეპარაციისათვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორთან ერთად დროის ხანგრძლივ პერიოდებში სამუშაოდ;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 6A005 და 6A205.

i. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც-ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ-ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;

2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც-ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ-ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;

3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;

4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2A225.

5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;

6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);

j. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ელექტრომაგნიტური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:

1. იონების ერთჯერადი ან მრავალჯერადი წყაროები, შედგენილი ორთქლის წყაროს, იონიზატორის და სხივური ამაჩქარებლისაგან, დამზადებული შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის, უჟანგავი ფოლადის ან სპილენძისაგან), რომელსაც შეუძლია შექმნას იონური სხივი 50 მა-ის ტოლი ან უფრო მეტი დენით;

2. იონების კოლექტორის ფირფიტები გამდიდრებული ან გაღარიბებული ურანის იონური სხივების შესაკრებად, რომელიც შედგენილია ორი და მეტი ხვრელის და ჯიბისაგან, და რომელიც დამზადებულია შესაფერისი არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, გრაფიტის ან უჟანგავი ფოლადისაგან);

3. ვაკუუმური გარსაცმები ურანის ელექტრომაგნიტური სეპარატორისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალებისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან), შექმნილი 0.1 პა ან უფრო დაბალ წნევებზე სამუშაოდ;

4. მაგნიტური პოლუსის ნაწილები 2 მ-ზე მეტი დიამეტრით;

5. იონების წყაროების მაღალი ძაბვის ელექტროკვება შემდეგი მახასიათებლებით:

a. უწყვეტად მუშაობის შესაძლებლობა;

b. ძაბვა გამოსასვლელზე 20000 ვ და მეტი;

c. დენი გამოსასვლელზე 1 ა და მეტი; და

d. 8-საათიანი პერიოდის განმავლობაში ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A227.

6. მაგნიტის ელექტროკვება (მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენით), შემდეგი მახასიათებლებით:

a. უწყვეტი მუშაობა 500 ა-ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით 100 ვ-ის ტოლ ან მეტ ძაბვაზე; და

b. 8-საათიანი პერიოდის განმავლობაში დენისა ან ძაბვის სტაბილიზაცია 0.01 %-ზე მეტი სიზუსტით;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 3A226.

0B002* სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დამხმარე სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები, 0B001-ში მითითებული იზოტოპების გამოყოფის დანადგარებისთვის, დამზადებული ან დაცული "UF6 -ით კოროზიისადმი მედეგი მასალებით":

a. მომარაგების ავტოკლავები, ღუმელები ან გამდიდრების პროცესისაკენ UF6 -ის მიყვანისთვის გამოყენებული სისტემები;

b. დესუბლიმატორები და ცივი ჩამჭერები, გამოყენებული UF6 -ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან და შემდეგ გადასაცემად - გათბობის შემდეგ;

c. პროდუქტების და ნარჩენების დაგროვების სადგურები UF6 -ის გადასატანად კონტეინერებში;

d. გათხევადების და გამყარების სადგურები, გამოყენებული UF6 -ის მოსაშორებლად გამდიდრების პროცესისაგან, შეკუმშვით, გაცივებით და UF6 -ის გადაყვანით თხევად ან მყარ მდგომარეობაში;

e. მილსადენი სისტემები და დალუქვის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი UF6 -ის შესაკავებლად, დიფუზიურ, ცენტრიფუგულ ან აეროდინამიკურ კასკადებში;

f. 1. ვაკუუმური მილსადენები ან ვაკუუმური ლუქები 5 მ3/წუთში ან უფრო მაღალი შეწოვის ტევადობით; ან

2. ვაკუუმური ტუმბოები, სპეციალურად შექმნილი UF6 -ის შემცველ ატმოსფეროში გამოსაყენებლად;

g. UF6 ის მას-სპექტრომეტრები / იონების წყაროები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პროდუქტების ან ნარჩენების ნიმუშების ასაღებად გაზის ნაკადიდან, ყველა შემდეგი მახასიათებელით:

1. მასის მიხედვით დანადგარის გარჩევისუნარიანობა აღემატება 320 მაე ს;

2. იონების წყაროები აწყობილია ან შემტკიცულია ნიქრომით ან მონელით ან მონიკელებულია;

3. ელექტრონებით დაბომბვით იონიზაციის წყაროები; და

4. იზიტოპური შემადგენლობის ანალიზისათვის შესაფერისი კოლექტორული სისტემები.

0B003 დანადგარები ურანის გარდასაქმნელად და ამისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა

a. სისტემები ურანის მადნის გარდასაქმნელად UO3 -ის კონცენტრატად;

b. სისტემები UO3 -ის UF6 -ად გარდასაქმნელად;

c. სისტემები UO3 -ის UO2 -ად გარდასაქმნელად;

d. სისტემები UO2 -ის UF4 -ად გარდასაქმნელად;

e. სისტემები UF4 -ის UF6 -ად გარდასაქმნელად;

f. სისტემები UF4 -ის ლითონურ ურანად გარდასაქმნელად;

g. სისტემები UF6 -ის UO2 -ად გარდასაქმნელად;

h. სისტემები UF6 -ის UF4 -ად გარდასაქმნელად;

i. სისტემები UO2 -ის UCl4 -ად გარდასაქმნელად.

0B004 * ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოების ან კონცენტრირებისათვის, და სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ამ დანიშნულების მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:

a. ქარხანა მძიმე წყლის, დეიტერიუმის და დეიტერიუმის ნაერთების წარმოებისათვის, როგორიცაა:

1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის დანადგარები;

2. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის დანადგარები;

b. მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:

1. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის სვეტები, დამზადებული წვრილ-ნახშირბადოვანი ფოლადისაგან (მაგ, ASTM A516) 6 მ-დან 9 მ-მდე დიამეტრით, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 2 მპა ან უფრო მაღალი წნევის ქვეშ, 6 მმ-ის და მეტის კოროზიის დაშვებით;

2. ერთკასკადიანი მცირენაკადიანი (ე.ი. 0.2 მპა) ცენტრიფუგული შემფრქვევები ან კომპრესორები გოგირდწყალბადოვანი (ე.ი. 70% ზე მეტი H2S ის შემცველი) გაზის ცირკულირებისათვის 56 მ3/წამში ან მეტი გაშვებისუნარიანობით, როდესაც მუშაობს 1.8 მპა ან უფრო მაღალ შემწოვ წნევაზე და აქვს სარქვლები, შექმნილი H2S ით დასველების პირობებში მომსახურებისათვის;

3. ამიაკი–წყალბადი გაცვლის სვეტები 35 მ-ის ტოლი ან უფრო მეტი სიმაღლით, 1.5 მ-დან 2.5 მ-მდე დიამეტრით, გამოსადეგი 15 მპა-ზე უფრო მაღალ წნევებზე სამუშაოდ;

4. სვეტის შიგთავსი, კასკადების კონტაქტორების, კასკადების ტუმბოების ჩათვლით, ყოველივე იმის ჩათვლით, რაც კი წყალქვეშ ხვდება, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;

5. ამიაკის კრეკინგის მოწყობილობები, რომელიც მუშაობს 3 მპა ან უფრო მაღალ წნევებზე, მძიმე წყლის წარმოებისათვის ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;

6. ინფრაწითელი სხივების შთანთქმის ანალიზატორები, რომელსაც შეუძლია წყალბადი / დეიტერიუმი შეფარდების რეალურ დროში ანალიზი, როდესაც დეიტერიუმის კონცენტრაცია ტოლია ან აღემატება 90 %-ს;

7. კატალიზატორული სანთურები გამდიდრებული დეიტერიუმიანი გაზის გარდასაქმნელად ამიაკი–წყალბადი გაცვლითი პროცესის გამოყენებით;

8. მძიმე წყლის ხარისხის გამაუმჯობესებელი მთლიანი სისტემები ან ამ დანიშნულების სვეტები მძიმე წყლის ისე გასაუმჯობესებლად, რომ დეიტერიუმის კონცენტრაციით მან რეაქტორული ხარისხის დონეს მიაღწიოს.

0B005 დანადგარი, სპეციალურად შექმნილი "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების წარმოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

 

შენიშვნა: "ბირთვული რეაქტორის" საწვავი ელემენტების მწარმოებელი ქარხანა მოიცავს მოწყობილობას, რომელიც:

a. ჩვეულებრივ უშუალოდ უკავშირდება ან უშუალოდ ამუშავებს ან მართავს ბირთვული მასალების საწარმოო ხაზს;

b. ახდენს ბირთვული მასალების პლომბირებას გარსაცმში;

c. ამოწმებს გარსაცმის ან საკეტების მთლიანობას; ან

d. ამოწმებს პლომბირებული საწვავის საბოლოო გადამუშავებას.

0B006 ქარხანა "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ხელახალი გადამუშავებისათვის და ამ დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა.

 

შენიშვნა: 0B006 მოიცავს შემდეგს:

a. დანადგარი "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის ელემენტებისათვის, იმ მოწყობილობის და კომპონენტების ჩათვლით, რომელიც, ჩვეულებრივ, უშუალოდ ეხება ან / და უშუალოდ აკონტროლებს დასხივებულ საწვავს და ძირითად ბირთვულ მასალებს, და დაშლის პროდუქტის დამუშავების ნაკადებს;

b. საწვავი ელემენტების დაფხვნის და დანაწევრების მექანიზმები, ე.ი. "ბირთვული საწვავის" აგრეგატების, ფთილების ან ზოდების ჩამოკვეთით, დაფხვნით, დანაწევრებით ან ჩამოჭრის დისტანციური მოწყობილობა;

c. გამხსნელი ავზები, კრიტიკულად უსაფრთხო რეზერვუარები (მაგალითად, მცირე დიამეტრის წრიული ან პანელური რეზერვუარები), სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული "ბირთვული რეაქტორის" დასხივებული საწვავის გასახსნელად, რომელსაც შეუძლია გაუძლოს ცხელ, ძალზე კოროზიულ სითხეებს და რომელიც შეიძლება დისტანციურად იქნეს ჩამოტვირთული და შენახული;

d. დინების საპირისპირო გამხსნელის ექსტრაქტორები და იონური გაცვლით დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური ხლეჩადი მასალების" გადამამუშავებელ ქარხნებში გამოსაყენებლად;

e. დამჭერი ან შესანახი კონტეინერები, სპეციალურად შექმნილი, რომ იყოს კრიტიკულად უსაფრთხო და მედეგი აზოტმჟავას კოროზიული ზემოქმედების მიმართ;

 

შენიშვნა: დამჭერ ან შესანახ კონტეინერებს შეიძლება ჰქონდეს შემდეგი თავისებურებები:

1. კედლები და შიგა სტრუქტურები სულ მცირე ბორის ორი პროცენტის ეკვივალენტი (გამოთვლილი ყველა შემადგენელი ელემენტისათვის, 0C004-ის შენიშვნაში მოცემული განმარტების მიხედვით);

2. A ცილინდრული კონტეინერების მაქსიმალური დიამეტრი 175 მმ; ან

3. A პანელური ან წრიული კონტეინერებისთვის მაქსიმალური სიგანე 75 მმ.

f. პროცესის მართვის ინსტრუმენტარიუმი, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული დასხივებული "ბუნებრივი ურანის", "გაღარიბებული ურანის" ან "სპეციალური ხლეჩადი მასალების" გადამუშავების მონიტორინგის ან მართვისათვის.

0B007 დანადგარი პლუტონის გადასამუშავებლად და ამ დანიშნულებით სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობა, როგორიცაა:

a. სისტემები პლუტონის ნიტრატის ოქსიდად გარდასაქმნელად;

b. სისტემები ლითონური პლუტონის წარმოებისათვის.

0C მასალები

0С001 * "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით, და ნებისმიერი სხვა მასალა, რომელიც შეიცავს ერთ ან მეტს ჩამოთვლილთაგან:

 

შენიშვნა: 0С001 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. "ბუნებრივი ურანის" ან "გაღარიბებული ურანის" ოთხი გრამი და უფრო ნაკლები, როდესაც მას შეიცავს ინსტრუმენტის სენსორი;

b. "გაღარიბებული ურანი", სპეციალურად დამზადებული შემდეგი სამოქალაქო არაბირთვული დანიშნულებისთვის:

1. ეკრანირება;

2. შეფუთვა;

3. ბალასტები არაუმეტეს 100 კგ მასით;

4. საპირწონეები არაუმეტეს 100 კგ მასით;

c. შენადნობები 5 %-ზე ნაკლები თორიუმის შემცველობით;

d. თორიუმის შემცველი კერამიკული ნაკეთობები, რომელიც დამზადებულია მხოლოდ არაბირთვული მიზნებისთვის.

0C002* "სპეციალური ხლეჩადი მასალები"

 

შენიშვნა: 0C002 არ არეგულირებს ოთხ "ეფექტურ გრამს" ან უფრო ნაკლებს, რომელსაც შეიცავს ინსტრუმენტების სენსორები.

0C003* დეიტერიუმი, მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ჟანგი) და დეიტერიუმის სხვა ნაერთები, და დეიტერიუმის შემცველი ნარევები და ხსნარები, რომელშიც დეიტერიუმისა და წყალბადის იზოტოპების შეფარდება აღემატება 1:5000 ს.

0C004 გრაფიტი, ბირთვული ხარისხის, რომელსაც აქვს სისუფთავის დონე მილიონზე 5 წილი "ბორის ეკვივალენტი", 1.5 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით.

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1C107.

 

შენიშვნა 1: 0C004 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. ისეთი გრაფიტის წარმოება, რომლის მასაც 1 კგ-ზე ნაკლებია, ბირთვულ რეაქტორებში გამოსაყენებლად სპეციალურად შექმნილის ან მომზადებულის გარდა;

b. გრაფიტის ფხვნილი.

 

შენიშვნა 2: 0C004 ში ''ბორის ეკვივალენტი'' BE (ბე) განმარტებულია როგორც მინარევების BEZ ჯამი (BEcarbon -ის გამოკლებით, რადგანაც ნახშირბადი მინარევად არ განიხილება), ბორის ჩათვლით, სადაც:

BEZ (ppm) = CF X Z ელემენტის კონცენტრაციაზე, ppm-ში;

სადაც CF გადაანგარიშების კოეფიციენტი =

და sB da sZ წარმოადგენს სითბური ნეიტრონების ჩაჭერის განივკვეთებს (ბარნებში) ბუნებრივ ბორში და Z ელემენტში, შესაბამისად; ხოლო AB და AZ წარმოადგენს ბუნებრივი ბორის და Z ელემენტის ატომურ მასებს, შესაბამისად.

0C005 სპეციალურად მომზადებული ნაერთები ან ფხვნილები გაზური დიფუზიის ისეთ ბარიერების დასამზადებლად, რომელიც UF6 ით კოროზიის მიმართ მედეგი იქნება (მაგალითად, ნიკელის ან 60 წონით პროცენტზე მეტი ნიკელის ან ალუმინის ოქსიდის შემცველობის შენადნობის და სრულად ფთორირებული ნახშორწყალბადური პოლიმერებისაგან), რომელსაც აქვს 99.9 წონითი პროცენტი ან უფრო მაღალი სისუფთავე და ნაწილაკთა საშუალო ზომა 10 მიკრონზე ნაკლები, გაზომილი მასალათა გამოცდის ამერიკული საზოგადოების (ASTM) B330 სტანდარტის მიხედვით, და ნაწილაკების ერთგვაროვნების მაღალი ხარისხი.

0D პროგრამული უზრუნველყოფა

0D001 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ამ კატეგორიაში განსაზღვრული პროდუქციის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

0E ტექნოლოგია

0E001 "ტექნოლოგია" ამ კატეგორიაში განმარტებული პროდუქციის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენების" ბირთვული ტექნოლოგიის შენიშვნის მიხედვით.

 

კატეგორია 1 – სპეციალური მასალები და შესაბამისი აღჭურვილობა

1A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

1A001 კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:

a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ბუშტები, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;

b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:

1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და

2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;

c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:

1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და

2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.

 

შენიშვნა: 1A001.c ში ''რაკეტა'' ნიშნავს დასრულებულ სარაკეტო სისტემებს და უპილოტო საჰაერო სატრანსპორტო სისტემებს.

1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით:

N.B: იხ., აგრეთვე, 1A202, 9A010 და 9A110.

a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან

b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:

1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:

a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და

b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან

2. 1C010.c‑ში მითითებული მასალები.

 

შენიშვნა 1: 1A002 არ არეგულირებს საჰაერო ხომალდის ნაწილების ან ლამინატების შესაკეთებლად განკუთვნილ, "ეპოქსიდური ფისებით გაჟღენთილი ნახშირბადის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან" დამზადებულ კომპოზიტურ სტრუქტურებს ან ლამინატებს შემდეგი ზომებით

a. ფართობი არ აღემატება 1 მ 2;

b.სიგრძით არა უმეტეს 2,5 მ; და

c.სიგანე აღემატება 15 მმ.

 

შენიშვნა 2: 1A002 არ არეგულირებს ისეთ დასრულებულ ან ნახევრად დასრულებულ პროდუქციას, სპეციალურად დამზადებულს სამოქალაქო გამოყენებებისათვის, როგორიცაა:

a. სპორტული პროდუქციაი;

b. საავტომობილო მრეწველობის პროდუქცია;

c. ჩარხმშენებლობის პროდუქცია;

d. სამედიცინო დანიშნულების პროდუქცია.

 

შენიშვნა 3: 1A002.b.1 არ არეგულირებს ისეთ დასრულებულ ან ნახევრად დასრულებულ პროდუქციას, რომელიც შეიცავს ურთიერთგადაწნულ ძაფებს და სპეციალურად არის შექმნილი შემდეგი დანიშნულებით:

a. ლითონის სითბურად დასამუშავებელ ღუმელები ლითონების წრთობისთვის;

b. სილიკონის ბულების საწარმოო აღჭურვილობა.

 

შენიშვნა 4: 1A002 არ არეგულირებს მზა პროდუქციას, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი კონკრეტული დანიშნულებისთვის

1A003 არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების მწარმოებლები, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან

b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.

 

შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს მწარმოებლებს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.

NB: "დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნებისმიერი ფორმა იხ. 1C008.a.3.

1A004 დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B351 და 2B352.

a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილის კომპონენტები:

1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";

2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";

3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან

4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:

a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)

b.(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ,(o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);

d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);

e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);

f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:

1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";

2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან

3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";

2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან

3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;

d. ელექტრონული აპარატურა, "ასაფეთქებლების" ნარჩენების არსებობის ავტომატურად დეტექტირების და იდენტიფიკაციისთვის, რომელიც იყენებს ''კვალის დეტექტირების'' მეთოდს (მაგ. ზედაპირულ აკუსტიკურ ტალღებს, იონების მობილურობის სპექტრომეტრიას, დიფერენციალის მობოლურობის სპექტრომეტრიას, მას-სპექტრომეტრიას).

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''კვალის დეტექტირება'' განისაზღვრება, როგორც 1 ppm-ზე ნაკლები ორთქლის ან 1 მგ-ზე ნაკლები მყარი მასალის ან სითხის დეტექტირების უნარი.

 

შენიშვნა 1: 1A004.d არ არეგულირებს ლაბორატორიული გამოყენებისთვის სპეციალურად შექმნილ აპარატურას.

 

შენიშვნა 2: 1A004.d არ არეგულირებს არაკონტაქტურ გასასვლელ უშიშროების პორტალებს.

 

შენიშვნა: 1A004 არ არეგულირებს:

a. პერსონალურ დოზიმეტრებს რადიაციის მონიტორინგისთვის

b. აპარატურას, რომელიც, მისი დიზაინით თუ ფუნქციებით, გათვალისწინებულია მხოლოდ ისეთი საფრთხისგან დასაცავად, რომელიც დამახასიათებელია საცხოვრებლების უსაფრთხოების ან სამოქალაქო დარგებისთვის, მათ შორის:

1. სამთო-მადნეულის სამუშაოები;

2. კარიერების დამუშავება;

3. სოფლის მეურნეობა;

4. ფარმაცევტული;

5. სამედიცინო;

6. ვეტერინარული;

7. გარემოსდაცვითი;

8. ნარჩენების მართვა;

9. სასურსათო ინდუსტრია.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. 1A004 მოიცავს აღჭურვილობას და კომპონენტებს, რომლებიც იდენტიფიცირებულია, წარმატებით ტესტირებულია ეროვნული სტანდარტების მიხედვით, ან სხვაგვარად დადასტურებულია მათი ეფექტიანობა "ომში გამოყენებისთვის ადაპტირებული" რადიოაქტიური მასალების, "ომში გამოყენებისთვის ადაპტირებული" ბიოლოგიური აგენტების, ქიმიური ომისთვის გათვალისწინებული აგენტების, ''იმიტანტების'' ან "მასების/არეულობების კონტროლის აგენტების" დეტექტირებისთვის ან მათგან თავდასაცავად, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ასეთი აღჭურვილობა ან კომპონენტები გამოიყენება სამოქალაქო დარგებში, როგორებიცაა სამთო-მადნეულის, კარიერების, სასოფლო-სამეურნეო, ფარმაცევტული, სამედიცინო, ვეტერინარული, გარემოსდაცვითი, ნარჩენების მართვის ან სასურსათო დარგები.

2. ''იმიტანტი'' არის ნივთიერება ან მასალა, რომელიც გამოიყენება ტოქსიკური აგენტების (ქიმიური ან ბიოლოგიური) ნაცვლად, ტრენინგის, კვლევის, ტესტირების ან შეფასების მიზნებისთვის.

1A005 ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.

N.B.: იხ., აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

NB: "ბოჭკოვანი ან ძაფიანი მასალები", რომლებიც გამოიყენება ჯავშანჟილეტების წარმოებაში, იხ. 1C010.

 

შენიშვნა 1: 1A005 არ არეგულირებს ინდივიდუალურ თავდაცვის კოსტუმებს ან ჯავშანჟილეტებს, როდესაც მათ ატარებენ მომხმარებლები ინდივიდუალური დაცვის მიზნით.

 

შენიშვნა 2: 1A005 არ არეგულირებს ჯავშანჟილეტებს, შექმნილს ფრონტალური დაცვისათვის მხოლოდ არასამხედრო დანიშნულების ასაფეთქებელი ხელსაწყოებისაგან მომავალი ფრაგმენტების ან დარტყმითი ტალღისაგან.

1A006 აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული, იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების გასატანად და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები

N.B.: იხ. აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

a. დისტანციურად მართული სატრანსპორტო საშუალებები;

b. ''დისრაპტორები''.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''დისრაპტორები'' არის მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ასაფეთქებელი მოწყობილობის ამოქმედების თავიდან ასაცილებლად, თხევადი, მყარი ან მყიფე ჭურვის ტყორცნით.

 

შენიშვნა: 1A006 არ არეგულირებს აღჭურვილობას, როდესაც მას თან ახლავს ოპერატორი.

1A007* აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის:

N.B.: იხ. აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

a. ასაფეთქებლის დეტონატორის გასასროლი კომპლექტები, რომლებიც შექმნილია ასაფეთქებლის დეტონატორების გადასატანად, რომლებიც მითითებულია პუნქტში 1A007.b;

b. შემდეგი ელექტრომიმყვანიანი დეტონატორები:

1. ასაფეთქებელი ბოგირი (EB);

2. ასაფეთქებელი ბოგირის სადენი (EBW);

3. დარტყმითი დეტონატორი (სლაპერი);

4. ფოლგის დეტონატორი (EFI)

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. სიტყვები "ინიციატორი" ან "ამნთები" ზოგჯერ გამოიყენება სიტყვა დეტონატორის ნაცვლად.

2. 1A007.b პუნქტის მიზნებისთვის, ყველა შესაბამის დეტონატორებში გამოიყენება მცირე ელექტროგამტარი (ბოგირი, ბოგირის სადენი ან ფოლგა), რომელიც ორთქლდება, როდესაც მასში გადის სწრაფი, დიდი დენის ძალის ელექტროიმპულსი. არა-დარტყმით ტიპებში, ასაფეთქებელი გამტარი ააქტიურებს ქიმიურ დეტონაციას, მასთან კონტაქტში მყოფ მაღალენერგეტიკულ მასალას, როგორიცაა PETN (პენტაერითრიტოლტეტრანიტრატი). დარტყმით დეტონატორებში ელექტროგამტარის აორთქლება აიძულებს ფლაერს ან სლეპერს გავიდეს ღრეჩოში და მისი დარტყმით დაიწყება ასაფეთქებლის ქიმიური დეტონაცია. ზოგიერთი დიზაინის შემთხვევაში სლეპერს ამოძრავებს მაგნიტური ძალა. ტერმინი ასაფეთქებლის ფოლგისებრი დეტონატორი შეიძლება შეეხებოდეს EB-ს ან დარტყმითი ტიპის დეტონატორს.

1A008 შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები:

a. ''კუმულატიურ მუხტებს'' გააჩნია ყველაფერი, ქვემოთ მოყვანილიდან:

1. სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 90 გ-ზე მეტი;

2. გარე კორპუსის დიამეტრი 75 მმ ან მეტი;

b. წარგძელებული მუხტები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყველაფერი და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

1. ასაფეთქებელი მასალა, 40 გ/მ-ზე მეტი; და

2. სიგანე - 10 მმ ან მეტი.

c*. სადეტონაციო ზონარი, 64 გ/მ-ზე მეტი ასაფეთქებელი მასალის გულით;

d*. საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''კუმულატიური მუხტები'' ასაფეთქებელი მუხტებია, რომელთა ფორმა გათვალისწინებულია აფეთქების ზემოქმედების კონცენტრაციისთვის.

1A102 გადაჯერებული პიროლიზური ნახშირბად–ნახშირბადული კომპონენტები, შექმნილი 9A004 ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 9A010 და 9A110.

a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და

b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.

1A225 პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.

1A226* სპეციალიზებული შეფუთვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მძიმე წყლის ჩვეულებრივი წყლისაგან სეპარაციისათვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. დამზადებული მარცვლოვანი ფოსფორული ბრინჯაოსაგან და ქიმიურად დამუშავებული დასველებადობის გასაუმჯობესებლად; და

b. შექმნილი ვაკუუმურ სადისტილაციო სვეტებში გამოსაყენებლად.

1A227 მაღალი სიმკვრივის (ტყვიაშემცველი მინის ან სხვა ამგვარისაგან დამზადებული) გამოსხივებისაგან დამცავი ფანჯრები და მათთვის სპეციალურად შექმნილი ჩარჩოები, ყველა ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლით:

a. ''ცივი არე'' 0.09 მ2 ზე დიდი;

b. სიმკვრივე 3 გ/სმ3 ზე მეტი.

c. სისქე 100 მმ ან მეტი

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1A227 ში ტერმინი ''ცივი არე'' ნიშნავს ფანჯრიდან დამზერად არეს, რომელზე დაცემული გამოსხივებაც, დანიშნულებით გამოყენებისას, უმცირესია.

1B ტესტირების, კონტროლის და საწარმოო მოწყობილობა

1B001 მოწყობილობა ბოჭკოების, პრეფრეგების, პრეფორმების ან "კომპოზიტების" წარმოებისათვის, მითითებული 1A002 ში ან "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", მითითებული 1C010-ში, და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1B101 და 1B201.

a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია სამი ან მეტი ''პირველადი სერვო პოზიციონირების'' ღერძის მიმართ, და რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან","კომპოზიტური" სტრუქტურების ან ლამინატების წარმოებისათვის;

b. ლენტის განმათავსებელი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ხუთი ან მეტი ''პირველადი სერვო პოზიციონირების'' ღერძის მიმართაა კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" თვითმფრინავების კორპუსების ან ''რაკეტების'' სტრუქტურების წარმოებისათვის;

 

შენიშვნა: 1B001.b-ში ''აკეტა'' ნიშნავს დასრულებულ სარაკეტო სისტემებს ან უპილოტო საჰაერო სატრანსპორტო სისტემებს.

c. მრავალმიმართულებიანი, მრავალგანზომილებიანი საქსოვი დაზგები ან საწნავი დაზგები, ადაპტერების და მოდიფიკატორების კომპლექტების ჩათვლით, განკუთვნილი საქსოვი, საწნავი და შემოსაქსოვი ბოჭკოებისათვის, "კომპოზიტური" სტრუქტურების საწარმოებლად;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1B001.c ურთიერთგადაწნის მეთოდი მოიცავს ქსოვას.

d. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ან ადაპტირებული არმირებული ბოჭკოების წარმოებისათვის, როგორიცაა:

1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი, ჟაკარდის ქსოვილი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად ნახშირბადის ბოჭკოებად ან სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოებად, გათბობისას გაჭიმვის სპეციალური მოწყობილობის ჩათვლით;

2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან ქიმიურად დასაფენად გახურებულ ძაფოვან საფენებზე სილიციუმის კარბიდის ბოჭკოების წარმოებისათვის;

3. მოწყობილობა ძნელლღობადი კერამიკების (როგორიცაა ალუმინის ჟანგი) სველად დასართავად;

4. მოწყობილობა სითბური დამუშავების მეშვეობით ალუმინის შემცველი პრეკურსორი ბოჭკოების გარდაქმნელად თიხამიწის ბოჭკოებად;

e. მოწყობილობა პრეფრეგების საწარმოებლად 1C010.e-ში მითითებული ცხელი ნადნობის მეთოდით;

f. არამრღვევი შემმოწმებელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "კომპოზიტური" მასალებისათვის.

1. რენტგენული ტომოგრაფიის სისტემები, დეფექტის სამ განზომილებაში გამოსაკვლევად;

2. ციფრულად რეგულირებადი ულტრაბგერითი ტესტირების აპარატები, სადაც გადამცემებისა და მიმღებების მოძრაობების კოორდინირება ერთდროულად ხდება და დაპროგრამდება ოთხ ან მეტ ღერძზე, შესამოწმებელი დეტალის სივრცული კონტურების მისადევნებლად;

g. ძენძის საქსოვი დაზგები, რომელთა მოძრაობები, ძენძის ან ფურცლების განთავსებისა და დაწყობისთვის კოორდინირებული და დაპროგრამებულია ორი ან მეტი "პირველადი სერვო პოზიციონირების" ღერძით, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "კომპოზიტური" კარკასების ან ''რაკეტის'' კონსტრუქციების წარმოებისთვის.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1B001 პუნქტის მიზნებისთვის, "პირველადი სერვო პოზიციონირების" ღერძები არეგულირებს, კომპიუტერის პროგრამის მეშვეობით, თავაკების პოზიციას, სივრცეში, ნამზადის მიმართ, სწორი ორიენტაციითა და მიმართულებით, სასურველი დამუშავების უზრუნველსაყოფად.

1B002 აღჭურვილობა, ლითონის შენადნობების, ლითონის შენადნობის ფხვნილებისა და შედნობილი მასალების წარმოებისათვის, სპეციალურად შექმნილი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად, სპეციალურად შექმნილი 1C002.c.2. ში მითითებული პროცესებისთვის.

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1B102.

1B003 ინსტრუმენტები, კლიშეები, შაბლონები ან სამაგრები, "ზეპლასტიკური ფორმირების" ან "დიფუზიური ბმისათვის", ტიტანში ან ალუმინში ან მათ შენადნობებში, სპეციალურად შექმნილი ქვემოთ ჩამოთვლილის წარმოებისათვის:

a. თვითმფრინავის კარკასი ან აეროკოსმოსური სტრუქტურები;

b. "საჰაერო ხომალდის" ან აეროკოსმოსური ძრავები; ან

c. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, 1B003.a პუნქტში მითითებული კონსტრუქციების ან 1B003.b პუნქტში მითითებული ძრავებისთვის.

1B101 მოწყობილობა, განსხვავებული 1B001 ში მითითებულისაგან, ისეთი სტრუქტურული კომპოზიტების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტებისა და აქსესუარების "წარმოებისათვის", როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1B201.

 

შენიშვნა: 1B101 ში მითითებული კომპონენტები და აქსესუარები მოიცავს შაბლონებს, ლილვებს, კლიშეებს, სამაგრებსა და პრეფორმებში დაწნეხვის, გამყარების, ჩამოსხმის, შეცხობის ან შეკვრის ინსტრუმენტარიუმს კომპოზიტური მასალების, ლამინატებისა და მათი მწარმოებლებისათვის.

a. ძაფსახვევი დაზგები, რომელშიც მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის, შეიძლება კოორდინირებულ და დაპროგრამებულ იქნას სამი ან მეტი ღერძის მიმართ, სპეციალურად შექმნილი ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად, და კოორდინირებისა და პროგრამირების სამართავად;

b. ლენტების ჩამწყობი დაზგები, რომლისათვისაც მოძრაობები ჩასაწყობი ლენტის და ფურცლების განსალაგებლად და ჩასაწყობად ორი ან მეტი ღერძის მიმართ შეიძლება იქნას კოორდინირებული და დაპროგრამებული, სპეციალურად შექმნილი კომპოზიტური თვითმფრინავის კარკასის ან "რაკეტების" კონსტრუქციების წარმოებისათვის;

c. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალების" "წარმოებისათვის", როგორიცაა:

1. მოწყობილობა პოლიმერული ბოჭკოების (როგორიცაა პოლიაკრილონიტრილი, ხელოვნური აბრეშუმი ან პოლიკარბოსილანი) გარდასაქმნელად, გათბობისას დაჭიმულობის შესაქმნელი სპეციალური საშუალებების ჩათვლით;

2. მოწყობილობა ელემენტებისა და ნაერთების ორთქლიდან გახურებულ ძაფოვან საფენზე ქიმიურად დასაფენად;

3. მოწყობილობა ძნელდნობადი კერამიკების (როგორიცააEალუმინის ოქსიდი) სველად დართვისათვის;

d. მოწყობილობა, შექმნილი ან მოდიფიცირებული სპეციალური ძაფოვანი ზედაპირის დასამუშავებლად ან 9C110 პუნქტში მითითებული პრეფრეგების და პრეფორმების წარმოებისათვის.

 

შენიშვნა: 1B101.d მოიცავს გორგოლაჭებს, გამჭიმავ საშუალებებს, დაფარვის მოწყობილობას, საჭრელ მოწყობილობას და გამოსაჭრელ შაბლონებს.

1B102 ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", განსხვავებული 1B002-ში მითითებულისაგან და კომპონენტები:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1B115.b.

a. ლითონის ფხვნილის "საწარმოო მოწყობილობა", რომელიც გამოიყენება კონტროლირებად გარემოში 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111.a.1-ში, 1C111.a.2-ში მითითებული სფერული ან გამტვერილი მასალების ან სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებული პროდუქციის "წარმოებისათვის".

b. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები "საწარმოო მოწყობილობებისთვის", მითითებული 1B002 ან 1B102a პუნქტებში.

 

შენიშვნა: 1B102 მოიცავს შემდეგს:

a. (მაღალსიხშირულ რკალურ-ჭავლური) პლაზმური გენერატორები, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;

b. ელექტროაფეთქების მოწყობილობა, გამოსადეგი ლითონის გაფრქვევული ან სფერული ფხვნილების მისაღებად, არგონი–წყალი გარემოში პროცესის ორგანიზებასთან ერთად;

c. მოწყობილობა, გამოსადეგი ალუმინის სფერული ფხვნილის "წარმოებისათვის" ნალღობის დაფხვნით ინერტულ გარემოში (მაგალითად, აზოტში).

1B115 მოწყობილობა, განსხვავებული 1B002 ში ან 1B102 ში მითითებულისაგან, სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტების წარმოებისათვის, როგორიცაა:

a. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებული თხევადი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის შემადგენლების შენახვის, ვარგისობაზე ტესტირებისა და "წარმოებისათვის";

b. "საწარმოო მოწყობილობა" 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებული მყარი სარაკეტო საწვავის ან სარაკეტო საწვავის "წარმოების", შენახვის, შერევის, გამყარების, ჩამოსხმის, დაწნეხვის, დამუშავების, გამოწურვის ან მიღებისათვის და შემადგენლების ტესტირებისათვის.

 

შენიშვნა: 1B115.b არ არეგულირებს ლილვიან მიქსერებს, უწყვეტი მოქმედების მიქსერებს, ან დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილებს. ლილვიანი მიქსერების, უწყვეტი მოქმედების მიქსერების, ან დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილების კონტროლის თაობაზე იხ. 1B117, 1B118 და 1B119.

 

შენიშვნა 1: სპეციალური სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საწარმოო მოწყობილობების თაობაზე იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

 

შენიშვნა 2: 1B115 არ არეგულირებს მოწყობილობას ბორის კარბიდის "წარმოების", შენახვისა და ვარგისობაზე გამოცდისათვის.

1B116 სპეციალურად შექმნილი საქშენები პიროლიზურად მიღებული მასალებისათვის, შაბლონზე, ლილვზე ან სხვა საფენზე ფორმირებული ისეთი პრეკურსორი გაზებისაგან, რომელიც იშლება 1573 K დან (1300 oC) 3173 K მდე (2900 oC) ტემპერატურულ დიაპაზონში, 130 პა დან 20 კპა მდე წნევებზე.

1B117 ლილვიანი მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:

ა. სრული მოცულობითი ტევადობა 110 ლიტრი ან მეტი; და

ბ. ერთი მაინც ცენტრში დამაგრებული შემრევი / მომრევი ლილვით.

1B118 უწყვეტი მოქმედების მიქსერები, სათანადო უზრუნველყოფით, ვაკუუმში ნულიდან 13.326 კპა მდე დიაპაზონში შესარევად, შემრევი კამერის ტემპერატურის მართვის საშუალებასთან ერთად, და ყველა შემდეგით:

a. ორი ან მეტი შემრევი/მომრევი ლილვი; და

b. ერთი საბრუნავი ღერძით, რომელიც ირხევა და გააჩნია სარევი კბილები / ბოლოები ღერძზე და ასევე შემრევი კამერის კორპუსის შიგნით.

1B119 დენადი გარემოს ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, გამოსადეგი 1C011.a-ში, 1C011.b-ში, 1C111-ში ან სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებული ნივთიერებების დაფხვნის ან დაფქვისათვის.

1B201 ძაფსახვევი დაზგები, განსხვავებული 1B001 ში ან 1B101 ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:

a. ძაფსახვევი დაზგები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ორი ან მეტი ღერძის მიმართ კოორდინირებული და დაპროგრამებული მოძრაობები ბოჭკოების განლაგების, ხლართვისა და დახვევისათვის;

2. სპეციალურადაა შექმნილი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან" კომპოზიტური სტრუქტურების ან ლამინატების დასამზადებლად; და

3. შეუძლია შემოახვიოს ცილინდრულ როტორებს 7-სა 400 მმ-ს შორის დიამეტრით და 600 მმ ან მეტი სიგრძით;

b. ძაფსახვევი დაზგების კოორდინირებისა და პროგრამირების მართვა მითითებული 1B201.a-ში;

c. ძაფსახვევი დაზგების პრეციზიული ლილვები მითითებული 1B201.a-ში.

1B225 ფტორის მწარმოებელი ელექტროლიზური ელემენტები, ერთ საათში 250 გ ზე მეტი ფტორის გამოყოფის უნარით.

1B226* იზოტოპების ელექტრომაგნიტური სეპარატორები, შექმნილი ან აღჭურვილი ერთჯერადი ან მრავალჯერადი იონების წყაროებისათვის, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს იონური კონის ჯამური დენი 50 მა და მეტი.

 

შენიშვნა: 1B226 მოიცავს სეპარატორებს, რომელსაც:

a. შეუძლია გაამდიდროს სტაბილური იზოტოპები;

b. აქვს იონების წყაროები და კოლექტორები, როგორც მაგნიტურ ველში განლაგებული, ისე იმგვარი კონფიგურაციისა, სადაც ისინი ველის გარეთაა.

1B227* ამიაკის სინთეზის კონვერტორები ან ამიაკის სინთეზის დანადგარები, რომელშიც სინთეზირებადი გაზი (აზოტი და წყალბადი) აიღება ამიაკი / წყალბადის გაცვლის მაღალი წნევის სვეტიდან და სინთეზირებული ამიაკი უკანვე ბრუნდება აღნიშნულ სვეტში.

1B228 წყალბადურ-კრიოგენული დისტილირების სვეტები, ყველა შემდეგი მახასითებლით:

a. შექმნილია 35 K ზე (_238 °C) ან უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ;

b. შექმნილია 0.5 დან 5 მგპა მდე შიდა წნევაზე სამუშაოდ;

c. შეიცავს რომელიმე შემდეგს:

1. მე 300 სერიის უჟანგავი ფოლადი გოგირდის დაბალი შემცველობით და ASTM-ის (ან ტოლფასი სტანდარტის) აუსტენიტური ნაწილაკების 5 ის ტოლი სიდიდით; ან

2. ტოლფასი მასალები, რომელიც კრიოგენულიცაა და H2 თან თავსებადიც; და

d. 1 მ ან მეტი შიდა დიამეტრით და 5 მ ან მეტი ეფექტური სიგრძით.

1B229* წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტები და ''შიდა კონტაქტორები'', ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

N.B.: მძიმე წყლის წარმოებისათვის სპეციალურად შექმნილი და ან მომზადებული სვეტების თაობაზე იხ. 0B004.

a. წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. მუშაობა 2 მპა და უფრო მაღალ წნევებზე;

2. დამზადებული კარბონირებილი ფოლადისაგან ASTM (ან ტოლფასი სტანდარტის) აუსტენიტური ნაწილაკების 5 ის ტოლი სიდიდით; და

3. დიამეტრით 1.8 მ ან მეტი;

b. ''შიდა კონტაქტორები'' წყალი–გოგირდწყალბადი გაცვლის თეფშიანი სვეტებისათვის მითითებულია 1B229.a-ში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

სვეტების ''შიდა კონტაქტორები'' წარმოადგენს სეგმენტირებულ თეფშებს, რომელთაც აქვთ ეფექტური ჯამური დიამეტრი 1.8 მ და მეტი, შექმნილია უკუდინების კონტაქტორის მოქმედების ხელშესაწყობად და აგებულია უჟანგავი ფოლადისაგან 0.03 % იანი ან უფრო ნაკლები ნახშირბადის შემცველობით. იგი შეიძლება წარმოადგენდეს დახვრეტილ თეფშებს, სარქველის თეფშებს, ბუშტოვანი ხუფის თეფშებს ან ტურბობადიან თეფშებს.

1B230 ტუმბოები კალიუმის ამიდის კატალიზატორის კონცენტრირებული ან განზავებული ხსნარების (KNH2 / NH3) ცირკულირებისათვის, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ჰაერშეუღწვადობა (ე.ი. ჰერმეტრულადაა დახუფული);

b. 8.5 მ3/სთ ზე მეტი ტევადობა; და

c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებელით:

1. კალიუმის ამიდის კონცენტრირებული (1 % იანი ან უფრო ძლიერი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 1.5 დან 60 მპა მდე; ან

2. კალიუმის ამიდის განზავებული (1 % იანზე სუსტი) ხსნარებისათვის სამუშაო წნევა 20 დან 60 მგპა მდე.

1B231* ტრიტიუმის საწარმოები ან დანადგარები და შესაბამისი მოწყობილობა, როგორიცაა:

 

a. საწარმოები და დანადგარები ტრიტიუმის წარმოების, აღდგენის, ექსტრაქციის, კონცენტრირების ან შენახვისათვის;

b. მოწყობილობა ტრიტიუმის საწარმოების ან დანადგარებისთვის, როგორიცაა:

1. წყალბადზე ან ჰელიუმზე მომუშავე მაცივარ-დანადგარები, რომელსაც შეუძლია გაცივება 23 K (_250 °C) ან უფრო დაბლა 150 ვტ და მეტი სითბოს გამოდევნის უნარით;

2. წყალბადის იზოტოპის შემნახველი ან გამწმენდი სისტემები, რომელიც შემნახველ ან გამწმენდ გარემოდ იყენებს ლითონის ჰიდრიდებს.

1B232 ტურბოექსპანდერები ან ტურბოექსპანდერულ-კომპრესორული დანადგარები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. შექმნილია გამოსასვლელზე 35 K (_238 °C) ან უფრო ნაკლები ტემპერატურისათვის; და

b. შექმნილია წყალბადის შემცველი გაზის 1000 კგ/სთ ის ტოლი და მეტი გაშვებისუნარიანობით.

1B233 ლითიუმის იზოტოპის სეპარაციის საწარმოები და ამ დანიშნულების დანადგარები და მოწყობილობა, როგორიცაა:

a*. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის საწარმოები და დანადგარები;

b. ლითიუმის იზოტოპების სეპარაციის მოწყობილობა, როგორიცაა:

1*.პაკეტირებული სითხე–სითხე გაცვლის სვეტები, სპეციალურად შექმნილი ლითიუმის ამალგამისათვის;

2. ვერცხლისწყლის ან ლითიუმის ამალგამის ტუმბოები;

3. ლითიუმის ამალგამის ელექტროლიზის უჯრედები;

4*.ამაორთქლებლები ლითიუმის ჰოდროოქსიდის კონცენტრირებული ხსნარის მისაღებად.

