საქართველოს მთავრობის

დადგენილება № 394

2014 წლის 13 ივნისი  ქ.თბილისი

 

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ

 

მუხლი 1

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტისა და 22-ე მუხლის საფუძველზე, დამტკიცდეს:

ა) სამხედრო პროდუქციის ნუსხა (დანართი №1);

ბ) ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხა (დანართი №2).

მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს  2014 წლის 1 ოქტომბრიდან.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                ირაკლი ღარიბაშვილი

 

დანართი 1

 

სამხედრო პროდუქციის ნუსხა

 

ჯგუფი 1. 20 მილიმეტრზე ნაკლები კალიბრის გლუვლულიანი, 12.7 მილიმეტრიანი (კალიბრი 0.50 ინჩი) ან ნაკლები კალიბრის იარაღი, ავტომატური იარაღის საკუთვნებლები, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

1. სამხედრო ცეცხლსასროლი ავტომატური შაშხანები და ტყვიამფრქვევები, გარდა სამუზეუმო ექსპონატებისა.

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება გლუვლულიან იარაღზე, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი

ა) შინაური ცხოველების დაკვლისთვის;

ბ) ცხოველების ტრანკვილიზაციისთვის;

გ) სეისმური ტესტირებისთვის;

დ) ინდუსტრიული ჭურვის გასასროლად;

ე) თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების გაუვნებელყოფისთვის.

2. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შექმნილი და სხვა ავტომატური გლუვლულიანი იარაღი.

3. იარაღი, რომელშიც გამოიყენება უმასრო საბრძოლო მასალა.

4. ხმის დამხშობები აგრეთვე, ამ ჯგუფის პირველ-მესამე პუნქტებში მითითებული იარაღის ალის ჩამხშობები, სავაზნე მჭიდები, მარეგულირებლები, სპეციალური სადგარები, ოპტიკური სამიზნეები.

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება იმ მახასიათებლების მქონე ოპტიკურ სამიზნეებზე, რომლებსაც: არ აქვთ გამოსახულების ელექტრონული დამუშავების ფუნქცია, სპეციალურად არ არიან შექმნილი ან/და მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის, აქვთ გამოსახულების 9-ჯერ ან ნაკლები გადიდების ფუნქცია, შეიცავენ სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შექმნილ ბადეს;

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება:

ბ.ა) ცეცხლსასროლ იარაღზე, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი სასწავლო საბრძოლო მასალისთვის და არ შეუძლია ჭურვის გასროლა;

ბ.ბ) იარაღზე, რომელიც არ არის სრულად ავტომატური და რომლისთვისაც გამოიყენება არაცენტრალური ბრძოლის საბრძოლო მასალა.

გ) ასაფეთქებლები იხილეთ მე-4 ჯგუფში და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო ნუსხის ჩანაწერში 1A006.

 

ჯგუფი 2. 20-მილიმეტრიანი და მეტი კალიბრის გლუვლულიანი, 12.7 მილიმეტრზე (კალიბრი 0.50 ინჩი) მეტი კალიბრის იარაღი ან შეიარაღება, პროექტორები და საკუთვნებლები, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

1. სამხედრო ცეცხლსასროლი ავტომატური შაშხანები, ნაჭდევებიანი არაუკუმგორავი ქვემეხები, გლუვლულიანი იარაღი და სიგნატურის შემცირების დანადგარები, გარდა ინჟექტორებისა, საზომი მოწყობილობებისა, რეზერვუარებისა და სხვა სპეციალურად შექმნილ კომპონენტებისა, რომლებიც გამოიყენებიან თხევად აგენტებთან მუშაობის დროს ამ პუნქტში მითითებული ნებისმიერი აღჭურვილობისთვის.

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება გლუვლულიან იარაღზე, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი შემდეგი დანიშნულებისთვის:

ა) შინაური ცხოველების დაკვლისთვის;

ბ) ცხოველების ტრანკვილიზაციისთვის;

გ) სეისმური ტესტირებისთვის;

დ) ინდუსტრიული ჭურვის სროლისთვის; ან

ე) თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების გაუვნებელყოფისთვის.

2. სამხედრო დანიშნულებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან/და მოდიფიცირებული კვამლის, გაზის და პიროტექნიკური პროექტორები ან გენერატორები, გარდა სასიგნალო პისტოლეტებისა.

3. იარაღის სამიზნეები და მათი სადგარები, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის და ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული იარაღისთვის.

4. სადგარები და მოსახსნელი სავაზნე მჭიდები, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული იარაღისთვის.

შენიშვნა:

ასაფეთქებლები იხილეთ მე-4 ჯგუფში და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო ნუსხის ჩანაწერში 1A006.

 

ჯგუფი 3. საბრძოლო მასალა, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

1. ამ ნუსხის პირველ, მე-2 და მე-12 ჯგუფებში მითითებული იარაღისთვის შექმნილი საბრძოლო მასალა.

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) საბრძოლო მასალაზე, რომელზეც არ არის მიმაგრებული ჭურვი;

ბ) სასწავლო საბრძოლო მასალაზე, რომელსაც აქვს საფანტის გახვრეტილი კამერა;

გ) ვაზნებზე, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი სასიგნალო დანიშნულებით, ფრინველის დასაფრთხობად ან ნავთობის ჭაბურღილში გაზის ფაკელების განათებისთვის.

2. ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული საბრძოლო მასალისთვის სპეციალურად შექმნილი ასაფეთქებელი მოწყობილობები.

3. ამ ჯგუფის პირველ და მეორე პუნქტებში მითითებული საბრძოლო მასალისთვის და ასაფეთქებელი მოწყობილობებისთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:

ა) ლითონის ან პლასტმასის კაფსულა-დეტონატორები და მისი საბჯენები, ვაზნების ჰილზები, სავაზნე ლენტის რგოლები, ჭურვის წამყვანი სარტყლები და საბრძოლო აღჭურვილობის ლითონის ნაწილები;

ბ) უსაფრთხოების და მოქმედებაში მომყვანი მოწყობილობები, ფეთქებადი ნივთიერებები, სენსორები და გამშვები მოწყობილობები;

გ) ერთჯერადი გამომუშავების მაღალი საექსპლუატაციო ფუნქციის მქონე კვების წყაროები;

დ) ფეთქებადი ნივთიერებებისთავის განკუთვნილი საწვავის კონტეინერებს;

ე) ბომბები (მათ შორის, მცირე ბომბები, მცირე ზომის ნაღმები და ტრაექტორიის ბოლო მონაკვეთზე თვითგამმიზვნელი ჭურვები).

 

ჯგუფი 4. ბომბები, ტორპედოები, რეაქტიული ჭურვები, რაკეტები და სხვა ასაფეთქებელი მოწყობილობები და მუხტები, მონათესავე მოწყობილობები და საკუთვნებლები, აგრეთვე სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები:

1. ბომბები, კვამლის ბომბები, სიღრმის ბომბები, ტორპედოები, ყუმბარები, რაკეტები, ნაღმები, რეაქტიული ჭურვები, ასაფეთქებელი მუხტები, ასაფეთქებელი მოწყობილობები, ასაფეთქებელი კომპლექტები, პიროტექნიკური მოწყობილობები, ვაზნები და სიმულატორები.

შენიშვნა:

ეს პუნქტი მოიცავს:

ა) კვამლის შაშხანებს, ცეცხლგამჩენ ნაღმებს და ბომბებს და ასაფეთქებელ მოწყობილობებს;

ბ) რეაქტიული ჭურვების საქშენებს და გასაშვები აპარატების ცხვირის კონუსებს.

2. აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის და ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პროდუქციასთან ან თვითნაკეთ ასაფეთქებელ მოწყობილობებთან დაკავშირებული მოქმედებისთვის (მართვა, გასროლა, დამიზნება, კონტროლი, ჭურვის გაშვება, დეტონაცია, აქტივაცია, მოქმედებაში მოყვანა ერთჯერადი იმპულსით, მოწინააღმდეგის შეცდომაში შეყვანა, ჩახშობა, მიზნების ძიება, მიზნების აღმოჩენა, დაბრკოლების შექმნა, გაუვნებელყოფა).

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის მოქმედება ვრცელდება მობილურ აღჭურვილობაზე, რომელიც განკუთვნილია დღე-ღამეში 100 კილოგრამი ან მეტი წონის აირის გათხევადებისთვის და მცურავ ელექტროდენგამტარ კაბელებზე, რომლებიც გამოიყენება მაგნიტური ნაღმების მოძიების დროს;

ბ) ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ხელის მოწყობილობებზე, რომელთა კონსტრუქციული დანიშნულება შემოიფარგლება მხოლოდ ლითონის საგნების აღმოჩენით და ვერ განასხვავებს ნაღმს სხვა ლითონის საგნისგან.

3. თვითმფრინავების დაცვის რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემები, გარდა თვითმფრინავების დაცვის რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემებისა, რომლებსაც აქვთ ყველა მახასიათებელი:

ა) რაკეტის აღმომჩენი გამაფრთხილებელი სენსორი:

ა.ა) პასიური სენსორი, რომლის მაქსიმალური საპასუხო დიაპაზონი არის 100-400 ნმ; ან

ა.ბ) აქტიური იმპულსური დოპლერის სარაკეტო იერიშის განგაშის სენსორი;

ბ) დაბრკოლებათა ჩამოყრის სისტემები;

გ) ხაფანგი, რომელიც ქმნის ხილულ და ინფრაწითელ ნიშანს სიგნატურას მიწა-ცის კლასის რაკეტის დეზორიენტირებისთვის; და

დ) არის სამოქალაქო თვითმფრინავზე დამონტაჟებული და რომელიც:

დ.ა) მოქმედებს მხოლოდ ამ სამოქალაქო თვითმფრინავზე, რომელზეც გაცემულია სამოქალაქო ტიპის სერტიფიკატი ან მისი ტოლფასი დოკუმენტი, რომელიც აღიარებულია სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ (ICAO);

დ.ბ) არასანქცირებული წვდომის აღსაკვეთად იყენებს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაცვას;

დ.გ) მოიცავს აქტიურ მექანიზმს, რომელიც მისი სამოქალაქო თვითმფრინავიდან მოხსნის შემთხვევაში ახდენს სისტემის ბლოკირებას;

ე) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ე.ა) პიროტექნიკა - სხვადასხვა სახის საწვავის და დამჟანგავების მყარი ან თხევადი მდგომარეობის ნაერთები, რომლებიც აალების დროს კონტროლირებადი სიჩქარით შედიან აქტიურ ქიმიურ რეაქციაში, რაც ქმნის დროებით შეფერხებას ან სითბოს, ხმაურის, კვამლის, ხილული შუქის ან ინფრაწითელი გამოსხივების დიდ რაოდენობას. პიროფორული ნივთიერებები წარმოადგენს პიროტექნიკის ქვეკლასს, რომელიც არ შეიცავს დამჟანგავებს, თუმცა, ჰაერთან კონტაქტისას თვითნებურად აალდება;

ე.ბ) სამოქალაქო თვითმფრინავი - თვითმფრინავი, რომელიც შეტანილია სამოქალაქო ავიაციის ორგანოების მიერ გამოქვეყნებულ სერტიფიცირებულ ნუსხებში და გამოიყენება კომერციულ-სამოქალაქო შიდა და საერთაშორისო მარშუტებზე ან კანონიერი სამოქალაქო, კერძო ან საქმიანი მიზნებისათვის;

ე.გ) სიმულატორი - მოწყობილობა, რომელიც ახდენს ერთ-ერთი ამ ნაკეთობის მახასიათებლის იმიტირებას), რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის.