 

1C მასალები

 

ტექნიკური შენიშვნა:

 

ლითონები და შენადნობები:

თუ საწინააღმდგო არაა გათვალისწინებული, მაშინ 1C001-დან 1C012-მდე, სიტყვებში ''ლითონები'' და ''შენადნობები'' იგულისხმება ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატული ფორმები, როგორიცაა:

 

ნედლეულის ფორმები:

ანოდები, ბირთვები, ძელაკები (დასერილი ძელაკების და მავთულისებრი ძელაკების ჩათვლით), ნამზადები, ბლოკები, ბლუმები, ბრიკეტები, ნაწნეხები, კათოდები, კრისტალები, კუბები, შაბლონები, მარცვლები, გრანულები, სხმულები, ლოდები, ბურთულები, ლუგვები, ფხვნილები, რონდელები, ვაზნები, ნატეხები, ჟეტონები, ღრუბლები, ჯოხები;

 

ნახევრადფაბრიკატული ფორმებია (საფარით ან მის გარეშე, შემტკიცული, დაბურღული ან დახვრეტილი):

a. ნაჭედი ან დამუშავებული მასალები, დამზადებული გლინვით, გამოქაჩვით, შტამპირებით, დაწნეხვით, დამარცვლით, გამტვერვით და დაფქვით, ე.ი. კუთხოვანები, არხები, წრეები, დისკოები, მტვერი, ფთილები, ფოლგები და ფურცელი, ჭედურობა, ფირფიტა, ფხვნილი, დანაწნეხები, დანაშტამპები, ლენტები, რგოლები, ძელაკები (შიშველი შესადნობი ძელაკების, მავთულისებრი ძელაკების და დახვეული მავთულის ჩათვლით), სექციები, ფორმები, ფურცელი, ზოლი, მილსადენი და მილები (მოხვეული, სწორკუთხა და ღრუ მილების ჩათვლით), გამოქაჩული ან გამოდევნილი მავთული;

b. სხმული მასალა, დამზადებული სილაში, ფორმებში, მეტალში, თაბაშირში ან სხვა შაბლონებში ჩამოსხმით, მაღალი დაწნევით მიღებული სხმულები, შეცხობილი ფორმები და ფხვნილური მეტალურგიის მეთოდებით დამზადებული ფორმები.

როგორც რეგულირების ობიექტი არ უნდა იქნას უგულებელყოფილი აქ არჩამოთვლილი ფორმები, რომელიც გამიზნულია საბოლოო პროდუქტებად გადასაქცევად, მაგრამ რეალურად წარმოადგენს ნედლეულის ფორმებს ან ნახევარფაბრიკატულ ფორმებს.

1C001 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა:

N.B.: იხ. აგრეთვე, 1C101.

a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის;

 

შენიშვნა 1: 1C001.a არ არეგულირებს შემდეგს:

a. ბეწვა შთანმთქმელებს, შედგენილს ბუნებრივი ან სინთეტური ბოჭკოებისაგან, არამაგნიტური დატვირთვით შთანთქმის უზრუნველსაყოფად;

b. შთანმთქმელებს ყოველგვარი მაგნიტური დანაკარგების გარეშე, რომელთა დაცემის ზედაპირიც არაა ბრტყელი ფორმის, მოიცავს პირამიდისებრ, კონუსისებრ, სოლისებრ და გამრუდებულ არეებს;

c. ბრტყელ შთანმთქმელებს, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. დამზადებული რომელიმე შემდეგისაგან:

a. (დრეკადი ან უდრეკი) ქაფპლასტიკური (პენოპლასტები) მასალები, ნახშირბადული დატვირთვით, ან ორგანული მასალები, შემკვრელი ნივთიერებების ჩათვლით, რომელიც უზრუნველყოფს მეტალთან შედარებით 5 % ით უფრო მაღალ ექოს ისეთი ზოლის მთელ სიგანეზე, რომელიც ± 15 % ით აღემატება დაცემული ენერგიის ცენტრალურ სიხშირეს, და არ შეუძლია გაუძლოს 450 K-ზე (177 °C) მაღალ ტემპერატურებს; ან

b. კერამიკული მასალები, რომელიც უზრუნველყოფს მეტალთან შედარებით 5 % ით უფრო მაღალ ექოს ისეთი ზოლის მთელ სიგანეზე, რომელიც ± 15 % ით აღემატება დაცემული ენერგიის ცენტრალურ სიხშირეს, და არ შეუძლია გაუძლოს 800 K ზე (527 °C) უფრო მაღალ ტემპერატურებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1001.a-ს, შენიშვნა: 1.c.1 ისათვის შთანთქმის ტესტირების ნიმუშები უნდა წარმოადგენდეს კვადრატს, რომლის გვერდის სიგრძე ტოლია ცენტრალური სიხშირის შესაბამისი ტალღის სულ მცირე 5 სიგრძის, გამომასხივებელი ელემენტიდან დაშორებით;

2. 7 × 106 ნ/მ2 ზე ნაკლები ჭიმვის სიმტკიცით; და

3. 14 × 106 ნ/მ2 ზე ნაკლები კუმშვის სიმტკიცით;

d. ბრტყელი შთამნთქმელები, დამზადებული ან შეცხობილი ფერიტისაგან, რომელსაც აქვს ყველა შემდეგი მახასიათებელი:

1. 4.4-ზე მეტი კუთრი წონა; და

2. 548 K (275 °C) მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა.

 

შენიშვნა 2: 1C001.a-ს შენიშვნა: 1-ში არაფერია ისეთი, რაც საღებავის შემადგენლობაში შემავალ მაგნიტურ მასალებს გაათავისუფლებდა შთანთქმის უზრუნველყოფისაგან.

b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;

c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები ''ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით'', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე:

1. პოლიანილინი;

2. პოლიპიროლი;

3. პოლითიოფინი;

4. პოლიფენილენ-ვინილენი; ან

5. პოლითიენილინ-ვინილენი.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''მოცულობითი ელექტროგამტარობა'' და ''ფურცლის(ზედაპირული) წინაღობა'' უნდა განისაზღვროს ASTM D-257 სტანდარტის ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით.

1C002 ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1C202.

 

შენიშვნა: 1C002 არ არეგულირებს ლითონის შენადნობებს, ლითონის შენადნობის ფხვნილებსა და შედნობილ მასალებს, რომლებიც საფენებზე დასაფენადაა განკუთვნილი.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. ლითონის შენადნობები, 1C002 პუნქტში, ის შენადნობებია, რომლებიც შეიცავს განსაზღვრული ლითონის უფრო მაღალ მასურ წილს, ნებისმიერ სხვა ელემენტთან შედარებით.

2. ''რღვევის მიმართ წინაღობის ხანგრძლივობა'' უნდა განისაზღვროს ASTM E-139 სტანდარტის შესაბამისად.

3. ''ციკლური დაღლის მოკლე დრო'' უნდა განისაზღვროს ASTM E-606 სტანდარტის - "რეკომენდირებული პრაქტიკა მუდმივი ამპლიტუდის დაბალი ციკლური დაღლილობის ტესტირების" ან ეროვნული ეკვივალენტის შესაბამისად. ტესტირება უნდა მოხდეს აქსიალურად, 1-ის ტოლი დაძაბულობის საშუალო კოეფიციენტით და 1-ის ტოლი დაძაბულობათა კონცენტრაციის კოეფიციენტით (Kt). საშუალო დაძაბულობა განისაზღვრება, როგორც მაქსიმალური და მინიმალური დაძაბულობების სხვაობა გაყოფილი მაქსიმალურ დაძაბულობაზე.

a. ალუმინიდები, როგორიცაა:

1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;

b. ლითონის შენადნობები, დამზადებული ფხვნილისაგან ან 1C002.c-ში მითითებული ნაწილაკოვანი მასალისაგან:

1. ნიკელის შენადნობები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერი:

a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 923 K (650 °C) ტემპერატურაზე, 676 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან

b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 823 K (550 °C) ტემპერატურაზე, 1095 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;

2. ნიობიუმის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:

a. 10000 საათის ტოლი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 1073 K (800 °C) ტემპერატურაზე 400 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან

b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი 973 K (700 °C) ტემპერატურაზე, 700 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;

3. ტიტანის შენადნობები, რომლებიც ხასიათდება ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერით:

a. 10000 საათი ან მეტი სიცოცხლის ხანგრძლივობით 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე 200 მპა წყვეტის დაძაბულობისათვის; ან

b. მცირე ციკლური დაღლილობის სიცოცხლის ხანგრძლივობით, 10000 ციკლი ან მეტი, 723 K (450 °C) ტემპერატურაზე, 400 მპა მაქსიმალური დაძაბულობისათვის;

4. ალუმინის შენადნობები ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლებით:

a. 240 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 473 K (200 °C) ტემპერატურაზე; ან

b. 415 მპა ან მეტი სიმტკიცის ზღვარი წყვეტაზე 298 K (25 °C);

5. მაგნიუმის შენადნობები, შემდეგი მახასიათებლებით:

a. 345 მგპა ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ზღვარით; და

b. ნატრიუმის ქლორიდის 3 % იან წყალხსნარში 1 მმ/წელიწადზე ნაკლები კოროზიის სიჩქარით, რომელიც გაზომილია ASTM G‑31 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად;

c. ლითონის შენადნობის ფხვნილი ან მარცვლოვანი მასალა, რომელიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგით:

1. დამზადებული რომელიმე შემდეგი კომპოზიტური სისტემისაგან:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ქვემოთ X აღნიშნავს ერთ ან რამდენიმე შენადნობ ელემენტს.

a. ნიკელის შენადნობები (Ni-Al-X, Ni-X-Al), ნებადართული ტურბოძრავის დეტალების ან კომპონენტების დასამზადებლად, ე.ი. შენადნობის 109 ნაწილაკში ზომით 100 მკმ-ზე უფრო დიდი არაუმეტეს 3 არალითონური ნაწილაკით (რომლებიც შეტანილია წარმოების პროცესში);

b. ნიობიუმის შენადნობები (Nb-Al-X ან Nb-X-Al, Nb-Si-X ან Nb-X-Si, Nb-Ti-X ან Nb-X-Ti);

c. ტიტანის შენადნობები (Ti-Al-X ან Ti-X-Al);

d. ალუმინის შენადნობები (Al-Mg-X ან Al-X-Mg, Al-Zn-X ან Al-X-Zn, Al-Fe-X ან Al-X-Fe); ან

e. მაგნიუმის შენადნობები (Mg-Al-X ან Mg-X-Al); და

2. დამზადებული კონტროლირებად გარემოში, რომელიმე შემდეგი პროცესის გამოყენებით:

a. "ვაკუუმური გამტვერვა";

b. "გაზური გამტვერვა";

c. "ბრუნვით გამტვერვა";

d. "გაცივება გაფრქვევით";

e. "ნალღობის დართვა" ან "დაქუცმაცება";

f. "ნალღობის ექსტრაქცია" ან "დაქუცმაცება"; ან

g. "მექანიკური შედნობა";

3. რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან 1C002.a ან 1C002.b პუნქტებში მითითებული მასალები

d. შედნობილი მასალები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყოველივე:

1. დამზადებულია ნებისმიერი სისტემის მიხედვით, რომელიც მოცემულია 1C002.c.1 პუნქტში;

2. დაუქუცმაცებელი ფანტელების, ზონრების ან წვრილი ძელაკების ფორმით; და

3. წარმოებული კონტროლირებად გარემოში ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის მეშვეობით:

a. "გაფრქვევით გაგრილებით";

b. "ნალღობის ამოხვევით"; ან

c. "ნალღობის ექსტრაქციით".

1C003 მაგნიტური ლითონები, ყველა ტიპისა და ყველა შესაძლო ფორმაში, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. საწყისი ფარდობითი შეღწევადობა 120000 ან მეტი და 0.05 მმ სისქე ან ნაკლები;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

საწყისი ფარდობითი შეღწევადობის გაზომვა უნდა ჩატარდეს სავსებით გამომწვარ მასალებზე.

b. მაგნიტოსტრიქციული შენადნობები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. გაჯერების მაგნიტოსტრიქცია 5 × 10-4-ზე მეტი; ან

2. მაგნიტომექანიკური შეწყვილების კოეფიციენტი (k) 0.8 -ზე მეტი; ან

c. ''ამორფული'' ან ''ნანოკრისტალური'' შენადნობი ლენტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შემადგენლობით მინიმუმ 75 წონითი პროცენტი რკინა, კობალტი ან ნიკელი;

2. 1.6 ტლ ან მეტი გაჯერების მაგნიტური ინდუქციით (Bs); და

3. რომელიმე შემდეგით:

a. ლენტის სისქე 0.02 მმ ან ნაკლები; ან

b. ელექტროწინაღობა 2 × 10-4 ომ სმ ან მეტი.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C003.c-ში მითითებულ ''ნანოკრისტალურ მასალებში'', რენტგენული დიფრაქციის თანახმად, მარცვლის ზომებია 50 ნმ ან ნაკლები.

1C004* ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:

a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;

b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;

c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და

d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.

1C005 "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები, სიგრძით 100 მ-ზე მეტი და მასით 100 გ-ზე მეტი, როგორიცაა:

a. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები ერთი ან მეტი ნიობიუმ-ტიტანის ძაფით, რომელსაც ახასიათებს ორივე ქვემოთ მოყვანილი:

1. ჩასმული "მატრიცაში", რომელიც განსხვავდება სპილენძის ან სპილენძის ბაზაზე შექმნილი შერეული "მატრიცისაგან"; ან

2. 0.28 × 10-4 მმ2-ზე ნაკლები განივკვეთის ფართობით (6 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით წრიული ''ძაფისათვის'');

b. "ზეგამტარი" "კომპოზიტური" სადენები ორი ან მეტი "ზეგამტარი" ძაფით, ნიობიუმ-ტიტანის გარდა, ყველა შემდეგით:

1. ნულოვანი მაგნიტური ინდუქციისათვის "კრიტიკული ტემპერატურა" 9.85 K–ს (–263.31 °C) ზემოთ;

2. 4.2 K (–268,96 °C) ტემპერატურაზე არსებული ზეგამტარული მდგომარეობის შენარჩუნება, გამტარის სიგრძივი ღერძის პერპენდიკულარული ნებისმიერი მიმართულების მაგნიტურ ველში, რომელიც 12 ტლ მაგნიტურ ინდუქციას შეესაბამება, 1750 ა/მმ2 კრიტიკული დენის სიმკვრივის დროს, გამტარის მთელს განივკვეთზე.

c. "ზეგამტარული" "კომპოზიტური" სადენები, რომლებიც შედგება ერთი ან მეტი "ზეგმტარული" ''ძაფისგან'', რომლებიც ზეგამტარებად რჩება 115 K (-158.16°C) ტემპერატურაზე ზემოთ.

 

ტექნიკური შენიშვნა

1C005 პუნქტის მიზნებისთვის ''ძაფები'' შეიძლება იყოს მავთულის, ცილინდრის, ფირის, ან ლენტის ფორმით.

1C006 სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:

a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:

1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C006.a.1-ში მითითებული მიზნისათვის გამოსადეგი სილაჰიდროკარბონული ზეთები შეიცავს მხოლოდ და მხოლოდ სილიციუმს, წყალბადს და ნახშირბადს.

a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;

b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;

c. 75-ის ტოლი ან მეტი ''სიბლანტის ინდექსი''; და

d. ''თერმული სტაბილურობა'' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან

2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C006.a.2-ში მითითებული მიზნებისათვის გამოსადეგი ქლოროფტოროკარბონები შეიცავს მხოლოდ და მხოლოდ ნახშირბადს, ფთორს ან ქლორს.

a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;

b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;

c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;

d. 80-ის ტოლი ან მეტი ''სიბლანტის ინდექსი''; და

e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;

b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:

1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან

2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;

c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:

1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით,

2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით,

3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:

a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან

c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;

d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:

1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:

a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;

b. პერფთოროალკილამინები;

c. პერფტოროციკლოალკანები; ან

d. პერფთოროალკანები;

2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;

3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და

4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C006-ის მიზნისათვის:

1. ''ფეთქების ტემპერატურა'' განისაზღვრება ASTM D-92-ში აღწერილი კლივლენდის ღია თასის მეთოდის ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით;

2. ''დენადობის ტემპერატურა'' განისაზღვრება ASTM D-97-ში აღწერილი მეთოდის ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით;

3. ''სიბლანტის ინდექსი'' განისაზღვრება ASTM D-2270-ში აღწერილი მეთოდის ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით;

4. ''თერმული სტაბილურობა'' განისაზღვრება გამოცდის შემდეგი პროცედურით ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით:

გამოსაცდელი სითხის ოცი მლ უნდა მოთავსდეს 317-ე ტიპის უჟანგავი ფოლადის 46 მლ კამერაში, რომელსაც აქვს თითო-თითო 12.5 მმ (ნომინალური) დიამეტრის ბურთულები, დამზადებული M-10 ინსტრუმენტული ფოლადის, 52100-ე ფოლადის და გემსაშენი ბრინჯაოსაგან (60 % Cu, 39 % Zn, 0.75 % Sn);

კამერა სუფთავდება აზოტით, იკეტება ატმოსფერულ წნევაზე და ტემპერატურა იზრდება 644 ± 6 K-მდე (371 ± 6 °C), და უცვლელი რჩება 6 საათის განმავლობაში;

ნიმუში მიჩნეული იქნება თერმოსტაბილურად, თუ ზემოთ აღწერილი პროცედურის დასრულების შემდეგ დაკმაყოფილდება ყველა შემდეგი პირობა:

a. თითოეული ბურთულის დანაკარგი წონაში ბურთულის ზედაპირის 10 მგ/მმ2-ზე ნაკლებია;

b. 311 K-ზე (38 °C) განსაზღვრული საწყისი სიბლანტის ცვლილება 25 %-ზე ნაკლებია; და

c. სრული მჟავური ან ტუტე რიცხვი 0.40-ზე ნაკლებია;

5. თვითაალების ტემპერატურა განისაზღვრება AშთM E-659-ში აღწერილი მეთოდის ან ნაციონალური ეკვივალენტების გამოყენებით;

1C007 კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1C107.

a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;

b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;

 

შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.

c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით'' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:

1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:

a. Si-N;

b. Si-C;

c. Si-Al-O-N; ან

d. Si-O-N;

2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;

d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;

e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:

1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);

2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);

3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);

f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით:

1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან

2. Si-C-N.

 

შენიშვნა: 1C007.f არ არეგულირებს "კომპოზიტებს", რომელიც შეიცავს ამ სისტემის ბოჭკოებს, 700 მპა-ზე დაბალი ბოჭკოს სიმტკიცის ზღვრით, 1273 K (1000 °C) ტემპერატურაზე ან 1%-ზე მეტი ბოჭკოს ჭიმვის ცოცვადობის მიმართ წინაღობით, 100 მპა დატვირთვაზე, 1273 K (1000 °C) ტემპერატურაზე, 100 საათის განმავლობაში.

1C008 არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა:

a. შემდეგი იმიდები:

1. ბისმალეიმიდები;

2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);

3. არომატული პოლიიმიდები;

4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);

 

შენიშვნა: 1C008.a არეგულირებს მყარ ან თხევად "ლღობად" ფორმაში, ფისის, ფხვნილის, გორგლის, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის სახით.

NB: არა-"ლღობადი" არომატული პოლიამიდები, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის სახით, იხ: პუნქტში 1A003.

b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:

1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:

a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ან

b. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და

2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"

a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);

b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ან

c. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);

c. არ არის გამოყენებული

d. პოლიარილინური კეტონები;

e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;

f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C008-ში მითითებული მასალებისათვის ''გამინების ტემპერატურა (Tg)'' განისაზღვრება ISO 11357-2 (1999) სტანდარტში აღწერილი მეთოდით, ამ ეროვნული ექვივალენტით. ამას გარდა, IC008.a.2 პუნქტით გათვალისწინებული მასალებისთვის, ''გამინების ტემპერატურა (Tg)'' განისაზღვრება PAI ტესტირების ნიმუშით, რომელიც თავდაპირველად გამაგრდა მინიმუმ 310°C ტემპერატურაზე, მინიმუმ 15 წუთის განმავლობაში.

1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:

a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;

b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;

c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.

1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1C210.

a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:

1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და

2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";

 

შენიშვნა: 1C010.a არ არეგულირებს პოლიეთილენს.

b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:

1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და

2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";

 

შენიშვნა: 1C010.b არ არეგულირებს:

a. ქსოვილს, დამზადებულს "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალებისაგან" იმ საჰაერო ხომალდების კონსტრუქციების ან ლამინატების აღსადგენად, რომელშიც:

1. ფართობი არ აღემატება 1 მ2-ს;

2. სიგრძე არ აღემატება 2.5 მ-ს; და

3. სიგანე აღემატება 15 მმ-ს.

b. მექანიკურად დაქუცმაცებული, დაფქული ან დაჭრილი ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", 25.0 მმ ან ნაკლები სიგრძით.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C010.b-ში აღწერილი მასალების თვისებები უნდა განისაზღვროს SACMA-ს მიერ დებული მეთოდებით SRM 12-დან 17-მდე, ან ISO 10618 (2004) 10.2.1 მეთოდი A, ან ტროსების გამოცდის ეროვნული ეკვივალენტი, პარტიის საშუალო მაჩვენებელზე დაყრდნობით.

c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:

1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და

2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.

 

შენიშვნა: 1C010.c არ არეგულირებს შემდეგს:

a. თიხამიწის წყვეტილ, მრავალფაზიან, პოლიკრისტალურ ბოჭკოებს, გახლეჩილი ბოჭკოს ან დაბურდული ქსელის ფორმით, 3 წონით პროცენტზე მეტი კაჟმიწის შემცველობისას, 10 × 106 მ-ზე ნაკლები კუთრი მოდულით;

b. მოლიბდენის ან მოლიბდენის შენადნობების ბოჭკოებს;

c. ბორის ბოჭკოებს;

d. უწყვეტ კერამიკულ ბოჭკოებს ინერტულ გარემოში 2043 კ-ზე (1770 °C-ზე) ნაკლები დნობის, დარბილების, დაშლის და სუბლიმირების ტემპერატურებით.

d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":

1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:

a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან

b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან

2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;

e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:

1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:

a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან

b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":

1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";

2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";

2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:

a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;

b. ''დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)'', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან

c. ''დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)'', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;

 

შენიშვნა 1: ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები (პრეფორმები), ან "ნახშირბადის ბოჭკოს პრეფორმები" რომლებიც არაა გაჟღენთილი ფისით ან კუპრით, მითითებულია C010.a, 1C010.b ან 1C010.c პუნქტებში.

 

შენიშვნა 2: 1C010.e არ არეგულირებს შემდეგს:

 

a. ეპოქსიდური ფისის "მატრიცით" გაჟღენთილი ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები" (პრეფრეგები), განკუთვნილი საჰაერო ხომალდების იმ კონსტრუქციების ან ლამინატების აღსადგენად, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:

1. ფართობი არ აღემატება 1 მ2-ს;

2. სიგრძე არ აღემატება 2.5 მ-ს; და

3. სიგანე აღემატება 15 მმ-ს.

b. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი მექანიკურად დაქუცმაცებული, დაფქული ან დაჭრილი ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", 25.0 მმ ან ნაკლები სიგრძით, როდესაც გამოიყენება ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)'', 1C010.e-ში მითითებული მასლებისათვის, განისაზღვრება ASTM D 3418-ში აღწერილი მეთოდით, ან ექვივალენტური ეროვნული სტანდარტის მიხედვით, მშრალი საცდელი ნიმუშის გამოყენებით. თერმორეაქტიული პლასტმასების შემთხვევაში, მშრალი საცდელი ნიმუშის გამაგრების ტემპერატურა უნდა იყოს ASTM E 2160-04-ში ან ეკვივალენტურ ეროვნულ სტანდარტში მითითებული ტემპერატურის 90% მაინც.

1C011 ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა და 1C111.

a. ლითონები სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებრი ან დანალექი, 60 მკმ-ზე ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წარმოებული 99 % ან მეტი ცირკონიუმის, მაგნიუმის და მათი შენადნობების შემცველი მასალებისაგან;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ჰაფნიუმის ბუნებრივი შემცველობა ცირკონიუმში (ჩვეულებრივ, 2 %-დან 7 %-მდე) ცირკონიუმად ითვლება.

 

შენიშვნა: 1C011.a-ში ჩამოთვლილი ლითონები ან შენადნობები რეგულირდება, მიუხედავად იმისა, ლითონები ან შენადნობები კაფსულირებულია თუ არა ალუმინში, მაგნიუმში, ცირკონიუმში ან ბერილიუმში.

b. 85 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის ბორი და ბორის კარბიდი 60 მკმ ან უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით;

1. ბორი წონის მიხედვით 85% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;

2. ბორის შენადნობები, წონის მიხედვით 85% ან მეტი ბორის შემცველობით.

 

შენიშვნა: 1C011.c-ში ჩამოთვლილი ლითონები ან შენადნობები რეგულირდება, მიუხედავად იმისა, ლითონები ან შენადნობები კაფსულირებულია თუ არა ალუმინში, მაგნიუმში, ცირკონიუმში ან ბერილიუმში.

c. გუანიდინის ნიტრატი (CAS 506-93-4);

d. ნიტროგუანიდინი (NQ) (CAS 556-88-7).

NB: იხ. ასევე სამხედრო პროდუქციის კონტროლი, სხვა ნივთიერებებთან შერეული ლითონის ფხვნილებისთვის, რომლებიც ქმნის სამხედრო დანიშნულების ნარევებს.

1C012* მასალები, როგორიცაა:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ჩვეულებრივ ეს მასალები გამოიყენება სითბოს ბირთვული წყაროებისათვის.

a. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით;

 

შენიშვნა: 1C012.a არ არეგულირებს შემდეგს:

a. 1 გ. ან უფრო ნაკლები პლუტონის შემცველი პარტიები;

b. 3 "ეფექტური გრამის" ან უფრო ნაკლებ მასის გზავნილები, როდესაც იგი შედის ინსტრუმენტების მგრძნობიარე ნაწილებში;

b. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.

 

შენიშვნა: 1C012.b არ არეგულირებს 1 გ ან უფრო ნაკლები მასის ნეპტუნ-237-ის შემცველ გზავნილებს.

1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი ''რაკეტებში'' და მათ ქვესისტემებში.

 

შენიშვნა 1: 1C101 მოიცავს შემდეგს:

a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;

b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.

 

შენიშვნა 2: 1C101 არ მოიცავს საფარებს, როდესაც იგი სპეციალურად თანამგზავრების სითბური მართვისათვის გამოიყენება.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C101 პუნქტში ''რაკეტა'' ნიშნავს მთლიან სარაკეტო სისტემებს ან უპილოტო საფრენ სისტემებს, რომლებსაც 300 კმ-ზე მეტ მანძილზე შეუძლია გადაადგილება.

1C102 გადაჯერებული პიროლიზული ნახშირბად–ნახშირბადოვანი მასალები, შექმნილი 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.

1C107 გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:

1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;

2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან

3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზომის ან უფრო დიდი ბლოკები;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 0C004.

b. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;

N.B.: იხ., აგრეთვე, 0C004.

c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი ''რაკეტის'' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;

d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;

e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;

1C111 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. მამოძრავებელი ნივთიერებები:

1. ალუმინის სფერული ფხვნილი, განსხვავებული სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებულისაგან, ერთგვაროვანი ნაწილაკებით 200 მკმ-ზე უფრო ნაკლები დიამეტრით და, წონის მიხედვით, 97 % ან უფრო მეტი ალუმინის შემცველობით, იმ პირობით, რომ სრული წონის სულ მცირე 10 %-ს შეადგენს 63 მკმ-ზე უფრო მცირე ზომის ნაწილაკები, ISO 2591:1988 ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების თანახმად;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ნაწილაკების ზომა, 63 მკმ (ISO R-565), შეესაბამება (ტაილერის) 250-ე ბადეს ან (ASTM E-11 სტანდარტის) 230-ე ბადეს.

2. ლითონური საწვავი, განსხვავებული სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებულისაგან, სფერული, გამტვერილი, სფეროიდული, ფანტელისებური ან დანალექი 60 მკმ-ზე უფრო ნაკლები ზომის ნაწილაკებით, წონის მიხედვით, 97 % ით ან მეტით შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:

a. ცირკონიუმი;

b. ბერილიუმი;

c. მაგნიუმი; ან

d. ზემოთ a-დან c-მდე მითითებული ლითონების შენადნობები.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ჰაფნიუმის ბუნებრივი შემცველობა ცირკონიუმში (ჩვეულებრივ, 2 %-დან 7 %-მდე) ცირკონიუმად ითვლება.

3. შემდეგი თხევადი დამჟანგველები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო ძრავების თხევად საწვავში:

a. დიაზოტ-ტრიოქსიდი (CAS 10544-73-7);

b. დიაზოტ-დიოქსიდი (CAS 10102-44-0) დიაზოტ-ტეტროქსიდი (CAS 10544-72-6);

c. დიაზოტ-პენტოქსიდი (CAS 10102-03-1);

d. აზოტის შერეული ოქსიდები (MON)

 

ტექნიკური შენიშვნა:

აზოტის შერეული ოქსიდები წარმოადგენს აზოტის ოქსიდის (NO) ხსნარებს დიაზოტ ტეტრაოქსიდში / აზოტის დიოქსიდში (N2O4/NO2), რომლებიც შეიძლება გამოიყენებოდეს სარაკეტო სისტემებში. არსებობს მთელი რიგი შემადგენლობები, რომლებიც შეიძლება აღინიშნოს, როგორც MONi და MONij, სადაც i და j მთელი რიცხვებია და წარმოადგენს აზოტის ოქსიდის პროცენტულ წილს ნარევში (მაგ. MON3 შეიცავს 3% აზოტის ოქსიდს, MON25 – 25% აზოტის ოქსიდს. ზედა ზღვარია MON40, წონის მიხედვით 40% აზოტის ოქსიდის შემცველობით).

e. იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში ინჰიბირებული წითელი კვამლიანი აზოტმჟავა (IRFNA);

f. იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში და 1C238.a. – ში ნივთიერებები, რომლებიც შედგე ბა ფთორის და ერთი ან მეტი სხვა ჰალოგენის, ჟანგბადის ან აზოტისგან;

4. ჰიდრაზინის შემდეგი წარმოებულები:

NB: იხ. ასევე სამხედრო პროდუქციის ნუსხა

a. ტრიმეთილჰიდრაზინი (CAS 1741-01-1);

b. ტეტრამეთილჰიდრაზინი (CAS 6415-12-9);

 

c. N,N დიალილჰიდრაზინი;

d. ალილჰიდრაზინი (CAS 7422-78-8);

e. ეთილენ დიჰიდრაზინი;

f. მონომეთილჰიდრაზინის დინიტრატი;

g. არასიმეტრიული დიმეთილჰიდრაზინის ნიტრატი;

h. ჰიდრაზინის აზიდი (CAS 14546-44-2);

i. დიმეთილჰიდრაზინის აზიდი;

j. ჰიდრაზინის დინიტრატი;

k. დიიმიდო მჟაუნმჟავის დიჰიდრაზინი (CAS 3457-37-2);

l. 2-ჰიდროქსიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (HEHN)

m. იხ. ჰიდრაზინის პერქლორატი სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში.

n. ჰიდრაზინოს დიპერქლორატი (CAS 13812-39-0);

o. მეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (MHN)

p. დიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (DEHN)

q. 3,6-დიჰიდრაზინო ტეტრაზინის ნიტრატი (1,4-დიჰიდრაზინის ნიტრატი) (DHTN)

5. მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება ''რაკეტებში'' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში;

a. შერეული საწვავი, რომელშიც შედის როგორც მყარი, ასევე თხევადი საწვავიც, როგორიცაა ბორის სუსპენზია, რომლის მასაზე ბაზირებული ენერგიის სიმკვრივე შეადგენს 40 X 106 ჯ/კგ ან მეტს;

b. სხვა მაღალი ენერგიის სიმკვრივის საწვავები და საწვავის დანამატები (მაგ. კუბანი, იონური ხსნარები, JP-10), რომელთა მოცულობაზე ბაზირებული ენერგიის სიმკვრივე 37.5 X 109 ჯ/მ3 ან მეტი, გაზომილი 20OC ტემპერატურაზე, ერთი ატმოსფეროს წნევის (101.325 კპა) პირობებში;

 

შენიშვნა: 1C11.a.5.b არ არეგულირებს ბირთვულ საწვავს და ბიოსაწვავს, რომელიც მიიღება მცენარეებიდან, მათ შორის საწვავებს ძრავებისთვის, რომლებიც სერტიფიცირებულია სამოქალაქო ავიაციაში გამოყენებისთვის, თუ სპეციალურად არაა ფორმულირებული ''რაკეტებისთვის'' ან უპილოტო საფრენი აპარატებისთვის, 9A012 პუნქტში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C111.a.5 პუნქტში ''რაკეტა'' ნიშნავს მთლიან სარაკეტო სისტემებს ან უპილოტო საფრენ სისტემებს, რომლებსაც 300 კმ-ზე მეტ მანძილზე შეუძლია გადაადგილება.

b. პოლიმერული ნივთიერებები:

1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);

2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);

3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);

4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);

5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);

 

ტექნიკური შენიშვნა:

პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG) წარმოადგენს პოლი 1,4-ბუტანედიოლოს და პოლიეთილენგლიკოლის (PEG) თანაპოლიმერს.

c. სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები:

1. იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში კარბორანები, დეკარბორანები, პენტაბორანები და მათი წარმოებული ნივთიერებები.

2. ტრიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2 – ნიტროდიპენილამინი (CAS 119-75-5);

4. ტრიმეთილოლეთან ტრინიტრატი (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. დიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. შემდეგი ფეროცენული დერივატები:

a. კატოცენი იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში;

b. ეთილფეროცენი (CAS 1273-89-8);

c. პროპილფეროცენი;

d. n-ბუტილფეროცენი იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში;

e. პენტილ ფეროცენი (CAS 1274-00-6);

f. დიციკლოპენტილ ფეროცენი;

g. დიციკლოჰექსილ ფეროცენი;

h. დიეთილ ფეროცენი (CAS 1273-97-8);

i. დიპროპილ ფეროცენი;

j. დიბუტილ ფეროცენი (CAS 1274-08-4);

k. დიჰექსილ ფეროცენი (CAS 93894-59-8);

l. აცეტილ ფეროცენი (CAS 1271-55-2)/1,1 დიაცეტილ ფეროცენი (CAS 1273-94-5);

m. ფეროცენის კარბოქსილმჟავები იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში;

n. ბუტაცენი იხ. სამხედრო დანიშნულების საქონლის საკონტროლო სიაში;

o. ფეროცენის სხვა დერივატები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო საწვავის წვის სიჩქარის მოდიფიკატორის სახით, გარდა სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებულისა.

 

შენიშვნა: 1C111.c.6.o არ არეგულირებს ფეროცენის დერივატებს, რომლებიც შეიცავს ექვს ნახშირბადის არომატულ ფუნქციონალურ ჯგუფს, რომლებიც ფეროცენის მოლეკულაზეა მიერთებული.

7. 4,5 დიაზიდომეთილ-2-მეთილ-1,2,3-ტრიაზოლ (იზო- DAMTR) სამხედრო დანიშნულების სიაში მითითებულის გარდა.

 

შენიშვნა: სარაკეტო საწვავის და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, რომელიც არაა მითითებული 1C111-ში, იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში.

1C116 მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადები 1500 მგპა ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცით ჭიმვაზე, რომელიც გაზომილია 293 K-ზე (20 °C) ფურცლის, ფირფიტის ან მილისებრ ფორმაში 5 მმ იანი ან უფრო ნაკლები კედლის ან ფირფიტის სისქით.

N.B.: იხ., აგრეთვე, 1C216.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

საზოგადოდ, ესაა ფოლადები, რომლისათვისაც დამახასიათებელია ნიკელის მაღალი და ნახშირბადის ძალზე დაბალი შემცველობა და ჩამნაცვლებელი ელემენტების ან პრეციპიტატების გამოყენება დაძველებით განმტკიცების მისაღწევად

1C117 მასალები, რომლებიც გამოიყენება ''რაკეტების'' კომპონენტების წარმოებისთვის, შემდეგია:

a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით, 5X10-8 m) ან უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით;m(50

b. მოლიბდენი და მისი შენადნობები, მოლიბდენის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით, 5X10-8 m) ან უფრო მცირე ნაწილაკების ზომით;m(50

c. ვოლფრამის მასალები, ქვემოთ მოყვანილიდან ყველა შემდეგით:

1. მასალების ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი შემადგენლობით:

a. ვოლფრამი და მისი შენადნობები, ვოლფრამის 97 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,

b. სპილენძით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,

c. ვერცხლით ინფილტრირებული ვოლფრამი, ვოლფრამის 80 % ან უფრო მაღალი მასური შემცველობით,

2. რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს, ქვემოთ მოყვანილი ნებისმიერი პროდუქტის მისაღებად:

a. 120 მმ ან მეტი დიამეტრის ცილინდრები, 50 მმ ან მეტი სიგრძით;

b. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;

c. ბლოკები, 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ან უფრო დიდი ზომებით.

 

ტექნიკური შეინშვნა:

1C117 პუნქტში ''რაკეტა'' ნიშნავს მთლიან სარაკეტო სისტემებს ან უპილოტო საფრენ სისტემებს, რომლებსაც 300 კმ-ზე მეტ მანძილზე შეუძლია გადაადგილება.

1C118 ტიტანით სტაბილიზებული ორმაგი უჟანგავი ფოლადი (Ti-DSS), ყველა შემდეგით:

a. ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. 17.0 – 23.0 წონითი პროცენტი ქრომის და 4.5 - 7.0 წონითი პროცენტი ნიკელის შემცველობა;

2. ტიტანის შემცველობა 0.10 წონით პროცენტზე მეტი; და

3. ფერიტულ-აუსტენიტური მიკროსტრუქტურა (აგრეთვე იწოდება, როგორც ორფაზიანი მიკროსტრუქტურა), რომლის მოცულობის სულ მცირე 10 % წარმოადგენს აუსტენიტს (ATSM E-1181-87 ის ან ეროვნული ეკვივალენტების); და

b. რომელიმე შემდეგი ფორმით:

1. სხმულები ან ძელაკები 100 მმ ან უფრო დიდი, ყველა განზომილების მიხედვით;

2. ფურცლები სიგანოთ 600 მმ ან მეტი და სისქით 3 მმ ან ნაკლები; ან

3. მილები 600 მმ ან მეტი გარე დიამეტრით და 3 მმ ან ნაკლები კედლის სისქით.

1C202 შენადნობები, განსხვავებული 1C002.b.3-ში ან ბ.4-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. ალუმინის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. 293 K-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 460 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის ''შესაძლებლობით''; და

2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით;

b. ტიტანის შენადნობები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. 293 კ-ზე (20 °C) გაჭიმვისას 900 მპა-ის ტოლი ან უფრო მეტი ზღვრული სიმტკიცის ''შესაძლებლობით''; და

2. მილების ან მყარი ცილინდრების ფორმაში (გამოჭედილების ჩათვლით) 75 მმ-ზე მეტი გარე დიამეტრით.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ფრაზა – შენადნობები ''შესაძლებლობით'' – მოიცავს შენადნობებს, როგორც სითბურ დამუშავებამდე, ისე მას შემდეგ.

1C210 ''ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები'' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული ''ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები'' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და

2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";

 

შენიშვნა: 1C210.a არ არეგულირებს არამიდულ ''ბოჭკოვან ან ძაფისებრ მასალებს'', წონის მიხედვით, 0.25 პროცენტი ან მეტი, ბოჭკოს ზედაპირის მოდიფიკატორის ფუძეზე შექნილი, რთული ეთერის შემცველობით;

b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები'', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და

2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";

c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი ''ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან''.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

კომპოზიტის მატრიცას ქმნის ფისი.

 

შენიშვნა: 1C210-ში ''ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები'' შემოსაზღვრულია მხოლოდ უწყვეტი "ერთფა ძაფებით", "ნართებით", "ფთილებით'''', "ტროსებით" ან "ლენტებით".

1C216 მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი, 1C116-ში მითითებულისაგან განსხვავებული, 293 კ-ზე (20 oC-ზე) გაჭიმვისას 2050 მგპა-ის ტოლი ან მეტი სიმტკიცის ''შესაძლებლობით''.

 

შენიშვნა: 1C216 არ არეგულირებს ფორმებს, რომელშიც ხაზოვანი ზომები შედგენს 75 მმ-ს ან უფრო ნაკლებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ფრაზა – მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადი ''შესაძლებლობით'' – მოიცავს მარტენსიტულად დაძველებად ფოლადს, როგორც სითბურ დამუშავებამდე ისე მას შემდეგ.

1C225* ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

 

შენიშვნა: 1C225-ში მითითებული ბორის შემცველი ნარევები მოიცავს ბორით გადაჯერებულ მასალებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ბორ 10-ის ბუნებრივი იზოტოპური გავრცელება მიახლოებით შეადგენს 18.5 წონით პროცენტს (20 ატომურ პროცენტს).

1C226 ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და

b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.

 

შენიშვნა: 1C226 არ არეგულირებს ნაკეთობებს, სპეციალურად შექმნილს, როგორც ზომა-წონას ან გამა-სხივების კოლიმატორებს.

1C227 კალციუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 1000 წილზე ნაკლები მაგნიუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და

b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

1C228 მაგნიუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 200 წილზე ნაკლები კალციუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და

b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.

1C229 ვისმუტი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. წონის მიხედვით, 99.99 %-იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის; და

b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილზე ნაკლები ვერცხლის შემცველობა.

1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

NB: იხ. ასევე სამხედრო დანიშნულების ტვირთების კონტროლი.

 

შენიშვნა: 1C230 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. რენტგენული აპარატების ან შპურებიდან ანათვლების ასაღები ხელსაწყოების ლითონური ფანჯრები;

b. ოქსიდური ფაბრიკატული ან ნახევრადფაბრიკატული ფორმები, სპეციალურად შექმნილი ელექტრონული სქემების ელექტრონული შემადგენელ ნაწილებად ან საფენებად;

c. ბერილი (ბერილიუმისა და ალუმინის სილიკატი) ზურმუხტების ან აკვამარინების ფორმით.

1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.

1C232 ჰელიუმ 3 (3He), ჰელიუმ-3-ის შემცველი ნარევები და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები.

 

შენიშვნა: 1C232 არ არეგულირებს 1 გ-ზე ნაკლები მასის ჰელიუმ-3-ის შემცველ პროდუქციას.

1C233* ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

 

შენიშვნა: 1C233 არ არეგულირებს თერმოლუმინესცენტურ დოზიმეტრებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ლითიუმ 6 ის ბუნებრივი იზოტოპური გავრცელება მიახლოებით შეადგენს 6.5 წონით პროცენტს (7.5 ატომურ პროცენტს).

1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.

 

შენიშვნა: 1C234 არ არეგულირებს ცირკონიუმს 0.10 მმ-იანი ან უფრო ნაკლები სისქის ფოლგის ფორმით.

1C235* ტრიტიუმი, ტრიტიუმის ნაერთები, ნარევები ტრიტიუმის შემცველობით, რომელშიც ტრიტიუმის და წყალბადის ატომების რაოდენობათა შეფარდება აღემატება 1 წილს 1000-დან, და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

 

შენიშვნა: 1C235 არ არეგულირებს რაიმე პროდუქციას ან ხელსაწყოს 1.48 × 103 გბეკერელზე (40 კიურიზე) ნაკლები ტრიტიუმის შემცველობით.

1C236* ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:

a. ელემენტური;

b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;

c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;

d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

 

შენიშვნა: 1C236 არ არეგულირებს რაიმე პროდუქციას ან ხელსაწყოს 3.7 გბკ (1 მილიკიურიზე) ნაკლები ალფა-აქტიურობით;

1C237* რადიუმ-226 (226RA), რადიუმ-226-ის შენადნობები, რადიუმ-226-ის ნაერთები, რადიუმ-226 ის შემცველი ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.

 

შენიშვნა: 1C237 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. სამედიცინო აპატრატურა;

b. რაიმე პროდუქტი ან ხელსაწყო 0.37 გბეკერელზე (10 მილიკიურზე) ნაკლები რადიუმ-226-ის შემცველობით.

1C238 ქლორის ტრიფტორიდი (ClF3).

1C239* ძლიერი ასაფეთქებელი ნივთიერებები, განსხვავებული სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში მითითებულისაგან, ან ნივთიერებები ან ნარევები, წონის მიხედვით, მათი 2 %-ის შემცველობით, კრისტალურ ფორმაში 1.8 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივით და 8000 მ/წმ-ზე მეტი დეტონაციის გავრცელების სიჩქარით.

1C240 ნიკელის ფხვნილი და ფოროვანი ლითონური ნიკელი, განსხვავებული 0C005-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. ნიკელის ფხვნილი ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. ნიკელის სისუფთავე, წონის მიხედვით, 99.0 % ნიკელის შემცველობა ან მეტი; და

2. (AMST) B330 სტანდარტით გაზომილი ნაწილაკების საშუალო ზომა 10 მიკრომეტრზე ნაკლები.

b. ფოროვანი ლითონური ნიკელი დამზადებული 1C240.a-ში მითითებული მასალებისაგან.

 

შენიშვნა: 1C240 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. ძაფოვანი ნიკელის ფხვნილები;

b. ფოროვანი ნიკელის ცალკეული ფურცლები 1000 სმ2-ის ტოლი ან უფრო ნაკლები ფართობით.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1C240.b შეეხება ფოროვან ლითონს, რომელიც წარმოადგენს 1C240.a-ში მითითებული მასალების გამკვრივებით და შეცხობით მიღებულ ლითონურ მასალას, წვრილი, სტრუქტურის გასწვრივ ურთიერთდაკავშირებული ფორებით.

1C350 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:

NB: იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხა და 1C450.

1. თიოდიგლიკოლი (111-48-8);

2. ფოსფორის ჟანგქლორიდი (10025-87-3);

3. დიმეთილ მეთილფოსფონატი (756-79-6);

4. იხ. სამხედროპროდუქციის ნუსხა

მეთილ ფოსფონილ დიფტორიდისათვის (676-99-3);

5. მეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (676-97-1);

6. დიმეთილ ფოსფიტი (868-85-9);

7. ფოსფორის ტრიქლორიდი (7719-12-2);

8. ტრიმეთილ ფოსფიტი (121-45-9);

9. თიონილ ქლორიდი (7719-09-7);

10. 3–ჰოდროქსი–1–მეთილპიპერიდინი (3554-74-3);

11. N,N–დიისზოპროპილ– (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდი (96-79-7);

12. N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინოეთან თიოლი (5842-07-9);

13. 3–ქუინუკლიდინოლი (1619-34-7);

14. კალიუმის ფტორიდი (7789-23-3);

15. 2–ქლოროეთანოლი (107-07-3);

16. დიმეთილამინი (124-40-3);

17. დიეილ ეთილფოსფონატი (78-38-6);

18. დიეთილ–N,N–დიმეთილფოსფორამიდატი (2404-03-7);

19. დიეთილ ფოსფიტი (762 04 9);

20. დიმეთილამინ ჰიდროქლორიდი (506-59-2);

21. ეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (1498-40-4);

22. ეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (1066-50-8);

23. იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხა

ეთილ ფოსფონილ დიფტორიდისათვის (753-98-0);

24. წყალბადის ფტორიდი (7664-39-3);

25. მეთილ ბენზილატი (76-89-1);

26. მეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (676-83-5);

27. N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინო ეთანოლი (96-80-0);

28. ფინაკოლილის სპირტი (464-07-3);

29. იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხა O – ეთილ – 2 – დიიზოპროპილამინოეთილ მეთილ ფოსფონიტისათვის (57856-11-8);

30. ტრიეთილ ფოსფიტი (122-52-1);

31. დარიშხანის ტრიქლორიდი (7784-34-1);

32. ბენზილმჟავა (76-93-7);

33. დიეთილ მეთილფოსფონიტი (15715-41-0);

34. დიმეთილ ეთილფოსფონატი (6163-75-3);

35. ეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (430-78-4);

36. მეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (753-59-3);

37. 3–ქუინუკლიდონი (3731-38-2);

38. ფოსფორის პენტაქლორიდი (10026-13-8);

39. პინაკოლონი (75-97-8);

40*. კალიუმის ციანიდი (151-50-8);

41. კალიუმის ბიფტორიდი (7789-29-9);

42. ამონიუმის წყალბადფტორიდი (1341-49-7);

43. ნატრიუმის ფტორიდი (7681-49-4);

44. ნატრიუმის ბიფტორიდი (1333-83-1);

45*. ნატრიუმის ციანიდი (143-33-9);

46. ტრიეთანოლამინი (102-71- 6);

47. ფოსფორის პენტასულფიდი (1314-80-3);

48. დიიზოპროპილამინი (108-18-9);

49. დიეთილამინოეთანოლი (100-37-8);

50. ნატრიუმის სულფიდი (1313-82-2);

51. გოგირდის მონოქლორიდი (10025-67-9);

52. გოგირდის დიქლორიდი (10545-99-0);

53. ტრიეთანოლამინ წყალბადქლორიდი (637-39-8);

54. N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდი (4261-68-1).

55. მეთილფოსფონმჟავა (993-13-5);

56. დიეთილ მეთილფოსფონატი (683-08-9);

57. N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0);

58. ტრიიზოპროპილ ფოსფიტი (116-17-6);

59. ეთილდიეთანოლამინი (139-87-7);

60. O,O-დიეთილ ფოსფოროთიოატი (2465-65-8);

61. O,O-დიეთილ ფოსფოროდითიოატი (298-06-6);

62. ნატრიუმის ჰექსაფთოროსილიკატი (16893-85-9);

63. მეთილფოსფონოთიო დიქლოტიდი (676-98-2)

 

შენიშვნა 1: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C350 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, . 18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 და 63 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატებს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 10%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 2: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C350 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთს ან მეტს, 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, . 18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 და 63 პუნქტებში მითითებული ქიმიკატებიდან, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 30%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 3: 1C350 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთს ან მეტს, 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61და 62 პუნქტებში მითითებული ქიმიკატებიდან, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 30%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 4: 1C350 არ აკონტროლებს პროდუქტებს, რომლებიც განსაზღვრულია, როგორც სამომხმარებლო პროდუქცია, შეფუთული საცალო ვაჭრობისთვის, პირადი გამოყენებისთვის ან შეფუთული ინდივიდუალური სარგებლობისთვის.

1C351 ადამიანის პათოგენები, ზოონოზები და "ტოქსინები", როგორიცაა:

a. ვირუსები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. ანდების ვირუსი;

2. ჩაპარეს ვირუსი;

3. ჩიკუნგუნიას ვირუსი;

4. ჩოკლოს ვირუსი

5. კონგო-ყირიმის სისხლჩამქცევი ციებ-ცხელების ვირუსი;

6. დენგეს ციებ-ცხელების ვირუსი;

7. დობრავა-ბელგრადის ვირუსი;

8. აღმოსავლური ცხენის ენცეფალიტის ვირუსი;

9. ებოლას ვირუსი;

10. გუანარიტოს ვირუსი;

11. ჰანტაანის ვირუსი;

12. ჰენდრას ვირუსი (ცხენის წითელას ვირუსი)

13. იაპონიის ენცეფალიტის ვირუსი;

14. ჟუნინის ვირუსი;

15. კიასანურის ტყის ვირუსი;

16. ლაგუნა ნეგრას ვირუსი;

17. ლასის ციებ-ცხელების ვირუსი;

18. ლუპინგის დაავადების ვირუსი;

19. ლაჟოს ვირუსი;

20. ლიმფოციტური ქორიომენინგიტის ვირუსი;

21. მაჩუპოს ვირუსი;

22. მარბურგის ვირუსი;

23. მაიმუნის სიფილისის ვირუსი;

24. მიურეის ველის ენცეფალიტის ვირუსი;

25. ნიფას ვირუსი;

26. ომსკის ჰემორაგიული ცხელების ვირუსი;

27. ოროპუჩეს ვირუსი;

28. პოვასანის ვირუსი;

29. აღმოსავლეთ აფრიკის ნაპრალების ზონის ციებ-ცხელების ვირუსი;

30. როციოს ვირუსი;

31. საბიას ვირუსი;

32. სეულის ვირუსი;

33. სინ ნომბრეს ვირუსი;

34. სენტ ლუისის ენცეფალიტის ვირუსი;

35. რუსეთის გაზაფხულ-ზაფხულის ენცეფალიტის ვირუსი;

36. ვარიოლას ვირუსი;

37. ვენესუელას ცხენის ენცეფალიტის ვირუსი;

38. დასავლეთის ცხენის ენცეფალიტის ვირუსი;

39. ყვითელი ციებ-ცხელების ვირუსი;

b. პარტახტიანი ტიფი, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. კოქსიელა ბურნეტი;

2. ხუთდღიანი ბარტონელა (ხუთდღიანი როქალიმაეა, ხუთდღიანი პარტახტიანი ტიფი);

3. პროვასეცკის პარტახტიანი ტიფი;

4. რიკეციის პარტახტიანი ტიფი;

c. ბაქტერიები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Chlamydia psittaci;

6. Clostridium botulinum;

7. Francisella tularensis;

8. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10. Salmonella typhi;

11. Shigella dysenteriae;

12. Vibrio cholerae;

13. Yersinia pestis;

14. Clostridium perfringens epsilon toxin producing types;

15. Enterohaemorrhagic Escherichia coli, სეროტიპი O157 და ვ ეროტოქსინის წარმომქმნელი სხვა სეროტიპები;

d. "ტოქსინები" და ამგვარი "ტოქსინების ქვედანაყოფები", როგორიცაა:

1. ბოტულინის ტოქსინები;

2. კლოსტრიდის პერფრინგენის ტოქსინები;

3. ქონოტოქსინი;

4. რიცინი;

5. საქსიტოქსინი;

6. შიგას ტოქსინი;

7. ოქროს სტაფილოკოკის ტოქსინები;

8. ტეტროდოტოქსინი;

9. ვეროტოქსინის და შიგასებრი რიბოსომების ინაქტივაციის პროტეინები;

10. მიკროცისტინი (ციანგინოზინი);

11. აფლატოქსინები;

12. აბრინი;

13. ქოლერის ტოქსინი;

14. დიაცეტოქსისცირპენოლის ტოქსინი;

15. T-2 ტოქსინი;

16. HT-2 ტოქსინი;

17. მოდექცინი;

18. ვოლკენსინი;

19. ვაკუუმ ალბუმ ვექტინ 1 (ვისკუმინი).

 

შენიშვნა: 1C351.d არ არეგულირებს ბოტულინუმის ტოქსინებს, ან კონოტოქსინებს, პროდუქტის ფორმით, რომლებიც აკმაყოფილებს ქვემოთ მოყვანილ ყველა კრიტერიუმს:

1. წარმოადგენს ფარმაცევტულ ფორმულას, რომელიც შექმნილია ადამიანის მიერ მიღებისთვის, სამედიცინო მდგომარეობების სამკურნალოდ;

2. წინასწარ შეფუთულია სამედიცინო პროდუქტების სახით გასაყიდად;

3. დაშვებულია სახელმწიფო ორგანოების მიერ, სამედიცინო პროდუქტების სახით გასაყიდად.

e. სოკო, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. Coccidioides immitis;

2. Coccidioides possadasii

 

შენიშვნა: 1C351 არ არეგულირებს "ვაქცინებს" და "იმუნოტოქსინებს".

1C352 ცხოველთა პათოგენები, როგორიცაა:

a. ვირუსები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. ღორის აფრიკული ცხელების ვირუსი;

2. ფრინველის გრიპის ვირუსი, რომელიცაა:

a. დაუხასიათებელი; ან

b. განსაზღვრული თანამრგობრობაში ფრინველის გრიპის კონტროლის ზომების შესახებ საბჭოს 2005 წ. 20 დეკემბრის # 2005/94/EC დირექტივის 1(2) დანართში (OJ L 10, 14.1.2006, გვ. 16), როგორც ძლიერ პათოგენური, როგორიცაა:

1. A ტიპის ვირუსები 6 კვირის წიწილებში 1.2-ის ტოლი ან მეტი IVPI-ით (ინტრავენური პატოგენურობის ინდექსით); ან

2. A ტიპის ვირუსების H5 და H7 ქვეტიპები, რომლისათვისაც ნუკლეტიდების მიმდევრობა ავლენს მრავალჯერად ფუძე ამინომჟავებს ჰემაგლუტინინის დაშლად ნაწილში;

3. ბლუტანგის (ლურჯი ენის) ვირუსი;

4. ჯილეხის (ციმბირის წყლულის) მიკრობი;

5. თხის სიფილისის ვირუსი;

6. ღორის ჰერპესის ვირუსი (ოჯეჟსკის ვირუსი);

7. ღორის კლასიკური ჭირის გამომწვევი ვირუსი);

8. ლისას ვირუსი;

9. ნიუ კასლის დაავადების ვირუსი;

10. წვრილფეხა პირუტყვის ჭირის ვირუსი;

11. ღორის ენტეროვირუსის ტიპი 9 (ღორის ვეზიკულარული ვირუსი);

12. მსხვილფეხა პირუტყვის ჭირის ვირუსი;

13. ცხვრის სიფილისის ვირუსი;

14. ტეშენის დაავადების ვირუსი;

15. ვეზიკულარული სტომატიტის ვირუსი;

16. ნოდულარული დერმატიტის ვირუსი;

17. ცხენის აფრიკული ჭირის ვირუსი.

b. მიკროპლაზმური მიოციდები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, შემცველი იმ ცოცხალი მასალისა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი მიკროპლაზმური მიოციდებით:

1. Mycoplasma mycodies ქვესახეობა mycodies SC (მცირე კოლონიები)

2. Mucoplasma capricolum ქვესახეობა capripneumoniae

 

შენიშვნა: 1C352 არ არეგულირებს "ვაქცინებს".

1C353 გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები", როგორიცაა:

a. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგებს, დაკავშირებულს 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e ან 1C352-ში ან 1C354-ში მითითებული ორგანიზმების პათოგენურობასთან;

b. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგების კოდირებას ნებისმიერი 1C351.d-ში მითითებული "ტოქსინისათვის" ან ამგვარი "ტოქსინების ქვეგანყოფილებებისათვის".

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. გენერიკური ელემენტები მოიცავს, ინტერ ალია, ქრომოსომებს, გენომებს, პლაზმიდებს, ტრანსპოსონებს და ვექტორებს, როგორც გენეტიკურად მოდიფიცირებულს, ისე არამოდიფიცირებულს.

2. ნუკლეინის მჟავის მიმდევრობები, რომლებიც დაკავშირებულია ნებისმიერი იმ მიკროორგანიზმების პათიგენებთან, რომლებიც მითითებულია 1C351.a., 1C351.b., 1C351.c., 1C351.e., 1C352 ან 1C354 ნიშნავს ნებისმიერ მიმდევრობას, რომელიც დამახასიათებელია კონკრეტული მიკროორგანისმიზთვის, რომელიც:

a. თავისთავად, ან მისი გარდაქმნილი ან სახეშეცვლილი პროდუქტების მეშვეობით, წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფრთხეს, ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების ჯანმრთელობისთვის;

b. ცნობილია, რომ შეუძლია გააძლიეროს კონკრეტული მიკროორგანიზმის ან ნებისმიერი სხვა ორგანიზმის, რომელშიც ის შეიძლება მოხვდეს ან მასთან სხვაგარად გაერთიანდეს, უნარი, ზიანი მიაყენოს ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების ჯანმრთელობას.

 

შენიშვნა: 1C353 არ შეეხება ნუკლეინის მჟავის ჯაჭვებს, რომლებიც დაკავშირებულია ენტეროჰემორაგიული Escherichia coli, სეროტიპი O157 და სხვა ვეროტოქსინის შემქმნელი შტამების პათოგენურობასთან, გარდა იმისა, რომლებიც ახდენს ვეროტოქსინის ან მისი ქვე-ერთეულების კოდირებას.

1C354 მცენარეთა პათოგენები, როგორიცაა:

a. ვირუსები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. კარტოფილის ანდის ლატენტური ტიმოვირუსი;

2. კარტოფილის გორგლების ვიროიდი;

b. ბაქტერიები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. ქსანტომური ალბილინინები;

2. ქსანტომური კამპესტრები pv.citri იმ სახეობების ჩათვლით, რომელიც იწოდება როგორც A, B, C, D, E ტიპის ქსანტომური კამპესტრები pv.citri ან სხვაგვარად კლასიფიცირებულია როგორც ქსანტომური ციტრი, ქსანტომური კამპესტრები pv. aurantifolia ან ქსანტომური კამპესტრები pv.citrumelo;

c. სოკოები, როგორც ბუნებრივი, გაძლიერებული ან მოდიფიცირებული, ისე "იზოლირებული ცოცხალი კულტურების" ფორმით ან როგორც მასალა, რომელიც წინასწარგანზრახვით იქნა აცრილი ან დაბინძურებული ამგვარი კულტურებით, როგორიცაა:

1. Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici);

5. Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe grisea (pyricularia grisea/pyricularia oryzae).

1C450 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა;

NB: იხ., აგრეთვე, მუხლები 1C350, 1C351.d და სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

a. ტოქსიკური ქიმიკატები, როგორიცაა:

1. ამიტონი: O,O – დიეთილ – S – [2 – (დიეთილამინო)ეთილ] ფოსფოროთიოლატი (78 53 5) და შესაბამისი ალკილატიდი ან პროტონირებული მარილები;

2. PFIB: 1,1,3,3,3 – პენტფტორო – 2 – (ტრიფტორომეთილ) – 1 – პროპენი (382 218);

3. იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სია BZ: 3 – ქუინუკლიდინილ ბენზილატისათვის (6581 06 2);

4. ფოსგენი: კარბონილ დიქლორიდი (75 44 5);

5. ციანოგენური ქლორიდი (506 77 4);

6. წყალბადის ციანიდი (74 90 8);

7. ქლოროპიკრინი: ტრიქლორონიტრომეთანი (76 06 2);

 

შენიშვნა 1: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.a.1, და a.2 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 1%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 2: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.a.1, და a.2 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 30%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 3: 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.a.4. a.5, a.6, და a.7 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 1%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 4: 1C450 არ აკონტროლებს პროდუქტებს, რომლებიც განსაზღვრულია, როგორც სამომხმარებლო პროდუქცია, შეფუთული საცალო ვაჭრობისთვის, პირადი გამოყენებისთვის ან შეფუთული ინდივიდუალური სარგებლობისთვის.

b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:

1. ქიმიკატები, განსხვავებული სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში ან 1C350-ში მითითებულისაგან, ისეთი ფოსფორის ატომის შემცველობით, რომელთანაც დაკავშირებულია ერთი (ნორმალური ან იზო ) მეთილის, ეთილის ან პროპილის ჯგუფი, მაგრამ არა ნახშირბადის მომდევნო ატომები;

 

შენიშვნა: 1C450.b.1 არ არეგულირებს ფონოფოსს: O – ეთილ S – ფენილ ეთილფოსფონოთიოლოთიონატს (944 22 9);

2. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ფოსფორამიდულ დიჰალიდები, N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდის გარდა;

NB: იხ. N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი 1C350.57 პუნქტში.

3. დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] – ფოსფორამიდატები, განსხვავებული დიეთილ – N,N – დიმეთილფოსფორამიდატისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;

4. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;

5. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100 37 8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;

 

შენიშვნა: 1C450.b.5 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. N,N – დიმეთილამინოეთანოლი (108 01 0) და შესაბამის პროტონირებული მარილები;

b. N,N – დიეთილამინოეთანოლის (100 37 8) პროტონირებული მარილები;

6. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 – თიოლებს და შესაბამის პროტონირებულ მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთან თიოლისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;

7. ეთილდიეთანოლამინი (139 87 7);

8. მეთილდიეთანოლამინი (105 59 9).

 

შენიშვნა 1: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 და b.6 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 10%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 2: ექსპორტისთვის იმ "სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არის ქიმიური იარაღის შესახებ კონვენციის მხარე", 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 და b.6 პუნქტებში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 30%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 3: 1C450 არ აკონტროლებს "ქიმიურ ნარევებს", რომლებიც შეიცავს ერთ ან მეტ 1C450.b.8. პუნქტში მითითებულ ქიმიკატს, რომლებშიც არ არის ინდივიდუალურად მითითებული ქიმიკატი, ნარევის წონის 30%-ზე მეტი.

 

შენიშვნა 4: 1C450 არ აკონტროლებს პროდუქტებს, რომლებიც განსაზღვრულია, როგორც სამომხმარებლო პროდუქცია, შეფუთული საცალო ვაჭრობისთვის, პირადი გამოყენებისთვის ან შეფუთული ინდივიდუალური სარგებლობისთვის.

 

1D პროგრამული უზრუნველყოფა

1D001 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 1B001-დან 1B003-მდე მითითებული მოწყობილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

1D002 "პროგრამული უზრუნველყოფა" ორგანული "მატრიცის" ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადოვანი "მატრიცის" ლამინატების ან "კომპოზიტების" "შემუშავებისათვის".

1D003 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული", რათა შესაძლებელი გახდეს 1A004.c ან 1A004.d პუნქტებში მითითებული აღჭურვილობის ფუნქციების შესრულება.

1D101 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად Dშექმნილი ან მოდიფიცირებული" 1B101-ში , 1B102-ში , 1B115-ში , 1B117-ში , 1B118-ში ან 1B119-ში მითითებული პროდუქციის "გამოყენებისათვის".

1D103 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად Dშექმნილი ისეთი შემცირებული დაკვირვებადი ცვლადების ანალიზისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები, აკუსტიკური სიგნატურა.

1D201 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი 1B201-ში მითითებული პროდუქციის "გამოყენებისათვის".

1E ტექნოლოგია

1E001 ტექნოლოგია, 1A001.b-ში , 1A001.c-ში , 1A002 დან 1A005-მდე 1B-ში ან 1C-ში მითითებული მოწყობილობის და მასალების "შემუშავების" ან "წარმოების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

1E002 სხვა "ტექნოლოგიები", როგორიცაა:

a. "ტექნოლოგია" პოლიბენზოთიაზონების ან პოლიბენზოქსიზოლების "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის";

b. "ტექნოლოგია" სულ მცირე ერთი ვინილეთერული მონომერის შემცველი ფტორელასტომერული ნაერთების "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის";

c. "ტექნოლოგია" შემდეგი ფუძე-მასალების ან არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალების შექმნის ან "წარმოებისათვის":

1. ფუძე-მასალები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. რომელიმე შემდეგი შემადგენლობით:

1. ცირკონიუმის მარტივი ან რთული ოქსიდები და სილიციუმისა ან ალუმინის რთული ოქსიდები;

2. ბორის მარტივი ნიტრიდები (კუბური კრისტალური ფორმები);

3. ბორის ან სილიციუმის მარტივი ან რთული კარბიდები; ან

4. სილიციუმის მარტივი ან რთული ნიტრიდები;

b. ლითონური მინარევების საერთო შემცველობა, განზრახ შეყვანილი დანამატების გამორიცხვით, ნაკლებია, ვიდრე შემდეგი:

1. 1,000 ppm მარტივი ოქსიდების ან კარბიდებისათვის; და

2. 5,000 ppm რთული ნაერთების ან მარტივი ნიტრიდებისათვის;

c. არის რა რომელიმე შემდეგი:

1. ცირკონიუმი (CAS 1314-23-4), ნაწილაკების გასაშუალოებული ზომებით 1 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები, არა უმეტეს 10 %-ით 5 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;

2. სხვა ფუძე-მასალები, ნაწილაკების გასაშუალოებული ზომებით 5 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები, არა უმეტეს 10 %-ით 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა; ან

3. ყველა შემდეგით:

a. ფირფიტები, 5-ზე მეტი სიგრძე / სისქე შეფარდებით;

b. მარცვლები, 2 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრისათვის, 10-ზე მეტი სიგრძე / დიამეტრი შეფარდებით;

c. უწყვეტი ან გაკვეთილი ბოჭკოები 10 მკმ-ზე ნაკლები დიამეტრით;

2. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები, შედგენილი 1E002.c.1-ში აღწერილი მასალებისაგან;

 

შენიშვნა: 1E002.c.2 არ არეგულირებს აბრაზივების შექმნის ან წარმოების "ტექნოლოგიებს".

d. არომატული პოლიამიდის ბოჭკოების "წარმოების" "ტექნოლოგია";

e. "ტექნოლოგია" 1C001-ში მითითებული მასალების ინსტალირების, შენახვის ან შეკეთებისათვის;

f. "ტექნოლოგია" 1A002-ში , 1C007.c-ში ან 1C007.d-ში მითითებული "კომპოზიტური" სტრუქტურების, ლამინატების ან მასალების შეკეთებისათვის;

 

შენიშვნა: 1E002.f არ არეგულირებს "სამოქალაქო საჰაერო ხომალდის" იმ სტრუქტურების შეკეთების "ტექნოლოგიას", რომელიც იყენებს საჰაერო ხომალდის მწარმოებლის ინსტრუქციაში მოხსენიებულ ნახშირბადის "ბოჭკოვან ან ძაფისებრ მასალებს" და ეპოქსიდურ ფისებს.

g. პარამერტულ-ტექნიკური მონაცემთა ბაზა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებულიიმისთვის , რომ ხესაწყომ შეასრულოს ის პუნფციები,რომელსაც ასრულებენ ხელსაწყოები 1A004.c. or 1A004.d.

შესაბამისად

ტექნიკური პარამეტრები 1E002.g-სთვის

ნიშნავს ტექნიკური ინფორმაციის შეგროვებას, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გაზარდოს შესაბამისი ხელსაწყოების ან სისტემების წარმოება.

1E101 "ტექნოლოგია", 1A102-ში , 1B001-ში , 1B101-ში , 1B102-ში , 1B115 დან 1B119 -მდე, 1C001-ში , 1C101-ში , 1C107-ში , 1C111 დან 1C118 -მდე, 1D101-ში ან 1D103-ში მითითებული პროდუქციის "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

1E102 "ტექნოლოგია", 1D001-ში , 1D101-ში ან 1D103-ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

1E103 "ტექნოლოგია", ტემპერატურის, წნევის ან ატმოსფეროს რეგულირებისათვის ავტოკლავებში ან ჰოდროკლავებში, როდესაც იგი გამოიყენება "კომპოზიტების" ან ნაწილობრივ დამუშავებული "კომპოზიტების" "წარმოებისათვის".

1E104 "ტექნოლოგია", დაკავშირებული იმ პიროლიზით მიღებული მასალების "წარმოებასთან", რომელიც ფორმირებულია შაბლონზე, ჩარჩოზე ან სხვა საფენზე 1573 კ-დან (1300 °C-დან) 3173 კ -მდე (2900 °C -მდე) ტემპერატურულ არეში 130 პა-დან 20 კპა-მდე წნევებზე დაშლადი პრეკურსორი გაზებისაგან.

 

შენიშვნა: 1E104 მოიცავს პრეკურსორი გაზების შემადგენლობის, ნაკადთა სიჩქარეებისა და პროცესის მართვის განრიგის და პარამეტრების "ტექნოლოგიას".

 

 

 

1E201 "ტექნოლოგია", 1A002-ში , 1A007-ში , 1A202-ში , 1A225-დან 1A227 -მდე, 1B201-ში , 1B225 დან 1B233 -მდე, 1C002.b.3-ში ან b.4-ში , 1C010.b-ში , 1C202-ში , 1C210-ში , 1C216-ში , 1C225 დან 1C240 -მდე, ან 1D201-ში მითითებული პროდუქციის "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

1E202 "ტექნოლოგია", 1A007-ში , 1A202-ში ან 1A225 დან 1A227 -მდე მითითებული "შემუშავებისადმი" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

1E203 "ტექნოლოგია", 11D201-ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

 

კატეგორია 2 - მასალების დამუშავება

 

2A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

NB: ნელი სვლის საკისრების თაობაზე იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

2A001 ანტიფრიქციული საკისრები და საკისრული სისტემები და მათი კომპონენტები, როგორიცაა:

NB: იხ. ასევე 2A101

 

შენიშვნა: 2A001 არ არეგულირებს ბურთულებს დასაშვები გადახრებით, რომელიც ISO 3290 სტანდარტის შესაბამისად მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 5 ხარისხის ან უარესი.

a. ბურთულა საკისრები და მყარგორგოლაჭიანი საკისრები დაშვებადი გადახრებით, რომელიც, ICO 492 სტანდარტის შესაბამისად, მწარმოებლის მიერ მითითებულია, როგორც მე 4 ან უფრო მაღალი კლასისა (ან წარმოადგენს ნაციონალურ ეკვივალენტებს), და მონელის ან ბერილიუმისაგან დამზადებული რგოლებით, ბურთულებით ან გორგოლაჭებით;

 

შენიშვნა: 2A001.a არ არეგულირებს ლენტად ასხმულ გორგოლაჭიან საკისრებს.

b. არ არის გამოყენებული;

c. მოქმედ მაგნიტურ დამჭერ სისტემებს, რომელიც იყენებს რომელიმე შემდეგს:

1. მასალები 2.0 ტლ-ის ტოლი ან უფრო დიდი ნაკადის სიმკვრივეებით და 414 მპა-ზე მეტი მიღებული დაძაბულობებით;

2. სამგანზომილებიანი მთლიანად ელექტრომაგნიტური მიმყვანის თავები ჰომოპოლარული წანაცვლებით; ან

3. მდებარეობის მაღალტემპერატურული (450 კ (177 °C) და უფრო მაღლა) სენსორები.

2A101 რადიალური ბურთულა საკისარები, 2A001 პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა დაშვებებით, ISO 492-ის შესაბამისად, დაშვების კლსი 2 (ან ANSI/ABMA STD 20, დაშვების კლასი ABEC-9 ან ეროვნული ეკვივალენტი), ან უკეთესი, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. შიდა რგოლის დიამეტრი 12 მმ-დან 50 მმ-მდე;

b. გარე რგოლის დიამეტრი 25 მმ-დან 100 მმ-მდე;

c. სიგანე 10 მმ-დან 20 მმ-მდე.

2A225 თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:

a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და

2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:

a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);

b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);

c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);

d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);

e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);

f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);

g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);

h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან

i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);

b. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. მოცულობა 50 სმ3 სა და 2000 სმ3-ს შორის;

2. დამზადებული ან შემტკიცული, წონის მიხედვით, 99.9 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის ტიტანით.

c. ტიგელები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. მოცულობა 50 სმ3 სა და 2000 სმ3-ს შორის;

2. დამზადებული ან შემტკიცული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის ტანტალით; და

3. დაფარული ტანტალის კარბიდით, ნიტრიდით, ბორიდით ან მათი რაიმე კომბინაციით.

2A226 სარქველები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ''ნორმალური ზომა'' 5 მმ ან მეტი;

b. სილფონის ხუფები; და

c. თავიდან ბოლომდე დამზადებული ან შემტკიცული ალუმინით, ალუმინის შენადნობით, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობით.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

სარქველებისათვის, შესასვლელის და გამოსასვლელის განსხვავებული დიამეტრებით, ''ნორმალური ზომა'' 2A226-ში უჩვენებს უმცირეს დიამეტრს.

 

 2B ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა

ტექნიკური შენიშვნები:

1. მეორადი პარალელური კონტურის ღერძები (ე.ი. წ ღერძი ჰორიზონტალურ სახვრეტ ჩარხებზე ან მეორადი ბრუნვის ღერძი, რომლის ცენტრალური წრფეც პირველადი ბრუნვის ღერძის პარალელულია) არ ითვლება კონტურული ღერძების საერთო რაოდენობაში. ბრუნვის ღერძებს არ სჭირდება 360 °-ზე შემობრუნება. ბრუნვის ღერძის მართვა შესაძლებელია წრფივი ხელსაწყოთი (მაგალითად, ხრახნით და დაკბილული ბორბალი – კბილანით).

2. 2B–ის მიზნებისთვის, იმ ღერძების რიცხვი, რომელთა კოორდინირება ერთდროულად შეიძლება, "კონტურის კონტროლისთვის", არის იმ ღერძების რაოდენობა, რომელთა გასწვრივ ან გარშემო, დეტალის დამუშავებისას, ერთდროული და ურთიერთდაკავშირებული მოძრაობები სრულდება, დეტალსა და ინსტრუმენტს შორის. ეს არ მოიცავს რაიმე დამატებით ღერძებს, რომელთა გასწვრივ ან გარშემო ხდება სხვა ისეთი ფარდობითი მოძრაობები, როგორებიცაა:

a. ბორბლის სწორების სისტემები, საფხვნელ დაზგებში;

b. პარალელური მბრუნავი ღერძები, რომლებიც შექმნილია ცალკე სამუშაო დეტალის დასამაგრებლად

c. კოლინეარული მბრუნავი ღერძები, რომლებიც შექმნილია იმავე სამუშაო დეტალის მანიპულირებისთვის, მისი სხვადასხვა ბოლოებიდან დაჭერის გზით

3. ღერძის ნომენკლატურა უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტთან ISO 841, ''ჩარხები რიცხვითი მართვით – ღერძის და მოძრაობის ნომენკლატურა''.

4. 2B001 დან 2B009 -მდე მითითებული მიზნებისათვის "ბარბაცა ლილვი" ბრუნვის ღერძად ითვლება.

5. განლაგების სიზუსტისათვის დადგენილი დონეები, რომელიც გამომდინარებს ISO 230/2 (1988) სტანდარტის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად ჩატარებული გაზომვებიდან, შეიძლება გამოყენებულ იქნას საჭრელი ინსტრუმენტის ნებისმიერი მოდელისათვის, ნაცვლად ცალკეული საჭრელების გამოცდისა.

 

დადგენილი შეფასებების განსაზღვრება

a. ხუთი ჩარხის ან მოდელის შერჩევა შესაფასებლად;

b. წრფივი ღერძების სიზუსტეების გაზომვა, 230/2 (1988)1-ის მიხედვით;

c. A სიდიდეების განსაზღვრა თითოეული ღერძისა და თითოეული ჩარხისათვის. A სიდიდის გამოთვლის მეთოდი აღწერილია ISO-ის სტანდარტში.

d. თითოეული ღერძისათვის A სიდიდის საშუალო მნიშვნელობის განსაზღვრა. ეს საშუალო მნიშვნელობა Â გადაიქცევა დადგენილ მნიშვნელობად თითოეული ღერძისათვის მიღებული (Âx Ây...) მოდელისათვის;

e. რამდენადაც კატეგორია 2-ის სია შეეხება ნებისმიერ წრფივ ღერძს, იმდენი დადგენილი მნიშვნელობა იქნება, რამდენიცაა წრფივი ღერძი;

f. თუკი ჩარხის მოდელის რომელიმე ღერძს, რომელიც არ რეგულირდება 2B001.a დან 2B001.c -მდე ან 2B201-ით , აქვს დადგენილი Â სიზუსტე 6 მიკრონი ან უკეთესი სახეხი ჩარხების და 8 მიკრონი ან უკეთესი სალესი ან სახარატო ჩარხებისათვის, მაშინ მწარმოებელს მოეთხოვება, რომ სიზუსტის დონე ყოველ 18 თვეში თავიდან დაადასტუროს.

2B001 ჩარხები და მათი ნებისმიერი კომბინაცია, განკუთვნილი ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად (ან მოსაკვეთად), რომელიც, მწარმოებელთა ტექნიკური აღწერილობის, თანახმად შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:

NB: იხ., აგრეთვე, 2B201.

 

შენიშვნა 1: 2B001 არ არეგულრებს სპეციალური დანიშნულების ჩარხებს, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ კბილანების დასამზადებლად. ასეთი ჩარხები იხ. 2B003 პუნქტში.

 

შენიშვნა 2: 2B001 არ არეგულრებს სპეციალური დანიშნულების ჩარხებს, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის დასამზადებლად:

a. მუხლიანი ლილვები ან გამანაწილებელი ლილვები;

b. ინსტრუმენტები ან საჭრელები;

c. ჭიისებრი ექსტრუდერები;

d. გრავირებული ან წახნაგოვანი საიუველირო ნაკეთობები.

 

შენიშვნა 3: ჩარხი, რომელსაც სულ მცირე, ორი ან სამი ბრუნვის, დაფხვნის ან დაფქვის შესაძლებლობა აქვს (ე. ი. მბრუნავი ჩარხი დაფქვის შესაძლებლობით) უნდა შეფასდეს შესაბამისი 2B001.a., b. ან c. პუნქტის მიხედვით

NB: ოპტიკური დამუშავების მექანიზმები იხ. 2B002 პუნქტში

a. სახარატო ჩარხები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და

2. ორი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის";

 

შენიშვნა: 2B001.a არ არეგულირებს სპეციალურად კონტაქტური ლინზების წარმოებისათვის შექმნილ სახარატო ჩარხებს, შემდეგი მახასიათებლებით.

a. ავტომატური მაკონტროლებელი მოწყობილობა, რომელშიც გამოყენებულია სპეციალური ოპტიკური პროგრამული უზრუნველყოფა, შემავალი სიგნალისთვის; და

b. არ გამოყენება ვაკუუმური დაჭერა.

b. სალესი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ყოველივე შემდეგით:

a. განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2 ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა გაწონასწორების მიღწევადობით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ; და

b. სამი სწორი ღერძი პლუს ბრუნვის ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებელია "კონტურული მართვისათვის"; ან

3. კოორდინატული შიგჩარხვის ჩარხებზე განლაგების სიზუსტისათვის, ISO 230/2 (1988)2-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა წრფივი ღერძის გასწვრივ;

4. საჭრელი ჩარხები ყოველივე შემდეგით:

a. შპინდელის "ამოვარდნა'' და "სიმრუდე'' 0.0004 მმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) TIR და

b. სრიალის მოძრაობის კუთხური გადახრა (მოძრაობის მიმართულებით, ბიჯზე და ბრუნვაზე) რკალის 2 სეკუნდი, TIR გადაადგილების 300 მმ-ზე მეტი;

c. სახეხი ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ყოველივე შემდეგით:

a. განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988) -ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ნებისმიერი სწორი ღერძის გასწვრივ;

b. სამი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; ან

2. ხუთი ან მეტი ისეთი ღერძი, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

 

შენიშვნა: 2B001.c არ არეგულირებს სახეხ ჩარხებს, როგორიცაა:

a. ცილინდრული გარე, შიგა და შიგა-გარე ხეხვის ჩარხები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შემოფარგვლა მხოლოდ ცილინდრული ხეხვით; და

2. შეუძლია დაიტიოს მხოლოდ 150 მმ იანი გარე დიამეტრის ან სიგრძის ნამზადი.

b. ჩარხები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც შიგა მხეხავები, , რომლებსაც არ გააჩნია z-ღერძი ან w-ღერძი, განლაგების სიზუსტისათვის, ICO 230/2 (1988)-ის ან ნაციონალური ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ს ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით"

c. ზედაპირის სახეხები

d. უსადენო ელექტრული განმუხტვის ჩარხები (EDM) ორი ან მეტი ისეთი ღერძით, რომელთა ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის";

e. საჭრელი ჩარხები ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად:

1. მასალების მოცილება შემდეგი საშუალებებით:

a. წყლისა და სხვა სითხეების ჭავლები, იმათი ჩათვლით, რომელიც აბრაზივების დანამატებს იყენებს;

b. ელექტრონული სხივი; ან

c. "ლაზერული" სხივი; და

2. ორი ან მეტი ბრუნვის ღერძით, რომელთა:

a. ერთდროული კოორდინირებაც შესაძლებლია "კონტურული მართვისათვის"; და

b. განლაგებაც შეიძლება 0.003 °-ზე ნაკლები (უკეთესი) სიზუსტით;

f. ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვის ჩარხები და სახარატო ჩარხები, მოდიფიცირებული ნახვრეტების ღრმა შიგაჩარხვისათვის 5000 მმ-ზე მეტი ნახვრეტების შიგაჩარხვის მაქსიმალური სიღრმით, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები.

2B002 ოპტიკური დამუშავების ჩარხი "რიცხვითი მართვით", მასალის სელექტიურად მოცილებისთვის, არასფერული ოპტიკური ზედაპირების შესაქმნელად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ფორმის შექმნა 1.0 μm–ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით

b. 10 ნანომეტრზე მეტი სიზუსტით ზედაპირის გასწორება რმს;

c. ოთხი ან მეტი ღერძი, რომლებიც კოორდინაცია ერთდროულად შეიძლება, კონტურული კონტროლის" უზრუნველსაყოფად; და

d. ნებისმიერი შემდეგი პროცესების გამოყენებით:

1. მაგნიტორეოლოგიური დამუშავება (''MRF'')

2. ელექტრორეოლოგიური დამუშავება (''ERF'')

3. "ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავება";

4. ''დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავება''; ან

5. ''სითხის ნაკადით დამუშავება''.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

2B002 პუნქტის მიზნებისთვის:

1. ''MRF'' წარმოადგენს მასალის მოცილების პროცესს, რომელშიც გამოიყენება აბრაზიული მაგნიტური სითხე, რომლის სიბლანტე რეგულირდება მაგნიტური ველით;

2. ''ERF'' წარმოადგენს მასალის მოცილების პროცესს, რომელშიც გამოიყენება აბრაზიული სითხე, რომლის სიბლანტეს არეგულირდებს ელექტრული ველით;

3. ''ენერგეტიკული ნაწილაკების ნაკადით დამუშავებისას'' გამოიყენება რეაქტიული ატომური პლაზმა (RAP) ან იონის ნაკადები, მასალის სელექტიურად მოსაცილებლად;

4. ''დასაბერი მემბრანის ინსტრუმენტით დამუშავების'' პროცესში გამოიყენება მემბრანა, რომელიც, წნევის ზემოქმედებით დეფორმირდება და დასამუშავებელ დეტალთან კონტაქტში შედის მცირე ფართობზე.

5. ''სითხის ნაკადით დამუშავებისას'' გამოიყენება სითხის ნაკადი, მასალის მოსაცილებლად.

2B003 საჭრელი ჩარხები "რიცხვითი მართვით" ან ხელით სამართავი, და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, ინდიკატორები და აქსესუარები, სპეციალურად შექმნილი ისეთი კბილანა, სპირალური ან ორმაგად სპირალური გადამცემი ლილვების კბილგამოსაყვანად, საბოლოო გამოყვანისათვის, გალესვის ან განმტკიცებისათვის (Rc = 40 -მდე ან მეტად), რომელთა მომწოდებელი დიამეტრიც აღემატება 1250 მმ ს, ხოლო კბილანა გვირგვინის სიგანე, AGMA 14 (IsO 1328-ს ეკვივალენტი, 3 კლასი) ან უმჯობეს ხარისხამდე მიყვანილი, მომწოდებელის დიამეტრის 15 %-ს შეადგენს ან უფრო მეტია.

2B004 ცხელი "იზოსტატიკური წნეხები" და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, ყველა შემდეგით:

NB: იხ., აგრეთვე, 2B104 და 2B204.

a. მართვადი თერმული გარემო დახურულ სიღრუვეში და ღრუ კამერა 406 მმ ან მეტი დიამეტრით; და

b. რომელიმე შემდეგით:

1. მაქსიმალური მუშა წნევა 207 მპა-ზე მეტი;

2. მართვადი თერმული გარემო 1773 K-ზე (1500 °C-ზე) უფრო მაღალი ტემპერატურით; ან

3. ნახშირწყალბადით გაჟღენთვისა და დეგრადირების პროცესების გაზოვანი პროდუქტების მოცილების შესაძლებლობა.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

კამერის შიდა ზომა, ესაა ის ზომა, რომელშიც მიღწევა ორივე, როგორც მუშა ტემპერატურა, ისე მუშა წნევა, და არ მოიცავს ფიქსატორებს. ეს ზომა იქნება უფრო მცირე, ვიდრე ან წნევითი კამერის შიგა დიამეტრია ან მაიზოლირებელი ღუმელის კამერის შიგა დიამეტრი, იმისდა მიხედვით, თუ ამ ორი კამერიდან რომელია მეორეს შიგნით მოთავსებული.

NB: სპეციალურად შექმნილი კლიშეების, შაბლონებისა და ინსტრუმენტარიუმის თაობაზე იხ. 1B003, 9B009 და სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

2B005 მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი არაორგანული საბურავების, დანაფარებისა და ზედაპირის მოდიფიკატორების არაელექტრონულ საფენებზე დაფენის, დამუშავებისა და ამ პროცესების აქტიური მართვისათვის, პროცესების სახით ნაჩვენები 2E003.f-ის მომდევნო ცხრილში და თანდართულ შენიშვნებში, და მისი, სპეციალურად შექმნილი ავტომატურად შეკავების, განლაგებისა და მართვის კომპონენტები, როგორიცაა:

a. ორთქლიდან ქიმიურად დაფენის (CVD) საწარმოო მოწყობილობა, ყველა შემდეგით:

NB: იხ., აგრეთვე, 2B105.

1. ერთ-ერთი შემდეგით მოდიფიცირებული პროცესი:

a. პულსაციული CVD;

b. თერმული დაფენა ფორმირების კონტროლით (CNTD); ან

c. პლაზმით გაძლიერებული ან პლაზმის დახმარებით მიმდინარე CVD; და

2. რომელიმე შემდეგი:

a. მაღალი ვაკუუმის (0.01 პა-ის ტოლი ან უფრო ნაკლები) მბრუნავი შემამჭიდროებლები; ან

b. საფარის სისქის ადგილზე მართვა;

b. იონური იმპლანტაციის საწარმოო მოწყობილობა 5 მა-ის ტოლი ან უფრო მაღალი სხივური დენით;

c. ელექტრონულ-სხივური – ორთქლიდან ფიზიკური დაფენის (EB-PVD) საწარმოო მოწყობილობა 80 კვტ-ზე მაღალი ნომინალური სიმძლავრით და რომელიმე შემდეგით:

1. ავზში სითხის დონის "ლაზერული" მართვის სისტემა, რომელიც ზუსტად არეგულირებს სხმულებით მომარაგების სიჩქარეს; ან

2. კომპიუტერული სიჩქარის მონიტორი, რომელიც მუშაობს ამაორთქლებლის ნაკადში იონიზებული ატომების ფოტო ლუმინესცენციის პრინციპზე, ორი ან მეტი ელემენტის შემცველი საფარის დაფენის სიჩქარის სამართავად;

d. პლაზმური გაფრქვევის საწარმოო მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. მუშაობა შემცირებული წნევის მართვადი ატმოსფეროს პირობებში (წნევა, გაზომილი 300 მმ-სზემოთ და ამავე ფარგლებში გამაფრქვეველი საქშენის გამოსასვლელიდან, ტოლია ან ნაკლებია 10 კპა-ზე) ვაკუუმურ კამერაში, რომელის ევაკუირებაც გაფრქვევის პროცესამდე შესაძლებელია 0.01 პა-მდე; ან

2. საფარის სისქის ინ სიტუ მართვა;

e. დაფრქვევით დაფენის საწარმოო მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს 0.1 მა/მმ2-ის ტოლი ან მეტი დენის სიმკვრივე 15 მკმ/სთ-ის ტოლი ან მეტი სიჩქარით დაფენისას;

f. კათოდური რკალით დაფენის საწარმოო მოწყობილობა ელექტრომაგნიტების ქსელით კათოდზე რკალის ლაქის პარალელური რეგულირებისათვის;

g. იონური დაფარვის საწარმოო მოწყობილობა, რომელიც რომელიმე შემდეგის ინ სიტუ გაზომვის საშუალებას იძლევა:

1. საფენზე საფარის სისქისა და სიჩქარის მართვა; ან

2. ოპტიკური მახასიათებლები.

 

შენიშვნა: 2B005 არ არეგულირებს სპეციალურად საჭრელი ან სალესი ინსტრუმენტებისათვის შექმნილ ორთქლის ქიმიურად დაფენის, კათოდური რკალის, დაფრქვევით დაფენის, იონური დაფარვის ან იონური იმპლანტაციის მოწყობილობას.

2B006 ზომების შემმოწმებელი ან გამზომი სისტემები და მოწყობილობა, როგორიცაა:

a. კომპიუტერულ მართვით, "რიცხვითი მართვით", ან "დამახსოვრებული პროგრამით მართვადი" ზომების შემმოწმებელი ჩარხები, (1.7 + L / 1000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) სამგანზომილებიანი (მოცულობითი) სიგრძის "გაზომვის განუზღვრელობით", რომელიც ტესტირებულია IშO 10360 2 სტანდარტის მიხედვით;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

მწარმოებლის მიერ მითითებული CMM-ის ყველაზე ზუსტი კონფიგურაციის E0 MPE (მაგ, შემდეგს შორის საუკეთესო: ზონდის, ნემსის სიგრძე, მოძრაობის პარამეტრები, გარემო) და "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით", უნდა შედარდეს 1,7 + L/1 000 μm ზღვრულ მნიშვნელობას.