შენიშვნა:

ა) გამიზვნის და სანავიგაციო მოწყობილობა იხილეთ მე-11 ჯგუფში;

ბ) საავიაციო რაკეტებისაგან დაცვის სისტემა იხილეთ ამ ჯგუფის მე-3 პუნქტში.

 

ჯგუფი 5. ცეცხლის მართვის აპარატურა, გაფრთხილების და შეტყობინების შესაბამისი აღჭურვილობა, აგრეთვე შესაბამისი სისტემები, გამოცდის, დამიზნების და კონტრქმედების აპარატურა, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის, აგრეთვე სპეციალურად მათთვის დამზადებული კომპონენტები და საკუთვნებლები:

1. იარაღის სამიზნეები, დამიზნების აღჭურვილობა, დაბომბვის გამოთვლითი მანქანები და იარაღის მართვის სისტემები.

2. მიზნის დაზვერვის, დამიზნების, სიშორის განსაზღვრის, დაზვერვის ან მიზნის თვალთვალის სისტემები, მიზნების გამოვლენის, ამოცნობის, იდენტიფიცირების და მონაცემთა განზოგადების, აგრეთვე სენსორების ინტეგრაციის აპარატურა.

3. ამ ჯგუფის პირველ და მე-2 პუნქტში მითითებული პროდუქციის უკუქმედების აპარატურა, რაც მოიცავს დეტექტორულ აღჭურვილობას.

4. ამ ჯგუფის პირველ, მე-2 და მე-3 პუნქტებში მითითებული პროდუქციისათვის სპეციალურად დამზადებული საველე ან ოპერაციული კვლევებისა და დამიზნების აღჭურვილობა.

 

ჯგუფი 6. სახმელეთო ტრანსპორტი და მისი კომპონენტები:

1. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული სახმელეთო ტრანსპორტი (მათ შორის, ნახევარმისაბმელიანი) და მისი კომპონენტები.

შენიშვნა:

ა) ეს პუნქტი მოიცავს:

ა.ა) ტანკებს და სხვა სამხედრო დაჯავშნულ ტრანსპორტს და საბრძოლო მანქანებს, რომლებიც აღჭურვილია იარაღის სამაგრებით ან დანაღმვის აღჭურვილობით ან მე-4 ჯგუფში მითითებული საბრძოლო მასალის გასროლის აღჭურვილობის დასამონტაჟებლად;

ა.ბ) ჯავშანტექნიკას;

ა.გ) მანქანა-ამფიბიებს და ღრმა წყლის გადამლახავ მანქანებს;

ა.დ) ავარიულ-სამაშველო მანქანებს და მანქანებს ბუქსირებისთვის ან საბრძოლო მარაგების ან იარაღის სისტემების ტრანსპორტირებისთვის და შესაბამის დასატვირთ-გადმოსატვირთ აღჭურვილობას;

ბ) ამ პუნქტში მითითებული სამხედრო გამოყენების სახმელეთო ტრანსპორტის მოდიფიკაცია გულისხმობს კონსტრუქციულ, ელექტრულ ან მექანიკურ ცვლილებებს, რომლებიც ეხება სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებულ ერთ ან მეტ კომპონენტს და მოიცავს:

ბ.ა) საბურავის პნევმატურ გარსს, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ტყვიაგაუმტარობის უზრუნველსაყოფად;

ბ.ბ) სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი დეტალების ჯავშანდაცვას (მაგალითად, საწვავის რეზერვუარების ან მანქანის კაბინების);

ბ.გ) სპეციალურ გამაგრებებს ან იარაღის სადგამებს;

ბ.დ) შესანიღბ განათებას.

 

2. სხვა სახმელეთო ტრანსპორტი და მათი კომპონენტები, რომლებიც მითთებული არ არის ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში:

ა) ავტომობილები:

ა.ა) რომლებიც შექმნილია და თავსებადია მასალებთან ან კომპონენტებთან III დონის ან უფრო მაღალი ბალისტიკური დაცვის უზრუნველსაყოფად;

ა.ბ) რომლებიც უზრუნველყოფენ წინა და უკანა ბორბლების ერთდროულ მუშაობას (ტრანსმისია), მათ შორის, იმ ტრანსპორტზე, რომლებსაც ტვირთების გადაზიდვისათვის აქვს (მიუხედავად იმისა, იყენებს თუ არა მათ) დამატებითი ბორბლები ;

ა.გ) რომელთა სრული წონა (GVWR) მეტია 4,500 კილოგრამზე;

ა.დ) რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია უგზოობაში გამოყენებისთვის;

 

ბ) კომპონენტები, რომლებიც:

ბ.ა) სპეციალურად არის შექმნილი ამ პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტში მითითებული ავტომობილებისთვის;

ბ.ბ) უზრუნველყოფს III დონის ან უფრო მაღალ ბალისტიკურ დაცვას.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა.ა) სამოქალაქო ავტომობილებზე, რომლებიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია ფულის ან მატერიალური ფასეულობების ტრანსპორტირებისთვის;

ა.ბ) ავტომობილებზე, რომლებიც:

ა. ბ.ა) წარმოებულია 1946 წლამდე;

ა.ბ.ბ) არ შეიცავენ ამ ნუსხაში შემავალ პოზიციებს და წარმოებულია 1945 წლამდე, გარდა ავტომობილის ორიგინალური კომპონენტების ან საკუთვნებლების რეპროდუქციებისა;

ა.ბ.გ) არ შეიცავენ პირველ, მე-2 და მე-4 ჯგუფებში მითითებულ იარაღს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა არ იმყოფებიან მუშა მდგომარეობაში და ვერ ახდენენ ჭურვის გასროლას.

ბ) გამიზვნის და ნავიგაციის მოწყობილობებისათვის იხილეთ ასევე მე-11 ჯგუფში.

 

ჯგუფი 7. ქიმიური ნივთიერებები ან ბიოლოგიური ტოქსიკური აგენტები, მასების კონტროლის საშუალებები, რადიოაქტიური მასალები, შესაბამისი აღჭურვილობა, კომპონენტები და მასალები:

1. ბიოლოგიური აგენტები ან სამხედრო მიზნისთვის გამოყენებადი რადიოაქტიური მასალები, რომლებიც გამოიყენება ადაპტირებულ საომარ ვითარებაში ადამიანების და ცხოველების დაზიანების, აღჭურვილობის მწყობრიდან გამოყვანის ან მოსავლისთვის და გარემოსთვის ზიანის მიყენების მიზნით.

2. ქიმიური იარაღის აგენტები, მათ შორის:

ა) ქიმიური იარაღის ნერვიული სისტემის მაპარალიზებელი ნივთიერებები:

ა.ა) O-ალკილი (C10-ს ტოლი ან ნაკლები, ციკლოალკილის შემცველობით) ალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) -ფტორფოსფონატები, როგორიცაა: ზარინი (GB): O-იზოპროპილმეთილფტორფოსფონატები (CAS 107-44-8) და ზომანი (GD): O-პინაკოლილმეთილფტორფოსფონატები, (CAS 96-64-0);

ა.ბ) O-ალკილ (ტოლია ან ნაკლები C10-ზე, ციკლოალკილის შემცველობით) N,N-დიალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) ფოსფორამიდოციანიდატები, როგორიცაა ტაბუნი (GA):O-ეთილი, N,N-დიმეთილამიდოციანფოსფატი (CAS 77-81-6);

ა.გ) O-ალკილი (H ან ტოლი C10-ზე, ციკლოალკილის შემცველობით) S-2-დიალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი)-ამინოეთილალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) ფოსფონოტიოლატები და შესაბამისი ალკილირებული და პროტონირებული მარილები, როგორიცაა: VX: O-ეთილი -S-2-დიიზოპროპილამინოეთილმეთილთიოფოსფონატი (CAS 50782-69-9);

ბ) კანმაჩირქებელი მომწამლავი საბრძოლო ნივთიერებები:

ბ.ა) გოგირდის იპრიტები, როგორიცაა:

ბ.ა.ა) 2-ქლოროეთილქლორმეთილსულფიდი (CAS 2625-76-5);

ბ.ა.ბ) ბის (2-ქლორეთილი) სულფიდი (CAS 505-60-2);

ბ.ა.გ) ბის (2-ქლორეთილტიო) მეთანი (CAS 63869-13-6);

ბ.ა.დ) 1,2-ბის (2-ქლორეთილთიო) ეთანი (CAS 3563-36-8);

ბ.ა.ე) 1,3-ბის (2-ქლორეთილთიო) -n-პროპანი (CAS 63905-10-2);

ბ.ა.ვ) 1,4-ბის (2-ქლორეთილთიო) -n-ბუტანი (CAS 142868-93-7);

ბ.ა.ზ) 1,5-ბის (2-ქლორეთილთიო) -n-პენტანი (CAS 142868-94-8);

ბ.ა.თ) ბის (2-ქლორეთილტიომეთილი) ეთერი (CAS 63918-90-1);

ბ.ა.ი). ბის (2-ქლორეთილტიოეთილი) ეთერი (CAS 63918-89-8).

ბ.ბ). ლუიზიტები:

ბ.ბ.ა) 2-ქლოროვინილდიქლოროარსინი (CAS 541-25-3);

ბ.ბ.ბ) ტრი (2-ქლოროვოლინი) არსინი (CAS 40334-70-1);

ბ.ბ.გ) ბი (2-ქლოროვილინი) ქლორარსინი (CAS 40334-69-8).