NB: იხ., აგრეთვე, 2B206.

b. წრფივი და კუთხური გადაადგილების გამზომი ინსტრუმენტები, როგორიცაა::

1. წრფივი გამზომი ინსტრუმენტები, რომელიმე შემდეგით:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B006.b.1. პუნქტის მიზნებისთვის, ''წრფივი გადაადგილება'' ნიშნავს მანძილის ცვლილებას საზომ ზონდსა და გასაზომ ობიექტს შორის.

a. არაკონტაქტური ტიპის გამზომი სისტემები 0.2 მმ -მდე გასაზომ არეში 0.2 მკმ-ის ტოლი ან უფრო მცირე (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობით";

b. ძაბვის დიფერენციალური გარდამქმნელი წრფივი სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. 5 მმ -მდე გაზომვის არეში "წრფივობა" ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; და

2. გარემოს ნორმალურ ტემპერატურაზე, ±1 K, ტესტირებისას დღეღამური დრეიფი ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია) 0.1 %-ზე; ან

c. გამზომი სისტემები, ყველაფერი შემდეგით:

1. "ლაზერის" შემცველი; და

2. სულ მცირე 12 საათის განმავლობაში ნორმალური ტემპერატურისა და ნორმალური წნევის მახლობელ 20±1OC ტემპერატურულ არეში, ინარჩუნებს შემდეგს:

a. მთელ სკალაზე 0.1 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "გარჩევისუნარიანობა"; და

b. "გაზომვის განუზღვრელობა" (0.2 + L / 2000) მკმ-ის (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში) ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი);

d. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი უკუკავშირის უზრუნველსაყოფად, 2B006.b.1.c პუნქტში მითითებული სისტემებისთვის.

 

შენიშვნა: 2B006.b.1 არ არეგულირებს გამზომ ინტერფერომეტრულ სისტემებს ჩაკეტილი ან ღია კონტურით უკუკავშირის გარეშე, რომელიც შეიცავს "ლაზერს" საჭრელი ჩარხების, ზომების შემმოწმებელი ჩარხების ან მსგავსი მოწყობილობებში ნამზადის მოძრაობის ცდომილებებს გასაზომად.

2. კუთხური გადაადგილების გაზომვის ინსტრუმენტები, 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "კუთხური მდებარეობის გადახრით";

 

შენიშვნა: 2B006.b.2 არ არეგულირებს ოპტიკურ ინსტუმენტებს, როგორიცაა ავტოკოლიმატორები, რომელიც სარკის კუთხური გადაადგილების აღმოსაჩენად მიმართულ სინათლეს იყენებს.

c. მოწყობილობა ზედაპირის უსწორმასწორობების გასაზომად ოპტიკური განბნევის, როგორც კუთხის ფუნქციის, გაზომვით 0.5 ნმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) მგრძნობიარობით.

 

შენიშვნა: 2B006 მოიცავს სამედიცინო ინსტრუმენტებს, 2B001 პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც გამზომი ჩარხები, თუ ისინი აკმაყოფილებს ან სჯობს გამზომი ჩარხების ფუნქციისათვის მითითებულ კრიტერიუმებს.

2B007 "რობოტები" და სპეციალურად შექმნილი რეგულატორები და მათი "კიდურები", რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B207.

a. რეალური დროის მასშტაბში შეუძლია სრული სამგანზომილებიანი გამოსახულების დამუშავება ან სრული სამგანზომილებიანი ''ადგილმდებარეობის ანალიზი'' "პროგრამების" გენერირების ან მოდიფიცირებისათვის, ან რიცხვითი პროგრამული მონაცემების გენერირება ან მოდიფიცირება;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''ადგილმდებარეობის ანალიზის'' შეზღუდვა არ გულისხმობს მესამე განზომილების მიახლოებას მოცემული კუთხით დამზერით, ანდა სიღრმის ან ტექსტურის აღქმისას დასმული ამოცანებისათვის (2 1/2 D) მხოლოდ ნაცრისფერი სკალის მიხედვით ინტერპრეტაციით შემოფარგვლას.

b. პირობები, სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მასალებისათვის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად;

 

შენიშვნა: 2B007 არ არეგულირებს "რობოტებს", რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი საღებავის გამაფრქვეველი მოწყობილობებისთვის.

c. სპეციალურად შექმნილი ან რანჟირებული, როგორც ისე განმტკიცებული რადიაციულად, რომ ოპერაციული დეგრადაციის გარეშე შეუძლია გაუძლოს 5 × 103 GY-ზე (სილიციუმი) მეტ დასახივების სრულ დოზას; ან

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ტერმინი GY (სილიციუმი) აღნიშნავს ენერგიას ჯოულებში კილოგრამზე, რომელიც შთაინთქმება სილიციუმის დაუცველი ნიმუშის მიერ, მასზედ მაიონიზებელი გამოსხივების დაცემისას.

d. სპეციალურად შექმნილი 30000 მ-ზე მეტ სიმაღლეებზე სამუშაოდ.

2B008 აგრეგატები ან დანადგარები სპეციალურად შექმნილი საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის ან ზომების შესამოწმებელი ან საზომი მოწყობილობისათვის, როგორიცაა:

a. მდებარეობის წრფივი უკუკავშირული ელემენტები (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული შკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები), (800 + (600 × L × 10_3)) ნმ-ზე ნაკლები (უკეთესი) ჯამური "სიზუსტით" (L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ-ებში);

N.B.: "ლაზერული" სისტემებისათვის იხ., აგრეთვე, 2B006.b.g.1.c და d-ის შენიშვნა.

b. მობრუნების მდებარეობის ელემენტები უკუკავშირით (მაგალითად, ინდუქციური ტიპის ხელსაწყოები, გრადუირებული სკალები, ინფრაწითელი სისტემები ან "ლაზერული" სისტემები) 0.00025 °-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "სიზუსტით";

N.B.: "ლაზერული" სისტემებისათვის იხ., აგრეთვე, 2B006.b.2-ის შენიშვნა.

c. "ასაწყობი მბრუნავი მაგიდები" და "ბარბაცა ლილვები", რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, შეუძლია საჭრელი იარაღების ხარისხის ამაღლება 2B-ში მითითებულ დონის ზემოთ.

2B009 მორევის ფორმირების მანქანები და ნაკადის ფორმირების მექანიზმები, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ელემენტებით ან კომპიუტერული მართვით და ყველა შემდეგით:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B109D და 2B209.

a. ორი ან მეტი მართვადი ღერძი, რომელიც შეიძლება ერთდროულად იყოს ორიენტირებული "კონტურული მართვისათვის"; და

b. მაბრუნებელი ძალა 60 კნ-ზე მეტი.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B009-ის მიზნებისათვის მორევის ფორმირების ნაკადის ფორმირებასთან შემათავსებელი მექანიზმები მიკუთვნებულია ნაკადის ფორმირების მექანიზმებს.

2B104 "იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგით:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B204.

a. მაქსიმალური მუშა წნევა 69 მპა ან მეტი;

b. შექმნილი, რომ მიაღწიოს და შეინარჩუნოს მართვადი თერმული გარემო 873 კ-ზე (600 °C-ზე) ან უფრო მაღლა; და

c. ღრუ კამერით, რომლის შიდა დიამეტრია 254 მმ-ის ტოლია ან უფრო მეტია.

2B105 ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) ღუმელები, განსხვავებული 2B005.a-ში მითითებულისაგან, შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნახშირბად–ნახშირბადული კომპოზიტების გამკვრივებისათვის.

2B109 დინების ფორმირების მექანიზმები, განსხვავებული 2B009-ში მითითებულისაგან, და სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B209.

a. დინების ფორმირების მექანიზმები, ყველა შემდეგით:

1. მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების შესაბამისად, შესაძლებელია აღჭურვა "რიცხვითი მართვის" ელემენტებით ან კომპიუტერული მართვით, მაშინაც კი როდესაც იგი არაა აღჭურვილი ასეთი ელემენტებით; და

2. ორზე მეტი მართვადი ღერძი, რომელიც შეიძლება ერთდროულად იყოს ორიენტირებული "კონტურული მართვისათვის".

b. დინების ფორმირების მექანიზმების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები მითითებულია 2B009-ში ან 2B109.a ში.

 

შენიშვნა: 2B109 არ არეგულირებს მექანიზმებს, რომელიც არ გამოდგება 9A005 ში, 9A007.a-ში ან 9A105.a-ში მითითებული სისტემებისათვის ბიძგის მიმცემი კომპონენტების ან მოწყობილობის (მაგალითად, ავტოსატრანსპორტო ხაზების) წარმოებაში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B009-ის მიზნებისათვის მორევის ფორმირების დინების ფორმირებასთან შემათავსებელი მექანიზმები მიკუთვნებულია დინების ფორმირების მექანიზმებს.

2B116 ვიბრაციული ტესტირების სისტემები, მათი მოწყობილობა და კომპონენტები, როგორიცაა:

a. ვიბრაციული ტესტირების სისტემები უკუკავშირის ან ჩაკეტილი კონტურის საშუალებების გამოყენებით და რიცხვითი მართვით, რომელსაც შეუძლია საშ. კვ. მნიშვ. 10 გ იანი ან მეტი მასის სისტემის ვიბრირება მთელს დიაპაზონზე 20 ჰც დან 2000 ჰც -მდე და 50 კნ ან მეტი, ''ცარიელი მაგიდისათვის'' გაზომილი, მამოძრავებელი ძალებისათვის;

b. რიცხვითი რეგულატორები, კომბინირებული სპეციალურად შექმნილ ვიბრაციით გამოცდის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, 5 კჰც-ზე მეტი "რეალურ დროში ზოლის სიგანით", შექმნილი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებთან ერთად გამოსაყენებლად;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B116.b-ში ''რეალურ დროში კონტროლის ზოლის სიგანე'' ნიშნავს მაქსიმალურ სიჩქარეს, რომლითაც კონტროლიორს შეუძლია შეასრულოს ნიმუშების აღების, მონაცემების დამუშავების და საკონტროლო სიგნალების გადაცემის სრული ციკლი.

c. ვიბრაციის აღმომჩენები (ვიბროსტენდები) შეკავშირებულ გამაძლიერებლებთან ერთად ან მათ გარეშე, რომელსაც შეუძლია მოგვცეს, ''ცარიელი მაგიდისათვის'' გაზომილი, გადამაადგილებელი ძალა 50 კნ ან მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში;

d. საცდელი ნამზადის შეკავების სისტემა და ელექტრონული ელემენტები, შექმნილი მრავალჯერადი ვიბროსტენდული ელემენტების კომბინირებისათვის ისეთ სისტემაში, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს, ''ცარიელი მაგიდისათვის'' გაზომილი, ეფექტური კომბინირებული ძალა 50 კნ და მეტი, გამოსადეგი 2B116.a-ში მითითებული ვიბრაციით გამოცდის სისტემებში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B116-ში ''ცარიელი მაგიდა'' ნიშნავს ბრტყელ მაგიდას ან ზედაპირს, ყოველგვარი ფიქსატორებისა და მონტაჟის გარეშე.

2B117 მოწყობილობა და პროცესის მართვა, 2B004-ში 2B005.a ში, 2B104 ან 2B105-ში მითითებულის გარდა ან შექმნილი ან მოდიფიცირებული სტრუქტურული კომპოზიტისაგან დამზადებული რაკეტის საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერის გამკვრივების ან პიროლიზისათვის.

2B119 ბალანსირების მექანიზმები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 2B219.

a. ბალანსირების მექანიზმები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. არ შეუძლია 3 კგ-ზე მეტი მასის როტორების / აგრეგატების ბალანსირება;

2. შეუძლია როტორების / აგრეგატების ბალანსირება 12500 ბრუნი/წთ-ზე მეტ სიჩქარეებზე;

3. შეუძლია დისბალანსის კორექტირება ორ ან მეტ სიბრტყეში; და

4. შეუძლია როტორის მასის თითოეულ კგ-ზე 0.2 გ მმ-ის ტოლი კუთრი ნარჩენი დისბალანსის დაბალანსება;

 

შენიშვნა: 2B119.a არ არეგულირებს სტომატოლოგიური ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობისათვის შექმნილ ბალანსირების მექანიზმებს.

b. ინდიკატორის თავები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2B119.a-ში მითითებულ მექანიზმებთან ერთად გამოსაყენებლად.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ინდიკატორის თავები ზოგჯერ მოიხსენიება, როგორც ბალანსირების ინსტუმენტარიუმი.

2B120 მოძრაობის სიმულატორები და როტაციული მაგიდები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ორი ან მეტი ღერძი;

b. მოსრიალე რგოლური კონტაქტები, რომელსაც შეუძლია ელექტროდენის და / ან ინფორმაციის სიგნალის მიწოდება; და

c. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. თითოეული ღერძი ყველა შემდეგით:

a. შეუძლია განავითაროს 400 გრადუსი/წმ-ის ტოლი ან მეტი და 30 გრადუსი/წმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიჩქარეები; და

b. სიჩქარის მიხედვით გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან ნაკლები 6 გრადუსი/წმ-ზე და სიზუსტე ტოლი ან ნაკლები 6 გრადუსი/წმ-ზე;

2. უარეს შემთხვევაში სტაბილურობა ტოლი ან უკეთესი (ნაკლები), ვიდრე პლუს ან მინუს 0.05 %, გასაშუალოებული 10 გრადუსიან ინტერვალზე; ან

3. განლაგების სიზუსტე ტოლი ან უკეთესი, ვიდრე 5 რკალური სეკუნდი.

 

შენიშვნა 1: 2B120 არ არეგულირებს მბრუნავ მაგიდებს, შექმნილს ან მოდიფიცირებულს საჭრელი ინსტრუმენტების ან სამედიცინო მოწყობილობისათვის. საჭრელი ინსტრუმენტების მბრუნავი მაგიდების რეგულირების თაობაზე იხ. 2B008.

 

შენიშვნა 2: 2B120 პუნქტში მითითებული მოძრაობის სიმულატორები და როტაციული მაგიდები კონტროლს ექვემდებარებ, მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მოსრიალე რგოლები ან ინტეგრირებული უკონტაქტო მოწყობილობები ექსპორტის დროს.

 

 2B121 განლაგების მაგიდები (მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ზუსტი ბრუნვითი განლაგება ნებისმიერი ღერძის მიმართ), განსხვავებული 2B120-ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ორი ან მეტი ღერძი; და

b. განლაგების "სიზუსტე" 5 რკალური სეკუნდის ტოლი ან უკეთესი.

 

შენიშვნა: 2B121 არ არეგულირებს მბრუნავ მაგიდებს, შექმნილს ან მოდიფიცირებულს საჭრელი ინსტრუმენტების ან სამედიცინო მოწყობილობისათვის. საჭრელი ინსტრუმენტების მბრუნავი მაგიდების რეგულირების თაობაზე იხ. 2B008.

2B122 ცენტრიფუგები, რომელსაც შეუძლია ააჩქაროს 100 გ-ს ზემოთ და აქვს მოსრიალე რგოლური კონტაქტები და ინტეგრირებული უკონტაქტო მოწყობილობები და შეუძლია ელექტროენერგიის ან და სასიგნალო ინფორმაციის ან ორივეს გადაცემა.

 

შენიშვნა: 2B122 პუნქტში მითითებული ცენტრიფუგები რეგულირდება, იმის მიუხედავად, აქვს თუ არა მოსრიალე რგოლები ან ინტეგრირებული უკონტაქტო მოწყობილობები ექსპორტის დროს.

2B201 საჭრელი ინსტრუმენტები, განსხვავებული 2B001-ში მითითებულისაგან, ლითონების, კერამიკების ან "კომპოზიტების" მოსაცილებლად ან მოსაჭრელად, რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური მითითებების თანახმად, შეიძლება აღიჭურვოს ორი ან მეტი ღერძის მიმართ ერთდროული "კონტურული მართვის" ელექტრონული ხელსაწყოებით, როგორიცაა:

a. საჭრელი მექანიზმები დაფქვისათვის, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988) სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 6 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან

2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

 

შენიშვნა: 2B201.a არ არეგულირებს საფქვავ მექანიზმებს, შემდეგი მახასიათებლებით:

a. X ღერძის გადანაცვლება 2მ-ზე მეტია; და

b. X ღერძის განლაგების ცდომილება მეტია (უარესია), ვიდრე 30 მკმ.

b. სახეხი დაზგები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. განლაგების სიზუსტეებისათვის, ISO 230/2 (1988)4 სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტების შესაბამისად, 4 მკმ-ის ტოლი ან ნაკლები (უკეთესი) "ყველა ხელმისაწვდომი კომპენსაციით" ყველა ხაზოვანი ღერძის გასწვრივ; ან

2. ორი ან მეტი კონტურულად მბრუნავი ღერძი;

 

შენიშვნა: 2B201.b არ არეგულირებს შემდეგ სახეხ ჩარხებს:

a. ცილინდრულ გარე, შიდა, გარე-შიდა სახეხ ჩარხებს, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ნამზადის მაქსიმალური გარე დიამეტრი ან სიგრძე 150 მმ;

2. ღერძები შემოიფარგლება ხ, z და c ღერძებით

b. კოორდინატული სახეხი ჩარხები, რომლებსაც არა აქვს x-ღეძი ან w-ღერძი, 4 μm-ზე მეტი (უკეთესი) სიზუსტით, ISO 230/2 (1988) სტანდარტის ან ეროვნული ეკვივალენტის შესაბამისად.

 

შენიშვნა 1: 2B201 არ არეგულრებს სპეციალური დანიშნულების ჩარხებს, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ქვემოთ მოყვანილიდან ნებისმიერის დასამზადებლად:

a. კბილანა ბორბლები

b. მუხლიანი ლილვები ან გამანაწილებელი ლილვები;

c. ინსტრუმენტები ან საჭრელები;

d. ჭიისებრი ექსტრუდერები,

 

შენიშვნა 2: ჩარხი, რომელსაც სულ მცირე, ორი ან სამი ბრუნვის, დაფხვნის ან დაფქვის შესაძლებლობა აქვს (ე. ი. მბრუნავი ჩარხი დაფქვის შესაძლებლობით) უნდა შეფასდეს შესაბამისი 2B001.a., b. ან c. პუნქტის მიხედვით

2B204 "იზოსტატიკური წნეხები", განსხვავებული 2B004-ში ან 2B104-ში მითითებულისაგან, და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, როგორიცაა:

a. "იზოსტატიკური წნეხები" ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. შეუძლია მიაღწიოს 69 მპა-ის ტოლ ან უფრო მაღალ მაქსიმალურ მუშა წნევას; და

2. ღრუ კამერის შიდა დიამეტრი 152 მმ-ზე მეტია;

b. კლიშეები, შაბლონები და მართვის ელემენტები, 2B204.a-ში მითითებული "იზოსტატიკური წნეხებისათვის" სპეციალურად შექმნილი კლიშეები, შაბლონები და რეგულატორები.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B204-ში კამერის შიდა ზომა, ესაა ის ზომა, რომელშიც მიღწევა ორივე, როგორც მუშა ტემპერატურა, ისე მუშა წნევა, და არ მოიცავს ფიქსატორებს. ეს ზომა იქნება უფრო მცირე ან წნევითი კამერის შიდა დიამეტრზე ან მაიზოლირებელი ღუმელის კამერის შიდა დიამეტრზე, იმის მიხედვით, თუ ამ ორი კამერიდან რომელია მეორეს შიგნით მოთავსებული.

2B206 ზომების შემმოწმებელი მექანიზმები, ინსტრუმენტები ან სისტემები, განსხვავებული 2B006-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. ზომების შემმოწმებელი მექანიზმები კომპიუტერული მართვით ან რიცხვითი მართვით (CMM), ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. ორი ან მეტი ღერძი; და

2. სიგრძის გაზომვის მაქსიმალური დასაშვები ცდომილება (E0 MPE) ნებისმიერი ღერძის გასწვრივ (ერთგანზომილებიანი), განისაზღვრება, როგორც E0X, E0Y ან E0ძ, ნაკლები ან ტოლია (1.25 + L / 1000) მკმ-ის (სადაც L წარმოადგენს გაზომილ სიგრძეს მმ ებში), ნებისმიერ წერტილში, მოწყობილობის სამუშაო დიაპაზონის ფარგლებში, (ე.ი. ღერძის სიგრძის ფარგლებში), ტესტირებული ISO 10360-2(2009) სტანდარტის შესაბამისად.

b. სისტემების ნახევარგარსების ერთდროული წრფივ-კუთხური შემოწმების სისტემები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. "გაზომვის განუზღვრელობა" ნებისმიერი წრფივი ღერძის გასწვრივ ტოლია ან ნაკლებია (უკეთესია), ვიდრე 3.5 მკმ ყოველ 5 მმ-ზე; და

2. "კუთხური მდებარეობის გადახრა" ტოლია ან ნაკლებია, ვიდრე 0.02 °.

 

შენიშვნა 1: დაზგები, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია როგორც გამზომი მექანიზმისა, რეგულირდება იმ შემთხვევაში, თუ ის აკმაყოფილებს ან აღემატება დაზგის ფუნქციისათვის ან საზომი მექანიზმების ფუნქციისათვის მითითებულ კრიტერიუმებს.

 

შენიშვნა 2: 2B206-ში მითითებული მექანიზმი რეგულირდება, თუ სადმე მაინც მუშა არეში იგი სცილდება რეგულირების ზღვარს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B206-ში გაზომვის სიდიდეების ყველა პარამეტრი წარმოადგენს პლუს / მინუსს და არა სრულ ზოლს.

2B207 "რობოტები", "კიდურები" და მართვის ელემენტები, განსხვავებული 2B007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. "რობოტები ან "კიდურები", სპეციალურად შექმნილი, რათა დააკმაყოფილოს მაღალენერგეტიკულ ასაფეთქებელ ნივთიერებებთან მოპყრობის/მუშაბის ეროვნული უსაფრთხოების სტანდარტები (მაგალითად, ეთანხმებოდეს ელექტროტექნიკური წესების მიხედვით მაღალენერგეტიკული ასაფეთქებელი ნივთიერებების მონაცემებს);

b. მართვის ელემენტები, სპეციალურად შექმნილი თითოეული 2B207.a-ში მითითებული "რობოტის" ან "კიდურისათვის".

2B209 დინების ფორმირების მექანიზმები, მორევის ფორმირების მექანიზმები, რომლებსაც დინების ფორმირების ფუნქციაც აქვთ, განსხვავებული 2B009-ში და 2B109-ში მითითებულისაგან, და სარგულები, როგორიცაა:

a. მექანიზმები, რომლებსაც გააჩნიათ ორივე შემდეგი:

1. სამი ან მეტი ლილვი (აქტიური ან მიმმართველი); და

2. რომელიც, მწარმოებლის ტექნიკური სპეციფიკაციების მიხედვით, შეიძლება აღიჭურვოს "რიცხვითი მართვის" ბლოკებით ან კომპიუტერული რეგულირებით.

b. ნამზადები რობოტის ფორმირებისთვის, რომლებიც ისეა დაპროექტებული, რომ შექმნას მბრუნავი ცილინდრები, 75 მმ-დან 400 მმ-მდე შიდა რადიუსით.

 

შენიშვნა: 2B209.a მოიცავს მექანიზმებს, რომლებსაც მხოლოდ ერთი ლილვი აქვთ, ლითონის დეფორმირებისთვის შექმნილი, პლუს ორი დამხმარე ლილვი, რომლებიც იჭერს მასალას, მაგრამ უშუალოდ არ მონაწილეობს დეფორმაციის პროცესში.

 

2B219 ცენტრიფუგური მრავალსიბრტყიანი ბალანსირების დაზგები, ფიქსირებული ან პორტატიული, ჰორიზონტალური ან ვერტიკალური, როგორებიცაა:

a. ცენტრიფუგული ბალანსირების მოწყობილობები, შექმნილი დრეკადი როტორების დასაბალანსებლად, 600 მმ ან მეტი სიგრძით და ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შარნირის ან ლილვის დიამეტრი 75 სმ-ზე მეტი;

2. შეუძლია 0.9 კგ-დან 23 კგ-მდე მასის დაბალანსება;

3. შეუძლია დაბალანსება 5000 ბრ/წთ და უფრო მაღალ სიჩქარეებზე.

b. ცენტრიფუგული ბალანსირების მოწყობილობები, რომლებიც შექმნილია ღრუ ცილინდრებული როტორების კომპონენტების დასაბალანსებლად და გააჩნია ყველა შემდეგი მახასიათებელი:

1. ლილვის დიამეტრი 75 მმ-ზე მეტი;

2. შეუძლია 0.9-დან 23 კგ-მდე მასის დაბალანსება;

3. შეუძლია დაბალანსება ნარჩენ დისბალანსამდე, რომელიც შეადგენს 0.01 კგ X მმ/კგ –ს ერთ სიბრტყეში

4. გააჩნია სარტყლის ტიპის მიმყვანი.

2B225 დისტანციური მანიპულატორები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მოქმედებების დისტანციურად განსახორციელებლად, რადიოქიმიური დაყოფის ოპერაციებში, ან მაღალტემპერატურულ კამერებში, შემდეგი მახასიათებლებით:

a. მაღალტემპერატურული კამერის კედლის გავლით 0.6 მ-ზე ან მეტზე ოპერატორის მოქმედებების გადაცემის უნარი (კედელს-მიღმა ოპერაციები); ან

b. უნარი, გადასცეს ოპერატორის მოქმედებები მაღალტემპერატურული კამერის 0.6 მ ან მეტი სისქის სახურავის გავლით (კედელს-მიღმა ოპერაციები)

 

ტექნიკური შენიშვნა:

დისტანციური მანიპულატორები უზრუნველყოფს ადამიანი-ოპერატორის მოქმედებების გადაცემას დაშორებულ საოპერაციო ხელსა და მის ტერმინალურ ფიქსატორზე. ისინი შეიძლება იყოს ''ძირითადი / დაქვემდებარებული'' ტიპის ან მოქმედებდეს ჯოისტიკის ან კლავიატურის მეშვეობით.

2B226 ინდუქციური ღუმელები მართული ატმოსფეროთი (ვაკუუმით ან ინერტული გაზით) და მათი ელექტროკვება, როგორიცაა:

NB: იხ., აგრეთვე, 3B.

a. ღუმელები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შეუძლია 1123 K-ზე (850 °C) მაღალ ტემპერატურებზე მუშაობა;

2. ინდუქციური კოჭების დიამეტრი 600 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები; და

3. შექმნილია შემოსასვლელზე 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრისათვის;

b. კვების წყაროები, გამოსასვლელზე ელექტროკვების 5 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით, სპეციალურად შექმნილი 2B226.a-ში მითითებული ღუმელებისათვის;

 

შენიშვნა: 2B226.a არ არეგულირებს ნახევარგამტარული ფირების დასამუშავებლად შექმნილ ღუმელებს.

2B227 მეტალურგიული სალღობი ან ჩამოსასხმელი ღუმელები მართვადი ვაკუუმური ან სხვაგვარი ატმოსფეროთი და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, როგორიცაა:

a. რკალური გადადნობის და ჩამოსასხმელი ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. ხარჯვადი ელექტროდების ტევადობები 1000 სმ3- სა და 20000 სმ3-ს შორის; და

2. შეუძლია მუშაობა 1973 კ-ზე (1700 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე;

b. ელექტრონულ-სხივური სადნობი ღუმელები და პლაზმური გამტვერვის და დნობის ღუმელები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. სიმძლავრე 50 კვტ და მეტი; და

2. შეუძლია მუშაობა 1473 კ-ზე (1200 0C-ზე) უფრო მაღალ დნობის ტემპერატურებზე.

c. კომპიუტერული მართვისა და მონიტორინგის სისტემები, სპეციალური კონფიგურაციით რომელიმე 2B227.a-ში ან b-ში მითითებული ღუმელისათვის.

2B228 როტორის დამამზადებელი ან ამწყობი მოწყობილობა, როტორის გასწორების მოწყობილობა, სილფონის/საბერველის მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები, როგორიცაა:

a. როტორის ამწყობი მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის მილისებრი სექციების ასაწყობად, მაყუჩები, და ბუნიკები;

 

შენიშვნა: 2B228.a მოიცავს პრეციზიულ ჩარჩოებს, კლემებს და ცხლად ჩასმის მექანიზმებს.

b. როტორის გასწორების მოწყობილობა გაზური ცენტრიფუგის როტორის მილისებრი სექციების განსალაგებლად საერთო ღერძზე;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B228.b-ში ასეთი მოწყობილობა, ჩვეულებრივ, შედგება იმ, კომპიუტერთან დაკავშირებული, ზუსტად მზომი ზონდებისაგან, რომლებიც თანამიმდევრულად მართავს, მაგალითად, პნევმატურ ჩაქუჩებს, როტორის მილისებრი სექციების განსალაგებლად.

c. სილფონების მაფორმირებელი ჩარჩოები და კლიშეები ერთხელ შეხვეული სილფონების წარმოებისათვის.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B228.c-ში სილფონებს ახასიათებს ყველა შემდეგი:

1. შიდა დიამეტრი 75 მმ-სა და 400 მმ-ს შორის;

2. სიგრძე 12.7 მმ-ის ტოლი ან მეტი;

3. ერთხელ შეხვევის სიღრმე 2 მმ-ზე მეტი; და

4. დამზადებული ალუმინის მაღალი სიმტკიცის შენადნობების, მარტენსიტულად დაძველებადი ფოლადის ან მაღალი სიმტკიცის "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან".

2B230 "წნევის გარდამქმნელები", რომელსაც შეუძლია წნევის აბსოლუტური მნიშვნელობის გაზომვა 0 დან 13 კპა-მდე ინტერვალის ნებისმიერ წერტილში, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. წნევისადმი მგრძნობიარე ელემენტები დამზადებულია ან დაცულია ალუმინის, ალუმინის შენადნობის, ნიკელის ან, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველობის ნიკელის შენადნობისაგან; და

b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. მთელი შკალა 13 კპა-ზე ნაკლები და + 1 % ზე-უკეთესი ''სიზუსტე'' მთელი შკალისათვის; ან

2. მთელი შკალა 13 კპა ან უფრო დიდი და + 130 პა-ზე უკეთესი ''სიზუსტე''.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B230-ში მითითებული მიზნებისათვის ''სიზუსტე'' გულისხმობს არაწრფივობას, ჰისტერეზისს და განმეორებადობას გარემოს ტემპერატურაზე.

2B231 ვაკუუმური დგუშები ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. შემავალი ყელის ზომა ტოლია ან აღემატება 380 მმ ს;

b. ტუმბვის სიჩქარე ტოლია ან აღემატება 15 მ3/წმ ს; და

c. შეუძლია 13 მპა ზე უკეთესი ზღვრული ვაკუუმის შექმნა.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. ტუმბვის სიჩქარე განისაზღვრება გაზომვის ტემპერატურაზე აზოტით ან ჰაერით გაზოვან მდგომარეობაში.

2. ზღვრული ვაკუუმი განისაზღვრება ტუმბოს შემოსასვლელთან, როდესაც ტუმბოს შემოსასვლელი ბლოკირებულია.

2B232 მრავალკასკადიანი მსუბუქი გაზების პულვერიზატორები ან სხვა მაღალი სიხშირის პულვერიზატორული სისტემები (კლაკნილასებრი, ელექტრომაგნიტური და ელქტოროთერმული ტიპისა, და სხვა გაუმჯობესებული სისტემები), რომლებსაც შეუძლია ნაწილაკების აჩქარება 2 კმ/წმ-მდე ან უფრო მეტად.

2B350 ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:

a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

5. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

6. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

b. შემრევები რეაქტორის კორპუსებში ან რეაქტორებში გამოსაყენებლად, სადაც შემრევის ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

5. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

6. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

5. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

6. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

d. თბოგამცვლელები ან კონდენსატორები 20 მ2- ზე ნაკლები სითბოგადაცემის ზედაპირის ფართობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. გრაფიტი;

5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

6. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

7. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

9. სილიციუმის კარბიდი;

10. ტიტანის კარბიდი; ან

11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

e. დისტილირების ან შთანთქმის სვეტები 0.1 მ-ზე მეტი შიდა დიამეტრით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. გრაფიტი ან ''ნახშირბადის გრაფიტი'';

5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

6. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

7. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

f. დისტანციური შევსების მოწყობილობა, რომელშიც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები''; ან

2. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

g. 10 მმ-ზე დიდი ''ნომინალური ზომების'' სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

5. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

6. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

9. კერამიკული მასალები, როგორიცაა:

a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;

b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;

c. ცირკონიუმის ოქსიდი;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

"ნომინალური ზომა" განმარტებულია, როგორც შემავალი ან გამავალი ღიობების დიამეტრებიდან უფრო მცირე.

h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;

2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

4. გრაფიტი;

5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

6. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

7. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

i. მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. კერამიკები;

3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);

4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);

5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);

6. გრაფიტი ან ''ნახშირის გრაფიტი'';

7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

8. ტანტალი ან ტანტალის ''შენადნობები'';

9. ტიტანი ან ტიტანის ''შენადნობები''; ან

10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის ''შენადნობები'';

11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის ''შენადნობები''.

j. ნარჩენების გადამამუშავებლები, შექმნილი 1C350-ე მუხლში მითითებული ქიმიკატების დასაშლელად, სპეციალურად შექმნილი ნარჩენების მოწოდების სისტემით, შეკავების სპეციალური საშუალებებით და 1273 კ-ზე (1000 0C-ზე) მაღალი გასაშუალობული ტემპერატურით წვის კამერაში, რომელშიც ყველა ზედაპირი ნარჩენების მოწოდების სისტემაში, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის ნარჩენ პროდუქტებთან, დამზადებულია ან შემტკიცულია რომელიმე შემდეგი მასალით:

1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი ''შენადნობები'';

2. კერამიკები; ან

3. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი ''შენადნობები'';

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. ''ნახშირის გრაფიტი'' წარმოადგენს ამორფული ნახშირის და გრაფიტის შემადგენლობას, რომელშიც გრაფიტის შემცველობა, წონის მიხედვით, რვა პროცენტი ან მეტია;

2. ზემოთ მოცემულ პუნქტებში ჩამოთვლილი მასალებისთვის, ტერმინი ''შენადნობები'', როდესაც მითითებული არაა ელემენტების კონკრეტული კონცენტრაცია, გულისხმობს იმ შენადნობების განმსაზღვრელს, რომელშიც განსაზღვრული ლითონი სხვა ელემენტებთან შედარებით უფრო მაღალი პროცენტული წილითაა წარმოდგენილი, მასის მიხედვით

2B351 ტოქსიკური გაზების მონიტორინგის სისტემები და მათი დეტექტორები, როგორიცაა:

a. უწყვეტად მუშაობისათვის შექმნილი და გამოსადეგი ქიმიური ომის აგენტების ან 1C350-ში მითითებული ქიმიკატების აღმოსაჩენად 0.3 მგ/მ3-ზე ნაკლებ კონცენტრაციებში; ან

b. შექმნილი ანტიქოლინესტერაზული საშუალების მოქმედების აღმოსაჩენად.

2B352 მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:

a. დაცვის P3, P4 დონეებზე სრული ბიოლოგიური დაცვის საშუალებები;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

დაცვის P3 ან P4 (BL3, BL4, L3, L4) დონეები, როგორც ეს მითითებულია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ბიოუსაფრთხოების ლაბორატორიის ინსტრუქციაში (3 გამოცემა, ჟენევა, 1983).

b. ფერმენტერები, რომელსაც შეუძლია პათოგენური "მიკროორგანიზმების", ვირუსების კულტივირება ან შეუძლია ტოქსინების გამომუშავება, აეროზოლების სახით გავრცელების გარეშე, და 20 ლიტრის ტოლი და მეტი ტევადობით;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ფერმენტერები მოიცავს ბიორეაქტორებს, ქემოსტატებსა და უწყვეტი დინების სისტემებს.

c. ცენტრიფუგული სეპარატორები, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით::

1. საათში 100 ლიტრზე მეტი დინების სიჩქარით;

2. კომპონენტები დამზადებულია პოლირებული უჟანგავი ფოლადის ან ტიტანისაგან;

3. ორჯერადი ან მრავალჯერადი ჰერმეტიული შეერთება ნაკადის მომცველ არეში; და

4. შეუძლია ნაკადის in-situ სტერილიზება დახურულ მდგომარეობაში განახორციელოს;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ცენტრიფუგული სეპარატორები მოიცავენ დეკანტერებს.

d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:

1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და

b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;

2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

2B352.d.1.b. პუნქტში სტერილიზაცია ნიშნავს ყველა სიცოცხლისუნარიანი მიკრობის მოსპობას აღჭურვილობიდან, ფიზიკური (მაგ. ორთქლის) ან ქიმიური საშუალებებით. დეზინფიცირებული აღნიშნავს პოტენციური მიკრობული ინფიცირების გამორიცხვას, აღჭურვილობაში, ბაქტერიციდული ეფექტის მქონე ქიმიური საშუალებებით. დეზინფექცია და სტერილიზაცია განსხვავდება სანაციისგან. ეს უკანასკნელი გულისხმობს დასუფთავების პროცედურებს, რომლებიც გათვალისწინებულია აღჭურვილობაზე მიკრობული შემცველობის შემცირებას და არა ყველა მიკრობული ინფექციის ან სიცოცხლისუნარიანობის მოსპობას.

2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.

 

შენიშვნა: 2B352.d არ რეგულირებს უკუ-ოსმოსურ აღჭურვილობას, როგორც მითითებულია მწარმოებლის მიერ.

e. ნაკადის მასტერილიზებელი გაყინვით შრობის მოწყობილობა 24 საათში 50 კგ-ზე მეტი და 24 საათში 1000 კგ-ზე ნაკლები ყინულის დამტევი კონდენსერით;

f. დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:

1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;

 

შენიშვნა: 2B352.f.1 არ არეგულირებს კოსტუმებს, რომლების ტარებაც გათვალისწინებულია ავტონომიურ სასუნთქ აპარატებთან ერთად;

2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;

 

შენიშვნა: 2B352.f.2 ში იზოლატორები მოიცავს ელასტიურ იზოლატორებს, სკაფანდრებს, ანაერობულ კამერებს, ხელთათმანებს და ლამინალური დინების კაპიუშონებს (ვერტიკალური ნაკადის ჩამკეტით).

g. კამერები, შექმნილი აეროზოლური პრობლემის არსებობის ტესტირებისათვის "მიკროორგანიზმების" ან "ტოქსინების" მიმართ და 1 მ3 ის ტოლი ან მეტი ტევადობით.

2C მასალები

არ არის მოცემული

2D პროგრამული უზრუნველყოფა

2D001 "პროგრამული უზრუნველყოფა", განსხვავებული 2D002 ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2A001-ში ან 2B001-დან 2B009-მდე მითითებული მოწყობილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

2D002 "პროგრამული უზრუნველყოფა" ელექტრონული ხელსაწყოებისათვის, მაშინაც როდესაც განთავსებულია ელექტრონულ ხელსაწყოში ან სისტემაში, რომელიც ასეთ ხელსაწყოებსა და სისტემებს საშუალებას აძლევს იმუშაოს, როგორც "რიცხვითი მართვის" ელემენტებმა, რომელსაც შეუძლია ოთხზე მეტი ღერძის ერთდროული კოორდინირება "კონტურული მართვისათვის";

 

შენიშვნა 1: 2D002 არ არეგულირებს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული იმ დაზგების ექსპლუატაციისთვის, რომლებიც არ შედის მე-2 კატეგორიაში.

 

შენიშვნა 2: 2D002 არ არეგულირებს პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც მითითებულია 2B002 პუნქტში. 2B002 პუნქტით გათვალისწინებული პროგრამული უზრუნველყოფა იხ. 2D001 პუნქტში

2D101 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2B104-ში, 2B105-ში, 2B109-ში, 2B116-ში, 2B117-ში ან 2B119-დან 2B122-მდე მითითებული მოწყობილობის "გამოყენებისათვის".

N.B.: იხ., აგრეთვე, 9D004.

2D201 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი 2B204-ში, 2B206-ში, 2B207-ში, 2B209-ში, 2B219-ში ან 2B227-ში მითითებული მოწყობილობის "გამოყენებისათვის".

2D202 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 2B201-ში მითითებული მოწყობილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

2D351 "პროგრამული უზრუნველყოფა", 1D003-ში მითითებულის გარდა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი 2B351 პუნქტში მითითებულ აღჭურვილობაში "გამოყენებისთვის".

2E ტექნოლოგია

2E001 "ტექნოლოგია", 2A, 2B ან 2D-ში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

2E002 "ტექნოლოგია", 2A ან 2B-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

2E003 სხვა "ტექნოლოგია", როგორიცაა:

a. "ტექნოლოგია" დიალოგური გრაფიკის, როგორც პროგრამათა ნაწილის მომზადების ან მოდიფიცირებისათვის განკუთვნილი "რიცხვითი მართვის" ელემენტების განუყოფელი ნაწილის, "შემუშავებისათვის";

b. "ტექნოლოგია" ლითონების დამუშავების საწარმოო პროცესებისათვის, როგორიცაა:

1. "ტექნოლოგია" ინსტრუმენტების, კლიშეების ან ფიქსატორების შესაქმნელად, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი რომელიმე შემდეგი პროცესისათვის:

a. "სუპერელასტიკური ფორმირება";

b. "დიფუზიური ბმა"; ან

c. "პირდაპირი მოქმედების ჰიდრავლიკური დაწნეხვა";

2. ტექნიკური მონაცემები, რომელიც მოიცავს პროცესის მეთოდებს ან პარამეტრებს, როგორც ისინი ჩამოთვლია ქვემოთ, გამოსადეგი მართვისათვის:

a. ალუმინის შენადნობების, ტიტანის შენადნობების ან "სუპერშენადნობების" "სუპერელასტიკური ფორმირება":

1. ზედაპირის მომზადება;

2. დეფორმირების სიჩქარე;

3. ტემპერატურა;

4. წნევა;

b. "სუპერშენადნობების" ან ტიტანის შენადნობების "დიფუზიური ბმა":

1. ზედაპირის მომზადება;

2. ტემპერატურა;

3. წნევა;

c. ალუმინის შენადნობების ან ტიტანის შენადნობების "პირდაპირი მოქმედების ჰიდრავლიკური დაწნეხვა":

1. წნევა;

2. ციკლის ხანგრძლივობა;

d. ტიტანის შენადნობების, ალუმინის შენადნობების ან "სუპერშენადნობების" "ცხელი იზოსტატიკური გამკვრივება":

1. ტემპერატურა;

2. წნევა;

3. ციკლის ხანგრძლივობა;

c. "ტექნოლოგია" საჰაერო ხომალდების შესამოსის დამამზადებლი ჰიდრავლიკური გამჭიმავი მექანიზმების და მათი კლიშეების "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის";

d. "ტექნოლოგია" საჭრელი ინსტრუმენტის ბრძანებების (ე.ი. პროგრამათა ნაწილის) "რიცხვითი მართვის" ელემენტებში ჩადებული საპროექტო მონაცემებიდან გენერატორების "შემუშავებისათვის";

e. ტექნოლოგია ინტეგრირებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" შემუშავებისთვის, საწარმოო ფართობების გამოყენებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის მხარდაჭერის საექსპერტო სისტემებში შესატანად, "რიცხვითი მართვის" ბლოკებში.

f. "ტექნოლოგია" არაორგანული საბურავების საფარების ან არაორგანული ზედაპირის მოდიფიცირების საფარების (რომელიც მითითებულია მომდევნო ცხრილის მე-3 სვეტში) არაელექტრონულ საფენებზე (რომელიც მითითებულია ცხრილი 1-ის მე-2 სვეტში) გამოსაყენებლად, მითითებულია ცხრილი 1-ის პირველ სვეტში მითითებული და ტექნიკურ შენიშვნაში განმარტებული პროცესების მეშვეობით.

 

შენიშვნა: ცხრილი 1 და ტექნიკური შენიშვნა მოსდევს 2E301 მუხლს.

NB: წინამდებარე ცხრილი წაკითხულ უნდა იქნას, კონკრეტული დაფარვის პროცესის ტექნოლოგიის მითითებისთვის, მხოლოდ როდესაც შედეგად მიღებული საფარი, რომელიც მე-3 სვეტშია მოცემული, არის აბზაცში, პირდაპირ შესაბამისი ფუძის გასწვრივ, მე-2 სვეტში. მაგალითად, ქიმიური ორთქლით დაფენის (CVD) პროცესის ტექნიკური მონაცემები გათვალისწინებულია სილიციდების დაფენისთვის, ნახშირბად-ნახშირბადის, კერამიკულ ან ლითონის "ანტენის" "კომპოზიტის" ფუძეებზე, მაგრამ არაა შეტანილი სილიციდების დაფენისთვის, ''ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდის'' (16), ''სილიციუმის კარბიდის'' (18) ფუძეებზე. მეორე შემთხვევაში, შედეგად მიღებული საფარი არაა შეტანილი აბზაცში, რომელიც მე-3 სვეტშია, პირდაპირ მე-2 სვეტის აბზაცის გაყოლებაზე, სადაც მითითებულია ''ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი'' (16), ''სილიციუმის კარბიდი'' (18).

2E101 "ტექნოლოგია", 2B004-ში, 2B009-ში, 2B104-ში, 2B109-ში, 2B116-ში ან 2D101-ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "გამოყენებისათვის" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

2E201 "ტექნოლოგია", 2A225-ში, 2A226-ში, 2B001-ში, 2B006-ში, 2B007.b-ში, 2B007.c-ში, 2B008-ში, 2B009-ში, 2B201-ში, 2B204-ში, 2B206-ში, 2B207-ში, 2B209, 2B225-დან 2B232-მდე, 2D201-ში ან 2D202-ში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "გამოყენებისათვის" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

2E301 "ტექნოლოგია", 2B350-დან 2B352-მდე მითითებული პროდუქციის "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

 

ცხრილი 1.

 

დაფენის მეთოდები

 

1. დაფენის პროცესი (1) (*)

2. ფუძე

3. მიღებული საფარი

A. ქიმიური ორთქლის დაფენა

"სუპერშენადნობები"

ალუმინიდები შიდა გასასვლელებისთვის

 

კერამიკა (19) და მცირე გაფართოვების მინები (14)

სილიციდები

 

 

 

არბიდები

 

 

დიელექტრიკული ფენები (15)

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

 

Ìნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკის და ლითონის "ანტენის" "კომპოზიტები"

სილიციდები

 

 

 

კარბიდები

 

 

ძნელლღობადი ლითონები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ალუმინიდები

 

 

ალუმინიდების შენადნობები (2)

 

 

ბორის ნიტრიდი

 

ცემენტირებულივოლფრამის კარბიდი (16) სილიციუმის კარბიდი (18)

კარბიდები

 

 

ვოლფრამი

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

მოლიბდენი და მოლიბდენის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ალმასი

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

B.თერმული აორთქლება ორთქლის ფიზიკური დაფენა (TE-PVD)

 

 

B.1.ორთქლის ფიზიკური დაფენა (PVD) ელექტრონულ-სხივური (EB-PVD)

"სუპერშენადნობები"

შედნობილი სილციუმი

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

 

MCrAlX (5)

 

 

ალუმინიდები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

კერამიკა (19) და მცირე გაფართოების მინა (14)

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

კოროზიაგამძლე ფოლადი (7)

MCrAlX (5)

 

 

მოდიფიცირებული ცირკონიუმის ოქსიდი (12)

 

 

მათი ნარევები (4)

 

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკის და ლითონის "ანტენის" "კომპოზიტები"

silicidebi

 

 

კარბიდები

 

 

ძნელლღობადი ლითონები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ბორის ნიტრიდი

 

ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი (16), სილიციუმის კარბიდი (18)

კარბიდები

 

 

ვოლფრამი

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

მოლიბდენი და მოლიბდენის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ბორიდები

 

 

ბერილიუმი

 

სენსორის ფანჯრის მასალები (9)

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

ვოლფრამის შენადნობები

ბორიდები

 

 

ნიტრიდები

B2.იონების დახმარებით რეზისიტიული გაცხელება

ორთქლის ფიზიკური დაფენა (PVD), იონებით დატანა

კერამიკა (19), მცირე გაფართოების მინები (14)

დიელექტრიკის ფენები (15)

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

 

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკა და ლითონ-კერამიკის "კომპოზიტები"

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი (16)

სილიციუმის კარბიდი

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

მოლიბედი და მოლიბდენის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

სენსორის ფანჯრის მასალები (9)

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

B3. ორთქლის ფიზიკური დაფენა (PVD), "ლაზერული აორთქლება"

კერამიკა (19), მცირე გაფართოვების მინები (14)

სილიციდები

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

 

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკა და ლითონ-კერამიკის "კომპოზიტები"

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი (16)

სილიციუმის კარბიდი

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

მოლიბდენი და მოლიბდენის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

სენსორის ფანჯრის მასალები (9)

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

B4.ორთქლის ფიზიკური დაფენა (PVD), კათოდური რკალურიგანმუხტვა

"სუპერშენადნობები"

შედნობილი სილიციდები

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

 

MCrAlX (5)

 

პოლიმერები (11) და ორგანული "ანტენის" "კომპოზიტები"

ბორიდები

 

 

კარბიდები

 

 

ნიტრიდები

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

C. პაკეტური ცემენტირება (იხ. ზემოთ, A) (10)

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკა და ლითონ-კერამიკის "კომპოზიტები"

სილიციდები

 

 

კარბიდები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

ვოლფრამის შენადნობები (13)

სილიციდები

 

 

ალუმინიდები

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

ძნელლღობადი ლითონები და შენადნობები (8)

სილიციდები

 

 

ოქსიდები

D. პლაზმის სფრეი

"სუპერშენადნობები"

MCrAlX (5)

 

 

მოდიფიცირებული ცირკონიუმის ორჟანგი (12)

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

ცვეთადი ნიკელ-გრაფიტი

 

 

ცვეთადი მასალები, რომლებიც შეიცავს Ni-Cr-Al

 

 

ცვეთადი Al-Si პოლიესტერი

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

ალუმინის შენადნობები (6)

MCrAlX (5)

 

 

მოდიფიცირებული ცირკონიუმის ორჟანგი (12)

 

 

სილიციდები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

ძნელლღობადი ლითონები და შენადნობები (8)

ალუმინიდები

 

 

სილიციდები

 

 

კარბიდები

 

კოროზიაგამძლე ფოლადი(7)

MCrAlX (5)

 

 

მოდიფიცირებული ცირკონიუმის ორჟანგი (12)

 

 

მათი ნარევები (4)

 

ტანტალის შენადნობები

კარბიდები

 

 

ალუმინიდები

 

 

სილიციდები

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

 

ცვეთადი ნიკელ-გრაფიტი

 

 

ცვეთადი მასალები, რომლებიც შეიცავს Ni-Cr-Al

 

 

ცვეთადი Al-Si პოლიესტერი

E. პულპით დაფენა

ძნელლღობადი ლითონები და შენადნობები (8)

გალღობილი სილიციდები

 

 

გალღობილი ალუმინიდები, წინაღობის გამაცხელებელი ელემენტების გარდა

 

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკა და ლითონ-კერამიკის "კომპოზიტები"

სილიციდები

 

 

კარბიდები

 

 

მათი ნარევები (4)

F. მაგნეტრონული დაფენა

"სუპერშენადნობები"

შედნობილი სილიციდები

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

 

კეთილშობილი ლითონები და მოდიფიცირებული ალუმინიდები (3)

 

 

MCrAlX (5)

 

 

მოდიფიცირებული ცირკონიუმის ორჟანგი (12)

 

 

პლატინა

 

 

მათი ნარევები (4)

 

კერამიკა და მცირე გაფართოების მინები (14)

სილიციდები

 

 

პლატინა

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

 

ტიტანის შენადნობები (13)

ბორიდები

 

 

ნიტრიდები

 

 

ოქსიდები

 

 

სილიციდები

 

 

ალუმინიდები

 

 

შედნობილი ალუმინიდები (2)

 

 

კარბიდები

 

ნახშირბად-ნახშირბადი, კერამიკა და ლითონ-კერამიკის "მატრიცის" "კომპოზიტები"

სილიციდები

 

 

კარბიდები

 

 

ძნელლღობადი ლითონები

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ბორის ნიტრიდი

 

ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი (16);

სილიციუმის კარბიდი (18)

კარბიდები

 

 

ვოლფრამი

 

 

მათი ნარევები (4)

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ბორის ნიტრიდი

 

მოლიბდენი და მოლიბდენის შენადნობები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

ბორიდები

 

 

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ბერილიუმი

 

სენსორის ფანჯრის მასალები

დიელექტრიკის ფენები (15)

 

 

 

ალმასისებრი ნახშირბადი (17)

 

ძნელლღობადი მასალები და შენადნობები

ალუმინიდები

 

 

სილიციდები

 

 

ოქსიდები

 

 

კარბიდები

G. იონების იმპლანტაცია

მაღალი ტემპერატურის გამძლე ფოლადები

ქრომის, ტანტალის ან ნიობიუმის (კოლუმბიუმის) დანამატები

 

ტიტანის შენადნობები (13)

ბორიდები

 

 

ნიტრიდები

 

ბერილიუმი და ბერილიუმის შენადნობები

კარბიდები

 

 

ნიტრიდები

(*) ფრჩხილებში ჩასმული რიცხვები შეესაბამება ამ ცხილის შემდეგ მოცემულ შენიშვნებს

 

 

ცხრილის – დაფენის მეთოდები – შენიშვნები

 

1. ტერმინი ''დაფარვა'' მოიცავს საფარის შეკეთებას და აღდგენას და ასევე თავდაპირველი საფარის შექმნას.

2. ტერმინი ''შედნობილი ალუმინიდის საფარი'' მოიცავს ერთ ან მრავალეტაპიან დაფარვას, რომელშიც ელემენტი ან ელემენტები დაიფინება ალუმინადის საფარის დადებამდე ან უშუალოდ მისი დადების დროს, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ ელემენტების დაფენა საფარის დადების სხვა პროცესის მეშვეობით სრულდება. თუმცა, ეს არ მოიცავს მრავალჯერადი გამოყენების ან ერთეტაპიანი ცემენტირების პროცესს, შედნობილი ალუმინიდების მისაღწევად.

3. ტერმინი ''კეთილშობილი ლითონით მოდიფიცირებული ალუმინიდის'' საფარი მოიცავს მრავალეტაპიან დაფენას, რომლის დროსაც ალუმინიდის საფარის დატანამდე დაეფინება კეთილშობილი ლითონი ან ლითონები, საფარვის რომელიმე სხვა პროცესის მეშვეობით.

4. ტერმინი ''მათი ანტენები'' მოიცავს ინფილტრირებულ მასალას, ეტაპობრივ შემადგენლობებს, თანა-დაფენებს და მრავალფენიან დატანას და მიიღება ერთი ან მეტი დაფარვის პროცესის მეშვეობით, რომელიც ცხრილშია მითითებული.

5. ''McrAlX'' შეხეება საფარ შენადნობს, სადაც M არის კობალტი, რკინა, ნიკელი ან მათი კომბინაცია, ხოლო X არის ჰაფნიუმი, იტრიუმი, სილიციუმი, ტანტალი, ნებისმიერი რაოდენობით, ან სხვა სპეციალური დანამატები, წონის მიხედვით 0.01%-ზე მეტი, სხვადასხვა პროპორციებითა და კომბინაციებით, შემდეგის გარდა:

a. CoCrAlY საფარები, რომლებიც შეიცავს წონის მიხედვით 22%-ზე ნაკლებ ქრომს, წონის მიხედვით 7%-ზე ნაკლებ ალუმინს და წონის მიხედვით 2%-ზე ნაკლებ იტრიუმს;

b. CoCrAlY საფარები, რომლებიც შეიცავს წონის მიხედვით 22%-24% ქრომს, წონის მიხედვით 10%-12% ალუმინს და წონის მიხედვით 0.5%-0.7% იტრიუმს; ან

c. NiCrAlY საფარები, რომლებიც შეიცავს წონის მიხედვით 21%-23% ქრომს, წონის მიხედვით 10%-12% ალუმინს და წონის მიხედვით 0.9%-1.1% იტრიუმს.

6. ტერმინი ''ალუმინის შენადნობი'' შეეხება შენადნობს, რომლის წყვეტის სიმტკიცეა 190 მპა ან მეტი, გაზომილი 293 K (20 °C) ტემპერატურაზე.

7. ტერმინი ''კოროზიაგამძლე ფოლადი'' შეეხება AISI-ის (ამერიკის რკინის და ფოლადის ინსტიტუტის) სერია 300-ს ან ეკვივალენტურ ეროვნულ სტანდარტულ ფოლადებს.

8. ''ძნელლღობადი ლითონები და შენადნობები'' მოიცავს შემდეგ ლითონებსა და მათ შენადნობებს: ნიობიუმს (კოლუმბიუმს), მოლიბდენს, ვოლფრამს და ტანტალს.

9. ''სენსორის ფანჯრის მასალა'' შემდეგია: ალუმინის ოქსიდი, სილიკონი, გერმანიუმი, თუთიის სულფიდი, თუთიის სელენიდი, გალიუმის არსენიდი, ალმასი, გალიუმის ფისფიდი, საფირონი და შემდეგი ლითონების ჰალიდები: სენსორის ფანჯრის მასალები 40 მმ-ზე დიდი დიამეტრით, ცირკონიუმის ფთორიდისთვის და ჰაფნიუმის ფთორიდისთვის.

10. "ტექნოლოგია", მყარი აეროდინამიური პროფილების ერთეტაპიანი პაკეტური ცემენტირებისთვის, არ რეგულირდება მე-2 კატეგორიით.

11. ''პოლიმერები'' მოიცავს: პოლიიმიდს, პოლიესტერს, პოლისულფიდს, პოლიკარბონატებს და პოლიურეთანებს.

12. ''მოდიფიცირებული ცირკონიუმი'' შეეხება სხვა ლითონის ოქსიდების დანამატებს (მაგალითად, კალციუმის, მაგნიუმის, იტრიუმის, ჰაფნიუმის, იშვიათმიწა ლითონების ოქსიდებს) ცირკონიუმის ორჟანგში, გარკვეული კრისტალოგრაფიული ფაზების სტაბილიზაციისთვის. თერმული ბარიერის საფარები მზადდება ცირკონიუმის ორჟანგისგან, რომელიც მოდიფიცირებულია კალციუმის ან მაგნიუმის ოქსიდით, შერევით ან შედნობით და არ რეგულირდება.

13. ''ტიტანის შენადნობები'' შეეხება მხოლოდ ავიაკოსმოსურ შენადნობებს, რომელთა წყვეტის სიმტკიცე 900 მპა ან მეტია, 293 K (20 °ჩ) ტემპერატურაზე.

14. ''მცირე სითბური გაფართოების მინები'' შეეხება მინებს, რომელთა სითბური გაფართოების კოეფიციენტი 1 × 10 –7 K –1 ან ნაკლებია, 293 K (20 °C) ტემპერატურაზე გაზომვისას.

15. ''დიელექტრიკის ფენები'' საიზოლაციო მასალის მრავალშრიანი საფარებია, რომლებშიც ინტერფერენციის მახასიათებლები, ასევე სხვადასხვა გარდატეხის მაჩვენებლები გამოიყენება, სხვადასხვა ტალღის სიგრძის ზოლების არეკვლის, გატარების ან შთანთქმის უზრუნველსაყოფად. დიელექტრიკის ფენები შეეხება ოთხზე მეტ დიელექტრიკულ ფენას ან დიელექტრიკ/ლითონის "კომპოზიტურ" ფენებს.

16. ''ცემენტირებული ვოლფრამის კარბიდი'' არ მოიცავს საჭრელი და ფორმირების ინსტრუმენტების მასალებს, რომლებიც ვოლფრამის კარბიდის/ (კობალტის, ნიკელის), ტიტანის კარბიდის / (კობალტის, ნიკელის), ქრომის კარბიდის/ / ნიკელ-ქრომის და ქრომის კარბიდ / ნიკელისგან შედგება.

17. "ტექნოლოგია", რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ალმასისებრი ნახშირბადის დასაფენად, არ რეგულირდება ნებისმიერ შემდეგთან დაკავშირებით:

მაგნიტური დისკის დრაივები და თავაკები, აღჭურვილობა ერთჯერადი ნაკეთობების წარმოებისთვის, სარქველები, ხმამაღლამოლაპარაკეების აკუსტიკური დიაფრაგმები, მანქანის ძრავის ნაწილები, საჭრელი ინსტრუმენტები, საპრესი შაბლონები, საოფისე ავტომატური მოწყობილობა, მიკროფონები ან სამედიცინო მოწყობილობები ან ყალიბები, პლასტმასის ჩამოსხმის და ფორმირებისთვის, დამზადებულია შენადნობებისგან, რომლებიც 5%-ზე ნაკლებ ბერილიუმს შეიცავს.

18. ''სილიციუმის კარბიდი'' არ მოიცავს საჭრელი და ფორმირების ინსტრუმენტების მასალებს.

19. კერამიკული ფუძეები, როგორც გამოყენებულია ამ ჩანაწერში, არ მოიცავს კერამიკულ მასალებს, რომლებიც წონის მიხედვით 5% ან მეტ თიხას ან ცემენტს შეიცავს, როგორც ცალკე შემადგენელს, ასევე კომბინაციაში.

 

ცხრილი – დაფენის მეთოდები – ტექნიკური შენიშვნა

ცხრილის 1 სვეტში მითითებული პროცესები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

a. ქიმიური ორთქლით დაფენა (CVD) ნიშნავს ზედაპირის დაფარვის ან ზედაპირის მოდიფიკაციისთვის საფარის დატანის პროცესს, როდესაც ლითონი, შენადნობი, "კომპოზიტი", დიელექტრიკი ან კერამიკა დაიტანება გაცხელებულ ფუძეზე. გაზური რეაქტივები იშლება ან ერთიანდება ფუძის ახლოს, რის შედეგადაც ხდება ფუძის ზედაპირზე სასურველი ელემენტის, შენადნობის ან ნაერთი მასალის დაფენა. ენერგია, ასეთი დაშლისთვის ან ქიმიური რეაქციის პროცესისთვის უზრუნველყოფილია ფუძის სითბოს, პლაზმის განმუხტვის ან "ლაზერით" დასხივების ხარჯზე.

NB1: CVD მოიცავს შემდეგ პროცესებს: პირდაპირი გაზის ნაკადის დაფენა პაკეტიდან, პულსაციური CVD, სითბური დაფენა კონტროლირებადი ფორმირებით (ნუკლეაციით) (CNTD), პლაზმით გაძლიერებული ან პლაზმის ხელშეწყობით CVD პროცესები.

NB2: პაკეტი ნიშნავს ფხვნილის ნარევში ჩაშვებულ ფუძეს.

NB3: გაზობრივი რეაქტივები, რომლებიც გამოიყენება პაკეტიდან დაფენის პროცესებში, იმავე ძირითადი რეაქციებით ხდება და იგივე პარამეტრები აქვს, რაც პაკეტური ცემენტირების პროცესს, ამას გარდა, დასაფარი ფუძე არ შედის კონტაქტში ფხვნილის ნარევთან.

b. თერმული აორთქლება – ორთქლის ფიზიკური დაფენა (TE-PVD) ზედაპირზე დაფენის პროცესია, რომელიც ხდება ვაკუუმში , სადაც წნევა 0.1 პასკალზე ნაკლებია, ხოლო სითბური ენერგიის წყარო გამოიყენება დასაფენი მასალის ასაორთქლებლად. ამ პროცესის შედეგად ხდება აორთქლებული მასალების კონდენსაცია ან დატანა სათანადოდ განთავსებულ ფუძეებზე.

გაზების დამატება ვაკუუმურ კამერაში, დაფენის პროცესის დროს, ნაერთი საფარების შესაქმნელად, პროცესის ჩვეულებრივი მოდიფიკაციაა.

იონის ან ელექტრონის სხივის, ან პლაზმის გამოყენება, დაფენის პროცესის ხელშესაწყობად, ასევე ამ მეთოდის გავრცელებული მოდიფიკაციაა. მონიტორების მეშვეობით ოპტიკური მახასიათებლების და საფენის სისქის გაზომვა პროცესის მსვლეობის დროს შეიძლება ჩაითვალოს ამ პროცესის მახასიათებლად.

TE-PVD-ის კონკრეტული პროცესები შემდეგია:

1. ელექტრონულ-სხივური PVD იყენებს ელექტრონების ნაკადს, იმ მასალების გახურებისა და აორთქლებისთვის, რომლებიც შემდეგ საფარს შექმნის;

2. PVD იონების ხელშეწყობით რეზისიტიული გაცხელებით იყენებს მაღალი ელექტროწინაღობის სითბის წყაროებს, იონების ნაკადთან ერთად, აორთქლებული საფარი მასალების კონტროლირებადი და ერთგვაროვანი ფლუქსის შესაქმნელად,

3. "ლაზერული" აორთქლებისას გამოიყენება ან იმპულსური, ან მუდმივი "ლაზერის" სხივები, საფარის შემქმნელი მასალის ასაორთქლებლად;

4. კათოდური რკალური დაფენისას გამოიყენება იმ მასალის კათოდი, რომელიც ქმნის საფარს და გამოიყენება რკალური განმუხტვა ზდაპირზე მომენტალური კონტაქტისას, რკალის კონტროლირებადი მოძრაობა ახდენს კათოდის ზედაპირის ეროდირებას და ქმნის ძლიერ იონიზებულ პლაზმას. ანოდი შეიძლება იყოს კონუსი, რომელიც მიმაგრებულია კათოდის პერიფერიაზე, იზოლატორის მეშვეობით, ან კამერა. ფუძის დახრა ხდება იმისათვის, რომ დაფენისას არ გაჩნდეს თვალით შესამჩნევი ხაზები

NB: ეს განსაზღვრება არ მოიცავს რანდომულ კათოდურ რკალურ დაფენას, ფუძის დახრილობის გარეშე.

5. იონური დაფარვა TE-OVD პროცესის სპეციალური მოდიფიკაციაა, რომელშიც პლაზმა ან იონების წყარო გამოიყენება დასაფენი მასალების იონიზაციისთვის, ხოლო უარყოფითი გადახრა გამოიყენება ფუძის მიმართ, იმისათვის, რომ გაადვილდს პლაზმიდან მასალების ექსტაქცია. რეაქტიური მასალების შეტანა, მყარი სხეულების აორთქლება, დასამუშავებელ კამერაში და მონიტრების გამოყენება პროცესის დროს ოპტიკური მახასიათებლების და საფარის სისქის გაზომვების ჩასატარებლად, ამ პროცესის ჩვეულებრივ მოდიფიკაციას წარმოადგენს.

c. პაკეტური ცემენტირება არის ზედაპირის მოდიფიკაციის საფარის ან ზედა ფენის დაფარვის პროცესი, რომელშიც ფუძეს ჩაუშვებენ ფხვნილის ნარევში (პაკეტი), რომელიც შედგება შემდეგისგან:

1. ლითონის ფხვნილები, რომლებიც უნდა დაეფინოს (როგორც წესი, ალუმინი, ქრომი, სილიციუმი ან მათი კომბინაციები);

2. აქტივატორი (როგორც წესსი, ჰალიდის მარილი); და

3. ინერტული ფხვნილი, ყველაზე ხშირად – ალუმინის ოქსიდი.

ფუძე და ფხვნილის ნარევი მოთავსდება რეტორტაში, რომელიც ცხელდება 1 030 K (757 °C) - 1 375 K (1 102 °C) ტემპერატურაზე, საფარის შექმნისთვის საკმარისი დროის განმავლობაში.

d. პლაზმის დაფრქვევა წარმოადგენს ზედაპირზე საფარის დატანის პროცესს, როდესაც პისტოლეტი (დასაფრქვევი მოწყობილობა), რომელიც ქმნის და მიმართავს პლაზმას, მიიღებს დასაფარი მასალების ფხვნილს ან მავთულებს, ალღობს მათ და მიმართავს ფუძისკენ, სადაც ყალიბდება განუყოფლად ბმული საფარი. პლაზმის დაფრქვევა ითვალისწინებს ან დაბალი წნევის პლაზმის დაფრქვევას, ან მაღალი სიჩქარის პლაზმის დაფრქვევას.

NB 1: დაბალი წნევა ნიშნავს ატმოსფერულ წნევაზე დაბალ წნევას

NB 2: მაღალი სიჩქარე ითვალისწინებს ბუნიკის მეშვეობით დაფრქვევას, 750 მ/წმ-ზე მაღალი სიჩქარით, 293 K (20 °C) ტემპერატურაზე და 1 მპა წნევაზე

e. პულპის დატანა წარმოადგენს ზედაპირის მოდიფიცირების საფარს ან ზედაპირის დაფარვის პროცესს, როდესაც ლითონის ან კერამიკის ფხვნილი, ორგანული შემკვრელით, სუსპენზირებულია სითხეში და დაიტანება ფუძეზე, დაფრქვევის, დაწვეთების ან შეღებვის წესით, შემდეგომ ჰაერზე ან ღუმელში გამოშრობით და სითბური დამუშავებით, რის შედეგადაც მიიღება სასურველი საფარი.

f. მაგნეტრონული დატანა წარმოადგენს ხედაპირის დაფარვის პროცესს, იმპულსის გადაცემის მოვლენის საფუძველზე, როდესაც დადებითი იონები აჩქარდება ელექტრულ ველში, მიზნის (საფარი მასალის) ზედაპირისკენ, იონების კინეტიკური ენერგია საკმარისია სამიზნის ზედაპირიდან ატომების გასათავისუფლებლად და სათანადოდ განთავსებულ ფუძეზე დასლექად.

NB1: ცხრილი ითვალისწინებს მხოლოდ ტრიოდულ, მაგნიტრონულ ან რეაქტიურ შეშხეფებით დატანას, საფარის ადჰეზიის და დაფენის სიჩქარის გასაზრდელად. არა-ლითონური საფარი მასალების დასატანად გამოიყენება რადიოსიხშირული საფრქვევი.

NB2: დაფენის აქტივაციისთვის შეიძლება დაბალი ენერგიის (5 კევ-ზე ნაკლები) იონური სხივების გამოყენება.

g. იონური იმპლანტაცია ზედაპირის მოდიფიცირების დაფარვის პროცესია, რომელშიც ხდება იმ ელემენტის იონიზაცია, რომელიც შენადნობში უნდა შევიდეს, შემდეგ ხდება მისი აჩქარება პოტენციალის გრადიენტის მეშვეობით და იმპლანტაცია ფუძის ზედაპირულ უბანზე. ეს მოიცავს პროცესს, რომელშიც იონების იმპლანტაცია ხდება ელექტრონულ-სხივური ფიზიკური დაფენის ან შეშხეფებით დაფენის დროს.

 

კატეგორია 3 – ელექტრონიკა

3A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

 

შენიშვნა 1: 3A001-ში ან 3A002-ში აღწერილი მოწყობილობის და კომპონენტების რეგულირების სტატუსი განსხვავებულია 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე ან 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან რომელსაც აქვს იგივე ფუნქციონალური მახასიათებლები, ისევე როგორც სხვა მოწყობილობაა განსაზღვრული სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსით.

 

შენიშვნა 2: 3A001.a.3-დან 3A001.a.9-მდე ან 3A001.a.12-ში აღწერილი უცვლელად პროგრამირებული ან სხვა მოწყობილობის სპეციალური ფუნქციის შესასრულებლად შექმნილი ინტეგრალური სქემების რეგულირების სტატუსი განსაზღვრულია ამ სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსით.

N.B.: როდესაც მწარმოებელს ან შემკვეთს არ შეუძლია სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსის განსაზღვრა, ინტეგრალური სქემების რეგულირების სტატუსი განისაზღვრება 3A001.a.3-დან 3A001.a.9-მდე და 3A001.a.12-ით.

3A001 ელექტრონული კომპონენტები, როგორიცაა:

 a. ზოგადი დანიშნულების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:

 

შენიშვნა 1: იმ (საბოლოოდ გამოყვანილი ან გამოუყვანელი) ფირების რეგულირების სტატუსი, რომლისათვისაც ფუნქცია უკვე განსაზღვრულია, ფასდება 3A001.a-ის პარამეტრების მიმართ.

 

შენიშვნა 2: ინტეგრალური სქემები მოიცავს შემდეგ ტიპებს:

- "მონოლითური ინტეგრალური სქემები";

- "ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემები";

- "მრავალჩიპიანი ინტეგრალური სქემები";

- "აფსკური ინტეგრალური სქემები", სილიციუმი-საფირონზე ინტეგრალური სქემების ჩათვლით;

 - "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები".

1. ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მიჩნეული რადიაციის მიმართ იმდენად გამძლედ, რომ გაუძლოს შემდეგს:

a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი; ან

b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ ან უფრო მაღალი;

c. (1 MეV ეკვივალენტი) 5 × 10 13 ნ/ცმ2 ან უფრო მაღალი ინტენსივობის ნეიტრონების ფლუენსი (ინტეგრირებული ნაკადი) სილიკონზე ან მის ეკვივალენტზე სხვა მასალების შემთხვევაში;

 

შენიშვნა: 3A001.ა.1.c არ ვრცელდება ლითონის იზოლაციან ნახევარგამტარებზე (MIS).

2. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები", მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, მეხსიერების ინტეგრალური სქემები, დამზადებული ნახევარგამტარული ნაერთებისაგან, ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელები, ციფრულ-ანალოგური გარდამქმნელები, ელექტრო-ოპტიკური ან "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დასამუშავებლად", ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები, სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქციაა უცნობი ან უცნობია იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ელექტრულად წაშლადი, პროგრამირებადი, მხოლოდ წაკითხვისათვის განკუთვნილი მეხსიერებები (EEPROM), ფლეშ-მეხსიერებები ან უშუალოდ მისაწვდომი მეხსიერებები:

a. განკუთვნილი გარემოს 398 K-ზე (125 °C-ზე) უფრო მაღალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ;

b. განკუთვნილი გარემოს 218 K-ზე (-55 °C-ზე) უფრო დაბალ ტემპერატურაზე სამუშაოდ; ან

c. განკუთვნილი გარემოს ტემპერატურის მთელ ინტერვალზე, 218 K- დან (-55 °C-დან) 398 K-მდე (125 °C-მდე), სამუშაოდ;

 

შენიშვნა: 3A001.a.2 არ გამოიყენება სამოქალაქო დანიშნულების ავტომობილების ან სარკინიგზო მატარებლებისათვის.

3. "მიკროპროცესორის მიკროსქემები", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემები" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემები, დამზადებული ნახევარგამტარისგან, რომლებიც მუშაობს საათის სიხშირეზე, რომელიც 40 მჰც-ს აღემატება;

 

შენიშვნა: 3A001.a.3 მოიცავს სიგნალის ციფრული დამუშავების პროცესორებს, ციფრული დამუშავების ანტენურ პროცესორებს და ციფრული დამუშავების თანაპროცესორებს.

4. არ არის გამოყენებული

5. ანალოგურ-ციფრული და ციფრულ-ანალოგური გარდაქმნების ინტეგრალური სქემები, როგორიცაა:

a. ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, რომელიმე შემდგი მახასიათებლით:

N.B. იხ., აგრეთვე, 3A101.

1. გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი და მეტი, მაგრამ 10 ბიტზე ნაკლები, წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;

2. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი და 12 ბიტზე ნაკლები წამში 500 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით ან

3. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი, წამში 200 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;

4. გარჩევისუნარიანობა 12 ბიტი ან მეტი და 14 ბიტზე ნაკლები, წამში 125 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;

5. გარჩევისუნარიანობა 14, წამში 20 მილიონ სიტყვაზე მეტი გამოსავლით;

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. n ბიტის გარჩევა შეესაბამება 2n დონის დისკრეტიზებას.

2.''გამოსავალ სიტყვებში ბიტების რიცხვი ADC–ის გარჩევისუნარიანობის/რეზოლუციის ტოლია;

3. გამოსავალი სიჩქარე არის კონვერტორის მაქსიმალური სიჩქარე, არქიტექტურის თუ სუპერდისკრეტიზაციის მიუხედავად;

4. "მრავალარხიანი ADC-ებისთვის" გამოსავალი არ ჯამდება და ამდენად, მაქსიმალური გამოსავლის სიჩქარე ნებისმიერი ერთი არხის გამოსავლის ტოლია.

5. ''მონაცვლე ADC-ებისთვის'' ან ''მრავალარხიანი ADC-ებისთვის'', რომლებსაც მითითებული აქვს მუშაობის ურთიერთმონაცვლე რეჟიმი, გამოსავალი ჯამდება და გამოსავლის სიჩქარე ყველა სიჩქარის მაქსიმალური გაერთიანებული ჯამური სიჩქარეა;

6. მიმწოდებლებმა გამოსავლის სიჩქარეს შეიძლება ასევე გამტარუნარიანობა, კონვერსიის სიჩქარე ან მწარმოებლურობა უწოდონ. ის ხშირად მეგაჰერცებში (მჰც) ან წამში მეგა-ანათვლებშია მითითებული;

7. გამოსავლის სიჩქარის გაზომვის მიზნებისთვის, ერთი გამოსავალი სიტყვა წამში ერთი ჰერცის ან წამში ერთი ანათვლის ეკვივალენტურია;

8. ''მრავალარხიანი ADC (ანალოგურ-ციფრული გარდამქმნელი)'' განისაზღვრება, როგორც მოწყობილობა, რომელშიც გაერთიანებულია ერთზე მეტი ADC, აწყობილი იმგვარად, რომ ყოველ ADC-ს ცალკე ანალოგიური შემავალი სიგნალი აქვს.

9. ''მონაცვლე ADC'' განისაზღვრება, როგორც მოწყობილობები, რომლებშიც მრავალი ADC ბლოკია, რომლებიც ზომავს ერთსა და იმავე შემავალ ანალოგურ სიგნალს სხვადასხვა დროს იმგვარად, რომ როდესაც გამოსავალი სიგნალები იკრიბება, ანალოგური სიგნალი ეფექტიანად იზომება და გარდაიქმნება გაზომვის უფრო მაღალი სიჩქარით.

b. ციფრულ-ანალოგური კონვერტორები (DAC), რომელიმე შემდეგით:

1. გარჩევისუნარიანობა 10 ბიტი ან მეტი, ''შესწორებული განახლების სიხშირე'' 3500 MSPS ან მეტი; ან

2. გარჩევისუნარიანობა 12 ან მეტი ბიტი და მეტი, ''შესწორებული განახლების სიხშირე'' 1250 MSPS ან მეტი, ნებისმიერი შემდეგით:

a. დამყარების დრო 9 ნწმ-დან სრული შკალის 0.024%-მდე, სრული შკალის ბიჯზე; ან

b. ''დინამიკური დიაპაზონი, პარაზიტული მდგენელების გარეშე'' (SFDR) 68 დბ-ზე (გადამტანის) მეტი, სრულმასშტაბიანი 100 მჰც ანალოგური სიგნალის სინთეზირებისას, ან უმაღლესი სრული მასშტაბის ანალოგური სიგნალკის სიხშირე, მითითებული 100 მჰც-ს ქვემოთ.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. ''დინამიკური დიაპაზონი პარაზიტული მდგენელების გარეშე (სუფთა სიგნალის დინამიკური დიაპაზონი)'' განისაზღვრება, როგორც გადამტანი სიხშირის RMS-ის სიდიდის (სიგნალის მაქსიმალური კომპონენტის) შეფარდება DAC-ის შესასვლელზე, მომდევნო უდიდესი ხმაურის ან ჰარმონიული გამრუდების კომპონენტის RMS-ზე, მის გამოსავალზე.

2. SFDR განისაზღვრება პირდაპირ სპეციფიკაციების ცხრილიდან, ან SFDR–ის სიხშირეზე დამოკიდებულების მრუდიდან.

3. სიგნალი სრულმასშტაბიანად ჩაითვლება, როდესაც მისი ამპლიტუდა აღემატება 3 dBfs-ს (სრული მასშტაბის).

4. ''შესწორებული განახლების სიხშირე'' DAC-ებისთვის:

a. სტანდარტული (არა-ინტერპოლაციური) DAC-ებისთვის ''შესწორებული განახლების სიხშირე'' არის სიჩქარე, რომლითაც ციფრული სიგნალი ანალოგურად გარდაიქმნება და გამოსავალი ანალოგური სიდიდეები იცვლება DAC-ის მიერ. DAC-ებისთვის, რომლებშიც შესაძლებელია ინტერპოლაციის რეჟიმის გვერდის ავლა (ინტერპოლაციის კოეფიციენტი ერთია), DAC უნდა ჩაითვალოს სტანდარტულ (არა-ინტერპოლაციურ) DAC–ად.

 b. ინტერპოლაციური DAC-ებისთვის (სუპერდისკრეტიზირებული DAC-ები), ''შესწორებული განახლების სიხშირე'' განისაზღვრება, როგორც DAC-ის განახლების სიხშირე გაყოფილი ინტერპოლაციის მინიმალურ კოეფიციენტზე. DAC-ებისთვის, შესწორებული განახლების სიჩქარე შეიძლება შეეხებოდეს შემდეგს:

− შემავალ მონაცემთა სიჩქარეს;

− შემავალ სიტყვების სიჩქარეს;

− შემავალ გაზომვათა სიჩქარეს;

− მაქსიმალურ ჯამურ შემავალი სალტის სიჩქარეს;

− DAC-ის მაქსიმალურ საათის სიჩქარეს, DAC-ის საათის შემავალი სიგნალისთვის.

6. ელექტრო-ოპტიკური და "ოპტიკური ინტეგრალური სქემები", შექმნილი "სიგნალის დამუშავებისათვის", ყველა შემდეგით:

a. ერთი ან მეტი შიდა "ლაზერული" დიოდი;

b. ერთი ან მეტი შიდა სინათლის დეტექტორული ელემენტი; და

c. ოპტიკური ტალღგამტარები;

7. ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ხელსაწყოები, რომელიმე შემდეგით:

a. ციფრული შემავალ/გამომავალი სიგნალების რაოდენობა 200-ზე მეტი; ან

b. სისტემის ვენტილზე სიგნალები 230 000-ზე მეტი;

 

შენიშვნა: 3A001.a.7 მოიცავს:

– მარტივ პროგრამირებად ლოგიკურ ხელსაწყოებს (SPLD)

– რთულ პროგრამირებად ლოგიკურ ხელსაწყოებს (CPLD)

– ველის პროგრამირებად ვენტილურ ანტენებს (FPGA)

– ველის პროგრამირებად ლოგიკურ ანტენებს (FPLA)

– ველის პროგრამირებად შეერთებებს (FPIC)

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1.''ველის პროგრამირებადი ლოგიკური მოწყობილობები'' ცნობილია ასევე, როგორც ველის პროგრამირებადი ვენტილები და ველის პროგრამირებადი ლოგიკური ანტენები.

2. ციფრული შესასვლელ/გამოსასვლელი სიგნალების მაქსიმალური რაოდენობა 3A001.a.7 პუნქტში ასევე აღინიშნება, როგორც მომხმარებლის მაქსიმალური შესასვლელ/გამოსასვლელი სიგნალების რაოდენობა ან მაქსიმალური ხელმისაწვდომი შესასვლელ/გამოსასვლელების რაოდენობა მიუხედავად იმისა, ინტეგრირებული სქემა დახურულია თუ ღია.

 

8. არ გამოიყენება;

9. ნეირონული ქსელის ინტეგრალური სქემები;

10. სამომხმარებლო ინტეგრალური სქემები, რომლისათვისაც ფუნქცია უცნობია ან მწარმოებლისათვისაა უცნობი იმ მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი, რომელშიც ინტეგრალური სქემა უნდა იქნას გამოყენებული, რომელიმე შემდეგით:

a. 1500-ზე მეტი გამომყვანი;

b. ტიპიურ "ელემენტარულ ვენტილზე გავრცელების დაყოვნების დრო" 0.02 ნწმ-ზე ნაკლები; ან

c. ოპერაციული სიხშირე 3 გჰც-ზე მეტი;

11. ციფრული ინტეგრალური სქემები, განსხვავებული 3A001.a.3-დან 3A001.a.10-მდე და 3A001.a.12-ში აღწერილისაგან, შექმნილი რომელიმე ნახევარგამტარული ნაერთის ბაზაზე, რომელიმე შემდეგით:

a. ეკვივალენტური ერთჯერადი სიგნალები ვენტილზე 3000-ზე მეტი (2 შემავალი ვენტილი); ან

b. გადამრთველის სიხშირე 1.2 გჰც-ზე მეტი;

12. ფურიეს სწრაფი გარდაქმნის (FFT) პროცესორები, ნომინალური შესრულების დროით, N-დანაყოფიანი კომპლექსური FFT– ებისთვის, ნაკლები ვიდრე (N log2 N) / 20480 მწმ, სადაც N დანაყოფების რაოდენობაა;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

როდესაც N 1024 დანაყოფის ტოლია, 3A001.a.12. ფორმულით მიიღება შესრულების დრო 500 მკწმ.

b. მიკროტალღური ან მილიმეტრული ტალღების კომპონენტები, როგორიცაა:

1. ელექტრონულ-ვაკუუმური მილაკები და კათოდები, როგორიცაა:

 

შენიშვნა 1: 3A001.b.1. არ არეგულირებს მილაკებს, შექმნილს ან განკუთვნილს ნებისმიერი სიხშირული ზოლისთვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. არ აღემატება 31.8 გჰც-ს; და

b. "გამოყოფილია ITU- ის" (ტელეკომუნიკაციათა საერთაშორისო საზოგადოების) მიერ, რადიოსაკომუნიკაციო მომსახურებისთვის, მაგრამ არა რადიო-განსაზღვრისთვის.

 

შენიშვნა 2: 3A001.b.1. არ არეგულირებს არა "კოსმოსისთვის ვარგის" მილაკებს, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:

a. საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრე 50 ვტ ან ნაკლები; და

b. შექმნილი ან ნომინირებული ნებისმიერ სიხშირულ ზოლში სამუშაოდ, ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლით:

1. მუშაობს 31 გჰც -ზე უფრო მაღალ და არაუმეტეს 43.5 გჰც სიხშირეებზე; და

2. რადიოსაკომუნიკაციო მომსახურებისთვის, მაგრამ არა რადიო-განსაზღვრისთვის.

a. მსრბოლი ტალღის მილაკები, იმპულსური ან უწყვეტი ტალღები, როგორიცაა:

1. 31.8 გჰც ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე გათვლილი;

2. კათოდის გამხურებელი ჩამრთველით 3 წამზე უფრო სწრაფად მისაერთებლად ნომინალურ რს (რადოსიხშირულ) კვებასთან;

3. შეწყვილებული ღრუ მილაკები ან მათი შეერთებები 2.5 კვტ-ზე მეტი პიკური სიმძლავრის 7 %-ზე მეტი "ზოლის მყისიერი სიგანით";

4. სპირალური მილაკები ან მათი შეერთებები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a."ზოლის მყისიერი სიგანე" ერთ ოქტავაზე მეტი და გასაშუალოებული სიმძლავრის (გამოსახული კვტ-ებში) პერიოდების სიხშირე (გამოსახული გჰც - ებში) 0.5-ზე მეტი;

b. "ზოლის მყისიერი სიგანე" ერთი ოქტავა ან ნაკლები და გასაშუალოებული სიმძლავრის (გამოსახული კვტ-ებში) პერიოდების სიხშირე (გამოსახული გჰც - ებში) 1 - ზე მეტი; ან

c. "კოსმოსისათვის ვარგისი";

b. მაგნეტრონული გამაძლიერებელი მილაკები 17 დბ - იანი ან მეტი ნაზრდით;

c. გაჟღენთილი კათოდები, შექმნილი მუშაობის ნომინალურ პირობებში 5 ა/სმ2-ზე მეტი უწყვეტი ემისიის დენის სიმკვრივის მწარმოებელი ელექტრონული მილაკებისათვის;

2. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემები ან მოდულების სიმძლავრის გამაძლიერებლები, ყველა შემდეგით:

a. მუშაობს 3.2 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 6.8 გჰც-ს ჩათვლით, 4 ვტ-ზე (36 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფუნქციონალური ზოლის სიგანით"

b. მუშაობს 6.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 16 გჰც-ს ჩათვლით, 1 ვტ-ზე (30 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფუნქციონალური ზოლის სიგანით"

c. მუშაობს 16 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 31.8 გჰც-ის ჩათვლით, 0.8 ვტ-ზე (29 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფუნქციონალური ზოლის სიგანით"

d. "მუშაობს 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 37.5 გჰც-ის ჩათვლით, 0.1 ნვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

e. მუშაობს 37.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 43.5 გჰც-ის ჩათვლით, 0.25 ვტ-ზე (24 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფუნქციონალური ზოლის სიგანით"

f. მუშაობს 43.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე 0.1 ნვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

 

შენიშვნა 1: არ არის გამოყენებული.

 

შენიშვნა 2: MMIC-ის რეგულირების სტატუსი, რომლის ნომინალური საოპერაციო სიხშირე შედის ერთზე მეტ სიხშირულ დიაპაზონში, როგორც განსაზღვრულია 3A001.b.2.a – 3A001.b.2.f პუნქტებში, განისაზღვრება უფრო დაბალი საშუალო შესასვლელი სიმძლავრის რეგულირების ზღურბლით.

შენიშვნა 3: შენიშვნები 1 და 2, 3A პუნქტში, ნიშნავს, რომ 3A001.b.2 . არ არეგულირებს MMIC-ებს, თუ ისინი სპეციალურადაა შექმნილი სხვა დანიშნულებით, ე. ი. ტელეკომუნიკაციის, რადარების, ავტომობილებისთვის.

3. დისკრეტული მიკროტალღური ტრანზისტორები, ნებისმიერი შემდეგი მონაცემით:

a. მუშაობს 3.2 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 6.8 გჰც-ის ჩათვლით, 60 ვტ-ზე (47.8 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

b. მუშაობს 6.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 16 გჰც-ის ჩათვლით, 20 ვტ-ზე (43 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

c. მუშაობს 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 37.5 გჰც-ის ჩათვლით, 0.5 ვტ-ზე (27 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

d. მუშაობს 37.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 43.5 გჰც-ის ჩათვლით, 1 ვტ-ზე (30 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან

e. მუშაობს 43.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე 0.1 ნვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

 

შენიშვნა: იმ ტრანზისტორების რეგულირების სტატუსი, რომლის ნომინალური საოპერაციო სიხშირე შედის ერთზე მეტ სიხშირულ დიაპაზონში, როგორც განსაზღვრულია 3A001.b.3.a. – 3A001.b.3.e. პუნქტებში, განისაზღვრება უფრო დაბალი საშუალო შესასვლელი სიმძლავრის რეგულირების ზღურბლით.

4. მიკროტალღური მყარსხეულოვანი გამაძლიერებლები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. მუშაობს 3.2 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 6.8 გჰც-ის ჩათვლით, 60 ვტ-ზე (47.8 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10% ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით";

b. მუშაობს 6.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 16 გჰც-ის ჩათვლით, 15 ვტ-ზე (42 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით";

c. მუშაობს 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 37.5 გჰც-ის ჩათვლით, 0.1 ნვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

d. მუშაობს 37.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 43.5 გჰც-ის ჩათვლით, 1 ვტ-ზე (30 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით";

e. მუშაობს 43.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე 0.1 ნვტ-ზე მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით;

f. გათვალისწინებულია 3.2 გჰც-ზე მაღალ სიხშირეზე სამუშაოდ, ყოველივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრე (ვატებში, P, 150-ზე მეტი, გაყოფილი მინიმალურ სამუშაო სიხშირეზე (გჰც-ებში), აყვანილი კვადრატში [P>150vt*ghc2// fghc2];

2. "ფრაქციული ზოლის სიგანე" 5% ან მეტი; და

3. ნებისმიერი ორი ურთიერთპერპენდიკულარული გვერდი, d სიგრძით (სმ) ტოლია ან ნაკლებია 15 გაყოფილი ყველაზე დაბალ სამუშაო სიხშირეზე (გჰც) [d<15 sm*ghc// fghc];

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3.2 გჰც უნდა გამოიყენებოდეს, როგორც უმცირესი სამუშაო სიხშირე (fghc) 3A001.b.4.f.3 პუნქტის ფორმულაში, გამაძლიერებლებისთვის, რომელთა ნომინალური სამუშაო დიაპაზონი ვრცელდება დაღმასვლით 3.2 გჰც-მდე და უფრო დაბლა [d<15 sm*ghc/3.2 ghc].