ბ.გ). აზოტოვანი იპრიტები:

ბ.გ.ა). HN1: ბის (2-ქლოროეთილი) ეთილამინი (CAS 538-07-8);

ბ.გ.ბ) HN2: ბის (2-ქლოროეთილი) მეთილამინი (CAS 51-75-2);

ბ.გ.გ) HN3: ბის (2-ქლოროეთილი) ამინი (CAS 555-77-1).

ბ.დ). ქიმიური იარაღი - დროებით მწყობრიდან გამომყვანი მომწამლავი ნივთიერებები, როგორიცაა 3-ქუინუკლიდინილ ბენზილატი (BZ) (CAS 6581-06-2);

ბ.ე). ქიმიური იარაღი დეფოლიანტები:

ბ.ე.ა) ბუთილ2-ქლორო-4-ფლუოროფენოქსიასეტატი (LNF);

ბ.ე.ბ) 2,4,5-ტრიქლოროფენოქსიასეტიკის მჟავა (CAS 93-76-5) შერეული 2,4-დიქლოროფენოქსიასეტიკის მჟავასთან (CAS 94-75-7) (ეიჯენტ ორანჯ (CAS 39277-47-9)).

3. საბრძოლო მომწამლავი ბინარული პრეკურსორები და ძირითადი პრეკურსორები:

ა)ალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) ფოსფონილდიფლუორიდი, როგორიცაა: DF: მეთილის ფოდფონილდიფლუორიდი (CAS 676-99-3);

ბ) O-ალკილი (H ან ტოლი, ან ნაკლები C10-ზე, ციკლოალკილის ჩათვლით) O-2-დიალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) ამინოეთილის ალკილი (მეთილი, ეთილი, n-პროპილი ან იზოპროპილი) ფოსფონიტები და შესაბამისი ალკილირებული და ფროტონირებული მარილები, როგორიცაა: QL: O-ეთილი-2-di-იზოპროპილამინოეთილ მეთილფოსფონიტი (CAS 57856-11-8);

გ) ქლოროზარინი: O-იზოპროპილმეთილქლორფოსფონატი (CAS 1445-76-7);

დ) ქლოროსომანი: O-პინაკოლილმეთილქლორფოსფონატი (CAS 7040-57-5).

4. მასების კონტროლის ნივთიერებათა ჯგუფი, აქტიური შემადგენელი ქიმიკატები და მათი კომბინაციები, მათ შორის:

ა) α-ბრომობენზენეაცეტონიტრილი (ბრომობენზილის ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8);

 ბ)[(2-ქლოროფენილი) მეთილენი] პროპანესინიტრილი, (o-ქლორობენზილიდენამალონონიტრილი (CS) (CAS 2698-41-1);

გ) 2-ქლორი-1-ფენილეტანონი, ფენილაცილის ქლორიდი (ω-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);

 დ) დიბენზი -(b,f)-1,4-ოქსაზეპინი, (CR) (CAS 257-07-8);

ე)10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი), (DM) (CAS 578-94-9);

ვ) N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9).

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) მასობრივი არეულობების აღსაკვეთად გამოსაყენებელ ნივთიერებათა ჯგუფზე, რომლებიც ინდივიდუალურად არის შეფუთული თავდაცვის მიზნებისთვის;

ბ) აქტიურ შემადგენელ ქიმიკატებზე და მათ კომბინაციებზე, რომლებიც იდენტიფიცირებული და შეფუთულია საკვების მოსამზადებლად და სამედიცინო საჭიროებებისთვის.

5. აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის ან/და შემდეგი ნივთიერებების გავრცელებისათვის, ასევე სპეციალურად მათთვის შექმნილი კომპონენტები:

ა) ამ ჯგუფის პირველი, მე-2 და მე-4 პუნქტებში ჩამოთვლილი მასალები ან აგენტები; ან

ბ) ამ ჯგუფის მე-3 პუნქტში მითითებული პრეკურსორებისთვის მიღებული საბრძოლო მომწამლავი ნივთიერებები.

6. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შექმნილი ან/და მოდიფიცირებული დამცავი და გამაუვნებელმყოფელი აღჭურვილობა, მათი კომპონენტები და ქიმიური ნაერთები:

ა) ამ ჯგუფის პირველი, მე-2 და მე-4 პუნქტებში მითითებული მასალისგან დაცვის მიზნით შექმნილი აღჭურვილობა და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;

შენიშვნა:

ამ ქვეპუნქტის მოქმედება ვრცელდება ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობებზე, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული ბირთვული, ბიოლოგიური ან ქიმიური ფილტრაციისათვის, აგრეთვე დამცავ ტანსაცმელზე;

ბ) აღჭურვილობა, რომელიც შექმნილი ან მოდიფიცირებულია ამ ჯგუფის პირველ და მეორე პუნქტებში მითითებული მასალებით დაბინძურებული ობიექტების გასაუვნებელყოფად, აგრეთვე სპეციალურად მათთვის შექმნილი კომპონენტები;

გ) ამ ჯგუფის პირველ და მე-2 პუნქტებში მითითებული მასალებით დაბინძურებული ობიექტების გასაუვნებელყოფად; სპეციალურად შემუშავებული ან ფორმულირებული ქიმიური ნაერთები.

7. აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული ამ ჯგუფის პირველი, მე-2 და მე-4 პუნქტებში ჩამოთვლილი მასალების აღმოჩენისა და იდენტიფიცირებისთვის, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები;

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება რადიაციის კონტროლის პერსონალურ დოზიმეტრებზე.

8. ბიოპოლიმერები, რომლებიც განკუთვნილია ან სპეციალურად არის შექმნილი ან დამუშავებული ამ ჯგუფის მე-2 პუნქტში მითითებული ქიმიური იარაღის ნივთიერებების აღმოჩენის ან იდენტიფიცირებისთვის ან მათი წარმოებისათვის, აგრეთვე კონკრეტული უჯრედების კულტურები.

9. ბიოკატალიზატორები, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი ქიმიური იარაღის ნივთიერებების გაუვნებელყოფისა ან ეფექტურობის შემცირებისათვის, არეთვე მათი ბიოლოგიური სისტემები:

ა) ბიოკატალიზატორები, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი ამ ჯგუფის მე-2 პუნქტში მითითებული ქიმიური იარაღის ნივთიერებების გაუვნებელყოფის ან ეფექტურობის შემცირებისათვის და მიღებულია ლაბორატორიის მიერ ბიოლოგიური სისტემების მიზანმიმართული შერჩევის ან გენეტიკური მანიპულაციის საფუძველზე;

ბ) ბიოლოგიური სისტემები, რომლებიც შეიცავენ ამ პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტში მითითებული ბიოკატალიზატორების დამზადებისთვის სპეციფიკურ გენეტიკურ ინფორმაციას:

ბ.ა) გამოხატვის ვექტორები;

ბ.ბ) ვირუსები;

ბ.გ) უჯრედების კულტურები.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფის მე-2 და მე-4 პუნქტები არ ვრცელდება შემდეგზე:

ა.ა) ციანოგენის ქლორიდი (CAS 506-77-4). იხილეთ ჩანაწერი 1C450..ა.5 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში;

ა.ბ) ჰიდროციანიდური მჟავა (CAS 74-90-8);

ა.გ) ქლორი (CAS 7782-50-5);

ა.დ) კარბონილური ქლორიდი (ფოსგენი) (CAS 75-44-5). იხილეთ ჩანაწერი 1C450.ბ.4 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში;

ა.ე) დიფოსგენი (ტრიქლორომეთილ-ქლოროფორმატი) (CAS 503-38-8);

ა.ვ) ნივთიერებები, რომლებიც არ გამოიყენება 2004 წლის შემდეგ;

ა.ზ) ქსილილის ბრომიდი, ორთო: (CAS 89-92-9), მეტა: (CAS 620-13-3), პარა: (CAS 104-81-4);

ა.თ) ბენზილის ბრომიდი (CAS 100-39-0);

ა.ი) ბენზილის იოდიდი (CAS 620-05-3);

ა.კ) ბრომო აცეტონი (CAS 598-31-2);

ა.ლ) ბრომციანი (CAS 506-68-3);

ა.მ) ბრომო მეთილეთილკეტონი (CAS 816-40-0);

ა.ნ) ქლორ აცეტონი (CAS 78-95-5);

ა.ო). ეთილის იოდოაცეტატი (CAS 623-48-3);

ა.პ) იოდო აცეტონი (CAS 3019-04-3);

ა.ჟ) ქლოროპიკრინი (CAS 76-06-2). იხილეთ ჩანაწერი 1C450 .ა.7 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში

ბ) ამ ჯგუფის მე-8 პუნქტში და მე-9 პუნქტის ”ბ” ქვეპუნქტში მითითებული უჯრედების კულტურები და ბიოლოგიური სისტემები ექსკლუზიურია და არ ვრცელდება სამოქალაქო სფეროში გამოყენებად უჯრედებზე ან ბიოლოგიურ სისტემებზე, როგორიცაა სასოფლო-სამეურნეო, ფარმაცევტული, სამედიცინო, ვეტერინარული, ეკოლოგიური, ნარჩენების მართვა ან კვების ინდუსტრია;

გ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

გ.ა) ადაპტირებული საომარ ვითარებაში გამოყენება - ნებისმიერი სახეცვლილების ან სელექციის განცდა (მაგალითად, მინარევების რაოდენობის, შენახვის ვადის, ვირტუალურობის, თვისებების გადაცემის, ულტრაიისფერი გამოსხივების მიმართ მდგრადობის თვალსაზრისით) ადამიანებზე ან ცხოველებზე ზემოქმედების ეფექტის გაზრდის, აღჭურვილობის დაზიანების, მოსავალზე ან გარემოზე მავნე ზემოქმედების მოხდენის მიზნით;

გ.ბ) ბიოკატალიზატორები - სპეციალური ქიმიური ან ბიოქიმიური რეაქციებისთვის ან სხვა ბიოლოგიური ნაერთებისთვის განკუთვნილი ენზიმები, ს, რომლებიც უკავშირდება საბრძოლო მომწამლავ ნივთიერებებს და აჩქარებს მათ დეგრადირებას;

გ.გ) ენზიმები - ბიოკატალიზატორები სპეციფიურ ქიმიურ ან ბიოქიმიურ რეაქციებში;

გ.დ) ბიოპოლიმერები - ბიოლოგიური მაკრომოლეკულები:

გ.დ.ა) სპეციფიური ქიმიური ან ბიოქიმიური რეაქციებისთვის გაკუთვნილი ენზიმები;

გ.დ.ბ) ანტისხეულები, მონოკლონალურები, პოლიკლონალურები და ანტიიდიოტიპურები;

გ.დ.გ) სპეციალურად შემუშავებული ან სპეციალურად დამუშავებული რეცეპტორები;

დ) ანტიიდიოტიპური ანტისხეულები - ანტისხეულები, რომლებიც უკავშირდებიან ანტისხეულების სპეციფიურ უბნებს დამაკავშირებელი ანტიგენებით;

ე) ონოკლონალური ანტისხეულები -პროტეინები, რომლებიც უკავშირდებიან ანტიგენის მოლეკულის ერთ იმუნოდომინანტურ უბანს და იქმნებიან უჯრედების ერთი კლონის მიერ;

ვ) პოლიკლონალური ანტისხეულები - პროტეინების ნაერთი, რომლებიც უკავშირდებიან სპეციფიკურ ანტიგენს და იქმნებიან უჯრედების ერთზე მეტი კლონით;

ზ) რეცეპტორები - ბიოლოგიური მაკრომოლეკულური სტრუქტურები, რომლებსაც შეუძლიათ ლიგანდების დაკავშირება, რაც გავლენაც ახდენს ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე;

თ) მასების კონტროლის საშუალებები - ნივთიერებები, რომლებიც გამოყენების მოსალოდნელ პირობებში მასობრივი არეულობების შეკავების მიზნით, ადამიანებში სწრაფად იწვევს სენსორულ გაღიზიანებას ან ფიზიკური გათიშვის ეფექტს (ფიზიკური ქმედების უუნარობას), რომლებიც გაივლის ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ მათი ზემოქმედების დასრულებიდან (ცრემლმდენი აირი წარმოადგენს მასების კონტროლის საშუალებების ქვეჯგუფს);

ი) ექსპრესიული ვექტორები - მატარებლები (მაგალითად პლაზმიდები ან ვირუსები), რომლებიც გამოიყენება ორგანიზმ-მატარებლის უჯრედში გენეტიკური მასალის შესაყვანად.

კ) სამოქალაქო აირწინაღებისათვის, დამცავი და დეგაზიციის მოწყობილებებისათვის იხილეთ ასევე ორმაგი დანიშულების პროდუქციის ნუსხის ჩანაწერი 1A004.

 

ჯგუფი 8. ენერგეტიკული მასალები და შესაბამისი სუბსტანციები:

1. ასაფეთქებელი ნივთიერებები და მათი ნაერთები:

ა) ADNBF (ამინოდინიტრობენზოფუროქსანი ან 7-ამინო-4,6-დინიტრობენზოფურაზანი -1-ოქსიდი) (CAS 97096-78-1);

ბ) BNCP (ცის-ბის (5-ნიტროტეტრაზოლატო) ტეტრა ამინი -კობალტი (III) ფერქლორატი) (CAS 117412-28-9);

გ) CL-14 (დიამინო დინიტრობენზოფუროქსანი ან 5,7-დიამინო -4, 6-დინიტრობენზოფურაზანი -1-ოქსიდი) (CAS 117907-74-1);

დ) CL-20 (HNIW ან ჰექსანიტროჰექსააზაისოვურტზიტანი) (CAS 135285-90-4); CL-20-ის ქლათრატები (პრეკურსორები იხილეთ ასევე ამ ჯგუფის მე-7 ჯგუფის მე-3-მე-4 პუნქტებში);

ე) CP (2-(5-ციანოტეტრაზოლატო) პენტა ამინი -კობალტი (III) პერქლორატი) (CAS 70247-32-4);

ვ) DADE (1,1-დიამინო -2,2-დინიტროეთილენი, FOX7) (CAS 145250-81-3);

ზ) DATB (დიამინოტრინიტრობენზენე) (CAS 1630-08-6);

თ) DDFP (1,4-დინიტროდიფურაზანოპიპერაზინი);

ი) DDPO (2,6-დიამინო -3,5-დინიტროპირაზინი -1-ოქსიდი, PZO) (CAS 194486-77-6);

კ) DIPAM (3,3′-დიამინო -2,2′,4,4′,6,6′-ჰექსანიტრობიფენილი ან დიპიკრამიდი) (CAS 17215-44-0);

ლ) DNGU (DINGU ან დინიტროგლიცოლურილი) (CAS 55510-04-8);

მ) ფურაზანები, როგორიცაა:

მ.ა) DAAOF (დიამინოაზოქსიფურაზანი);

მ.ბ) DAAzF (დიამინოაზოფურაზანი) (CAS 78644-90-3);

ნ) HMX და მისგან:

ნ.ა) HMX (ციკლოტეტრამეთილენეტეტრანიტრამინი, ოქტაჰიდრო -1,3,5,7-ტეტრანიტრო -1,3,5,7-ტეტრაზინი, 1,3,5,7-ტეტრანიტრო -1,3,5,7-ტეტრაზა -ციკლოოქტანი, ოქტოგენი ან ოქტოგენე) (CAS 2691-41-0);

ნ.ბ) HMX-ის დიფლუოროამინირებული ანალოგები;

ნ.გ) K-55 (2,4,6,8-ტეტრანიტრო -2,4,6,8-ტეტრააზაბიციკლო [3,3,0]-ოქტანონი -3, ტეტრანიტროსემიგლი ­ქოურილი ან კეტო-ბიციკლიკი HMX) (CAS 130256-72-3);

ო) HNAD (ჰექსანიტროადამანტანი) (CAS 143850-71-9);

პ) HNS (ჰექსანიტროსტილბენი) (CAS 20062-22-0);

ჟ) იმიდაზოლები:

ჟ.ა) BNNII (ოქტაჰიდრო-2,5-ბის(ნიტროიმინო) იმიდაზო [4,5-d]იმიდაზოლი);

ჟ.ბ) DNI (2,4-დინიტროიმიდაზოლი) (CAS 5213-49-0);

ჟ.გ) FDIA (1-ფლუორო-2,4-დინიტროიმიდაზოლი);

ჟ.დ) NTDNIA (N-(2-ნიტროტრიაზოლო)-2,4-დინიტროიმიდაზოლი);

ჟ.ე) PTIA (1-პიკრილი-2,4,5-ტრინიტროიმიდაზოლი);

რ) NTNMH (1-(2-ნიტროტრიაზოლო)-2-დინიტრომეთილენის ჰიდრაზინი);

ს) NTO (ONTA ან 3-ნიტრო-1,2,4-ტრიაზოლი-5-ერთი) (CAS 932-64-9);

ტ) პოლინიტროკუბანესი ოთხზე მეტი ნიტროჯგუფით;

უ) PYX (2,6-ბის(პირცრილამინო)-3,5-დინიტროპირიდინი) (CAS 38082-89-2);

ფ) RDX და მისგან წარმოებულები, როგორიცაა:

ფ.ა) RDX (ციკლოტრიმეთილენეტრინიტრამინი, ციკლონიტი, T4, ჰექსაჰიდრო -1,3,5-trinitro-1,3,5- ტრიაზინი, 1,3,5-ტრინიტრო -1,3,5-ტრიაზა -ციკლოჰექსანი, ჰექსოგენი ან ჰექსოგენე) (CAS 121-82-4);

ფ.ბ) კეტო-RDX (K-6 or 2,4,6-ტრინიტრო -2,4,6-ტრიაზაციკლოჰექსანონი) (CAS 115029-35-1);

ქ) TAGN (ტრიამინოგუანიდინენიტრატი) (CAS 4000-16-2);

ღ) TATB (ტრიამინოტრინიტრობენზენე) (CAS 3058-38-6) („პრეკურსორები იხილეთ ასევე ამ ჯგუფის მე-7 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტში);

ყ) TEDDZ (3,3,7,7-ტეტრაბის (დიფლუოროამინი) ოქტაჰიდრო -1,5-დინიტრო -1,5-დიაზოცინი);

შ) ტეტრაზოლები:

შ.ა) NTAT (ნიტროტრიაზოლის ამინოტეტრაზოლი);

შ.ბ) NTNT (1-N-(2-ნიტროტრიაზოლო)-4-ნიტროტეტრაზოლი);

ჩ) ტეტრილი (ტრინიტროფენიმეთილნიტრამინი) (CAS 479-45-8);

ც) TNAD (1,4,5,8-ტეტრანიტრო -1,4,5,8-ტეტრააზადეკალინი) (CAS 135877-16-6). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის მე-7 პუნქტი);

ძ) TNAZ (1,3,3-ტრინიტროაზეტიდინი) (CAS 97645-24-4);

წ) TNGU (SORGUYL ან ტეტრანიტროგლიცოლურილი) (CAS 55510-03-7);

ჭ) TNP (1,4,5,8-ტეტრანიტრო -პირიდაზინო [4,5-d]პირიდაზინი) (CAS 229176-04-9);

ხ) შემდეგი ტრიაზინები:

ხ.ა) DNAM (2-ოქსი -4,6-დინიტროამინო -ს-ტრიაზინი) (CAS 19899-80-0);

ხ.ბ) NNHT (2-ნიტროიმინო -5-ნიტროo-ჰექსაჰიდრო -1,3,5-ტრიაზინი) (CAS 130400-13-4);

ჯ) ტრიაზოლები:

ჯ.ა) 5-აზიდო -2-ნიტროტრიაზოლი;

ჯ.ბ) ADHTDN (4-ამინო -3,5-დიჰიდრაზინო -1,2,4-ტრიაზოლის დინიტრამიდი) (CAS 1614-08-0);

ჯ.გ) ADNT (1-ამინო -3,5-დინიტრო -1,2,4-ტრიაზოლი);

ჯ.დ) BDNTA ([ბის-დინიტროტრიაზოლი]ამინი);

ჯ.ე) DBT (3,3′-დინიტრო -5,5-ბი-1,2,4-ტრიაზოლი) (CAS 30003-46-4);

ჯ.ვ) DNBT (დინიტროტრიაზოლი) (CAS 70890-46-9);

ჯ.ზ) ნივთიერებები, რომლებიც არ გამოიყენება 2010 წლიდან;

ჯ.თ) NTDNT (1-N-(2-ნიტროტრიაზოლო) 3,5-დინიტროტრიაზოლი);

ჯ.ი) PDNT (1-picryl-3,5-დინიტროტრიაზოლი);

ჯ.კ) TACOT (ტეტრანიტრობენზოტრიაზოლონებზოტრიაზოლი) (CAS 25243-36-1);

ჰ ) ასაფეთქებელი ნივთიერებები, რომლებიც არ არის შეტანილი ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში და რომლებსაც აქვთ ნებისმიერი შემდეგი მახასიათებლები:

ჰ.ა) დეტონაციის სიჩქარე აჭარბებს 8,700 მ/წ-ს მაქსიმალურ სიმკვრივეზე;

ჰ.ბ) დეტონაციის წნევა აჭარბებს 34 გპა-ს (340 კბარი);

ჰ1) ორგანული ასაფეთქებელი ნივთიერებები, რომლებიც არ არის შეტანილი ამ პუნქტში, რომლებსაც აქვს ყველა შემდეგი მახასიათებლები:

ჰ1ა) მიღებული დეტონაციური წნევა 25 გპა (250 კბარი) ან მეტი; და

ჰ1ბ) შენარჩუნებული სტაბილურობა 523 K (250 C) ან უფრო მაღალ ტემპერატურაზე ხუთი წუთის ან მეტი დროის განმავლობაში.

2. სარაკეტო საწვავი:

ა) გაეროს 1.1. კლასის ნებისმიერი მყარი სარაკეტო საწვავი, თეორიული ზღვრული იმპულსით (ნორმალურ პირობებში), რომელიც 250 წამზე მეტია არალითონიზირებული შემადგენლობების შემთხვევაში ან 270 წამზე მეტია ალუმინირებულების შემთხვევაში;

ბ) გაეროს 1.3. კლასის ნებისმიერი მყარი სარაკეტო საწვავი, თეორიული ზღვრული იმპულსით (ნორმალურ პირობებში), რომელიც 230 წამზე მეტია არალითონიზირებული შემადგენლობების შემთხვევაში და 266 წამია ლითონიზირებულების შემთხვევაში;

გ) სარაკეტო საწვავი, რომლის ძალის მუდმივა მეტია 1,200 კჯ/კგ-ზე;

დ) სარაკეტო საწვავი, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს წვის სტაციონარულ-ხაზოვანი სიჩქარე, რომელიც მეტია 38მმ/წ-ზე (იზომება ინჰიბირებული ერთნაკადიანი ალის სახით) 6.89 მპა (68.9 ბარი) წნევის და 294 K (21°C) ტემპერატურის ნორმალურ პირობებში;

ე) ელასტომერული ორფუძიანი მოდიფიცირებული ჩამოსხმული (EMCDB) სარაკეტო საწვავი, რომელიც იწელება 5%-ზე მეტად მაქსიმალური დატვირთვის და 233 K (– 40 °C) ტემპერატურის პირობებში;

ვ) ნებისმიერი სარაკეტო საწვავი, რომელიც შეიცავს ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ ნივთიერებებს;

ზ) სარაკეტო საწვავი, რომელიც არ არის მითითებული ამ ნუსხაში და სპეციალურად არის შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის.

3. პიროტექნიკური მასალები, საწვავი და შესაბამისი ნივთიერებები, აგრეთვე მათი ნაერთები:

ა) სამხედრო გამოყენების სპეციალური შემადგენლობის საავიაციო საწვავი;

შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის დასრულებული პროდუქტია ამ ქვეპუნქტში მითითებული საავიაციო საწვავი და არა მისი შემადგენელი კომპონენტები;

ბ) ალანი (ალუმინის ჰიდრიდი) (CAS 7784-21-6);

გ) კარბორანები; დეკარბორანი (CAS 17702-41-9); პენტაბორანები (CAS 19624-22-7 და 18433-84-6) და მათი წარმოებულები;

დ) ჰიდრაზინი და წარმოებულები, მოყვანილი ქვემოთ (იხილეთ ასევე დამჟანგავი ჰიდრაზინისწარმოებულები ამ ჯგუფის მე-4 პუნქტის „თ“-ი ქვეპუნქტებში):

დ.ა) ჰიდრაზინი (CAS 302-01-2) 70 %-იან და მეტ კონცენტრაციაში;

შენიშვნა:

ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ჰიდრაზინის ნაერთებზე, რომლებიც სპეციალურად არის შემუშავებული კოროზიის კონტროლისთვის.

დ.ბ) მონომეთილჰიდრაზინი (CAS 60-34-4);

დ.გ) სიმეტრიული დიმეთილჰიდრაზინი (CAS 540-73-8);

დ.დ) არასიმეტრიული დიმეთილჰიდრაზინი (CAS 57-14-7);

ე) ლითონის საწვავი, რომელიც შედგება სფერული, დაქუცმაცებული, სფეროიდული, ნაფლეთების ან დანაყული ნაწილაკებისაგან, რომლებიც შედგება ნებისმიერ შემდეგი მასალების 99%-ის ან მეტის შემცველი მასალისგან:

ე.ა) შემდეგი ლითონების და მათი ნაერთები:

ე.ა.ა) ბერილიუმი (CAS 7440-41-7) 60 მკმ ნაწილაკის ზომის;

ე.ა.ბ) რკინის ფხვნილი (CAS 7439-89-6) 3 მკმ ან ნაკლები ნაწილაკის ზომის, მიღებული რკინის ოქსიდის წყალბადით აღდგენის გზით;

ე.ბ) ნაერთები, რომლებიც შეიცავს ნებისმიერს შემდეგი მასალებიდან:

ე.ბ.ა) ცირკონიუმი (CAS 7440-67-7), მაგნიუმი (CAS 7439-95-4) ან მათი შენადნობები 60 მკმ ნაწილაკზე ნაკლები ზომის მქონე; ან

ე.ბ.ბ) ბორის (CAS 7440-42-8) ან ბორის კარბიდის (CAS 12069-32-8) საწვავი 85%-იანი ან მეტი სისუფთავის, 60 მკმ ნაწილაკზე ნაკლები ზომის მქონე.

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის ”ე.ბ” ქვეპუნქტი მოიცავს მხოლოდ ლითონის საწვავს ნაწილაკების ფორმაში, სადაც ისინი შერეულია სხვა ნივთიერებებთან სამხედრო გამოყენების ნაერთის ჩამოყალიბების მიზნით, როგორიცაა თხევადი სარაკეტო საწვავის ჰიდრონარევები, მყარი სარაკეტო საწვავი ან პიროტექნიკული ნაერთები;

ბ) ამ პუნქტის ”ე” ქვეპუნქტის ”ე.ბ.ბ” ქვეპუნქტი არ ვრცელდება ბორზე და ბორის კარბიტზე, გამდიდრებულზე ბორონით-10 (ბორი-10-ის 20 % ან მეტი შემადგენლობა);

გ) ამ პუნქტის ”ე” ქვეპუნქტის ”ე.ბ.ბ” ქვეპუნქტი მოიცავს ასაფეთქებელ ნივთიერებებს და საწვავს, მიუხედავად იმისა, ლითონები და შენადნობები ინკაპსულირებულია ალუმინში, მაგნიუმში, ცირკონიუმში, თუ ბერილიუმში;

ვ) სამხედრო მასალები, რომლებიც შეიცავს გამასქელებლებს ნახშირწყალბადოვანი საწვავისთვის, სპეციალურად შემუშავებული ცეცხლმტყორცნებში ან ცეცხლგამჩენ საბრძოლო მასალაში გამოსაყენებლად, როგორიცაა ლითონის სტეარატები ან პალმატები (მაგალითად ოქტალი (CAS 637-12-7)) და გამასქელებლები M1, M2 და M3;

ზ) პერქლორატების, ქლორატების და ქრომატების კომპოზიციები, რომლებიც შედგება ლითონის ფხვნილისა ამ სხვა მაღალენერგეტიკული საწვავის კომპონენტებისგან;

თ) სფერული ალუმინის ფხვნილი (CAS 7429-90-5) 60 მკმ ნაწილაკის ან ნაკლები ზომის მქონე, დამზადებული მასალისგან, რომელიც შეიცავს 99%-ს და მეტ ალუმინს;

ი) სტექიომეტრული ტიტანის სუბჰიდრიდი (TiHn) n = 0.65 - 1.68.

4. დამჟანგავები და მათი ნაერთები:

ა) ADN (ამონიუმის დინიტრამიდი ან SR 12) (CAS 140456-78-6);

ბ) AP (ამონიუმის პექლორატი) (CAS 7790-98-9);

გ) ნაერთები, რომლებიც შედგება ფტორისა და ერთ-ერთი ქვემოთ მითითებული ნივთიერებისგან:

გ.ა) ჰალოგენები;

გ.ბ) ჟანგბადი;

გ.დ) აზოტი.

შენიშვნა:

ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) ქლორის ტრიფლორიდზე (CAS 7790-91-2);

ბ) აზოტის ტრიფლორიდზე (CAS 7783-54-2) აიროვან მდგომაროებაში.

დ) DNAD (1,3-დინიტრო -1,3-დიაზეტიდინი) (CAS 78246-06-7);

ე) HAN (ჰიდროქსილამონიუმის ნიტრატი) (CAS 13465-08-2);

ვ) HAP (ჰიდროქსილამონიუმის პერქლორატი) (CAS 15588-62-2);

ზ) HNF (ჰიდრაზინის ნიტროფორმატი) (CAS 20773-28-8);

თ) ჰიდტაზინის ნიტრატი (CAS 37836-27-4);

ი) ჰიდრაზინის პერქლორატი (CAS 27978-54-7);

კ) თხევადი მჟანგავები, რომლებიც შედგება ინჰიბირებული წითელკვამლიანი აზოტის მჟავისგან (IRFNA) (CAS 8007-58-7).

შენიშვნა:

ამ ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება არაინჰიბიდირებულ მბოლავ აზოტის მჟავაზე.