NB: სიმძლავრის გამაძლიერებლები უნდა შეფასდეს 3A001.b.2. პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმების მიხედვით.

 

შენიშვნა 1: არ არის გამოყენებული

 

შენიშვნა 2: იმ ერთეულების რეგულირების სტატუსი, რომლის ნომინალური საოპერაციო სიხშირე შედის ერთზე მეტ სიხშირულ დიაპაზონში, როგორც განსაზღვრულია 3A001.b.4.a. – 3A001.b.4.e. პუნქტებში, განისაზღვრება უფრო დაბალი საშუალო შესასვლელი სიმძლავრის რეგულირების ზღურბლით.

5. ელექტრონულად და მაგნიტურად რეგულირებადი გამშვები ზოლური და გადამღობი ზოლური ფილტრები 5-ზე მეტი რეგულირებადი რეზონატორით, რომელსაც 10 მკწმ-ზე ნაკლების რეგულირება შეუძლია 1,5:1 სიხშირულ დიაპაზონზე (fmax/fmin), რომელიმე შემდეგით:

a. გაშვების ზოლის სიგანე მეტი, ვიდრე ცენტრალური სიხშირის 0.5 %;

b. გადაღობვის ზოლის სიგანე მეტი, ვიდრე ცენტრალური სიხშირის 0.5 %;

6. არ არის გამოყენებული;

7. მიქსერები და კონვერტორები, შექმნილი 3A002.c. ში, 3A002.e. ში ან 3A002.f ში აღწერილი მოწყობილობის მოქმედების სიხშირული დიაპაზონის გასაფართოებლად იქვე მითითებული საზღვრების გარეთ;

8. მიკროტალღური სიმძლავრის გამაძლიერებლები 3A001.b.1.ში მითითებული მილაკებით, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. ოპერაციული სიხშირეები 3 გჰც-ზე მაღალი;

b. გამოყოფილი სიმძლავრის გასაშუალოებული სიმკვრივე 80 კვტ/კგ-ზე მეტი; და

c. მოცულობა 400 სმ3 -ზე ნაკლები;

 

შენიშვნა: 3A001.b.8. არ არეგულირებს მოწყობილობას, რომელიც შექმნილია ან განკუთვნილია ITU‑ის (ტელეკომუნიკაციის საერთაშორისო საზოგადოების) მიერ გამოყოფილ დიაპაზონში სამუშაოდ, რადიოკომუნიკაციის მომსახურებებში, თუმცა არა რადიო-დამდგენი ფუნქციებისათვის.

9. მიკროტალღური სიმძლავრის მოდულები (MPM), რომლებიც მოიცავს, სულ მცირე, მორბენალი ტალღის გამაძლიერებელს, მიკროტალღურ "მონოლითურ ინტეგრალურ სქემას" და ინტეგრირებულ ელექტრონულ დენის სტაბილიზატორს და გააჩნია ყოველივე შემდეგი:

a. ''ჩართვის დრო'', გამორთული მდგომარეობიდან სრულ სამუშაო მდგომარეობამდე – 10 წამი;

b. მოცულობა, ნაკლები, ვიდრე ვატებში გამოსახული მაქსიმალური ნომინალური სიმძლავრის ნამრავლი 10 სმ3/ვტ-ზე; და

c. 1 ოქტავაზე მეტი "მყისი ზოლის სიგანე" (fmax>2fmin), ნებისმიერი შემდეგით:

1. 18 გჰც ან ნაკლები სიხშირეებისთვის, გამოსავალი რადიოსიხშირული სიმძლავრე 100 ვტ-ზე მეტი; ან

2. 18 გჰც-ზე მაღალი სიხშირე;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. 3A001b.9.b. პუნქტში მოცულობის გამოსათვლელად მოცემულია შემდეგი ფორმულა, 20 ვტ მინიმალური ნომინალური სიმძლავრისთვის, მოცულობა იქნება 20 ვტ X 10 სმ3/ვტ = 200 სმ3.

2. ''ჩართვის დრო'', 3A001b.9.a. პუნქტში, მოიცავს დროს გამორთული მდგომარეობიდან სამუშაო მზადყოფნის მდგომარეობამდე, ე. ი. მოიცავს MPM-ის გათბობის დროსაც.

10. ოსცილატორები ან ოსცილატორის ბლოკები, რომლებიც შექმნილია იმისათვის, რომ იმუშაოს ყოველივე ქვემოთ მოცემულით:

a. ერთი გვერდითი ზოლის (SSB) ფაზის ხმაური, დბ/ჰც, უკეთესი, ვიდრე –(126+20 log10F-20 log10f), როდესაც 10 ჰც < F < 10 კჰც; და

b. ერთი გვერდითი ზოლის (SSB) ფაზის ხმაური, დბ/ჰც, უკეთესი, ვიდრე –(114+20 log10F-20 log10f), როდესაც 10 კჰც < F < 500 კჰც; და

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A001.b.10 პუნქტში F არის სიხშირის ფაქტორი, გაზომილი ჰერცებში, ხოლო f არის სამუშაო სიხშირე მჰც-ებში.

11. "სიხშირის სინთეზატორი" "ელექტრონული კვანძი", რომლის "სიხშირის გადართვის დრო" არის, როგორც მითითებულია ერთ-ერთ ქვემოთ მოცემულ მახასიათებლებში:

a. 312 პწმ-ზე ნაკლები;

b. 100 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 1.6 გჰც-ს, სინთეზირებულ სიხშირის დიაპაზონში, რომელიც აღემატება 3.2 გჰც-ს და არ აღემატება 10.6 გჰც-ს;

c. 250 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 550 გჰც-ს, სინთეზირებულ სიხშირის დიაპაზონში, რომელიც აღემატება 10.6 გჰც-ს და არ აღემატება 31.8 გჰც-ს;

d. 500 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 550 გჰც-ს, სინთეზირებულ სიხშირის დიაპაზონში, რომელიც აღემატება 31.8 გჰც-ს და არ აღემატება 43.5 გჰც-ს; ან

e. 1 მწმ-ზე ნაკლები, სიხშირის სიმეტრიულ დიაპაზონში, 43.5 გჰც-ზე ზემოთ.

NB: საერთო დანიშნულების "სიგნალის ანალიზატორი", სიგნალის გენერატორები, ქსელის ანალიზატორები და მიკროტალღური საცდელი მიმღებები იხ. 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e. და 3A002.f. პუნქტებში.

c. აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

1. ზედაპირულ-აკუსტიკურ-ტალღური და ზედაპირზე მოსრიალე (თხელი) აკუსტიკურ-ტალღური ხელსაწყოები (ე.ი. "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს მასალებში გავრცელებად დრეკად ტალღებს), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. გადამტანი სიხშირე 6 გჰც—ზე მეტი;

b. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 6 გჰც-ისა, და შემდეგი მახასიათებლით:

1. "გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის" 65 დბ-ზე მეტი;

2. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;

3. ზოლის სიგანე 250 მგჰც-ზე მეტი; ან

4. დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან

c. გადამტანი სიხშირე 1 გჰც-ის ტოლი ან ნაკლები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. დაყოვნების მაქსიმალური დროის და ზოლის სიგანის (დრო მკწმ ებში, ხოლო ზოლის სიგანე მგჰც ებში) ნამრავლი 100 ზე მეტი;

2. დისპერსიული დაყოვნება 10 მკწმ -ზე მეტი; ან

3. გადაღობვა სიხშირის გვერდითი ფურცლებისათვის 65 დბ-ზე მეტი, ხოლო ზოლის სიგანე 100 მჰც-ზე მეტი;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

"სიხშირის გვერდითი ფურცლის გადაღობვა" გადაღობვის მაქსიმალური სიდიდეა, ტექნიკური მახასიათებლების ფურცელში.

2. მოცულობით-აკუსტიკურ-ტალღური (მოცულობითი) ხელსაწყოები – ხელსაწყოები, რომელიც იძლევა საშუალებას პირდაპირ დამუშავდეს სიგნალები 6 გჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე;

3. აკუსტიკურ-ოპტიკური "სიგნალის დამუშავების" ხელსაწყოები, რომელიც იყენებს ურთიერთქმედებას აკუსტიკურ ტალღებს და სინათლის ტალღებს შორის, რაც საშუალებას იძლევა პირადაპირ განხორციელდეს სიგნალებისა ან გამოსახულებების დამუშავება, სპექტრული ანალიზის, კორელირებისა და დახვევის ჩათვლით;

 

შენიშვნა: 3A001.c. არ არეგულირებს აკუსტიკურ ტალღურ ხელსაწყოებს, რომლებც შემოიფარგლება ერთი ზოლის გამტარი, დაბალსიხშირული გამტარობის, ვიწრო ზოლის რეჟექტორული ფილტრაციის ან რეზონანსული ფუნქციებით.

d. ელექტრონული ხელსაწყოები და სქემები "ზეგამტარი" მასალებისაგან დამზადებული კომპონენტებით, სპეციალურად შექმნილი სულ მცირე ერთი "ზეგამტარი" შემადგენლის "კრიტიკულ ტემპერატურაზე" უფრო დაბალ ტემპერატურებზე სამუშაოდ, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. დენის გადართვა ციფრული სქემებისათვის "ზეგამტარული" ვენტილებით, ვენტილზედაყოვნების დროის (წამებში) ვენტილის მიერ განბნეულ სიმძლავრეზე (ვატებში) ნამრავლის 10_14 ჯ - ის ტოლი ან ნაკლები მნიშვნელობით; ან

2. სიხშირის შერჩევა ყველა სიხშირეზე ისეთი რეზონანსული წრედების გამოყენებით, რომელთა Q სიდიდეებიც 10000-ს აღემატება;

e. მაღალი ენერგიის ხელსაწყოები, როგორიცაა:

1. გალვანური ბატარეები და ფოტოელექტრული ბატარეები, როგორიცაა:

a. პირველადი ელემენტები და ბატარეები 550 ვტ სთ/კგ ზე მეტი "ენერგიის სიმკვრივით" 20 °C ზე;

b. მეორადი ელემენტები და ბატარეები 250 ვტ სთ/კგ ზე მეტი ''ენერგიის სიმკვრივით'' 20 °C ზე;

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. 3A001.e.1. პუნქტის მიზნებისთვის ''ენერგიის სიმკვრივე'' (ვტ სთ/კგ) გამოითვლება ნომინალური ძაბვის გამრავლებით ნომინალურ ტევადობაზე, ამპერ-საათებში (ასთ) და გაყოფილი კგ-ებში გამოსახულ მასაზე. თუ ნომინალური ტევადობა მითითებული არაა, ენერგიის სიმკვრივე გამოითვლება ნომინალური ძაბვის კვადრატის გამრავლებით განმუხტვის ხანგრძლივობაზე, საათებში გაყოფილი განმუხტვის დატვირთვაზე, ომებში და მასაზე, კილოგრამებში.

2. 3A001.e.1. პუნქტის მიზნებისთვის, ''ელემენტი'' განისაზღვრება, როგორც ელექტროქიმიური მოწყობილობა, რომელსაც გააჩნია დადებითი და უარყოფითი ელექტროდები, ელექტროლიტი და რომელიც წარმოადგენს ელექტროენერგიის წყაროს. ის ბატარეის ძირითადი ბლოკია.

3. 3A001.e.1.a. პუნქტის მიზნებისთვის ''პირველადი ელემენტი'' განისაზღვრება, როგორც ''ელემენტი'' რომელიც არაა შექმნილი იმისათვის, რომ დაიმუხტოს ნებისმიერი სხვა წყაროდან.

4. 3A001.e.1.b. პუნქტის მიზნებისთვის ''მეორადი ელემენტი'' არის ''ელემენტი'', რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ დაიმუხტოს გარეშე წყაროდან.

 

შენიშვნა: 3A001.e.1 პუნქტი არ არეგულირებს ბატარეებს, ერთ-ელემენტიანი ბატარეების ჩათვლით.

2. მაღალი ენერგიის დამმახსოვრებელი კონდენსატორები, როგორიცაა:

NB: იხ. აგრეთვე, 3A201.a.

a. კონდენსატორები 10 ჰც-ზე ნაკლები სვლის სიხშირით (ერთსვლიანი კონდენსატორები) ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ -ზე;

2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 250 ჯ/კგ - ზე; და

3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 25 კჯ -ზე;

b. კონდენსატორები 10 ჰც-ის ტოლი ან მეტი სვლის სიხშირით (ნომინალური სვლის კონდენსატორები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ნომინალური ძაბვა ტოლი ან მეტი 5 კვ-ზე;

2. ენერგიის სიმკვრივე ტოლი ან მეტი 50 ჯ/კგ-ზე; და

3. სრული ენერგია ტოლი ან მეტი 100 ჯ-ზე;

4. დამუხტვა/განმუხტვის ციკლებისათვის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ტოლი ან მეტი 10000 ზე.

3."ზეგამტარული" ელექტრომაგნიტები და სოლენოიდები, სპეციალურად შექმნილი, რათა ერთ წამზე ნაკლებ დროში განხორციელდეს სრულად დამუხტვა ან სრულად განმუხტვა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

NB: იხ. "აგრეთვე" 3A201.b.

 

შენიშვნა: 3A001.e.3. არ არეგულირებს იმ "ზეგამტარ" ელექტომაგნიტებს ან სოლენოიდებს, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი მაგნიტურ რეზონანსული ვიზუალიზაციის (MRI) სამედიცინო მოწყობილობისათვის.

a. განმუხტვის პირველი წამის განმავლობაში გამოთავისუფლებული ენერგია 10 კჯ-ზე მეტი;

b. დენიანი გრაგნილის შიგა დიამეტრი 250 მმ ზე მეტი; და

c. შეფასებული 8 ტლ-ზე მეტი მაგნიტური ინდუქციისათვის ან გრაგნილში 300 ა/მმ2 ზე მეტი დენის სრული სიმკვრივისათვის";

4. მზის ელემენტები, ელემენტის ჩართვის საფარი მინის (CIC) ბლოკები, მზის პანელები და მზის ანტენები, რომლებიც კოსმოსისთვის ვარგისია" და რომელთა მინიმალური საშუალო ეფექტიანობა აღემატება 20%-ს, 301 K (28 °C) სამუშაო ტემპერატურაზე, სიმულირებული ''AM0'' განათებით, 1367 ვტ/კვ.მ დასხივებით;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''AM0'' ანუ "ნულოვანი ჰაერის მასა" ნიშნავს მზის სინათლის სპექტრულ დასხივებას დედამიწის გარე ატმოსფეროზე, როდესაც მანძილი დედამიწასა და მზეს შორის ერთ ასტრონომიულ ერთეულს (AU) შეადგენს.

f. შესასვლელი ტიპის მბრუნავი ლილვის აბსოლუტური მდებარეობის მაკოდირებლები, რკალის +1.0 სეკუნდი ან (უკეთესი) სიზუსტით:

g. მყარი სხეულის იმპულსური გადასართავი ტირისტორული მოწყობილობები და ''ტირისტორული მოდულები'', რომლებშიც გამოყენებულია ელექტრულად, ოპტიკურად, ან ელექტრონების დასხივებით მართული გადართვის მეთოდები და რომლებიც ხასიათდება რომელიმე ქვემოთ მოყვანილით:

1. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 30000 ა/მკწმ-ზე მეტი და დახურული მდგომარეობის ძაბვა 1100 ვოლტზე მეტი; ან

2. მაქსიმალური ჩართვის დენის ზრდის სიჩქარე (დი/დტ) 2000 ა/მკწმ-ზე მეტი და ორივე შემდეგი:

 a. დახურული პიკური ძაბვა 3000 ვ ან მეტი; და

b. პიკური (დამრტყმელი) დენის ძალა 3000 ა ან მეტი

 

შენიშვნა 1: 3A001.g მოიცავს:

- სილიციუმიან გამასწორებლებს (SCR)

- ელექტრულ ტრიგერულ ტირისტორებს (ETT)

- სინათლის ტრიგერულ ტირისტორებს (LTT)

- ბიპოლარულ ტრანზისტორს, კომუტაციური ჩამკეტით (IGCT)

- ტირისტორი ჩასაკეტი ვენტილით (GTO)

- MOS კონტროლირებადი ტირისტორები (MCT)

- სოლიდტრონებს

 

შენიშვნა 2: 3A001.g. არ არეგულირებს ''ტირისტორულ მოდულებს'', რომლებიც გამოყენებულია სამოქალაქო სარკინიგზო ინდუსტრიისათვის შემუშავებულ აღჭურვილობაში ან "სამოქალაქო ავიახომალდების" აპლიკაციებში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A001.g. პუნქტის მიზნებისთვის, ''ტირისტორული მოდული'' მოიცავს ერთ ან მეტ ტირისტორულ მოწყობილობას.

 h. მყარი მდგომარეობის ნახევარგამტარული ამომრთველები, დიოდები ან

''მოდულები'' რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:

1. ნომინირებულია მაქსიმალური სამუშაო გადასვლის ტემპერატურა 488 K-ზე (215 °C) მეტი;

2. განმეორებადი დახურული პიკური ძაბვა (ჩამკეტი ძაბვა) 300 ვ-ზე მეტი; და

3. 1 ა-ზე მეტი უწყვეტი დენი,

 

შენიშვნა 1: განმეორებადი პიკური დახურული ძაბვა 3A001.h. პუნქტში, მოიცავს გაპარვას წყაროს ძაბვისკენ, ემიტერის ძაბვის კოლექტორს, განმეორებად პიკურ უკუ ძაბვას და პიკურ გამეორებად ჩამკეტ ბლოკირების ძაბვას.

 

შენიშვნა 2: 3A001.h .მოიცავს:

— გადასვლის ველის ეფექტის ტრანზისტორებს (JFET)

— ვერტიკალურ გადასვლის ველის ეფექტის ტრანზისტორებს (VJFET)

— ლითონის ოქსიდის ნახევარგამტარის ველის ეფექტის ტრანზისტორებს (MOSFET)

— ორმაგად დიფუზირებულ ლითონის ოქსიდის ნახევარგამტარის ველის ეფექტის ტრანზისტორებს (DMOSFET)

— იზოლირებულ ვენტილის ბიპოლარულ ტრანზისტორებს (IGBT)

— ელექტრონების მაღალი მობილურობის ტრანზისტორებს (HEMT)

— ბიპოლარული გადასვლის ტრანზისტორებს (HEMT)

— ტირისტორებს და სილიციუმიან გამასწორებლებს (SCR)

— ვენტილის ჩამკეტ ტირისტორებს (GTO)

— ემიტერების გამომრთველ ტირსტორებს (ETO)

— PiN დიოდებს

— შოტკის დიოდებს.

 

შენიშვნა 3: 3A001.h. არ არეგულირებს ამომრთველებს, დიოდებს ან ''მოდულებს'' რომლებიც ჩაშენებულია აღჭურვილობაში, რომელიც შეიქმნა სამოქალაქო ავტომანქანების, სამოქალაქო რკინიგზის და "სამოქალაქო თვითმფრინავებისთვის".

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A001.h. პუნქტის მიზნებისთვის, ''მოდულები'' მოიცავს ერთ ან მეტ მყარი სხეულის ნახევარგამტარულ ამომრთველს ან დიოდს.

3A002 ზოგადი დანიშნულების ელექტრონული მოწყობილობა და აქსესუარები, როგორიცაა:

a. ჩამწერი მოწყობილობა და მისთვის სპეციალურად შექმნილი საცდელი ლენტა, როგორიცაა:

1. ანალოგური ინსტრუმენტარიუმის მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები (ჩამწერები), მათ შორის ისეთები, რომლებიც ციფრული სიგნალის ჩაწერის საშუალებას იძლევა (მაგალითად, მაღალი სიმკვრივის ციფრული ჩამწერი (mscC/ HDDR) მოდულის გამოყენებით), რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 4 მგჰც-ზე მეტი;

b. ზოლის სიგანე, რომელიც მოდის ერთ ელექტრონულ არხზე ან ბილიკზე, 2 მგჰც -ზე მეტი და არსებობს 42 ბილიკზე მეტი; ან

c. დროში წანაცვლების (ბაზისური) ცდომილება, გაზომილი IRIG - ისა და ემა-ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის) სათანადო დოკუმენტების შესაბამისად, ± 0.1 მკწმ -ზე ნაკლებია;

 

შენიშვნა: სპეციალურად სამოქალაქო ვიდეოსათვის შექმნილი ანალოგური მაგნიტურლენტიანი მაგნიტოფონები არ განიხილება ლენტიანი ხმის ჩამწერ ინსტრუმენტებად.

2. ციფრული მაგნიტურლენტიანი ვიდეომაგნიტოფონები ციფრული ინტერფეისით 360 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით;

 

შენიშვნა: A002.a.2. არ არეგულირებს სპეციალურად სიგნალის ფორმატით ისეთი სატელევიზიო ჩაწერისათვის შექმნილ ციფრულ მაგნიტურ-ლენტიან ვიდეომაგნიტოფონებს, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს შეკუმშული სიგნალის ფორმატს, სტანდარტიზებულს ან რეკომენდებულს ტსს ის (ტელეკომუნიკაციათა საერთაშორისო საზოგადოების), ემა ის (ელექტრონული მრეწველობის დარგების ალიანსის), კტის - ის (აშშ კინო- და ტელეინჟინრების საზოგადოების), ეტკ-ის (ევროპის ტელემაუწყებელთა კავშირის) ან ეეიი ის (ელექტრობისა და ელექტრონიკის ინჟინერთა ინსტიტუტის) მიერ სამოქალაქო ტელევიზიაში გამოყენებისათვის.

3. მაგნიტურლენტიანი მონაცემების ციფრული ჩამწერები, რომელიც იყენებს სპირალური სკანირების ან უძრავი თავის მეთოდებს, რომელიმე შემდეგის გამოყენებით:

a. ციფრული ინტერფეისით გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარე 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი; ან

b. "კოსმოსისათვის ვარგისი";

 

შენიშვნა: 3A002.a.3 არ არეგულირებს მხოლოდ ციფრული მონაცემების ჩაწერის მიზნით მსცჩ ის გარდაქმნის ელექტრონიკით აღჭურვილ მაგნიტურლენტიან ანალოგურ ჩამწერებს.

4. მოწყობილობა ციფრული ინტერფეისით 175 მგბიტი/წმ-ზე მეტი გადაცემის მაქსიმალური სიჩქარით, შექმნილი მაგნიტურლენტიანი ციფრული ვიდეომაგნიტოფონების ისე გარდასაქმნელად, რომ შეიძლებოდეს მათი გამოყენება ციფრული გამზომი ხელსაწყოების მონაცემების ჩამწერებად;

5. ანალოგური სიგნალების დისკრეტიზატორები და დაუმყარებელი პროცესების (გარდამავალი) თვითმწერები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

 a. ციფრულ ფორმაში გადაყვანის სიჩქარეები ტოლი ან მეტი, ვიდრე 200 მილიონი ოპერაცია წამში, ხოლო გარჩევისუნარიანობა ტოლი ან მეტი, ვიდრე 10 ბიტი; და

b. უწყვეტად მწარმოებლურობა 2 გბიტი/წმ ან მეტი;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. ამ გამზომი ხელსაწყოებისათვის პარალელური სალტეების არქიტექტურით, უწყვეტად მწარმოებლურობა წარმოადგენს სიტყვის უმაღლეს სიჩქარეს გამრავლებულს სიტყვაში ბიტების რაოდენობაზე

2. უწყვეტად მწარმოებლურობა წარმოადგენს იმ უდიდეს სიჩქარეს, რითაც შეიძლება გადასცეს გამზომმა ხელსაწყომ მონაცემები მასიურ მეხსიერებას რაიმე ინფორმაციის დაკარგვის გარეშე და თან შეინარჩუნოს ოპერაციის შესრულების სიჩქარე და ანალოგურ-ციფრული კონვერტაცია.

6. ციფრული ინსტრუმენტული მონაცემთა ჩამწერები, მაგნიტურ დისკზე დამახსოვრების მეთოდის გამოყენებით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. დისკრეტიზაციის სიხშირე 100 მილიონი გაზომვა წამში ან მეტი და გარჩევისუნარიანობა 8 ბიტი ან მეტი; და

b. უწყვეტი გამოსავალი 1 გბიტი /წმ ან მეტი;

b. არ არის გამოყენებული;

c. რადიოსიხშირული სიგნალის "ანალიზატოები", როგორიცაა

1. "სიგნალის ანალიზატორები", 3 დბ გარჩევისუნარიანობით, გატარების ზოლზე (RBW) რომელიც აღემატება 10 მჰც-ს, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 31.8 გჰც-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით;

2. "სიგნალის ანალიზატორები", რომლებსაც საშუალო ხმაურის დონე (DANL) 150 დბ/ჰც-ზე უკეთესი აქვთ, ნებისმიერ სიხშირეზე, დიაპაზონში 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-ის ჩათვლით;

3. "სიგნალის ანალიზატორები" 70 გჰც-ზე მეტი სიხშირით;

4. "დინამიკური სიგნალის ანალიზატორებს" გააჩნიათ "რეალური დროის ზოლის სიგანე", 40 მჰც-ზე მეტი;

 

შენიშვნა: 3A002.c.4 არ არეგულირებს იმ "დინამიკურ სიგნალის ანალიზატორებს", რომლებშიც გამოყენებულია მხოლოდ მუდმივი პროცენტული წილის ზოლის სიგანის ფილტრები (რომლებიც ასევე ცნობილია, როგორც ოქტავის ან ფრაქციული ოქტავის ფილტრები).

d. სინთეზირებული სიხშირის სიგნალის გენერატორები, რომლის გამომავალი სიგნალის სიხშირეები, მათი სიზუსტე და მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტაბილობა კონტროლდება, მიიღება ან წესრიგდება შიდა მთავარი ეტალონური ოსცილატორიდან და გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:

1. მითითებულია, რომ გენერირებული ''იმპულსის ხანგრძლივობა'' 100 ნწმ-ზე ნაკლებია, ყველგან, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 31.8 გჰც-დან 70 გჰც-მდე;

2. გამომავალი სიმძლავრე აღემატება 100 მვტ-ს (20 დბ) ყველგან, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 43.5 გჰც-დან 70 გჰც-მდე;

3. "სიხშირის გადართვის დრო", როგორც მითითებულია რომელიმე ქვემოთ მოცემულ მახასიათებელში:

a. 312 პწმ-ზე ნაკლები;

b. 100 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 1.6 გჰც-ს, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 3.2 გჰც-დან 10.6 გჰც-მდე;

c. 250 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 550 მჰც-ს, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 10.6 გჰც-დან 31.8 გჰც-მდე;

d. 500 მკწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 550 მჰც-ს, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 31.8 გჰც-დან 43.5 გჰც-მდე;

e. 1 კწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 550 მჰც-ს, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 43.5 გჰც-დან 56 გჰც-მდე; ან

f. 1 კწმ-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სიხშირის ცვლილებისთვის, რომელიც აღემატება 2.2 გჰც-ს, სინთეზირებული სიხშირის დიაპაზონში, 56 გჰც-დან 70 გჰც-მდე;

4. 3.2 გჰც-ზე მაღალი და 70 გჰც-ზე დაბალი სინთეზირებული სიხშირეებისთვის, რომლებსაც გააჩნია შემდეგი ორივე მახასიათებელი:

a. ერთი გვერდითი ზოლის (SSB) ფაზის ხმაური, დბ/ჰც, –(126 + 20log 10 F - 20log 10 f)-ზე უკეთესი,10 კჰც < F < 10 კჰც

b. ერთი გვერდითი ზოლის (SSB)ფაზის ხმაური, დბ/ჰც, –(114 + 20log 10 F - 20log 10 f)-ზე უკეთესი, 10 კჰც <F < 500 კჰც; ან

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A002.d.4 პუნქტში არის ჰერცებში გამოსახული F სამუშაო სიხშირიდან და მეგაჰერცებში გამოსახული f სამუშაო სიხშირის წანაცვლება.

5. მაქსიმალური სინთეზირებული სიხშირე აღემატება 70 გჰც-ს;

 

შენიშვნა1: 3A002.d. პუნქტის მიზნებისთვის, სინთეზირებული სიხშირის სიგნალების გენერატორები მოიცავს ნებისმიერი ტალღის ფორმის და ფუნქციის გენერატორებს.

 

შენიშვნა2: 3A002.d. პუნქტი არ არეგულირებს აპარატურას, რომელშიც გამოსავალი სიხშირე მიიღება ორი ან მეტი კრისტალური ოსცილატორის სიხშირეთა შეკრებით ან გამოკლებით ან მათი შეკრებით და გამოკლებით და შემდგომ გამრავლებით.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. თავისუფალი ტალღის ფორმის და ფუნქციის გენერატორები, როგორც წესი,მითითებულია გაზომვების სიხშირით (მაგ.GSample/s), რომელიც გარდაიქმნება რადიოსიხშირულ დომენში ნაიკვისტის კოეფიციენტით, რომელიც ორს შეადგენს. ამგვარად, 1 GSample/s თავისუფალი ფორმის ტალღას 500 მჰც პირდაპირი გამოსავალი ნომინალური მწარმოებლურობა ახასიათებს. ან, როდესაც გამოიყენება სუპერდისკრეტიზაცია, მაქსიმალური პირდაპირი გამოსასვლელი მწარმოებლურობა პროპორციულად უფრო დაბალია,

2. 3A002.d.1 პუნქტის მიზნებისთვის, ''იმპულსის ხანგრძლივობა'' განისაზღვრება, როგორც ინტერვალი იმპულსის წინა კიდეს, რომელიც იმპულსის პიკის 90%-ს შეადგენს და პიკური იმპულსის 10%-ის ტოლ უკანა კიდეს შორის.

e. ქსელის ანალიზატორები რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1. 43.5 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით და 31.62 მვტ-ზე (15 დბ) მეტი გამოსასვლელი სიმძლავრით; ან

2. 70 გჰც ზე მაღალი ოპერაციული სიხშირით

f. მიკროტალღური გამომცდელი მიმღებები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1.მაქსიმალური ოპერაციული სიხშირე 43.5 გჰც ზე მეტი; და

2. შეუძლია ამპლიტუდისა და ფაზის ერთდროული გაზომვა;

g. სიხშირის ატომური სტანდარტები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

1."კოსმოსისათვის ვარგისი".

2. არა-რუბიდიუმის, გრძელვადიანი სტაბილურობა (დაძველება) 1 × 10_11/თვე-ზე უკეთესი

3. არა"კოსმოსისთვის ვარგისი", ყოველივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. რუბიდიუმის სტანდარტის;

b. გრძელვადიანი სტაბილურობა (დაძველება) 1 × 10_11/თვე ზე უკეთესი;

c. ელექტროენერგიის მოხმარება 1 ვტ-ზე ნაკლები.

3A003 სფრეით გაგრილებადი თერმული მართვის სისტემები, რომლებშიც გამოიყენება დახურული ციკლის სითხის დამუშავების და რეკონდიცირების აღჭურვილობა, ჰერმეტიულ კარკასში, სადაც დიელექტრიკული სითხე ეშხეფება ელექტრონულ კომპონენტებს, სპეციალურად შექმნილი ბუნიკების მეშვეობით, რომლებიც შექმნილია იმგვარად, რომ შეინარჩუნონ ელექტრონული კომპონენტების ტემპერატურა სამუშაო დიაპაზონში და სპეციალურად მათვის შექმნილი კომპონენტები.

3A101 ელექტრონული მოწყობილობა, ხელსაწყოები და კომპონეტები, განსხვავებული 3A001- ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a.ანალოგურ-ციფრული კონვერტორები, გამოსადეგი "რაკეტებისათვის", შექმნილი სამხედრო სპეციფიკაციების შესაბამისობით, მოწყობილობისათვის მაღალი გამძლეობის კაბელებით;

b.ამაჩქარებლები, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს 2 მგევ ის ტოლ ან მეტ ენერგიამდე აჩქარებული ელექტრონების მუხრუჭა გამოსხივებით წარმოქმნილი ელექტრომაგნიტური გამოსხივება.

 

შენიშვნა: ზემოთ, 3A101.b არ არეგულირებს სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის შექმნილ მოწყობილობას.

3A102 ''თერმული ბატარეები'' შექმნილი ან მოდიფიცირებული ''რაკეტებისთვის''

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. 3A102 პუნქტში ''თერმული ბატარეები'' არის ერთჯერადი მოხმარების ბატარეები, რომლებიც შეიცავს მყარ გაუმტარ არაორგანულ მარილს, ელექტროლიტის სახით. ეს ბატარეები შეიცავს პიროლიზურ მასალას, რომელიც, ანთების შემდეგ, ალღობს ელექტროლიტს და აამოქმედებს ბატარეას.

2. 3A102 პუნქტში''რაკეტა'' ნიშნავს სრულ სარაკეტო სისტემებს ან უპილოტო საჰაერო გადაადგილების საშუალებებში, რომელსაც შეუძლია მუშაობა 300 კმ იან დიაპაზონში,

3A201 ელექტრონული კომპონენტები, განსხვავებული 3A001-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:

a. კონდენსატორები მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:

1. a. ნომინალური ძაბვა 1.4 კვ -ზე მეტი;

b. ენერგიის მარაგი 10 ჯ -ზე მეტი;

c. ტევადობა 0.5 მკფ -ზე მეტი; და

d. მიმდევრობითი ინდუქტივობა 50 ნჰნ -ზე ნაკლები; ან

2. a. ნომინალური ძაბვა 750 ვ-ზე მეტი;

b. ტევადობა 0.25 მკფ-ზე მეტი; და

c. მიმდევრობითი ინდუქტივობა 10 ნჰნ ზე ნაკლები;

b. ზეგამტარული სოლენოიდური ელექტრომაგნიტები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შეუძლია 2 ტლ ზე ძლიერი მაგნიტური ველების შექმნა;

2. სიგრძის შეფარდება შიგა დიამეტრთან 2 ზე მეტი;

3. შიდა დიამეტრი 300 მმ -ზე მეტი; და

4. მაგნიტური ველის ერთგვაროვნება შიგა მოცულობის ცენტრალურ 50 % ში 1 % ზე უკეთესი.

 

შენიშვნა: 3A201.b. არ არეგულირებს სპეციალურად სამედიცინო ბირთვულ-მაგნიტურ-რეზონანსული (ბმრ) ვიზუალიზაციის სისტემების ''ნაწილებად'' შექმნილ ან ექსპორტირებულ მაგნიტებს. ფრაზა ''ნაწილად'' არ ნიშნავს აუცილებლად იმავე გზავნილის ფიზიკურ ნაწილს; დასაშვებია ისეთი სათანადო საექსპორტო დოკუმენტებით უზრუნველყოფილი ცალკეული გაგზავნები განსხვავებული წყაროებიდან, რომელიც ცხადად აჩვენებს, რომ ტვირთი გაგზავნილია, როგორც ვიზუალიზაციის სისტემების ''ნაწილი''.

c. რენტგენის სხივების მფეთქავი გენერატორები ან ელექტრონის იმპულსური ამაჩქარებლები, მახასიათებლების რომელიმე შემდეგი კრებულებით:

1. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 500 კევ-ის ტოლი ან უფრო მეტი, მაგრამ ნაკლები 25 მევ - ზე; და b. 0.25- ის ტოლი ან უფრო მაღალი ''ვარგისობით''; ან

2. a. ამაჩქარებლის პიკური ელექტრონული ენერგია 25 მგევ - ის ტოლი ან უფრო მეტი; და b. ''პიკური სიმძლავრე'' 50 მგვტ ზე მეტი.

 

შენიშვნა: 3A201. h. არ არეგულირებს იმ ამაჩქარებლებს, რომელიც წარმოადგენს ელექტრონული სხივის ან რენტგენული გამოსხივების მიღების მიზნისაგან განსხვავებული მიზნით ან სამედიცინო მიზნებით შექმნილი ხელსაწყოების ნაწილებს.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. ''ვარგისობა'' K განიმარტება, როგორც:

K = 1,7 × 103

 × V2,65 × Q

V წარმოადგენს პიკურ ელექტრონულ ენერგიას მილიონ ელექტრონვოლტებში.

თუ ამაჩქარებლის სხივური იმპულსის ხანგრძლივობა 1 მკწმ ის ტოლია ან უფრო ნაკლებია, მაშინ Q წარმოადგენს სრულ აჩქარებულ მუხტს კულონებში. თუ ამაჩქარებლის სხივური იმპულსის ხანგრძლივობა 1 მკწმ ზე მეტია, მაშინ Q წარმოადგენს 1 მკწმ ში აჩქარებულ მაქსიმალურ მუხტს

Q წარმოადგენს i-ის ინტეგრალს t-თი, აღებულს 1 მკწმ-ზე ნაკლებ ინტერვალზე ანდა სხივის იმპულსის ხანგრძლივობის ტოლ დროით ინტერვალზე (Q = ò idt), სადაც i აღნიშნავს სხივის დენს ამპერებში, ხოლო t – დროს წამებში.

2. ''პიკური სიმძლავრე'' = (პიკური პოტენციალი ვოლტებში) × (სხივის პიკური დენი ამპერებში).

3. მიკროტალღოვან ამაჩქარებელ რეზონატორებზე დაფუძნებულ მექანიზმებში სხივის იმპულსის ხანგრძლივობა ნაკლებია 1 მკწმ-ზე ან ერთი და იმავე მიკროტალღური მოდულაციური იმპულსიდან წარმოქმნილი სხივთა ჯგუფის პაკეტის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე.

4. მიკროტალღოვან ამაჩქარებელ რეზონატორებზე დაფუძნებულ მექანიზმებში სხივის პიკური დენი წარმოადგენს სხივთა ჯგუფის პაკეტის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე გასაშუალოებულ დენს.

3A225 სიხშირის გადამრთველები ან გენერატორები, განსხვავებული 0B001.b.13 ში მითითებულისაგან, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

a. მრავალფაზა გამოსასვლელი, რომელსაც შეუძლია 40 ვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრის მოწოდება;

b. შეუძლია მუშაობა სიხშირეთა დიაპაზონში 600 დან 2000 ჰც მდე;

c. სრული ჰარმონიული დეზორგანიზაცია/დამახინჯება 10 % ზე უკეთესი (ნაკლებია); და d. სიხშირის რეგულირება 0.1 % ზე უკეთესი (ნაკლები).

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A225 ში მითითებული სიხშირის გარდამქმნელები აგრეთვე ცნობილია, როგორც კონვერტორები ან ინვერტორები.

3A226 მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.6 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 100 ვ-ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 500 ა-ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და

b.8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % -ზე უკეთესი.

3A227 მაღალი სიმძლავრის მუდმივი დენის კვება, განსხვავებული 0B001.j.5 ში მითითებულისაგან, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში შეუძლია 20 კვ ის ან მეტის უწყვეტი მოწოდება 1 ა ის ტოლი ან მეტი გამომავალი დენით; და

b. 8 საათიანი დროითი პერიოდის განმავლობაში დენისა და ძაბვის სტაბილურობა 0.1 % ზე უკეთესი.

3A228 გადამრთველი ხელსაწყოები, როგორიცაა:

a. ცივკათოდიანი მილაკები, გაზით შევსებული ან შეუვსებელი, რომელიც მუშაობს განმუხტველის მსგავსად, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შეიცავს სამ ან მეტ ელექტროდს;

2. ნომინალური პიკური ანოდური ძაბვა 2.5 კვ ან მეტია;

3. ნომინალური პიკური ანოდური დენი 100 ა ან მეტია; და

4. ანოდის დაყოვნების დრო 10 მკწმ ან ნაკლებია;

 

შენიშვნა: 3A228 მოიცავს გაზურ კრიტრონულ მილაკებს და ვაკუუმურ სპრიტრონულ მილაკებს.

b. მართული განმმუხტველები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

1. ანოდის დაყოვნების დრო 15 მკწმ ან ნაკლებია; და

2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია;

c. მოდულები და ბლოკები სწრაფი გადართვის ფუნქციით, 3A001.g ან 3A001.h პუნქტში მითითებულის გარდა, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ნომინალური პიკური ძაბვა 2 კვ-ზე მეტია;

2. ნომინალური პიკური დენი 500 ა ან მეტია; და

3. ჩართვის დრო 1 მკწმ ან ნაკლები.

3A229 მაღალი დენის იმპულსური გენერატორები, როგორიცაა:

NB: იხ. აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

NB:ასაფეთქებლების დეტონატორების ასანთები კომპლექტები იხ. 1A007 პუნქტში

a. არ არის გამოყენებული

b. მოდულის ელექტრული იმპულსის გენერატორები (პულსერები), ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. შექმნილი პორტატულად, მობილურად ან მაღალი გამძლეობის პირობებში გამოსაყენებლად;

2. მოთავსებული მტვერგაუმტარ შალითაში;

3. საკუთარი ენერგიის მიწოდება შეუძლია 15 მკწმ -ზე ნაკლებ დროში;

4. გამოსასვლელზე დენი 100 ა -ზე მეტი;

5. 40 ომზე ნაკლები დატვირთვისას ''ზრდის დრო'' 10 მკწმ -ზე ნაკლები;

6. არცერთი ზომა არ აღემატება 254 მმ -ს;

7. წონა 25 კგ ზე ნაკლები; და

8. განკუთვნილი გაფართოებულ ტამპერატურულ ინტერვალში, 223 კ-დან (_50 oC‑დან) 373 კ-მდე (100 oC-მდე), გამოყენებისათვის ან განკუთვნილია აეროკოსმოსური გამოყენებებისათვის.

 

შენიშვნა: 3A229.b მოიცავს ქსენონის იმპულსური ნათურების გამშვებებს.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A229.b.5 ში ''ზრდის დრო'' განიმარტება, როგორც დროითი ინტერვალი, რომლის განმავლობაშიც დატვირთვის წინაღობის ცვლილების გამო დენის მნიშვნელობა იცვლება ამპლიტუდის 10 % - დან 90 % - მდე.

3A230 სწრაფმოქმედი იმპულსური გენერატორები, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. 55 ომზე ნაკლების წინაღობის დატვირთვისათვის გამოსასვლელზე ძაბვა 6 ვ ზე მეტი; და

b. "იმპულსის დამყარების დრო" 500 პწმ ზე ნაკლები.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

3A230 ში ''იმპულსის დამყარების დრო'' განიმარტება, როგორც დროითი ინტერვალი, რომლის განმავლობაში დენის მნიშვნელობა იცვლება ამპლიტუდის 10 % დან 90 % მდე.

3A231 ნეიტრონების გენერირების სისტემები, მილაკების ჩათვლით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:

a. შექმნილი გარე ვაკუუმური სისტემის გარეშე მუშაობისათვის; და

b.ტრიტიუმ–დეიტერიუმის გარდაქმნის ბირთვული რეაქციის გამოწვევისათვის იყენებს ელექტროსტატიკურ აჩქარებას.

3A232 1A007 პუნქტში აღწერილისგან განსხვავებული მრავალწერტილიანი გამშვები სისტემები, როგორიცაა:

NB: იხ. აგრეთვე, სამხედრო პროდუქციის ნუსხა.

NB: დეტონატორები იხ. 1A007.b პუნქტში.

a. არ არის გამოყენებული

b. სამარჯვები, რომელიც იყენებს 5000 მმ2 ზე მეტი ფართობის მთელ ზედაპირზე, სინქრონულობის 2.5 მკწმ ზე ნაკლები გაფანტვით, ერთი ამნთები სიგნალით აფეთქების ერთდროულად გაშვებისათვის შექმნილ ერთ- ან მრავალჯერად დეტონატორებს.

 

შენიშვნა: 3A232 არ არეგულირებს დეტონატორებს, რომელიც იყენებს მხოლოდ პირველად ასაფეთქებელ ნივთიერებებს, როგორიცაა ტყვიის აზიდი.

3A233 მას-სპექტრომეტრები, განსხვავებული 0B002.g ში მითითებულისაგან, რომელსაც შეუძლია გაზომოს იონები მასით 230 მასის ატომური ერთეული და მეტი, და აქვს 230 წილიდან 2 წილზე უკეთესი გარჩევისუნარიანობა, და ამ დანიშნულების იონების წყაროები, როგორიცაა:

a. ინდუქციურად შეწყვილებული პლაზმური მას-სპექტრომეტრები (ICP/MS);

b. ფუჟვადი განმუხტვის მას-სპექტრომეტრები (GDMS);

c. თერმული იონიზაციის მას-სპექტრომეტრები (TIMS);

d. ელექტრონებით დაბომბვის მას-სპექტრომეტრები, რომელსაც აქვს წყაროს კამერა, აგებული შემტკიცული ან შემოსილი UF6-ის მიმართ მედეგი მასალებით;

e. მოლეკულურ-სხივური მას-სპექტრომეტრები, ან ერთი ან მეორე შემდეგი მახასიათებლით:

1. წყაროს კამერა, აგებული, შემტკიცული ან შემოსილი უჟანგავი ფოლადით ან მოლიბდენით და აღჭურვილი გაცივებადი საჭერით, რომელსაც შეუძლია გაცივება 193 კ-მდე (_80 oC -მდე) ან უფრო დაბლა; ან

2. წყაროს კამერა, აგებული, შემტკიცული ან შემოსილი UF6-ის მიმართ მედეგი მასალებით;

f. მას-სპექტრომეტრები, აღჭურვილი მიკროფტორირების იონური წყაროთი, რომელიც შექმნილია აქტინიდების ან აქტინიდების ფტორიდებისათვის.