5. დამაკავშირებელი ნივთიერებები, პლასტიფიკატორები, მანომეტრები და პოლიმერები:

ა) AMMO (აზიდომეთილმეთილოქსეტანი და მისი პოლიმერები) (CAS 90683-29-7). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის მე-7 პუნქტი);

ბ) BAMO (ბის-აზიდომეთილოქსეტანი და მისი პოლიმერები) (CAS 17607-20-4);

გ) BDNPA (ბის (2,2-დინიტროპროპილი)აცეტალი) (CAS 5108-69-0);

დ) BDNPF (ბის (2,2-დინიტროპროპილი)ფორმალი) (CAS 5917-61-3);

ე) BTTN (ბუტანეტრიოტრინიტატი) (CAS 6659-60-5);

ვ) აქტიური მანომეტრები, პლასტიფიკატორები ან პოლიმერები, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის და შემდეგი შემცველობით:

ვ.ა) ნიტროჯგუფები;

ვ.ბ) აზიდოჯგუფები;

ვ.გ) ნიტრატოჯგუფები;

ვ.დ) ნიტრატაზა ჯგუფები; ან

ვ.ე) დიფტორამინოჯგუფები;

ზ) FAMAO (3-დიფტორამინომეთილი -3-აზიდომეთილის ოქსეტანი) და მისი პოლიმერები;

თ) FEFO (ბის-(2-ფტორ-2,2-დინიტროეთილი) ფორმალი) (CAS 17003-79-1);

ი) FPF-1 (პოლი-2,2,3,3,4,4-ჰექსაფტორპენტანი -1,5-დიოლ ფორმალი) (CAS 376-90-9);

კ) FPF-3 (პოლი-2,4,4,5,5,6,6-ჰეპტაპტორი-2-ტრი-ფტორმეთილი-3-ოქსაჰეპტანი-1,7-დიოლფორმალი);

ლ) GAP (პოლიგლიციდილაზიდი) (CAS 143178-24-9) და მისი წარმოებულები;

მ) HTPB (პოლიბუტადიენი ბოლოებში ჰიდროქსილური ჯგუფებით) ჰიდროქსილის ფუნქციონალურობით 2,2-დან 2,4-მდე, ჰიდროქსილური მაჩვენებლით, რომელიც ნაკლებია 0,77 მილიეკვ/გ-ზე, და სიბლანტით, რომელიც 30 °C-ზე ნაკლებია 47 პუაზზე (CAS 69102-90-5);

ნ) დაბალმოლეკულური (10000-ზე ნაკლები) პოლი (ეპიქლოგიდრინი) შემდეგი ფუნქციონალური სპირტის ჯგუფებით:

ნ.ა) პოლი (ეპიქლორჰიდრინდიოლი);

ნ.ბ) პოლი (ეპიქლორჰიდრინტრიოლი).

ო) NENAs (ნიტრატოეთილნიტრამინის ნაერთები) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 and 85954-06-9);

პ) PGN (poly-GLYN, პოლიგლიდილნტრატი ან პოლი (ნიტრატომეთილ-იქსირანი) (CAS 27814-48-8);

ჟ) Poly-NIMMO (პოლინიტრატომეთილმეთილოქსეტანი) ან poly-NMMO (პოლი[3-ნიტრატომეთილი -3- მეთილოქსეტანი]) (CAS 84051-81-0);

რ) პოლინიტროორთოკარბონატები;

ს) TVOPA (1,2,3-ტრის[1,2-ბის (დიფტორამინო)ეთოქსი] პროპანი ან ტრივინოქსიპროპანის ადუქტი) (CAS 53159-39-0).

6. დანამატები:

ა) სპილენძის ძირითადი სალიცილატი (CAS 62320-94-9);

ბ) BHEGA (ბის-(2-ჰიდროქსიეთილი) გლიკოლამიდი) (CAS 17409-41-5);

გ) BNO (ბუტადიენნიტრილოქსიდი);

დ) ფეროცენის შემდეგი წარმოებულები:

დ.ა) ბუტაცენი (CAS 125856-62-4);

დ.ბ) კატოცინი (2,2-ბის-ეთილფეროცენილპროპანი) (CAS 37206-42-1);

დ.გ) ფეროცენკარბოქსილური მჟავები, მათ შორის: ფეროცენკარბოქსილური მჟავა (CAS 1271-42-7), 1,1′-ფეროცენკარბოქსილური მჟავა (CAS 1293-87-4);

დ.დ) ნ-ბუტილფეროცენი (CAS 31904-29-7);

დ.ე) ფეროცენის სხვა ადუქტიური პოლიმერული წარმოებულები;

ე) ტყვიის ბეტა-რეზორცილატი (CAS 20936-32-7);

ვ) ტყვიის ციტრატი (CAS 14450-60-3);

ზ) ბეტა-რეზორცილატის ან სალიცილატის ტყვია-სპილენძის ხელატები (CAS 68411-07-4);

თ) ტყვიის მელეატი (CAS 19136-34-6);

ი) ტყვიის სალიცილატი (CAS 15748-73-9);

კ) ტყვიის სტანატი (CAS 12036-31-6);

ლ) MAPO (ტრის-1-(2-მეთილ)აზირიდინილფოსფონოქსიდი) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ბის(2-მეთილაზირიდინილი) 2-(2-ჰიდროქსოპროპანოქსი) პროპილამინო ფოსფონპქსოდო); და MAPO-ს სხვა წარმოებულები;

მ) მეთილ BAPO (ბის(2-მეთილაზირიდინილი) მთილამინოფოსფონოქსიდი) (CAS 85068-72-0);

ნ) N-მეთილ -p-ნიტროანილინი (CAS 100-15-2);

ო) 3-ნიტრაზა -1,5-პენტანდიიზოციანატი (CAS 7406-61-9);

პ) ლითონორგანული დამაწყვილებელი აგენტები:

პ.ა) ნეოპენტილი [დიალილ]ოქსი, ტრი[დიოქტილ]ფოსფატოტიტანატი (CAS 103850-22-2); ასევე ცნობილი, როგორც ტიტანი IV, 2,2[ბის-2-პროპენოლატომეთილი, ბუტანოლატო, ტრის(დიოქტილი) ფოსფატი] (CAS 110438-25-0); ან LICA 12 (CAS 103850-22-2);

პ.ბ) ტიტანი IV, [(2-პროპენოლატო -1) მეთილი, n-პროპანოლატომეთილი] ბუტანოლატო -1, ტრის[დიოქსილი]პიროფოსფატი ან KR3538;

პ.გ) ტიტანი IV, [(2-პროპენოლატო -1)მეთილი,n-პროპანოლატომეთილი] ბუტანოლატო-1, ტრის(დიოქტილი)ფოსფატი;

ჟ) პოლიციანოდიფტორამინოეთილენოქსიდი;

რ) პოლიფუნქციური აზირიდინამიდები ძირითადი ჯაჭვის იზოფტალური, ტრიმეზინური (BITA ან ბუტილენიმინტრიმეზამიდი) იზოციანურული ამ ტრიმეთილადიპური სტრუქტრურით და 2-მეთილის ან 2-ეთილის შემცვლელებით აზირიდულ რგოლში;

ს) პროპილენიმინ (2-მეთილაზირიდინი) (CAS 75-55-8);

ტ) მაღალსიჩქარიანი რკინის ოქსიდი (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) ზედაპირის ზღვრული ფართობით, რომელიც მეტია 250 მ2/გ-ზე და ნაწილაკების საშუალო ზომით 3.0 ნმ ან ნაკლებით;

უ) TEPAN (ტეტრაეთილენპენტაამინაკრილონიტრილი) (CAS 68412-45-3); ციანოეთილირებულიპოლიამინები და მათი მარილები;

ფ) TEPANOL (ტეტრაეთილენპენტაამინაკრილონიტრილეგლიციდოლი) (CAS 68412-46-4); ციანოეთილირებული პოლიამინები, კონდესირებული გლიციდოლით და მათი მარილებით;

ქ) TPB (ტრიფენილვისმუტი) (CAS 603-33-8).

7. პრეკურსორები:

ა) BCMO (ბისქლორმეთილოქსეტანი) (CAS 142173-26-0) ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის მე-5 პუნქტი;

ბ) დინიტროაზეტიდინ -ტრეტ -ბუტილის მარილი (CAS 125735-38-8). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი;

გ) HBIW (ჰექსაბენზილჰექსააზაიზოვურტზიტანი) (CAS 124782-15-6). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი;

დ) TAIW (ტეტრააცეტილდიბენზილჰექსააზაიზოვურტზიტანი) (CAS 182763-60-6). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი) ;

ე) TAT (1,3,5,7 ტეტრააცეტილ -1,3,5,7,-ტეტრაზაციკლოოქტანი) (CAS 41378-98-7). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი;

ვ) 1,4,5,8-ტეტრააზადეკალინი (CAS 5409-42-7). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი ;

ზ) 1,3,5-ტრიქლორბენზოლი (CAS 108-70-3). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის პირველი პუნქტი;

თ) 1,2,4-ტრიჰიდროქსიბუტანი (1,2,4-ბუტანტრიოლი) (CAS 3068-00-6). ასევე იხილეთ მე-8 ჯგუფის მე-5 პუნქტი .

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მშნიშვნელობა:

ა.ა) სარაკეტო საწვავი - ნივთიერებები და მათი ნაერთები, რომლებიც შედიან ქიმიურ რეაქციაში და შედეგად გამოყოფენ ცხელი აირების დიდ მოცულობას რეგულირებადი ინტენსიურობით მექანიკური სამუშაოს შესასრულებლად;

ა.ბ) პიროტექნიკა - სხვადასხვა სახის საწვავის და დამჟანგავების ნაერთები მყარ ან თხევად მდგომარეობაში, რომლებიც აალებისას შედიან აქტიურ ქიმიურ რეაქციაში კონტროლირებადი სიჩქარით, რაც ქმნის გარკვეულ დროებით შეფერხებებს, ან სითბოს, ხმაურის, კვამლის, ხილული შუქის ან ინფრაწითელი გამოსხივების დიდ რაოდენობას. პიროფორული ნივთიერებები წარმოადგენს პიროტექნიკის ქვეკლასს, რომელიც არ შეიცავს დამჟანგავებს, თუმცა თვითნებურად აალდება ჰაერთან კონტაქტისას;

ა.გ) ენერგეტიკული მასალები - ნივთიერებები ან ნაერთები, რომლებიც შედიან ქიმიურ რეაქციაში ენერგიის გამოთავისუფლების მიზნით, რაც აუცილებელია მათი სავარაუდო გამოყენების შესაბამისად. ენერგეტიკული მასალების ქვეკლასებში შედის „ასაფეთქებელი ნივთიერებები, პიროტექნიკური მოწყობილობები და „სარაკეტო საწვავი“;

ა.დ) ასაფეთქებელი ნივთიერებები - მყარი, თხევადი ან აიროვანი ნივთიერებები ან ნივთიერებების ნაერთები, რომლებიც დეტონირებენ მათი პირველადი ასაფეთქებლის, ბუსტერის ან ძირითადი მუხტის სახით გამოყენებისას, ქობინებში, განადგურების მოწყობილობებში და სხვა აპლიკაციებში.