3B ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა

3B001 მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:

a. მოწყობილობა, შექმნილი ეპიტაქსიალური ზრდისათვის, როგორიცაა:

1. მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია შექმნას ფენა ± 2.5 % ზე ნაკლები სისქის ერთგვაროვნებით 75 მმ-ის ტოლ და მეტ მანძილებზე;

 

შენიშვნა: 3B001.a.1 მოიცავს ატომური შრეების ეპიტაქსიის (ALE) აპარატურას

2. ლითონ-ორგანიკის ორთქლიდან ქიმიური დაფენის (MOჩVD) რეაქტორები, სპეციალურად შექმნილი ნახევარგამტარული ნაერთების კრისტალების გასაზრდელად 3C003-ში ან 3C004-ში მითითებულ მასალებს შორის მიმდინარე ქიმიური რეაქციების მეშვეობით;

3. მოლეკულურ-სხივური ეპიტაქსიალური ზრდის მოწყობილობა გაზური ან მყარი წყაროებით;

 b. მოწყობილობა, შექმნილი იონური იმპლანტაციისათვის, რომელიმე შემდეგით:

1. სხივის ენერგია (ამაჩქარებელი ძაბვა) 1 მევ-ზე მეტი;

2. სპეციალურად შექმნილი და ოპტიმიზებული 2 კევ-ზე ნაკლები სხივის ენერგიაზე (ამაჩქარებელ ძაბვაზე) სამუშაოდ;

3. უშუალო ექსპონირების შესაძლებლობა; ან

4. სხივის ენერგია 65 კევ, ან მეტი და სხივი დენის ძალა 45 მა ან მეტი, მაღალი ენერგიის ჟანგბადის იმპლანტაციისთვის გაცხელებული ნახევარგამტარული მასალის "საფენში";

c. პლაზმაში ანიზოტროპულად მშრალად ამოჭმის მოწყობილობა, ორივე შემდეგით:

1. შექმნილი ან ოპტიმიზირებული იმისთვის, რომ უზრუნველყოს კრიტიკული ზომები 65 ნმ ან ნაკლები

2. ფირფიტის შიგნით 10% 3s ან ნაკლები არაერთგვაროვნებით, გაზომილი 2 მმ ან ნაკლები კიდეების გამოკლებით.

d. პლაზმურად გაძლიერებული ორთქლის ქიმიური დაფენის (CVD) მოწყობილობა, როგორიცაა:

1. მოწყობილობა კასეტ-კასეტური მიწოდებით და დატვირთვის ჩამკეტებით, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;

2. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 3B001.e-ში მითითებული მოწყობილობისათვის, შექმნილი მწარმოებლის სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან ოპტიმიზირებული, ნახევარგამტარული მოწყობილობების შესაქმნელად, 65 ნმ კრიტიკული ზომების ფარგლებში;

e. მრავალკამერიანი ავტომატურად ჩატვირთვადი ფირის მოწოდების ცენტრალიზებული სისტემები, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:

1. ინტერფეისები ფირების ჩასადებად და ამოსაღებად, რომელთანაც 3B001.a, 3B001.b, 3B001.c, ან 3B001.d. პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციონალურად განსხვავებული ნახევარგამტარის დამუშავების ორი ან მეტი მოწყობილობაა მიერთებული; და

2. შექმნილი ვაკუუმის გარემოში მოთავსებული ერთიანი სისტემის სახით ფირის თანამიმდევრული მრავალჯერადი დამუშავებისათვის;

 

შენიშვნა: 3B001.e არ არეგულირებს ფირფიტების ავტომატური რობოტული მოწოდების ისეთ სისტემებს, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ფირფიტების პარალელური დამუშავებისათვის.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. 3B001.e. პუნქტის მიზნებისთვის, ''ნახევარგამტარის დამუშავების მოწყობილობები'' შეეხება მოდულურ ინსტრუმენტებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ფიზიკურ პროცესებს ნახევარგამტარების წარმოებისთვის, რომლებიც ფუნქციონალურად განსხვავებულია, როგორებიცაა დაფენა, ამოჭმა, იმპლანტაცია ან სითბური დამუშავება.

2. 3B001.e პუნქტის მიზნებისთვის, ''მიმდევრობითი მრავლობითი ფირფიტის დამუშავება'' ნიშნავს შესაძლებლობას, მოხდეს ფირფიტის ამოჭმა სხვადასხვა ''ნახევარგამტარების დამუშავების მოწყობილობებში'', როგორიცაა თითოეული ფირფიტის გადაცემა ერთი მოწყობილობიდან მეორეზე და შემდეგ მესამეზე, ავტომატური ჩატვირთვის მრავალკამერიანი ცენტრალური ფირფიტის დამუშავების სისტემებით.

f. ლითოგრაფიის მოწყობილობა, როგორიცაა:

1. ორიენტირების და ექსპონირების და გამეორების (მოქმედება უშუალოდ ფირზე) ან მოქმედების და სკანირების (სკანერი) მოწყობილობა ფირების დასამუშავებლად ფოტო-ოპტიკური და რენტგენული მეთოდების გამოყენებით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. სინათლის წყაროს ტალღა სიგრძით 345 ნმ -ზე მოკლე; ან

b. შეუძლია შექმნას სურათი 95 ნმ-ის ან ნაკლები ზომის ''მინიმალური გარჩევადი შტრიხით'';

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''მინიმალური გარჩევადი შტრიხის'' (MRF) ზომა გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულით:

 სადაც K კოეფიციენტი = 0.35

2. საბეჭდი ლითოგრაფიული აპარატურა, რომელსაც შეუძლია შექმნას 95 ნმ ან უფრო მცირე დეტალები

 

შენიშვნა: 3B001.f.2 მოიცავს:

- მიკროკონტაქტურ საბეჭდ ინსტრუმენტებს;

- ცხელი გრავირების ინსტრუმენტებს;

- ნანო-ანაბეჭდების ლითოგრაფიის ინსტრუმენტებს;

- S-FIL ლითოგრაფიის ინსტრუმენტებს

3. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ნიღაბის დასამზადებლად ან ნახევარგამტარული ხელსაწყოს დასამუშავებლად, პირდაპირი წერის მეთოდით,

a. გადახრილი ფოკუსირებული ელექტრონული სხივის, იონური სხივის ან "ლაზერული" სხივის გამოყენებით

b. ნებისმიერი შემდეგით:

1. ლაქის ზომა 0.2 მკმ - ზე ნაკლები;

2. შეუძლია შექმნას სურათი 1 მკმ - ის ან ნაკლები ზომის შტრიხით; ან

3. ფენების შეთავსების სიზუსტე ± 0.20 მკმ ზე უკეთესი

(3 s);

g. ნიღბები და შუალედური ფოტოშაბლონები შექმნილი 3A001 - ში მითითებული ინტეგრალური სქემებისათვის;

h. მრავალფენიანი ნიღბები ფაზური წანაცვლების ფენით.

 

შენიშვნა: 3B001.h. არ არეგულირებს მრავალშრიან ნიღბებს, წანაცვლებული ფაზით, რომლებიც გათვალისწინებულია მეხსიერების მოწყობილობების დამზადებისთვის, რომლებიც არ რეგულირდება 3A001 პუნქტით

i. საბეჭდი ლითოგრაფიული შაბლონები, შექმნილი 3A001 პუნქტით გათვალისწინებული ინტეგრალური სქემებისთვის.

3B002 გამომცდელი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი დასრულებული ან დაუსრულებელი ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისათვის და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:

a. 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე ტრანზისტორული ხელსაწყოების S- პარამეტრების გამოცდისათვის;

b. არ არის გამოყენებული

c. მიკროტალღური ინტეგრალური სქემების გამოცდის თაობაზე იხ. 3A001.b.2.

3C მასალები

3C001 ჰეტეროეპიტაქსიალური მასალები, შედგენილი "საფენისაგან", რომელიც წარმოადგენს მრავალ ერთმანეთზე დალაგებულ ეპიტაქსიალურად გაზრდილ რომელიმე შემდეგი მასალის ფენებს:

a. სილიციუმი (Si);

b. გერმანიუმი (Ge);

c. სილიციუმის კარბიდი (SiC); ან

d. გალიუმის ან ინდიუმის III/V ნაერთები.

3C002 რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით, როგორიცაა:

a. პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;

b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;

c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;

d. ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, ''სილილებული'' რეზისტების ჩათვლით.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''სილილაციის'' საშუალებები განიმარტება, როგორც რეზისტის ზედაპირის ოქსიდირების პროცესები, მისი, როგორც თხევადი, ისე მშრალი მეთოდით გამჟღავნებისას გარდაქმნის გასაძლიერებლად.

e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით

3C003 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, როგორიცაა:

a. ალუმინის, გალიუმის ან ინდიუმის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (ლითონური კომპონენტისათვის) ორგანულ-ლითონური ნაერთები;

b. ორგანულ-დარიშხანის, ორგანულ-სტიბიუმის და ორგანულ-ფოსფორის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (არაორგანული ელემენტისათვის) ნაერთები.

 

შენიშვნა: 3C003 არეგულირებს მხოლოდ იმ ნაერთებს, რომლის ლითონური, ნაწილობრივ ლითონური ან არალითონური კომპონენტი უშუალოდაა დაკავშირებული ნახშირბადთან მოლეკულის ორგანულ ნაწილში.

3C004 ფოსფორის, დარიშხანის ან სტიბიუმის ჰიდრიდები 99.999 %-ზე უკეთესი სისუფთავით, თუნდაც ინერტულ გაზში ან წყალბადში განზავებული.

 

შენიშვნა: 3C004 არ არეგულირებს 20 მოლურ %-ზე მეტი ინერტული გაზების ან წყალბადის შემცველ ჰიდრიდებს.

3C005 სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN) "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.

3C006 "ფუძეები", მითითებული 3C005 პუნქტში, სილიკონის კარბიდის, გალიუმის ნიტრიდის, ალუმინის ნიტრიდის ან ალუმინ გალიუმის ნიტრიდის სულ მცირე, ერთი ეპიტაქსიალური შრით

 

3D პროგრამული უზრუნველყოფა

3D001 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი 3A001.b დან 3A002.g-მდე ან 3B-ში მითითებული მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის".

3D002 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი 3A001.a დან f -მდე პუნქტებში მითითებული "გამოყენებისათვის".

3D003 "ფიზიკაზე ბაზირებული" მოდელირების "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ლითოგრაფიული, ამოჭმის ან დაფენის პროცესებისთვის, ან ნიღაბის შაბლონების ტრანსლაციისთვის კონკრეტულ ტოპოგრაფიულ შაბლონებად, გამტარულ, დიელექტრიკულ და მახევარგამტარულ მასალებში.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

"ფიზიკაზე ბაზირებული", 3D003 პუნქტში, ნიშნავს გამოთვლების გამოყენებას, ფიზიკური მიზეზ-შედეგობრივი მოვლენების ფიზიკური მიზეზების თანმიმდევრობის დასადგენად, ფიზიკური მახასიათებლების საფუძველზე (მაგ. ტემპერატურის, წნევის, დიფუზიის მუდმივების და ნახევარგამტარული მასალების თვისებების).

 

შენიშვნა: ბიბლიოთეკები, დიზაინის ატრიბუტები ან მასთან დაკავშირებული მონაცემები, საჭირო ნახევარგამტარული ხელსაწყოების ან ინტეგრალური სქემების შექმნისათვის, განიხილება, როგორც "ტექნოლოგია".

3D004 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 3A003-ში მითითებული მოწყობილობის "შემუშავებისთვის".

3D101 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 3A101.b.-ში მითითებული მოწყობილობის გამოყენებისთვის".

 

3E ტექნოლოგია

3E001 "ტექნოლოგია", 3A-ში, 3B-ში ან 3C-ში მითითებული მოწყობილობის ან მასალების "შემუშავების" ან "წარმოების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად;

 

შენიშვნა 1: 3E001 არ არეგულირებს 3A003 პუნქტით რეგულირებული აპარატურის ან მათი კომპონენტების "შემუშავების" ან "წარმოების" "ტექნოლოგიას":

 

შენიშვნა 2: 3E001 არ არეგულირებს 3A001.a.3 დან 3A001.a.12 მდე პუნქტებში გათვალისწინებული რეგულირებული ინტეგრალური სქემების "შემუშავების" ან "წარმოების" "ტექნოლოგიას", ყოველივე შემდეგით:

a. იყენებს 01.30 მკმ -ის ან მეტი ზომების "ტექნოლოგიას"; და

b. მოიცავს მრავალფენიან სტრუქტურებს'', ლითონის სამი ან ნაკლები ფენით

3E002 "ტექნოლოგია", ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად, განსხვავებული 3E001-ში მითითებულისაგან "მიკროპროცესორის მიკროსქემების", "მიკროკომპიუტერის მიკროსქემების" და მიკრორეგულატორის მიკროსქემების "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის", არითმეტიკული ლოგიკური ელემენტით, 32 ბიტის ან მეტის ფარგლებში წვდომით, და ნებისმიერი შემდეგი ფუნქციით ან მახასიათებლით:

a. ''ვექტორული პროცესორული ელემენტი'', შექმნილი ერთდროულად ორზე მეტი გაანგარიშების შესასრულებლად, მოძრავმძიმიან ვექტორებზე (32 ან მეტ ბიტიანი ერთგანზომილებიანი მასივები)

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''ვექტორული პროცესორული ელემენტი'' არის პროცესორული ელემენტი, ჩაშენებული ბრძანებებით, რომელიც ერთდროულად ასრულებს მრავლობით გაანგარიშებებს მოძრავმძიმიან ვექტორებზე (32 ან მეტ ბიტიანი ერთგანზომილებიანი მასივები), სულ მცირე ერთი ვექტორული არითმეტიკული ლოგიკური ელემენტით.

b. შექმნილი ორზე მეტი 64-ბიტიანი ან უფრო დიდი მოძრავმძიმიანი ოპერაციის შედეგებისთვის, ერთ ციკლზე;

c. შექმნილი ოთხზე მეტი 16-ბიტიანი ფიქსირებულმძიმიანი გამრავლება-შეკრების შედეგებისთვის, ერთ ციკლზე (მაგ. ციფრული გამრავლება ან ანალოგური ინფორმაცია, რომელიც მანამდე კონვერტირებულ იქნა ციფრულ ფორმაში, ასევე ცნობილია, როგორც ციფრული "სიგნალის დამუშავება")

 

შენიშვნა: 3E002.c არ არეგულირებს მულტიმედიური გაფართოებების ტექნოლოგიებს

 

შენიშვნა 1: 3E002 არ არეგულირებს "ტექნოლოგიას" მიკროპროცესორის ბირთვების "შემუშავების" თუ "წარმოებისთვის", ყოველივე შემდეგით:

a. იყენებს 0.130 მკმ ის ან მეტი ზომების "ტექნოლოგიას"; და

b. მოიცავს ''მრავალფენიან სტრუქტურებს'', ლითონის ხუთი ან ნაკლები ფენით

 

შენიშვნა 2: 3E002 მოიცავს "ტექნოლოგიას" ციფრული სიგნალების პროცესორებისა და ციფრული მასივების პროცესორებისთვის

3E003 სხვა "ტექნოლოგიები" შემდეგის "შემუშავებისა" და "წარმოებისათვის":

a. ვაკუუმური მიკროელექტრონული ხელსაწყოები;

b. ჰეტეროსტრუქტურული ნახევარგამტარული ხელსაწყოები, როგორიცაა ტრანზისტორები მაღალი ძვრადობის ელექტრონებით (HEMT), ჰეტერო-ბიპოლარული ტრანზისტორები (HBT), ხელსაწყოები კვანტური ორმოთი და ზემესრით;

 

შენიშვნა: 3E003.b არ ითვალისწინებს ტექნოლოგიებს ტრანზისტორებისთვის, მაღალი ძვრადობის ელექტრონებით (HEMT), რომლებიც 31.8 გჰც-ზე დაბალ სიხშირეებზე მუშაობს და ჰეტერო-ბიპოლარული ტრანზისტორებისთვის, (HBT), რომლებიც 31.8 გჰც-ზე დაბალ სიხშირეებზე მუშაობს

c. "ზეგამტარი" ელექტრონული ხელსაწყოები;

d.ალმასის საფენები და აფსკები ელექტრონული კომპონენტებისათვის;

e. სილიციუმი–იზოლატორზე (სი) საფენები ისეთი ინტეგრალური სქემებისათვის, რომელშიც იზოლატორს სილიციუმის ოქსიდი წარმოადგენს;

f.სილიციუმის კარბიდის საფენები ელექტრონული კომპონენტებისათვის;

g. ელექტრონული ვაკუუმური მილაკები, რომლებიც 31.8 გჰც და უფრო მაღალ სიხშირეებზე მუშაობს.

3E101 "ტექნოლოგია", 3A001.a.1-ში ან 2 ში, 3A101-ში ან 3D101-ში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

3E102 "ტექნოლოგია", 3D101-ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

3E201 "ტექნოლოგია", 3A001.e.2‑ში, 3A001.e.3‑ში, 3A201‑ში, 3A225‑დან 3A233‑მდე მითითებული მოწყობილობის "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

 

კატეგორია 4 – კომპიუტერები

 

შენიშვნა 1: კომპიუტერები, მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა და "პროგრამული უზრუნველყოფა" რომელიც ასრულებს ტელეკომუ­ნიკაციების როლს ან ახორ­ციელებს "ლოკალური ქსელის" ფუნქციებს, კატეგორია 5-ის, ნაწილი 1 (ტელე­კომუ­ნი­­კაციები), ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემების მიმართაც უნდა იქნას შეფასებული.

 

შენიშვნა 2: მართვის ელემენტები, რომელიც უშუალოდაა მიერთებული ცენტრალური პროცესორების სალტეებს ან არხებს, "დამახსოვრების ძირითად მოწყობილობას" ან დისკის რეგულატორებს, არ მიეკუთვნება კატეგორია 5-ში, 1 (ტელეკომუნიკაციები), აღწერილ სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობას.

N.B.: სპეციალურად პაკეტური კომუტირებისათვის შექმნილი "პროგრამული უზრუნველყოფის" რეგულირების სტატუსის თაობაზე იხ. 5D001.

 

შენიშვნა 3: კომპიუტერები, მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა და "პროგრამული უზრუნველყოფა", რომელიც ასრულებს კრიპტოგრა­ფიულ, კრიპტოანალიტიკურ, მრავალდონიანი დაცვის სერთიფი­ცირებად ან მომხმარებლის იზოლირების სერთიფი­ცირებად ფუნ­ქცი­ებს, ან რომელიც ზღუდავს ელექტრომაგნიტურ თავსებადობას (EMC), კატეგორია 5-ის, ნაწილი 2 ("ინფორმაციული უსაფრ­თხოება"), ტაქტიკურ-ტექნიკური მონაცემების მიმართაც უნდა იქნას შეფასებული.

 

4A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

4A001 ელექტრონული კომპიუტერები და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა, "ელექტრონული ბლოკები" და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

N.B.: იხ., აგრეთვე, 4A101.

a. სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, რომელსაც გააჩნია რომელიმე შემდეგი მახასიათებელი:

1. მუშაობა 228 კ-ზე (-45 °C-ზე) დაბალ ან 358 კ-ზე (85 °C-ზე) მაღალ გარემოს ნომინალურ ტემპერტურაზე; ან

 

შენიშვნა: 4A001.a.1 არ არეგულირებს სპეციალურად სამოქალაქო დანიშნულების საავტომობილო ან სარკინიგზო გამოყენებისათვის შექმნილ კომპიუტერებს.

2. რადიაციის მიმართ გამძლეობა, რომელიც აღემატება რომელიმე შემდეგ მახასიათებელს:

a. სრული დოზა 5 × 103 Gy (სილიციუმი);

b. დოზის მნიშვნელობის ვარდნა 5 × 106 Gy (სილიციუმი)/წმ; ან

c. განმხოლოებული შემთხვევითი ვარდნა 1 × 10_8 ცდომილება /ბიტი/დღე-ღამე;

 

შენიშვნა: 4A001.a.2 არ არეგულირებს კომპიუტერებს, რომლებიც სპეციალურადა არის შექმნილი "სამოქალაქო ავიაციის" მიზნე­ბისთვის.

b. არ არის გამოყენებული.

4A003 "ციფრული კომპიუტერები", "ელექტრონული ბლოკები" და მათთან დაკავშირ­ებული მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენ­ტები, როგორიცაა:

 

შენიშვნა 1: 4A003 მოიცავს შემდეგს:

- ვექტორული პროცესორებს;

- ანტენური პროცესორებს;

- ციფრული სიგნალის პროცესორებს;

- ლოგიკური პროცესორებს;

- "გამოსახულების გამჟღავნებისათვის" შექმნილი მოწყობილობას;

- "სიგნალის დამუშავებისათვის" შექმნილი მოწყობილობას.

 

შენიშვნა 2: "ციფრული კომპიუტერების" და 4A003-ში აღწერილი, მასთან დაკავშირებული მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი განისაზ­ღვრება სხვა მოწყობილობის და სისტემების რეგულირების სტატუსით, თუ:

a."ციფრული კომპიუტერები" და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა არ არის არსებითი სხვა მოწყობილობის და სისტემების მუშაობისათვის;

b."ციფრული კომპიუტერები" და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა არ წარმოადგენს სხვა მოწყობილობის და სისტემების "ძირითად ელემენტს"; და

N.B. 1: სპეციალურად მხოლოდ საკუთარი ფუნქციებით შემოსაზღვრული სხვა მოწყობილობისათვის შექმნილი "სიგნალის დამუშავების" ან "გამოსახულების გამჟ­ღავნების" მოწყობილობის რეგულირების სტატუსი განისაზღვრება ამ სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსით, მაშინაც კი, როდესაც იგი "ძირითადი ელემენტის" კრიტერიუმს აღემატება.

N.B. 2: "ციფრული კომპიუტერების" და მასთან დაკავშირებული, ტელეკომუნიკაციური მოწყობილობისათვის განკუთ­ვნი­ლი მოწ­ყობი­ლობის რეგულირების სტატუსის თაობაზე იხ. კატეგორია 5, ნაწილი 1 (ტელეკომუნიკაციები).

c."ტექნოლოგია" "ციფრული კომპიუტერებისა" და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობისათვის განსაზღვრულია 4E-ით.

a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის";

 

შენიშვნა: 4A003.a‑ის მიზნებისათვის "ციფრული კომპიუტერები" და მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა არ განიხილება "მტყუნებისადმი მედეგობისათვის" შექმნილად ან მოდიფიცირებულად, თუ გამოყენებულია რომელიმე შემდეგი:

1. შეცდომის აღმოჩენისა და კორექტირების ალგორითმები ინახება "ძირითად მეხსიერებაში"

2. ორი "ციფრული კომპიუტერის" ისეთი ურთიერთჩართვა, რომლის დროსაც მოქმედი ცენტრალური პროცესორი განიცდის წარუმატებლობას, ხოლო რომელიმე ფუჭი სვლის რეჟიმში მყოფ პროცესორს შეუძლია განაგრძოს სისტემის მუშაობა;

3. ორი ცენტრალური პროცესორის ურთიერჩართვა მონაცემთა არხებით ან საზიარო მეხსიერების გამოყენებით იმისათვის, რომ ერთ-ერთ ცენტრალურ პროცესორს მიეცეს საშუალება შეასრულოს სხვისი სამუშაო მანამ, სანამ მეორე ცენტრალური პროცესორი შეფერხებულია, და რა დროსაც პირველი ცენტრალური პროცესორი საკუთარ თავზე იღებს სისტემის ფუნქციონირების გაგრძელებას;

4. ორი ცენტრალური პროცესორის ისეთი სინქრონიზება "პროგრამული უზრუნველყოფის" მეშვეობით, რომლის დროსაც ერთი ცენტრალური პროცესორი ამოიცნობს, სხვა ცენტრალური პროცესორის შეფერხებას და აღადგენს შეფერხებული პროცესორიდან მიღებულ დავალებებს.

b. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

c. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b‑ში "APP"‑ სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას;

 

შენიშვნა 1: 4A003.c მხოლოდ იმ დროს გამოიყენება "ელექტრონული ბლოკებისათვის" და პროგრამირებადი შეერთებებისათვის რომელიც არ აჭარბებს 4A003.b‑ ში მითითებულ ზღვარს, როდესაც ისინი იგზავნებიან, როგორც გაერთიანებული "ელექტრონული აგრეგატები". ის არ გამოიყენება იმგვარი "ელექტრონული აგრეგატებებისათვის", რომელიც თავისი ბუნებით ან დიზაინით გარდაუვლადაა შემოსაზღვრული, როგორც 4A003.e‑ში მითითებული სათანადო მოწყობილობად გამოსაყენებელი.

 

შენიშვნა 2: 4A003.c არ არეგულირებს ისეთ პროდუქტების ან პროდუქტთა ოჯახისათვის სპეციალურად შექმნილ "ელექტრონულ აგრეგა­ტებს", რომელთა მაქსიმალური შესაძლებლობის კონფიგურა­ციაც არ აღემატება 4A003.b‑ ით დადგენილ ზღვარს.

d. არ არის გამოყენებული;

e. მოწყობილობა, რომელიც ახორციელებს ანალოგურ-ციფრულ გარდაქმნებს 3A001.a.5‑ ში მითითებული ზღვარის ზემოთ;

f. არ არის გამოყენებული;

g. მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი "ციფრული კომპიუტერების" ან მიერთებული მოწყობილობის ისეთი ურთიერთდაკავშირებისათვის, რომელიც საშუალებას იძლევა კავშირი განხორციელდეს 2.0 გიგაბაიტი/ერთ ლინკზე მეტი სიჩქარით.

 

შენიშვნა: 4A003.g არ არეგულირებს შიდა კავშირების მოწყობილობას (მაგალითად, უკანა ფარებს, სალტეებს), ურთიერთკავშირის პასიურ მოწყობილობას, "ქსელის მისაწვდომობის რეგულატორებს" ან "საკომუნიკაციო არხების რეგულატორებს".

4A004 კომპიუტერები, და სპეციალურად შექმნილი სათანადო მოწყობილობა, "ელექტრონული კომპლექტები" და ამ დანიშნულების კომპონენტები, როგორებიცაა:

a. "სისტოლური ანტენის კომპიუტერები";

b. "ნეიროკომპიუტერები";

c. "ოპტიკური კომპიუტერები".

4A101 ანალოგური კომპიუტერები, "ციფრული კომპიუტერები" ან ციფრული დიფერენ­ციალური ანალიზატორები, განსხვავებული 4A001.a.1‑ში მითითებულისაგან, რომელიც დამზადებულია საველე შესრულებით და შექმნილია ან მოდიფიცირებულია 9A004‑ში მითითებულ რაკეტმზიდებზე ან 9A104‑ში მითითებულ რაკეტულ ზონდებზე გამოსაყენებლად.

4A102 "ჰიბრიდული კომპიუტერები", სპეციალურად შექმნილი 9A004‑ში მითითებული რა­კეტმზი­დების ან 9A104‑ში მითითებული რაკეტული ზონდების მოდელირების, იმიტაციის ან გამთლიანებისათვის.

 

შენიშვნა: ეს რეგულაცია მხოლოდ მაშინ გამოიყენება, თუ მოწყობილობას თან ახლავს 7D103‑ში ან 9D103‑ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფა".

4B ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა

არ არის მოცემული.

4C მასალები

არ არის მოცემული.

4D პროგრამული უზრუნველყოფა

 

შენიშვნა: სხვა კატეგორიებში აღწერილი მოწყობილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენების" "პროგრამული უზრუნველყოფის" რეგულირების სტატუსი წარმოადგენს სათანადო კატეგორიის ნაწილს.

4D001 "პროგრამული უზრუნველყოფა", როგორიცაა:

a. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 4A001-დან 4A004-მდე ან 4D-ში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

b. "პროგრამული უზრუნველყოფა", 4D001.a პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგი აღჭურვილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის":

1. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით". ("APP");

2. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b.1-ში "APP"-სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას;

4D002 "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 4E-ში მითითებული "ტექნოლოგიის" დასახმარებლად.

4D003 არ არის გამოყენებული.

 

4E ტექნოლოგია

4E001 a. "ტექნოლოგია", 4A ან 4D პუნქტებში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენების" ზოგადი ტექნიკური შენიშვნის მიხედვით.

b. სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგი აღჭურვილობის "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის", 4E001.a პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა,:

1. "ციფრული კომპიუტერები" 1.5 WT–ზე მაღალი "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობით" ("APP");

2. "ელექტრონული ბლოკები", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული "გამოთვლითი ელემენტების" ისეთი თავმოყრისათვის, რომ მწარმოებლურობამ გადააჭარბოს 4A003.b.1-ში "APP"-სათვის მითითებულ ზღვრულ მნიშვნელობას.

 

 

ტექნიკური შენიშვნა "შესწორებული პიკური მწარმოებლურობის" ("APP") თაობაზე

"APP" არის შესწორებული პიკური სიჩქარე, რომლითაც "ციფრული კომპიუტერი" ასრულებს შეკრების და გამრავლების ოპერაციებს მოძრავი მძიმის მქონე 64-ბიტიან ან უფრო დიდი თანრიგის რიცხვებზე.

"APP" გამოისახება შეწონილ TeraFLOPS-ებში (WT), წამში ჩატარებული ოპერაციების შეწონილი რიცხვის 1012 ერთეულებად.

 

წინამდებარე ტექნიკურ შენიშვნაში გამოიყენება შემდეგი აბრევიატურები:

n პროცესორების რიცხვი "ციფრულ კომპიუტერში"

i პროცესორის ნომერი (i = 1,…,n)

t i პროცესორის ციკლის დრო (t i = 1/F i )

Fi პროცესორის სიხშირე

Ri მოძრავი მძიმით გამოთვლის პიკური სიჩქარე

Wi არქიტექტურის შესწორების კოეფიციენტი

"APP"- ის გამოთვლის მეთოდის მოკლე აღწერა

1. თითოეული "i" პროცესორისთვის განისაზღვრება 64-ბიტიანი ან უფრო მაღალი მოძრავი მძიმის ოპერაციების პიკური რაოდენობა FPOi, რომელიც შესრულდება ერთი ციკლის განმავლობაში, "ციფრული კომპიუტერის" თითოეული პროცესორის მიერ.

 

შენიშვნა: FPO-ს განსაზღვრისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ მოძრავ მძიმიანი 64-ბიტიანი ან უფრო მათალთანრიგიანი შეკრების ან გამრავლების ოპერაციების რაოდენობა. მოძრავ მძიმიანი ყველა ოპერაცია უნდა გამოისახოს ოპერაციებში, პროცესორის ერთ ციკლზე; ოპერაციები, რომლებსაც რამდენიმე ციკლი სჭირდება, შეიძლება გამოისახოს ნაწილობრივი შედეგებით, ყოველ ციკლზე. პროცესორებისთვის, რომლებსაც არ შეუძლია გამოთვლების ჩატარება მოძრავ მძიმიან 64 ან მეტ ბიტიან ოპერანდებზე, გაანგარიშების ეფექტური სიჩქარე R ნულის ტოლია.

2. გამოთვალეთ მოძრავ მძიმიანი გამოთვლის სიჩქარე R, თითოეული პროცესორისთვის, Ri = FPOi/ti.

3. გამოთვალეთ "APP" სადაც "APP" = W1 × R1 + W2 × R2 + … + W n × R n .

4. ''ვექტორული პროცესორებისთვის'', Wi = 0,9. არა-''ვექტორული პროცესორებისთვის'', Wi=0,3.

 

შენიშვნა 1: პროცესორებისთვის, რომლებიც გაერთიანებულ ოპერაციებს ასრულებენ ციკლის განმავლობაში, როგორებიცაა შეკრება და გამრავლება, ჩაითვლება თითოეული ოპერაცია.

 

შენიშვნა 2: კონვეიერული პროცესორებისთვის გამოთვლის ეფექტური სიჩქარე R მაქსიმალურია კონვეიერისთვის, როდესაც კონვეიერი სავსეა, ან არა-კონვეიერული სიჩქარისთვის.

 

შენიშვნა 3: გამოთვლის სიჩქარე, ყოველი მონაწილე პროცესორისთვის, უნდა გამოითვალოს მაქსიმალური მაჩვენებლის მიხედვით, რომელიც თეორიულადაა შესაძლებელი, სანამ კომბინაციის "APP" მიიღება. დაშვებულია, რომ ერთდროული ოპერაციები არსებობს, როდესაც კომპიუტერის მწარმოებელი აფიქსირებს კონკურენტულ, პარალელურ ან ერთდროულ მუშაობას ან შესრულებას, კომპიუტერის სახელმძღვანელოში ან ბროშურაში.

 

შენიშვნა 4: "APP"-ის გაანგარიშებისას ნუ გაითვალისწინებთ იმ პროცესორებს, რომლებიც შემოიფარგლება მონაცემების შეტანა/გამოტანით და პერიფერიული ფუნქციებით (მაგ. დისკის დრაივი, საკომუნიკაციო და ვიდეო დისპლეი).

 

შენიშვნა 5: "APP"-ის მნიშვნელობები არ უნდა გამოითვალოს "ლოკალური ქსელებით", ფართო ქსელებით ერთმანეთთან დაკავშირებული კომპიუტერებისთვის, ასევე I/O საზიარო შეერთებებით/მოწყობილობებით, I/O კონტროლიორებით და ნებისმიერი საკომუნიკაციო ურთიერთჩართვით, რომელიც განხორციელებულია "პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ.

 

შენიშვნა 6: "APP"-ის მნიშვნელობები უნდა გამოითვალოს შემდეგისთვის:

1. პროცესორების კომბინაციებისთვის, რომლებიც შეიცავს სპეციალურად შექმნილ პროცესორებს, გაერთიანების მეშვეობით სიჩქარის გასაზრდელად, რომლებიც ერთდროულად მუშაობს და იზიარებს მეხსიერებას;

2. მრავლობითი მეხსიერების/პროცესორების კომბინაციებისთვის, რომლებიც ერთდროულად მუშაობს, სპეციალურად შექმნილი აპარატურის გამოყენებით.

 

შენიშვნა 7: ''ვექტორული პროცესორი'' განისაზღვრება, როგორც პროცესორი, ჩაშენებული ბრძანებებით, რომელიც ასრულებს სხვადასხვა გამოთვლებს მოძრავ მძიმიან ვექტორებზე (ერთგანზომილებიან მასივებზე, 64-ბიტიანი ან უფრო დიდი რიცხვებით), ერთდროულად, სულ მცირე 2 ვექტორული ფუნქციონალური ბლოკით და სულ მცირე, 8 ვექტორული რეგისტრით, თითოეულში სულ მცირე, 64 ელემენტით.

 

 

კატეგორია 5 – ტელეკომუნიკაცია და "ინფორმაციის დაცვა/უსაფრთხოება"

 

ნაწილი 1 – ტელეკომუნიკაცია

 

შენიშვნა 1: სპეციალურად ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობისათვის ან სისტემებისათვის შექმნილი კომპონენტების, "ლაზერების" და საცდელი და "საწარმოო" აღჭურვილობის და "პროგრამული უზრუნველყოფის" რეგულირების სტატუსი განსაზღვრულია მე-5 კატეგორიის 1 ნაწილში.

NB 1: კავშირგაბმულობის აპარატურისა და სისტემებისთვის სპეციალურად შექმნილი "ლაზერები" იხ. 6A005 პუნქტში.

NB 2: აღჭურვილობა, კომპონენტები და "პროგრამული უზრუნველყოფა", რომლებიც ასრულებს ან ითავსებს ინფორმაციის დაცვის ფუნქციებს, იხ. 5 კატეგორიის 2 ნაწილში.

 

შენიშვნა 2: "ციფრული კომპიუტერები", მასთან დაკავშირებული მოწყობილობა ან "პროგრამული უზრუნველყოფა", როდესაც ისინი არსებითია ამ კატეგორიაში აღწერილი მოწყობილობის მუშაობისა და უზრუნველყოფისათვის, განიხილება, როგორც სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, იმ პირობით, რომ წარმოადგენენ სტანდარტულ მოდელებს, რომელიც ჩვეულებრივ არის ხოლმე მოწოდებული მწარმოებლის მიერ.

 

5A1 სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

5A001 ტელეკომუნიკაციის სისტემები, აღჭურვილობა, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორებიცაა:

a. ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობის ნებისმიერი ტიპი, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით:

1. სპეციალურად შექმნილი, რომ გაუძლოს გარდამავალ ელექტრონულ ეფექტებს ან ელექტრომაგნიტური იმპულსის ზემოქმედებას, რომლებიც წარმოიქმნება ბირთული აფეთქების დროს;

2. სპეციალურად განმტკიცებული, რათა გაუძლოს გამა, ნეიტრონულ ან იონურ გამოსხივებას; ან

3. სპეციალურად შექმნილი 218 K-დან (_55 °C) 397 K-მდე (124 °C) ტემპერატურული ინტერვალის გარეთ სამუშაოდ.

 

შენიშვნა: 5A001.a.3 მხოლოდ ელექტრონულ მოწყობილობას შეეხება.

 

შენიშვნა: 5A001.a.2 და 5A001.a.3 არ არეგულირებს მართვის მოწყობილობას, შექმნილ ან მოდიფიცირებულს ბორტის თანამგზავრებზე გამოსაყენებლად.

b. ტელეკომუნიკაციის მოწყობილობა და სისტემები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით, ფუნქციით ან თავისებურებით:

1. წყალქვეშა საკომუნიკაციურო სისტემები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. აკუსტიკური გადამტანი სიხშირე 20 კჰც-დან 60 კჰც-მდე დიაპაზონის გარეთ;

b. იყენებს ელექტრომაგნიტურ გადამტან სიხშირეს 30 კჰც-ზე ქვემოთ; ან

c. იყენებს მართვის ელექტრონულ-სხივურ საშუალებებს;

d. იყენებს "ლაზერებს" ან მაღალემისიურ დიოდებს (LED), 400 ნმ-ზე დიდი და 700 ნმ-ზე ნაკლები გამოსავალი ტალღის სიგრძით, "ლოკალურ ქსელში".

2. 1.5 მჰც-დან 87.5 მჰც-მდე ზოლში მოქმედი რადიო-მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

a. გადაცემის ოპტიმიზებისათვის, სიხშირეებისა და ერთ არხზე "ციფრული გადაცემის სრული სიჩქარეების" ავტომატური პროგნოზირება და შერჩევა; და

b. ისეთი ერთი ოქტავის ტოლი ან უფრო განიერი "მყისი გაშვების ზოლის სიგანეზე", გამოსასვლელზე ჰარმონიული და დამახინჯებული მდგენელების _80 დბ-ზე უკეთესი შეფარდების მქონე, კვების გამაძლიერებლი წრფივი კონფიგურაციის შედგენა, რომელსაც შეუძლია 1.5 მჰც-დან 30 მჰც-მდე სიხშირულ დიაპაზონში ერთდროულად უზრუნველყოს რამდენიმე სიგნალი, გამოსასვლელზე 1 კვტ-ის ტოლი ან მეტი სიმძლავრით.

3. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "გაფართოებული სპექტრის" საშუალებებს, "სიხშირის გადახტომის" საშუალებების ჩათვლით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლის არსებობის შემთხვევაში:

a. მომხმარებლის მიერ პროგრამირებადი გაფართოების კოდები; ან

b. გადაცემული ზოლის სრული სიგანე 100-ჯერ მეტია ნებისმიერი საინფორმაციო არხის ზოლის სიგანეზე და აღემატება 50 კჰც-ს;

 

შენიშვნა: 5A001.b.3.b არ არეგულირებს სამოქალაქო რადიო-საკომუნიკაციო სისტემებთან ერთად გამოყენების მიზნით სპეციალურად შექმნილ რადიო-მოწყობილობას.

 

შენიშვნა: 5A001.b.3 არ არეგულირებს გამოსასვლელზე 1 ვტ ან ნაკლებ სიმძლავრეზე სამუშაოდ შექმნილ მოწყობილობას.

4. რადიოაპარატურა, რომელიც იყენებს ულტრა-ფართოზოლოვანი მოდულაციის მეთოდს, მომხმარებლის მიერ პროგრამირებადი კანალიზირების კოდებით, სკრემბლირების კოდებით ან ქსელის იდენტიფიკაციის კოდებით და ნებისმიერი შემდეგით:

a. ზოლის სიგანე 500 მჰც-ზე მეტი; ან

b. "ფრაქციული ზოლის სიგანე" 20% ან მეტი;

5. ციფრულად კონტროლირებადი რადიომიმღები ყველა შემდეგი მონაცემით:

a. 1000-ზე მეტი არხი;

b. 1 მწმ-ზე ნაკლები "სიხშირის გადართვის დრო";

c. ელექტრომაგნიტური სპექტრის ნაწილის ავტომატური ძიება ან სკანირება; და

d. მიღებული სიგნალების ან გადამცემის ტიპის იდენტიფიცირება; ან

 

შენიშვნა: 5A001.b.4 არ არეგულირებს სამოქალაქო ფიჭურ რადიო-საკომუნიკაციო სისტემებთან ერთად გამოყენების მიზნით სპეციალურად შექმნილ რადიო-მოწყობილობას.

6. ციფრული "სიგნალის დამუშავების" ფუნქციის გამოყენებით, ხმის კოდირება 2400 ბიტი/წმ-ის ტოლ ან ნაკლებ სიჩქარეებზე.

 

ტექნიკური შენიშვნები:

1. "ხმის კოდირების" ცვალებადი სიჩქარისთვის 5A001.b.6 შეეხება უწყვეტი მეტყველების "ხმის კოდირების" გამოსავალს.

2. 5A001.b.6 პუნქტის მიზნებისთვის, ''ხმის კოდირება'' განისაზღვრება, როგორც ადამიანის ხმის ნიმუშების აღება და შემდეგ ამ ნიმუშების ციფრულ სიგნალად გარდაქმნა, ადამიანის მეტყველების სპეციფიკის გათვალისწინებით.

c. კომუნიკაციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, ოპტიკური ბოჭკოები და აქსესუარები, როგორიცაა: ოპტიკური ბოჭკოები 500 მ-ზე გრძელი, რომელსაც, მწარმოებლის მითითებით, საკონტროლო ტესტირებისას შეუძლია გაუძლოს 2 × 109 ნ/მ2-ის ტოლ ან მეტ ჭიმვით დაძაბულობას;

NB: წყალქვეშა შლანგოკაბელები იხ. 8A002.a.3 პუნქტში

 

ტექნიკური შენიშვნა:

საკონტროლო ტესტი: პროდუქციის on-line ან off-line შერჩევითი ტესტირება, რა დროსაც 0.5-დან 3 მ-მდე სიგრძის ბოჭკოს, 2-დან 5 მ/წმ-მდე სიჩქარით გადაადგილებისას 50 მმ-იანი დიამეტრის ჯალამბარებს შორის, დინამიკურად მოედება დადგენილი სიდიდის ჭიმვითი დაძაბულობა. გარემოს ტემპერატურა, ნომინალურად, არის 293 K (20OC); ფარდობითი ტენიანობა – 40%. საკონტროლო ტესტირებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ეკვივალენტური ეროვნული სტანდარტები.

d. "ელექტრონულად მართული ფაზირებული ანტენა", მოქმედი 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;

 

შენიშვნა: 5A001.d არ არეგულირებს "ელექტრონულად მართულ ფაზირებულ ანტენებს", განკუთვნილს მიწაზე დაშვების ისეთი სისტემებისათვის, რომლის ინსტრუმენტებიც აკმაყოფილებენ სასო-ის (სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის) მიერ მიწაზე დაშვების (მიკროტალღური) სისტემებისათვის (მდს-ისათვის) დადგენილ სტანდარტებს.

e. რადიოპელენგაციის მოწყობილობები, რომლებიც მუშაობს 30 მჰც-ზე მაღალ სიხშირეებზე და გააჩნია ორივე ქვემოთ მოყვანილი და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

1. "მყისი ზოლის სიგანე" 10 მჰც ან მეტი; და

2. აფიქსირებს არამეგობრული რადიოგადამცემების აზიმუტის მიმართულებას (LOB), როდესაც სიგნალის ხანგრძლივობა 1 მწმ-ზე ნაკლებია.

f. ჩამხშობი აპარატურა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი და მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ განზრახ და შერჩევით ჩაერიოს, გათიშოს, დააბრკოლოს, დაამახინჯოს ან გაამრუდოს მობილური კავშირგაბმულობის მომსახურება და შეასრულოს ნებისმიერი შემდეგი და ასევე მისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

1. რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის ფუნქციების სიმულირება;

2. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების დეტექტირება და გამოყენება; ან

3. გამოყენებული მობილური კავშირის პროტოკოლის (მაგ. GSM–ის) კონკრეტული მახასიათებლების გამოყენება; ან

NB: GNSS დაბრკოლებების აპარატურა იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში.

g. პასიური კოჰერენტული ლოკაციის (PLC) სისტემები ან აღჭურვილობა, სპეციალურად შექმნილი მოძრავი ობიექტების დეტექტირებისა და მიდევნებისთვის, არა-რადარული გადამცემების მიერ შექმნილი გარემო რადიოსიხშირული ემისიების ანარეკლების გაზომვით;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

არა-რადარული გადამცემები შეიძლება მოიცავდეს კომერციულ რადიოს, ტელევიზიას ან ფიჭური კავშირგაბმულობის სადგურებს.

 

შენიშვნა: 5A001.g. არ არეგულირებს რომელიმე შემდეგს:

a. რადიო-ასტრონომიულ აპარატურას;

b. სისტემებს ან აღჭურვილობას, რომელსაც სჭირდება ნებისმიერი რადიოგადაცემა სამიზნიდან; ან

h. რადიოსიხშირულ გადამცემ აპარატურას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია იმპროვიზირებული ასაფეთქებელი მოწყობილობების (IED) დროზე ადრე აქტივაციისთვის ან დეტონირების თავიდან ასაცილებლად.

NB: იხ. ასევე 5A001.f და სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სია.

5A101 ტელემეტრიის და ტელეკონტროლის აპარატურა, მიწისზედა აღჭურვილობის ჩათვლით, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია ''რაკეტებისთვის''

 

ტექნიკური შენიშვნა:

5A101 პუნქტში რაკეტა ნიშნავს სრულ სარაკეტო სისტემებსა და უპილოტო საფრენ აპარატებს, რომლებსაც შეუძლია 300 კმ-ზე შორს გადაადგილება.

 

შენიშვნა:L 5A101 არ არეგულირებს:

a. აპარატურას, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია ადამიანის მიერ მართული საჰაერო ხომალდების ან თანამგზავრებისთვის;

b. მიწისზედა აპარატურისთვის, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია მიწისზედა და საზღვაო დანიშნულებისთვის;

c. აპარატურას, რომელიც შექმნილია კომერციული, სამოქალაქო ან ''სიცოცხლის უსაფრთხოების'' (მაგ. მონაცემთა დაცვის, ფრენის უსაფრთხოების) GNSS მომსახურებისთვის.

 

5B1 ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა

5B001 ტელეკომუნიკაციის ტესტირების, შემოწმების და წარმოების საშუალებები, კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:

a. მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი აქსესუარები, 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოებისა" ან "გამოყენებისათვის".

 

შენიშვნა: 5B001.a არ არეგულირებს ოპტიკური ბოჭკოს მახასიათებლების გადაღების მოწყობილობას.

b. მოწყობილობა და შესაბამისი დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან გადართვის მოწყობილობის "შემუშავებისათვის":

1. არ არის გამოყენებული.

2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:

a. გადამცემი ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;

b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას";

c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები); ან

d. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს ზოლი 2.5 გჰც-ზე მეტი სიგანით;

 

შენიშვნა: 5B001.b.2.d არ არეგულირებს კომერციული სატელევიზიო სისტემების "შემუშავებისათვის" სპეციალურად შექმნილ მოწყობილობას.

3. არ არის გამოყენებული.

4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ; ან

5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს მოქმედებას "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ან არა-ასოცირებულ ან კვაზი-ასოცირებული რეჟიმებში.

 

5C1 მასალები

 არ არის მოცემული.

 

5D1 პროგრამული უზრუნველყოფა

5D001 შემდეგი "პროგრამული უზრუნველყოფა":

a. პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5A001-ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციების ან თავისებურებების "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის".

b. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5E001-ში მითითებული "ტექნოლოგიის" დასახმარებლად.

c. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5A001-ში ან 5B001-ში მითითებული მოწყობილობის მახასიათებლების, ფუნქციებისა და თავისებურებების უზრუნველყოფისათვის;

d. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული რომელიმე ქვემოთ მოცემული ტელესაკომუნიკაციო გადამცემი ან გადამრთველი აპარატურის შემუშავებისთვის:

1. არ არის გამოყენებული.

2. აპარატურა, რომელშიც გამოიყენება "ლაზერი" და გააჩნია რომელიმე შემდეგი:

a. გადაცემის ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი; ან

b. იყენებს ანალოგურ საშუალებებს და აქვს 2.5 გგჰც-ზე უფრო განიერი ზოლი;

 

შენიშვნა: 5D001.d.2.b არ არეგულირებს "პროგრამულ უზრუნველყოფას", რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული კომერციული სატელევიზიო სისტემების "შემუშავებისთვის".

3. არ არის გამოყენებული;

4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიც იყენებს კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებებს 256-ე დონის ზემოთ.

5D101 "პროგრამული უზრუნველყოფა" სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5A101-ში მითითებული მოწყობილობის "გამოყენებისათვის".

 

5E1 ტექნოლოგია

5E001 შემდეგი "ტექნოლოგია":

a. "ტექნოლოგია", 5A001‑ ში მითითებული მოწყობილობის, ფუნქციებისა და თავისებურებების ან 5A001.a– ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად;

b.სპეციფიკური "ტექნოლოგიები", როგორიცაა:

1. თანამგზავრებზე გამოსაყენებელი ტელეკომუნიკაციური მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისათვის" სპეციალურად შექმნილი "მოთხოვნილი" "ტექნოლოგიები";

2. ისეთი "ლაზერული" კომუნიკაციის საშუალებების "შემუშავების" ან გამოყენების" "ტექნოლოგია", რომელსაც შეუძლია ავტომატურად დაიჭიროს და მიყვეს სიგნალებს და შეინარჩუნოს კომუნიკაციები ატმოსფეროს გარეთ ან (წყლის) გარემოს ზედაპირს ქვემოთ;

3. "ტექნოლოგია" ციფრული ფიჭური კავშირის საბაზო რადიოსადგურების მიმღები აპარატურის "შემუშავებისათვის", რომლის მიღების შესაძლებლობები მრავალზოლიანი, მრავალარხიანი, მრავალრეჟიმიანი და მრავალკოდიანი ალგორითმის ან მრავალპროტოკოლიანი ოპერაციების მოდიფიცირების საშუალებას იძლევა, "პროგრამული უზრუნველყოფის" მოდიფიცირების მეშვეობით;

4. "ტექნოლოგია" "გაფართოებული სპექტრის" საშუალებების, მათ შორის "სიხშირის გადახტომის" საშუალებების "შემუშავებისათვის";

 

შენიშვნა: E001.b.4 არ არეგულირებს "ტექნოლოგიას" სამოქალაქო ფიჭური რადიოკომინიკაციის სისტემების "განვითარებისთვის".

c. "ტექნოლოგია" რომელიმე შემდეგი ტელეკომუნიკაციური გადამცემი ან "დამახსოვრებული პროგრამით მართვადი" გადართვის მოწყობილობის, ფუნქციების ან თავისებურებების "შემუშავების" ან "წარმოების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად:

1. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს ციფრულ საშუალებებს, რომლებიც შექმნილია 50 გბიტი/წმ-ზე უფრო მაღალ "ციფრული გადაცემის სრულ სიჩქარეებზე" სამუშაოდ;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

ტელეკომუნიკაციის საკომუტაციო აპარატურისთვის, "ციფრული გადაცემის სრული სიჩქარე" არის ერთი ინტერფეისის ერთი მიმართულების სიჩქარე, რომელიც იზომება ხაზის ყველაზე სწრაფ უბანზე.

2. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ლაზერს", რომელიმე შემდეგით:

a. გადაცემის ტალღის სიგრძე 1750 ნმ-ზე მეტი;

b. ახორციელებს "ოპტიკურ გაძლიერებას" პრაზეოდიმიუმით აქტივირებული ფთორიდული ბოჭკოვანი გამაძლიერებლების (PDFFA) გამოყენებით;

c. იყენებს კოჰერენტული ოპტიკური გადაცემის ან კოჰერენტული ოპტიკური აღმოჩენის საშუალებებს (აგრეთვე იწოდება, როგორც ოპტიკური ჰეტეროდინური ან ჰომოდინური საშუალებები);

d. იყენებს ტალღის სიგრძის გაყოფის მეშვეობით სიგნალის გამკვრივების საშუალებებს, 100 გჰც-ზე დაბალი სიხშირეებისთვის;

e. იყენებს ანალოგურ ტექნიკას და აქვს 2.5 გგჰც-ზე უფრო განიერი ზოლი;

 

შენიშვნა: 5E001.c.2.e არ არეგულირებს კომერციული სატელევიზიო სისტემების "შემუშავებისათვის" სპეციალურად შექმნილ ან მოდიფიცირებულ "პროგრამულ უზრუნველყოფას".

NB: ისეთი არა-საკომუნიკაციო აპარატურის "შემუშავების" ან "წარმოების" "ტექნოლოგია", რომელშიც გამოყენებულია ლაზერები, იხ. 6E პუნქტში.

3. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს "ოპტიკურ გადართვას" და რომლის გადართვის დროც არის 1 მილისეკუნდაზე ნაკლები;

4. რადიო-მოწყობილობა, რომელიმე შემდეგით:

a. 256-ე დონის ზემოთ კვადრატურული ამპლიტუდური მოდულირების (QAM) საშუალებები; ან

b. შემომავალი ან გამავალი ოპერციული სიხშირეები 31.8 გჰც-ზე უფრო მაღალი; ან

 

შენიშვნა: 5E001.c.4.b არ არეგულირებს ტსკ-ის (ტელეკომუნიკაციათა საერთაშორისო კავშირის) მიერ ნებადართულ ზოლში მუშაობისათვის შექმნილი ან მოდიფიცირებული მოწყობილობის "შემუშავებისა" და "წარმოების" "ტექნოლოგიას".

c. 1.5 მჰც – 87.5 მჰც ზოლში მუშაობა და შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენება, ინტერფერენციის სიგნალის 15 დბ-ზე მეტად ჩახშობით

5. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს ან "შეთავსებული არხით სიგნალის გადაცემის" ოპერაციას ან მუშაობის არა-ასოცირებულ რეჟიმს; ან

6. მობილური აპარატურა, რომელსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:

a. მუშაობს 200 ნმ ან უფრო დიდ და 400 ნმ ან უფრო დაბალ ოპტიკურ ტალღის სიგრძეზე; და

b. მუშაობს, როგორც "ლოკალური ქსელი";

d. "ტექნოლოგია" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად, კავშირგაბმულობისთვის სპეციალურად შექმნილი მიკროტალღური მონოლითური ინტეგრალური სქემის (MMIC) სიმძლავრის გამაძლიერებელების "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის", რომელსაც გააჩნია ნებისმიერი შემდეგი:

1. მუშაობს 3.2 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 6.8 გჰც-ს ჩათვლით, 4 ვტ-ზე (36 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 15%-ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით"

2. მუშაობს 6.8 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 16 გჰც-ს ჩათვლით, 1 ვტ-ზე (30 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით"

3. მუშაობს 16 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 31.8 გჰც-ს ჩათვლით, 0.8 ვტ-ზე (29 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით";

4. მუშაობს 31.8 გჰ-დან 37.5 გჰც-ის ჩათვლით სიხშირეებზე;

5. მუშაობს 37.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე, 43.5 გჰც-ს ჩათვლით, 0.25 ვტ-ზე (24 დბმ) მაღალი საშუალო გამოსასვლელი სიმძლავრით, 10%-ზე მეტი "ფრაქციული ზოლის სიგანით";

6. მუშაობს 43.5 გჰც-ზე უფრო მაღალ სიხშირეებზე;

e."ტექნოლოგია", ტექნოლოგიის ზოგადი შენიშვნის შესაბამისად, ტელეკომუნიკაციებისთვის სპეციალურად შექმნილი ელექტრონული მოწყობილობებისა და სქემების "შემუშავებისა" და "წარმოებისთვის", როდესაც ისინი შეიცავენ "ზეგამტარული" მასალებისგან დამზადებულ კომპონენტებს, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "კრიტიკულ ტემპერატურაზე" დაბალ ტემპერატურებზე მუშაობისთვის, სულ მცირე ერთი "ზეგამტარული" ნაწილისთვის მაინც და გააჩნია შემდეგიდან რომელიმე:

1. დენის გადართვა ციფრული სქემებისთვის, რომლებშიც გამოყენებულია "ზეგამტარული" ვენტილები, როდესაც ერთ ვენტილზე დაყოვნების დროის (წამებში) ნამრავლი სიმძლავრის განაწილებაზე, ერთ ვენტილზე (ვატებში) ნაკლებია 10-14 ჯ-ზე; ან

2. სიხშირის შერჩევა, ყველა სიხშირეებისთვის, რომლებიც იყენებს რეზონანსულ სქემებს Q-სიდიდეებით, აღემატება 10000-ს.

5E101 "ტექნოლოგია", 5A101-ში მითითებული მოწყობილობის "წარმოების", "გამოყენების" ან "შემუშავების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

 

ნაწილი 2

"ინფორმაციის უსაფრთხოება"

 

შენიშვნა 1: "ინფორმაციის უსაფრთხოების" მოწყობილობის, "პროგრამული უზრუნველყოფის", სისტემების, სპეციალური გამოყენების "ელექტრონული ბლოკების", მოდულების, ინტეგრალური სქემების, კომპონენტების ან ფუნქციების რეგულირების სტატუსები განსაზღვრულია კატეგორია 5-ში, ნაწილი 2, მაშინაც კი, როდესაც ისინი წარმოადგენენ სხვა მოწყობილობის კომპონენტებს ან "ელექტრონულ ბლოკებს".

 

შენიშვნა 2: კატეგორია 5, ნაწილი 2, არ არეგულირებს ისეთ პროდუქციას, რომელსაც მომხმარებელი თან ატარებს მომხმარებლის პერსონალური საჭიროებებისათვის.

 

შენიშვნა 3: კრიპტოგრაფიული შენიშვნა

5A002 და 5D002 არ არეგულირებს პროდუქციას, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა შემდეგს:

a. საწყობიდან, რაიმე შეზღუდვის გარეშე, რომელიმე შემდეგი ხერხის მეშვეობით საცალო გაყიდვის შემდგომ საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი ხდება საზოგადოებისათვის:

1. საცალო ვაჭრობის ოპერაციები;

2. ფოსტით მიღებული შეკვეთების საფუძველზე დადებული გარიგებები;

3. ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით დადებული გარიგებები; ან

4. ტელეფონის გამოყენებით დადებული გარიგებები;

b. მომხმარებელს არ შეუძლია ადვილად შეცვალოს შესრულებადი კრიპტო-გრაფიული ფუნქციები;

c. შექმნილია მომხმარებლის მიერ ინსტალირებისათვის, მომწოდებლის მხრიდან შემდგომი არსებითი დახმარების გარეშე;

d. საჭიროების შემთხვევაში პროდუქციის დეტალები ხელმისაწვდომია და შეიძლება მიწოდებულ იქნას ხელისუფლების კომპეტენტური წარმომადგენლების ან იმ მონაწილე სახელმწიფოსადმი მოთხოვნის საპასუხოდ, სადაცაა დაფუძნებული ექსპორტიორი, რათა დადგინდეს ზემოთ ა დან ც მდე პარაგრაფებში აღწერილ პირობებთან შესაბამისობა.

 

შენიშვნა 4: 5 კატეგორიის 2 ნაწილი არ არეგულირებს ერთეულებს, რომლებიც მოიცავს ან იყენებს კრიპტოგრაფიას და აკმაყოფილებს ყოველვე შემდეგს:

a. პირველადი ფუნქცია ან ფუნქციების კომპლექტი არაა რომელიმე შემდეგი:

1. "ინფორმაციის უსაფრთხოება";

2. კომპიუტერი, საოპერაციო სისტემებისა და მათი კომპონენტების ჩათვლით;

3. ინფორმაციის გაგზავნა, მიღება ან შენახვა (გართობის, მასობრივი კომერციული გადაცემების, ციფრული უფლებების მენეჯმენტის ან სამედიცინო ჩანაწერების მენეჯმენტის გარდა);

4. ქსელური საქმიანობა (ექსპლუატაციის, ადმინისტრირების, მენეჯმენტისა და უზრუნველყოფის ჩათვლით);

b. კრიპტოგრაფიული ფუნქცია შემოიფარგლება პირველადი ფუნქციის ან ფუნქციათა კომპლექტის უზრუნველყოფით;

c. საჭიროების შემთხვევაში ერთეულების დეტალები ხელმისაწვდომია და მიეწოდება, მოთხოვნისამებრ, შესაბამის ორგანოს, ექსპორტიორის ქვეყანაში, ზემოთ, ა და ბ აბზაცებში აღწერილი პირობების დაცვის დასადასტურებლად.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

კატეგორია 5-ში, ნაწილი 2, ლუწობის თანრიგები არაა ჩათვლილი გასაღების სიგრძეში.

5A2 სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

5A002 "ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა

a. "ინფორმაციის უსაფრთხოების" სისტემები, მოწყობილობა, სპეციფიკური გამოყენების "ელექტრონული ბლოკები", მოდულები, ინტეგრალური სქემები, და სხვა ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

N.B.: გლობალური ნავიგაციური თანამგზავრული სისტემების (GNSS) დეშიფრატორის შემცველი ან მომხმარებელი მიმღები მოწყობილობის რეგულირების თაობაზე იხ.7A005.

1. შექმნილი ან მოდიფიცირებული ისეთი "კრიპტოგრაფიის" გამოსაყენებლად, რომელიც ნებისმიერი, ამოცნობის ან ციფრული ხელმოწერის ფუნქციებისაგან განსხვავებული, ფუნქციის შესასრულებლად იყენებს ციფრულ საშუალებებს, რომელიმე შემდეგით:

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. ამოცნობისა და ციფრული ხელმოწერის ფუნქციები მოიცავს სათანადო გასაღების მართვის ფუნქციას.

2. ამოცნობა მოიცავს ხელმისაწვდომობის მართვის ყველა ისეთ ასპექტს, სადაც ადგილი არა აქვს ფაილების ან ტექსტის რაიმენაირ დაშიფრვას, გარდა უნებართვო შეღწევის აღკვეთის მიზნით პაროლების, პერსონალური იდენტიფიცირების ნომრების (პინ-ების) ან მსგავსი მონაცემების დაცვასთან უშუალოდ დაკავშირებულისა.

3. "კრიპტოგრაფია" არ მოიცავს "უცვლელი" მონაცემების შეკუმშვის ან კოდირების საშუალებებს.

 

შენიშვნა: 5A002.a.1 მოიცავს ისეთი "კრიპტოგრაფიის" გამოყენებისათვის სპეციალურად შექმნილ ან მოდიფიცირებულ მოწყობილობას, რომელიც ციფრული საშუალებებით ამოქმედებისას ანალოგურ პრინციპებს იყენებს.

a. "სიმეტრიული ალგორითმი", რომელიც იყენებს 56 ბიტ-ზე უფრო გრძელ გასაღებს; ან

b. "ასიმეტრიული ალგორითმი", სადაც ალგორითმის უსაფრთხოება ეფუძნება რომელიმე შემდეგს:

1. მთელი რიცხვების ფაქტორიზება 512 ბიტზე მეტია (მაგალითად, RSA);

2. დისკრეტული ლოგარითმების გამოთვლა 512 ბიტზე მეტი ზომის სასრული ველის მულტიპლიკატიურ ჯგუფებში (მაგალითად, დიფი–ჰელმანის მეთოდით Z/pZ-ის გასწვრივ); ან

3.დისკრეტული ლოგარითმები, განსხვავებული 5A002.a.1.b.2‑ში მითითებულისაგან, 112 ბიტზე მეტი (მაგალითად, დიფი–ჰელმანის მეთოდით ელიფსური წირის გასწვრივ);

2. შექმნილი ან მოდიფიცირებული კრიპტოანალიზის ფუნქციების შესასრულებლად;

3. არ არის გამოყენებული;

4. სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ინფორმაციის შემცველი სიგნალისაგან მომდინარე დამაზიანებელი გამოსხივებების იმგვარად შესასუსტებლად, როგორც ამას მოითხოვს ჯანმრთელობის დაცვის, უსაფრთხოებისა და ელექტრომაგნიტური დაბრკოლებების დონისათვის დადგენილი სტანდარტები;

5. შექმნილი ან მოდიფიცირებული ისეთი კრიპტოგრაფიული საშუალებების გამოყენებისათვის, რომელიც ახორციელებს გაფართოების კოდის გენერირებას "გაფართოებული სპექტრის" სისტემებისათვის, 5A002.a.6 პუნქტით გათვალიწინებულის გარდა, "სიხშირის გადახტომის" სისტემებისათვის გადახტომის კოდის ჩათვლით;

6. შექმნილი ან მოდიფიცირებული კრიპტოგრაფიული მეთოდების გამოყენებისთვის, კანალიზების კოდების, სკრემბლინგის კოდების ან ქსელის საიდენტიფიკაციო კოდების მისაღებად, სისტემებისთვის, რომლებშიც გამოყენებულია ულტრა-ფართოზოლოვანი მეთოდები და გააჩნია რომელიმე შემდეგი:

a. 500 მჰც-ზე დიდი ზოლის სიგანე

b. "ფრაქციული ზოლის სიგანე" 20% ან მეტი.

7. არა-კრიპტიგრაფიული საინფორმაციო და კომუნიკაციის ტექნოლოგიის (ICT) უსაფრთხოების სისტემები და მოწყობილობები შეფასებული საიმედოობის დონის მიხედვით, როგორც საერთო კრიტერიუმების (CC) EAL-6 კლასის (შეფასების საიმედოობის დონე) ან ეკვივალენტური;

8. საკომუნიკაციო საკაბელო სისტემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული ფარული შეჭრის აღმოჩენისათვის მექანიკური, ელექტრული ან ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.

9. შექმნილი ან მოდიფიცირებული ''კვანტური კრიპტიგრაფიის'' გამოყენებისთვის

 

ტექნიკური შენიშვნა:

კვანტური კრიპტოგრაფია'' ასევე ცნობილია, როგორც გასაღების კვანტური განაწილება (QKD)

b. სისტემები, აღჭურვილობა, მიზნობრივი ''ელექტრონული ბლოკები'', მოდულები და ინტეგრალური სქემები, შექმნილი ან მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს კონტროლირებადი შესრულების დონეების მიღწევა ან მათი გადაჭარბება, ფუნქციებისთვის, რომლებიც 5A002.a პუნქტითაა გათვალისწინებული და რომლებიც სხვაგვარად ვერ მიიღწეოდა.

 

შენიშვნა: 5A002 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. შემდეგი სმარტ ბარათები ან სმარტ ბარათების "წამკითხავი / ჩამწერი მოწყობილობები"

1. სმარტ ბარათი ან ელექტრონულად წაკითხვადი პირადი დოკუმენტები (მაგ. ჟეტონი, ელექტრონული პასპორტი), რომელიც აკმაყოფილებს რომელიმე შემდეგს:L

a. კრიპტოგრაფიული ფუნქცია შეზღუდულია იმ აღჭურვილობაში ან სისტემებში გამოყენებისთვის, რომლებიც გამორიცხულია 5A002 პუნქტიდან, 5 კატეგორიის 2 ნაწილის 4 შენიშვნით ან ამ შენიშვნის ბ. – ი. პუნქტებით და შეუძლებელია გადაპროგრამდეს ნებისმიერი სხვა მიზნით სარგებლობისთვის; ან

b. გააჩნია ყოველივე შემდეგი:

1. სპეციალურადაა შექმნილი და შემოიფარგლება მასში არსებული ''პირადი მონაცემების'' დაცვის საშუალებით;

2. პერსონალიზებულია ან შეიძლება პერსონალიზებული იქნას საზოგადოებრივი ან კომერციული ტრანზაქციებისთვის, ან ინდივიდუალური იდენტიფიკაციისთვის; და

3. როდესაც მომხმარებელს არა აქვს წვდომა კრიპტოგრაფიულ ფუნქციაზე.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''პირადი მონაცემები'' მოიცავს ნებისმიერ მონაცემებს, რომლებიც დამახასიათებელია კონკრეტული პირისთვის, როგორებიცაა დაგროვილი ფულის რაოდენობა და ავთენტიფიკაციისთვის საჭირო მონაცემები.

2. "წამკითხავი/ჩამწერი მოწყობილობები" სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული და შეზღუდული ამ შენიშვნის a.1 პუნქტში მითითებული ერთეულებისთვის.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

"წამკითხავი/ჩამწერი მოწყობილობები'' მოიცავს აპარატურას, რომელიც ეკონტაქტება სმარტ ბარათებს ან ელექტრონულად წაკითხვად დოკუმენტებს, ქსელის მეშვეობით.

b. არ არის გამოყენებული

c. არ არის გამოყენებული

d. კრიპტიგრაფიული მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი და შემოიფარგლება საბანკო გამოყენების ან ''ფულადი ტრანზაქციებისთვის''.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''ფულადი ტრანზაქციები'', 5A002 პუნქტის d. შენიშვნაში მოიცავს საფასურის მიღებას და გადახდას და საკრედიტო ფუნქციებს.

e. სამოქალაქო გამოყენების პორტატული ან მობილური რადიოტელეფონები (მაგალითად, სამოქალაქო კომერციულ რადიოკომუნიკაციურ სისტემებთან ერთად გამოსაყენებლად), რომელსაც არ შეუძლია კოდირებული მონაცემების გადაცემა პირდაპირ მეორე რადიოტელეფონზე ან აპარატურაზე (რადიოდაშვების ქსელის (RAN) აპარატურის გარდა), ასევე არ შეუძლია კოდირებული მონაცემების გატარება RAN აპარატურაში (მაგ რადიოქსელის კონტროლიორში (RNC) ან საბაზო სადგურის კონტროლიორში (BSC));

f. უსადენო სატელეფონო აპარატურა, რომელსაც არ შეუძლია თავიდან ბოლომდე კოდირება, როდესაც ბუფერის გარეშე უმავთულო მუშაობა (ე.ი. ერთი ურელეო ნახტომი ტერმინალიდან სახლის სადგურზე) ნაკლებია 400 მეტრზე, მწარმოებლის სპეციფიკაციების მიხედვით;

g. სამოქალაქო გამოყენების პორტატული ან მობილური რადიოტელეფონები და ანალოგიური სამომხმარებლო პორტატიული მოწყობილობები სამოქალაქო მიზნებისთვის, რომლებიც იყენებს მხოლოდ გამოქვეყნებულ ან კომერციულ კრიპტოგრაფიულ სტანდარტებს (ანტიპირატული ფუნქციების გარდა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს გამოქვეყნებული) და ასევე აკმაყოფილებდეს კრიპტოგრაფიის შესახებ შენიშვნის b. – d. აბზაცების მოთხოვნებს (შენიშვნა 3, კატეგორია 5, ნაწილი 2), რომელიც შეესატყვისება კონკრეტულ სამოქალაქო დარგობრივ დანიშნულებას, მახასიათებლებით, რომლებიც ზემოქმედებას არ ახდენს ამ ორიგინალური მოწყობილობების კრიპტოგრაფიულ ფუნქციაზე.

h. არ არის გამოყენებული

i. უსადენო ''პირადი ქსელის'' აპარატურა, რომელიც იყენებს მხოლოდ გამოქვეყნებულ ან კომერციულ კრიპტიგრაფიულ სტანდარტებს და სადაც კრიპტოგრაფიული შესაძლებლობები შემოიფარგლება ნომინალური სამუშაო დიაპაზონით, რომელიც არ სცილდება 30 მეტრს, მწარმოებლის სპეციფიკაციების მიხედვით.

j. აპარატურა, რომელსაც არ გააჩნია 5A002.a.2, 5A002.a.4, 5A002.a.7 ან 5A002.a.8 პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციები და რომლების ყველა კრიპტოგრაფიული შესაძლებლობები, გათვალისწინებული 5A002.a პუნქტებით გათვალისწინებული ფუნქციები და რომლების ყველა კრიპტოგრაფიული შესაძლებლობები, გათვალისწინებული:

1. ის ვერ იქნება გამოყენებული; ან

2. შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ "კრიპტოგრაფიული აქტივაციის" შედეგად.

NB: იხ. აპარატურა, რომელიც ექვემდებარება "კრიპტოგრაფიულ აქტივაციას" 5A002.a პუნქტში.

5B2 ტესტირების, შემოწმების და საწარმოო მოწყობილობა

5B002 "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ტესტირების, შემოწმების და "წარმოების" შემდეგი აპარატურა:

a. მოწყობილობა სპეციალურად შექმნილი 5A002-ში ან 5B002-ში, მითითებული მოწყობილობის ან ფუნქციების, მათ შორის, გამზომი ან გამომცდელი მოწყობილობის "შემუშავების" ან "წარმოებისთვის";

b. გამზომი მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი 5A002‑ში ან 5D002‑ში მითითებული "ინფორმაციის უსაფრთხოების" ფუნქციების შეფასებისა და დადასტურებისათვის.

 

5C2 მასალები

არ არის მოცემული.

5D2 პროგრამული უზრუნველყოფა

5D002 შემდეგი "პროგრამული უზრუნველყოფა"

a. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5A002‑ში, 5B002‑ში ან 5D002‑ში მითითებული მოწყობილობის ან "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენებისათვის";

b. "პროგრამული უზრუნველყოფა", სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული 5E002-ში მითითებული "ტექნოლოგიის" მხარდაჭერისთვის;

c. სპეციფიკური "პროგრამული უზრუნველყოფა", როგორიცაა:

1. "პროგრამული უზრუნველყოფა", 5A002-ში მითითებული მოწყობილობის მახასიათებლებით, ან ფუნქციების შესრულების ან იმიტირების შესაძლებლობით;

2. "პროგრამული უზრუნველყოფა" 5D002.c.1-ში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" სერტიფიცირებისათვის.

d. პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული იმისათვის, რომ ნაკეთობისთვის შესაძლებელი იყოს კონტროლირებადი შესრულების დონის მიღწევა და გადაჭარბება, 5A002.a პუნქტით გათვალისწინებული ფუნქციებისთვის, რომლებიც სხვაგვარად ვერ მიიღწეოდა.

 

შენიშვნა: 5D002 არ არეგულირებს შემდეგს:

a. "პროგრამული უზრუნველყოფა", რომელიც მოითხოვება, 5A002‑ ის შენიშვნების მიხედვით, რეგულირებადი მოწყობილობების საკონტროლო ნუსხიდან ამოღებული მოწყობილობის "გამოყენებისათვის";

b. "პროგრამული უზრუნველყოფა", რომელიც ასრულებს, 5A002‑ ის შენიშვნების მიხედვით, რეგულირებადი მოწყობილობების საკონტროლო ნუსხიდან ამოღებული მოწყობილობის რომელიმე ფუნქციას.

 

5E2 ტექნოლოგია

5E002 "ტექნოლოგია", როგორიცაა:

a. "ტექნოლოგია", 5A002‑ში, 5B002‑ში ან 5D002‑ ში მითითებული მოწყობილობის ან 5D002.a, ან 5D002c პუნქტში მითითებული "პროგრამული უზრუნველყოფის" "შემუშავების", "წარმოების" ან "გამოყენების" ზოგადი ტექნოლოგიური შენიშვნის შესაბამისად.

b. "ტექნოლოგია", განკუთვნილი იმისათვის, რომ შესაძლებელი გახდეს კონტროლირებადი შესრულების დონეების მიღწევა ან მათი გადაჭარბება, ფუნქციებისთვის, რომლებიც 5A002.a პუნქტითაა გათვალისწინებული და რომლებიც სხვაგვარად ვერ მიიღწეოდა.

 

 კატეგორია 6 – სენსორები და ლაზერები

6A სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები

6A001 შემდეგი აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და კომპონენტები:

a. საზღვაო აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

1. აქტიური (გადამცემი ან გადამცემ-მიმღები) სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

 

შენიშვნა: 6A001.a.1 არ არეგულირებს:

a. სიღრმის ექოლოტები, რომელიც მოქმედებს ვერტიკალურად, აპარატურის ქვემოთ, და არ შეუძლია სკანირება ± 20 °‑ ზე მეტ დამზერის კუთხეში, იფარგლება წყლის სიღრმის, წყალქვეშა ან ფსკერზე ჩაფლულ ობიექტებამდე მანძილის გაზომვით ან თევზის გუნდების აღმოჩენით;

b. აკუსტიკური შუქურები, როგორიცაა:

1. აკუსტიკური ავარიული შუქურები;

2. ჰიდროაკუსტიკური ექოლოტები, სპეციალურად შექმნილი ადგილმდებარეობის შესაცვლელად ან რომელიმე წყალქვეშა მდგომარეობაში დასაბრუნებლად.

a. ზღვის ფსკერის შესასწავლი აკუსტიკური გეოდეზიური აპარატურა, რაც მოიცავს შემდეგს:

1. წყალზედა ხომალდზე გამოსაყენებელი გეოდეზიური სისტემები ზღვის ფსკერის ტოპოგრაფული რუკის შესადგენად, ყველა ქვემოთმოცემული ფუნქციით:

a. შექმნილია გაზომვების ჩასატარებლად ვერტიკალიდან გადახრის 20 °‑ზე მეტ კუთხეზე;

b. შექმნილია ზღვის ფსკერის გასაზომად 600 მ-ზე მეტ სიღრმეზე წყლის ზედაპირიდან;

c. ''ხმის გარჩევისუნარიანობა'' 2-ზე დაბალი; და

d. სიღრმის გაზომვის სიზუსტის ''გაუმჯობესება'', ყოველივე შემდეგის კომპენსაციის გზით:

1. აკუსტიკური სენსორის მოძრაობა;

2. წყალში გავრცელება, სენსორიდან ზღვრის ფსკერამდე და უკან; და

3. ხმის სიჩქარე სენსორზე.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. "ხმის სიგნალების გარჩევისუნარიანობა" არის დამზერის ზოლის სიგანე (გრადუსი) გაყოფილი ხმის სიგნალების მაქსიმალურ რაოდენობაზე, ერთ ზოლში.

2. ''გაუმჯობესება'' მოიცავს გარე საშუალებებით კომპენსაციის შესაძლებლობას.

2. წყალქვეშა გადაღების აპარატურა, შექმნილი ზღვის ფსკერის ტოპოგრაფიული გადაღებისთვის, ყოველივე შემდეგით:

a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული 300 მ-ზე დიდ სიღრმეებზე სამუშაოდ;

b. 3800-ზე მაღალი ''ანაზომების დაფიქსირების სიჩქარე''

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''ანაზომების დაფიქსირების სიჩქარე'' არის სენსორის მუშაობის მაქსიმალური სიჩქარე (მ/წმ) და ერთ ზოლში ანაზომების მაქსიმალური რაოდენობის ნამრავლი.

3. გვერდითი დამზერის ჰიდროლოკატორი (SSS) ან სინთეტური აპერტურის ჰიდროლოკატორი (SAS), გათვალისწინებული ზღვის ფსკერის გამოსახულების გადასაღებად, ყოველივე შემდეგით:

a. შექმნილი ან მოდიფიცირებული 300 მ-ზე დიდ სიღრმეებზე სამუშაოდ;

b. ''ფართობის გადაფარვის სიჩქარე'' 570 მ2/წმ-ზე მაღალი, 15 სმ-ზე ნაკლები როგორც ''გასწვრივი გარჩევისუნარიანობით'', ასევე ''განივი გარჩევისუნარიანობით'' მუშაობისას.

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. ''ფართობის გადაფარვის სიჩქარე'' (მ2/წმ) არის გაზომვის მაქსიმალური დიაპაზონის (მ) და სენსორის მუშაობის მაქსიმალური სიჩქარის (მ/წმ) ნამრავლის გაორმაგებული სიდიდე.

2. ''გასწვრივი გარჩევისუნარიანობა'' (სმ) მხოლოდ SSS- სთვის არის აზიმუტის (ჰორიზონტალური), სხივის სიგანის (გრადუსი) და აკუსტიკური გაზომვის მაქსიმალური სიშორის (მ) ნამრავლი და 0,873.

3. ''განივი გარჩევისუნარიანობა'' (სმ) არის 75 გაყოფილი სიგნალის ზოლის სიგანეზე (კჰც)

b. ობიექტის აღმოჩენის ან ლოკაციის სისტემები, ყველა შემდეგით:

1. გადაცემის სიხშირე 10 კჰც-ზე ქვემოთ;

2. მოწყობილობისათვის, ზოლში ოპერაციული სიხშირით 10 კჰც‑დან 24 კჰც‑მდე ჩათვლით, ბგერის წნევის დონე 224 დბ-ზე მეტი;

3. მოწყობილობისათვის, ოპერაციული სიხშირით 24 კჰც-დან 30 კჰც-მდე ზოლში, ბგერის წნევის დონე 235 დბ-ზე მეტი (წნევის საყრდენი მნიშვნელობა: 1 მკპა 1 მ-ზე);

4. ნებისმიერი ღერძის გარშემო 1°‑ზე ნაკლები გაშლის სხივების ფორმირება და 100 კჰც‑ზე ნაკლები ოპერაციული სიხშირე;

5. შექმნილი, რომ იმუშაოს 5120 მ-ზე მეტი ცალსახა ჩვენების მანძილით; ან

6. შექმნილი, რომ ჩვეულებრივი მუშაობის დროს გაუძლოს წნევას 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე, და აქვს გარდამქმნელები, რომელიმე შემდეგით:

a. წნევის დინამიური კომპენსაცია; ან

b. შეიცავს გარდამქმნელ ელემენტს, განსხვავებულს ტყვიის ცირკონატ-ტიტანატისაგან დამზადებულისაგან;

c. აკუსტიკური პროექტორები, გარდამქმნელების ჩათვლით, რომელიც აერთიანებს დამოუკიდებლად ან შექმნილ კომბინაციაში მოქმედ პიეზოელექტრიკულ, მაგნიტოსტრიქციულ, ელექტროსტრიქციულ, ელექტროდინამიკურ ან ჰიდრავლიკურ ელემენტებს, ყველა შემდეგით:

 

შენიშვნა 1: სპეციალურად სხვა მოწყობილობისათვის შექმნილი აკუსტიკური პროექტორების, გარდამქმნელების ჩათვლით, რეგულირების სტატუსი განისაზღვრება ამ სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსით.

 

შენიშვნა 2: 6A001.a.1.c არ არეგულირებს ელექტრონულ წყაროებს, რომელიც ბგერას მხოლოდ ვერტიკალურად მიმართავს, ან მექანიკურ (მაგალითად, პნევმოქვემეხს ან ორთქლით დარტყმის ქვემეხს) ან ქიმიურ (მაგალითად, ფეთქებად მასალებს) წყაროებს.

1. 10 კჰც-ზე ქვემოთ მოქმედი ხელსაწყოებისათვის მყისიერად გამოსხივებული ''აკუსტიკური სიმძლავრის სიმკვრივე'' 0.01 მვტ/მმ2/ჰც ზე მეტი;

2. 10 კჰც-ზე ქვემოთ მოქმედი ხელსაწყოებისათვის უწყვეტად გამოსხივებული ''აკუსტიკური სიმძლავრის სიმკვრივე'' 0.001 მვტ/მმ2/ჰც-ზე მეტი; ან

 

ტექნიკური შენიშვნა:

''აკუსტიკური სიმძლავრის სიმკვრივე'' მიიღება გამოსასვლელზე აკუსტიკური სიმძლავრის მნიშვნელობის გაყოფით გამომასხივებელი ზედაპირის ფართობისა და ოპერაციული სიხშირის ნამრავლზე.

3. გვერდითი ფურცლის ჩახშობა 22 დბ ზე მეტი;

d. აკუსტიკური სისტემები, მოწყობილობა და სპეციალურად წყალზედა გემებისა და წყალქვეშა აპარატების მდებარეობის დასადგენად შექმნილი კომპონენტები,

1. დაფიქსირების დიაპაზონი 1000 მ-ზე მეტი;

2. დიაპაზონში სამუშაოდ, 1000 მ მანძილზე გაზომვისას მდებარეობის დასადგენად, სკმ-ით (საშუალო კვადრატული მნიშვნელობით) 10 მ-ზე ნაკლები სიზუსტით;

 

შენიშვნა: 6A001.a.1.d მოიცავს შედმეგს:

a. მოწყობილობა, რომელიც იყენებს ორ ან მეტ შუქურას შორის გავრცელებადი კოჰერენტული "სიგნალის დამუშავებას", და ჰიდროფონული დანადგარი, რომელიც გადააქვს წყალზედა გემს ან წყალქვეშა აპარატს;

b. მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ავტომატურად შეასწოროს და ბგერის გავრცელების სიჩქარის გაზომვის ცდომილებები, წერტილის მდებარეობის გამოთვლისას.

e. აქტიური ინდივიდუალური ჰიდროლოკატორები, სპეციალურად შექმნილი მოცურავეების და მყვინთავების დეტექტირების, ლოკაციის და კლასიფიკაციისთვის, ყოველივე შემდეგით:

1. დეტექტირების დიაპაზონი 530 მ-ზე მეტი;

2. პოზიციონირების სიზუსტე 15 მეტრზე ნაკლები (საშუალო კვადრატული მნიშვნელობა), 530 მ დიაპაზონში გაზომვისას; და

3. გადაცემული იმპულსური სიგნალის ზოლის სიგანე 3 კჰც-ზე მეტი;

NB: მყვინთავების დაფიქსირების სისტემები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის, იხ. სამხედრო პროდუქციის ნუსხაში.

NB: 6A001.a.1.e პუნქტისთვის, სადაც მითითებულია დეტექტირების რამდენიმე დიაპაზონი, სხვადასხვა გარემოსთვის, გამოიყენება დეტექტირების ყველაზე დიდი დიაპაზონი.

2. პასიური სისტემები, მოწყობილობა და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, როგორიცაა:

a. ჰიდროფონები, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:

 

შენიშვნა: სპეციალურად სხვა მოწყობილობისათვის შექმნილი ჰიდროფონების რეგულირების სტატუსი განისაზღვრება ამ სხვა მოწყობილობის რეგულირების სტატუსით.

1. უწყვეტი მოქნილი სენსორული ელემენტებით

2. უწყვეტი დრეკადი სენსორების ან დისკრეტული სენსორული ელემენტების ბატარეების გაერთიანება, 20 მმ-ზე ნაკლები ან დიამეტრის ან სიგრძის ელემენტებით და ელემენტებს შორის 20 მმ-ზე ნაკლები მანძილით;

3. რომელიმე შემდეგი მგრძნობიარე ელემენტით:

a. ოპტიკური ბოჭკოები;

b. ''პიეზოელექტრიკული პოლიმერული ფირები'', პოლივინილიდენ-ფთორიდის (PVDF) და მისი თანაპოლიმერების {P(VDF-TrFE) და P(VDF-TFE)} გარდა; ან

c. დრეკადი პიეზიელექტრიკული კერამიკული მასალები;

4. ნებისმიერ სიღრმეზე, აჩქარების რაიმე კომპენსირების გარეშე, ''ჰოდროფონური მგრძნობიარობა'' უკეთესი, ვიდრე _180 დბ;

5. როდესაც შექმნილია 35 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ, აჩქარების კომპენსირებით; ან

6. შექმნილი 1000 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

1. ''პიეზოელექტრული პოლიმერული ფირის'' სენსორული ელემენტები შედგება პოლარიზებული პოლიმერული ფირისგან, რომელიც გადაჭიმულია და მიმაგრებულია დამჭერ ჩარჩოზე ან კოჭაზე (შპინდელზე).

2. ''დრეკადი პიეზოელექტრული კომპოზიტის'' სენსორული ელემენტები შედგება პიეზოელექტრული კერამიკული ნაწილაკებისგან ან ბოჭკოებისგან, რომლებიც შერეულია ელექტროგამტარ, აკუსტიკურად გამჭვირვალე რეზინში, პოლიმერში ან ეპოქსიდურ ნივთიერებაში, სადაც ნივთიერება სენსორული ელემენტის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

3. ''ჰიდროფონური მგრძნობიარობა'' განიმარტება, როგორც 20 ჯერ აღებული გამოსასვლელზე ძაბვის სკმ-ის 1 ვ-ის შესაბამის საყრდენ სკმ სთან შეფარდების ათობითი ლოგარითმი, თუ ჰიდროფონური სენსორი, რაიმე წინასწარი გაძლიერების გარეშე, მოთავსებულია ბრტყელი აკუსტიკური ტალღის ველში წნევის 1 მკპა ის ტოლი სკმ ით. მაგალითად, ასეთ ველში მოთავსებულმა _160 დბ იანმა ჰიდროფონმა (საყრდენი მნიშვნელობით 1 ვ მკპა ზე) გამოსასვლელზე უნდა მოგვცეს 10_8 ვ, მაშინ როდესაც _180 დბ ის ტოლი მგრძნობიარობის ჰიდროფონმა გამოსასვლელზე უნდა მოგვცეს მხოლოდ 10_9 ვ. ასე რომ, _160 დბ უმჯობესია, ვიდრე _180 დბ.

b. ბუქსირებადი აკუსტიკური ჰიდროფონების ბატარეები, რომელიმე შემდეგით:

1. მანძილი ჰოდროფონების ჯგუფებს შორის 12.5 მ ზე ნაკლები, ან მოდიფიცირებადი, ამ მანძილის 12.5 მ-ს ქვემოთ შესამცირებლად;

2. შექმნილი ან ''მოდიფიცირებადი'' 35 მ ზე უფრო ღრმად სამუშაოდ;

 

ტექნიკური შენიშვნა:

6A001.a.2.b.2-ში ''მოდიფიცირებადია'' ნიშნავს ისეთი პირობების არსებობას, რომ შესაძლებელია გაყვანილობის ან შეერთებების შეცვლა, ჰიდროფონების ჯგუფებს შორის დაშორების ან მუშაობის სიღრმის საზღვრების შესაცვლელად. ეს პირობებია: გაყვანილობის მარაგი აღემატება მავთულების, ჰიდროფონების ჯგუფებს შორის დაშორებათა დარეგულირების ბლოკების ან სიღრმის შემზღუდავი იმ შიგა ხელსაწყოების რაოდენობის 10 % ს, რომელიც რეგულირებადია ან რომელიც მართავს ერთზე მეტ ჰოდროფონურ ჯგუფს.

3. 6A001.a.2.d- ში მითითებული კურსის სენსორები;

4. გრძივად არმირებული შლანგების ბატარეები;

5. დიამეტრით 40 მმ ზე ნაკლები კასეტირებული ბატარეა;

6. არ არის გამოყენებული;

7. 6A001.a.2.a‑ში მითითებული ჰიდროფონის მახასიათებლები;

c. დამუშავების მოწყობილობა, სპეციალურად შექმნილი ბუქსირებადი აკუსტიკური ჰიდროფონური ბატარეებისათვის, "მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი პროგრამირებადობით" და დროითი ან სიხშირული დომენის დამუშავებითა და კორელირებით, სპექტრალური ანალიზის, ციფრული გაფილტვრისა და, ფურიეს სწრაფი ან სხვა გარდაქმნების ან პროცესების გამოყენებით, სხივის ფორმირების ჩათვლით;

d. კურსის სენსორები, ყველა შემდეგით:

1. სიზუსტე ± 0.5 ° ზე უკეთესი; და

2. შექმნილი 35 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე სამუშაოდ ან 35 მ-ზე მეტ სიღრმეებზე მუშაობის მიზნით რეგულირებადი ან შეცვლადი სიგრძის შემგრძნობი ხელსაწყოთი;

e. სა