ა.ე) დანამატები - ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყენება ფეთქებად შენაერთებში მათი თვისებების გასაუმჯობესებლად;

ა.ვ) საფრენი აპარატი- საფრენი აპარატები უძრავი ფრთით, მოძრავი ფრთით, მბრუნავი ფრთით (ვერტმფრენი), დახრილი როტორით ან დახრილი ფრთით.

ა.ზ) პრეკურსორები - სპეციალიზებული ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც გამოიყენება ფეთქებადი ნივთიერებების წარმოებაში.

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება:

ბ.ა) ქვემოთ ჩამოთვლილ ნივთიერებებზე, თუ ეს ნივთიერებები არ არის ნარევი ან ნაერთი ამ ჯგუფის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ „ენერგეტიკულ მასალასთან“ ან ამ ჯგუფის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ ფხვნილოვან ლითონებთან:  (19.11.2015 N 587)

ბ.ა.ა) ამონიუმის პიკრატი (CAS 131-74-8);

ბ.ა.ბ) შავი დენთი;

ბ.ა.გ) ჰეკსანიტროდიფენილამინი (CAS 131-73-7);

ბ.ა.დ) დიფტორამინი (CAS 10405-27-3);

ბ.ა.ე) ნიტროსახამებელი (CAS9056-38-6);

ბ.ა.ვ) კალიუმის ნიტრატი (CAS 7757-79-1);

ბ.ა.ზ) ტეტრანიტრონაფტალინი;

ბ.ა.თ) ტრინიტროანიზოლი;

ბ.ა.ი) ტრინიტრონაფტალინი;

ბ.ა.კ) ტრინიტროქსილენი;

ბ.ა.ლ) N-პიროლიდიონი; 1-მეთილ -2-პიროლიდიონი (CAS 872-50-4);

ბ.ა.მ) დიოქტილმალეატი (CAS 142-16-5);

ბ.ა.ნ) ეთილჰექსილაცრილატი (CAS 103-11-7);

ბ.ა.ო) ტრიეთილალუმინიუმი (TEA) (CAS 97-93-8), ტრიმეთილალუმინიუმი (TMA) (CAS 75-24-1),და სხვა პიროფორული ლითონის ალკილები და ლითიუმის, მაგნიუმის, ცინკის ან ბორიუმის არილები;

ბ.ა.პ) ნიტროცელულოზა (CAS 9004-70-0);

ბ.ა.ჟ) ნიტროგლიცერინი (ან გლიცეროლტრინიტრატი, ტრინიტროგლიცერინი) (NG) (CAS 55-63-0);

ბ.ა.რ) 2,4,6-ტრინიტროტოლუოლი (TNT) (CAS 118-96-7);

ბ.ა.ს) ეთილენდიამინდინიტრატი (EDDN) (CAS 20829-66-7);

ბ.ა.ტ) პენტაერითრიტოლტეტრანიტრატი (PETN) (CAS 78-11-5);

ბ.ა.უ) ტყვიის აზიდი (CAS 13424-46-9), ტყვიის საშუალო სტიფნატი (CAS 15245-44-0)და ტყვიის ძირითადი სტიფნატი (CAS 12403-82-6), ასევე პირველადი ფეთქებადი ნივთიერებები ან კაფსულური შემდგენლობები, აზიდების ან აზიდური კომპლექსების შემცველობით;

ბ.ა.ფ) ტრიეთილენგლიკოლდინიტრატი (TEGDN)(CAS 111-22-8);

ბ.ა.ქ) 2,4,6-ტრინიტრორეზორცინი (სტიფნური მჟავა) (CAS 82-71-3);

ბ.ა.ღ) დიეთილდიფენილურეა (CAS 85-98-3); დიმეთილდიფენილურეა (CAS 611-92-7); მეთილეთილდიფჰენილურეა [ცენტრალიტები];

ბ.ა.ყ) N,N-დიფენილურეა (არასიმეტრიული დიფენილურეა) (CAS 603-54-3);

ბ.ა.შ) მეთილ-N,N-დიფენილურეა (არასიმეტრიული მეთილდიფენილურეა) (CAS 13114-72-2);

ბ.ა.ჩ) ეთილ -N,N-დიფრნილურეა (არასიმეტრიული ეთილდიფენილურეა) (CAS 64544-71-4);

ბ.ა.ც) 2-ნიტროდიფელინამინი (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

ბ.ა.ძ) 4-ნიტროდიფელინამინი (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

ბ.ა.წ) 2,2-დინიტროპროპანოლი (CAS 918-52-5);

ბ.ა.ჭ) ნიტროგუანდინი (CAS 556-88-7). იხილეთ ჩანაწერი 1C001.დ. ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში .

ბ.ბ) ამონიუმის პერქლორატზე (ამ ჯგუფის მე-4 პუნქტის “ბ” ქვეპუნქტი) და NTO, რომელიც სპეციალურად არის შექმნილი და შემუშავებული სამოქალაქო გამოყენების აირის გამომმუშავებელი დანადგარებისთვის და პასუხობს ყველა შემდეგ მოთხოვნას:

ბ.ბ.ა) შედგება ან შერეულია არააქტიურ თერმოაქტიურ დამაკავშირებლებთან ან პლასტიფიკატორებთან;

ბ.ბ.ბ) შეიცავს მაქსიმუმ 80% პროქლორატს (ამ ჯგუფის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი). აქტიური ნივთიერების მასაში;

ბ.ბ.გ) აქვს 4 გ ან ნაკლები NTO-ს (ამ ჯგუფის პირველი პუნქტის ს ქვეპუნქტი); და

ბ.ბ.დ) აქვს 250 გ-ზე ნაკლები ინდივიდუალური მასა.

გ) ამ ჯგუფის მიზნებისათვის ნაერთში იგულისხმება ორი ან მეტი ნივთიერების კომპოზიცია, ამ ჯგუფის ქვეპუნქტებში მითითებული მინიმუმ ერთი ნივთიერების შემცველობით;

დ) ამ ჯგუფში მითითებული ნებისმიერი ნივთიერება შედის ამ ნუსხაში მაშინაც კი, როდესაც არ გამოიყენება ნუსხაში მითითებული დანიშნულებით (მაგალითად, TAGN უპირატესად გამოიყენება როგორც ასაფეთქებელი ნივთიერება, თუმცა დასაშვებია, რომ გამოიყენებოდეს საწვავის ან დამჟანგავის სახით);

ე) იხილეთ ასევე ჩანაწერი 1C001 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში;

ვ) ცვლილებები და მოწყობილობები იხილეთ მე-4 ჯგუფში და ჩანაწერი 1A008 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში.

 

ჯგუფი 9. წყალქვეშა და წყალზედა საბრძოლო ხომალდები და მათი კომპონენტები:

1. ხომალდები და კომპონენტები:

ა) სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისათვის შექმნილი ან მოდიფიცირებული წყალზედა და წყალქვეშა ხომალდები, მიუხედავად მათი მიმდინარე საექსპლუატაციო მდგომარეობისა და ფუნქციონალური მზადყოფნისა, აგრეთვე აქვს თუ არა შეიარაღებისა და დაცვის მექანიზმები. ამგვარი ხომალდების კორპუსები და მათი ნაწილები და კომპონენტები, რომლებიც სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის არის შემუშავებული;

ბ) წყალზედა ხომალდები, გარდა ამ ჯგუფის პირველი პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტში ჩამოთვლილის ხომალდებისა, რომლებიც აქვთ ხომალდზე სტაციონარულად დამონტაჟებული ან ჩაშენებული მოწყობილობები:

ბ.ა) 12.7-მილიმეტრიან მეტი კალიბრის ავტომატური იარაღი, პირველ, მე-2, მე-4, მე-12 ან მე-19 ჯგუფებში მითითებული იარაღი ან ამგვარი იარაღის სამაგრები ან დამაგრების წერტილები.

შენიშვნა:

ამ ჯგუფის მიზნებისათვის დამაგრებებში იგულისხმება იარაღის დამაგრების ადგილები ან იარაღის მონტაჟის კონსტრუქციული გაძლიერება.

ბ.ბ) მე-5 ჯგუფში მითითებული ცეცხლის მართვის სისტემები;

გ) შემდეგი მახასიათებლის მქონენი:

გ.ა) ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული დაცვა;

შენიშვნა:

ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული დაცვა წარმოადგენს ავტონომიურ შიდა სივრცეს ისეთი მახასიათებლებით, როგორიცაა ზედმეტი წნევა, სავენტილაციო სისტემების იზოლირებულობა, „ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული ფილტრებით აღჭურვილი სავენტილაციო ხვრელების შეზღუდული რაოდენობა და პერსონალის დაშვების საჰაერო კამერებიანი ადგილების შეზღუდული რაოდენობა;

გ.ბ) წინასწარი დასველების ან ჩარეცხვის სისტემა შექმნილი მომწამლავი ნივთიერების გაუვნებელყოფის მიზნით;

შენიშვნა:

წინასწარი დასველების ან ჩარეცხვის სისტემა წარმოადგენს ზღვის წყლის გამოფრქვევის სისტემას, რომელსაც შეუძლია ერთდროულად დაასველოს ხომალდის გარე ფასადი და გემბანი.

დ) მე-4 ჯგუფის მე-2 და მე-5 ჯგუფის მე-3 პუნქტში ან მე-11 ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული რადიოელექტრონული დახშობის აქტიური სისტემები, რომლების შეიცავენ ჩამოთვლილიდან ნებისმიერს:

დ.ა) ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული დაცვა;

დ.ბ) კორპუსი და დაშენება, სპეციალურად შექმნილი რადარის განივი კვეთის შესამცირებლად;

დ.გ) თერმული სიგნატურის შემამცირებელი მოწყობილობა (მაგალითად, გამონაბოლქვი აირის გაგრილების სისტემა), გარდა იმ მოწყობილობებისა, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი ელექტროსადგურის საერთო წარმადობის გასაზრდელად ან გარემოზე ზემოქმედების შესამცირებლად; ან

დ.დ) დემაგნეტიზაციის სისტემა, რომელიც გამიზნულია მთლიანი ხომალდის მაგნიტური სიგნატურის შემცირებისთვის.

2. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შემუშავებული ძრავები და ამძრავები, და მათი კომპონენტები;

ა) სპეციალურად წყალქვეშა ნავებისთვის შემუშავებული შემდეგი მახასიათებლების მქონე დიზელის ძრავები:

ა.ა) გამოსავალი სიმძლავრე 1.12 მვტ (1,500 ცხენის ძალა) ან მეტი; და

ა.ბ) ბრუნვის სიჩქარე 700 ბრ/წ ან მეტი;

ბ) ელექტროძრავები, სპეციალურად შემუშავებული წყალქვეშა ნავებისთვის, რომლებიც ხასიათდება შემდეგი მაჩვენებლებით:

ბ.ა) გამოსავალი სიმძლავრე 0.75 მვტ (1,000 ცხენის ძალა) ან მეტი;

ბ.ბ) სწრაფი რევერსი;

ბ.გ) თხევადი გაგრილება; და

ბ.დ) სრულიად დახურული;

გ) არამაგნიტური მასალებისგან შემდგარი დიზელის ძრავები შემდეგი მახასიათებლებით:

გ.ა) გამოსავალი სიმძლავრე 37.3 კვტ (50 ცხენის ძალა) ან მეტი; და

გ.ბ) არამაგნიტური ნივთიერებების შემცველობა - საერთო მასის 75% და მეტი;

დ) სპეციალურად წყალქვეშა ნავებისთვის შემუშავებული ჰაერდამოუკიდებელი ელექტრომოწყობილობები , რომლებიც წყალქვეშა ნავს შესაძლებლობას აძლევს წყალქვეშა მდგომარეობაში გამოიყენოს ამძრავები ატმოსფერულ ჟანგბადთან კონტაქტის გარეშე იმაზე მეტი დროის განმავლობაში, ვიდრე შესაძლებელი იქნებოდა აკუმულატორის გამოყენებით. მე-9 ჯგუფის მე-2 პუნქტის ”დ” ქვეპუნქტის მიზნებისთვის „ჰაერდამოუკიდებელი ელექტრომოწყობილობები არ არის ბირთვული ენერგიის მატარებელი.

3. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული წყალქვეშა გამოვლინების მოწყობილობები, აგრეთვე სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული მათი მართვის მოწყობილობები ან კომპონენტები.

4. წყალქვეშა ნავის და ტორპედოს საწინააღმდეგო ბადეები, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის.

5. ხომალდები და კომპონენტები, რომლებიც არ გამოიყენება 2003 წლიდან.

6. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული კაბელის შემყვანები და კონექტორები, რომლებიც ხომალდის გარე აჭურვილობასთან კონტაქტის შესაძლებლობას იძლევა და სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული მათი კომპონენტები;

შენიშვნა:

ა) ეს პუნქტი შეიცავს ხომალდის ერთსადენიან, მრავალსადენიან, კოაქსიალურ ან წყალტალღოვან კონექტორებს, ასევე კაბელის შემყვანებს, რომლებიც ინარჩუნებენ ჰერმეტულობას და აუცილებელ თვისებებს 100 მეტრ და მეტ წყალქვეშა სიღრმეებზე; ასევე ოპტიკურ-ბოჭკოვანი შემაერთებლები და ოპტიკურ კორპუსიანი პენეტრატორები, სპეციალურად შემუშავებული „ლაზერული გამოსხივების გადასაცემად, მიუხედავად სიღრმისა;

ბ) ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება გამწევი ლილვისა და ჰიდროდინამიკურად მართვადი დგუშის ღეროს ჩვეულებრივ კაბელის შემყვანებზე.

7. უხმაურო საკისრები, რომლებსაც აქვთ ნებისმიერი, ქვემოთ ჩამოთვლილი მახასითებლებიდან, მათი კომპონენტები და საბრძოლო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული აღჭურვილობა, რომელიც შეიცავს ამ საკისრებს:

ა) გაზის ან მაგნიტური საკიდი;

ბ) სიგნატურის მართვის აქტიური მოწყობილობები; ან

გ) ვიბრაციის დახშობის საშუალებები.

შენიშვნა:

ა) ლაზერი კომპონენტების ერთობლიობა, რომლებიც სივრცის და დროის თვალსაზრისით ქმნიან კოჰერენტულ შუქს, რომელიც ძლიერდება გამოსხივების სტიმულირებული ემისიით;

ბ) გამიზვნის და ნავიგაციის მოწყობილობა იხილეთ მე-11 ჯგუფში.

 

ჯგუფი 10. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული საჰაერო ხომალდები, მათი აღჭურვილობა, საავიაციო ძრავები და კომპონენტები:

1. პილოტიანი საბრძოლო და ჰაერზე მსუბუქი საფრენი ხომალდები, ასევე სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები.

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა.ა) საფრენ აპარატებზე და ჰაერზე მსუბუქ საფრენ აპარატებზე ან სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთის (საბრძოლო მოქმედებები, სამხედრო დაზვერვა, თავდასხმა, სამხედრო მომზადება, მატერიალურ-ტექნიკურ მხარდაჭერა, სამხედრო შენაერთის ან აღჭურვილობის ტრანსპორტირება და დესანტირება) შექმნილ სხვადასხვა საფრენ აპარატებზე შემდეგი მახასიათებლებით: არ არის საბრძოლო თვითმფრინავი; არ არის კონფიგურირებული სამხედრო გამოყენებისთვის და აღჭურვილი სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული დანადგარებით და მოწყობილობებით; საქართველოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ სერტიფიცირებულია სამოქალაქო მიზნებით გამოყენებისთვის;

ა.ბ) საფრენ აპარატებზე შემდეგი მაჩვენებლებით:

ა.ბ.ა) წარმოებულია 1946 წლამდე;

ა.ბ.ბ) არ შეიცავენ ამ ნუსხაში შემავალ პოზიციებს, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც პოზიციები საჭიროა საქართველოს მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად უსაფრთხოების და ფრენისთვის ვარგისიანობის სტანდარტების თვალსაზრისით; და

ა.ბ.გ) არ შეიცავს ამ ნუსხაში შემავალ იარაღს, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც ის არ ექვემდებარება ექსპლუატაციას და გამოუსადეგარია ექსპლუატაციაში დასაბრუნებლად.

2. საჰაერო ხომალდები, ჰაერზე მსუბუქი საჰაერო ხომალდები, უპილოტო საჰაერო ხომალდები, ავიაციური ძრავები და საჰაერო ხომალდების მოწყობილობები, მათთან დაკავშირებული მოწყობილობები, კომპონენტები, რომლებიც სპეციალურად არის შექმნილი ან მოდიფიცირებული სამხედრო მიზნებისთვის და არ გამოიყენება 2011 წლის შემდეგ;

3. უპილოტო საჰაერო ხომალდი და შესაბამისი აღჭურვილობა, ასევე სპეციალურად მისთვის შემუშავებული კომპონენტები:

ა) უპილოტო საჰაერო ხომალდები, მათ შორის, დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, ავტონომიურად პროგრამირებადი საფრენი აპარატები და უპილოტო ჰაერზე მსუბუქი საფრენი აპარატები;

ბ) მათთან დაკავშირებული გამშვები სისტემები და მიწისზედა უზრუნველყოფის აღჭურვილობა;

გ) აღჭურვილობა, შემუშავებული მართვისა და კონტროლისთვის;

4. საავიაციო ძრავები და სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები;

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:

ა) საავიაციო ძრავებზე, რომლებიც შემუშავებულია ან მოდიფიცირებულია სამხედრო გამოყენებისთვის და სერტიფიცირებულია საქართველოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ სამოქალაქო საფრენ აპარატებში გამოყენებისთვის, ასევე სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები;

ბ) დგუშიან ძრავებზე ან მათთვის სპეციალურად შემუშავებულ კომპონენტებზე, გარდა უპილოტო მფრინავი აპარატებისთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტებისა.

5. ჰაერში საწვავის მიწოდების აღჭურვილობა, სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული შემდეგი ჩამონათვალიდან ნებისმიერისთვის, ასევე მისთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

ა) ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული საჰაერო ხომალდი; ან

ბ) ამ ჯგუფის მე-3 პუნქტში მითითებული უპილოტო საჰაერო ხომალდი;

6. ამ ჯგუფის მე-3 პუქტში მითითებული საჰაერო ხომალდისთვის ან ამ ჯგუფის მე-4 პუნქტში მითითებული საავიაციო ძრავებისთვის სპეციალურად შემუშავებული მიწისზედა აღჭურვილობა, რაც შეიცავს ჰაერში საწვავის წნევით მიწოდების აღჭურვილობას და ძნელად მისადგომ სივრცეში მოქმედებების უზრუნველმყოფ აღჭურვილობას;

7. საჰაერო ხომალდში სიცოცხლის უზრუნველყოფის აღჭურვილობა, უსაფრთხოების აღჭურვილობა და ავარიული გასვლის სხვა მოწყობილობები, დაუსახელებელი ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში, შემუშავებული ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებული საჰაერო ხომალდისათვის;

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება ეკიპაჟის ჩაფხუტებზე, რომლებსაც არ აქვთ ან აქვთ სამაგრები ან ფიტინგები, ამ ნუსხაში შემავალ აღჭურვილობაზე.

8. პარაშუტები, პარაპლანები და შესაბამისი აღჭურვილობა, ასევე სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები:

ა) პარაშუტები, რომლებიც არ არის მითითებული ამ ნუსხაში;

ბ) პარაპლანები;

გ) აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული მაღალი სიმაღლიდან პარაშუტით ხტომისთვის (მაგალითად, კოსტიუმები, სპეციალური ჩაფხუტები, სუნთქვის სისტემები, ნავიგაციის აღჭურვილობა);

9. ტვირთების პარაშუტებით ჩამოყრისთვის განკუთვნილი პილოტირების ავტომატური სისტემები.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფის პირველი და მე-4 პუნქტები პუნქტები, რომლებიც ეხება არასამხედრო გამოყენების საჰაერო ხომალდებისთვის სპეციალურად შემუშავებულ კომპონენტებს და შესაბამის აღჭურვილობას ან სამხედრო გამოყენებისთვის მოდიფიცირებულ საავიაციო ძრავებს, ვრცელდება მხოლოდ იმ სამხედრო დანიშნულების კომპონენტებსა და შესაბამის აღჭურვილობაზე, რომლებიც საჭიროა სამხედრო დანიშნულებით მოდიფიცირებისთვის;

ბ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ბ.ა) უპილოტო საჰაერო ხომალდი- ნებისმიერი საფრენი აპარატი, რომელსაც შეუძლია მოახდინოს გაფრენის ინიციირება და მართოს ფრენა, ასევე ნავიგაცია ბორტზე ადამიანის ყოფნის გარეშე;

ბ.ბ) ჰაერზე მსუბუქი საჰაერო ხომალდი - აეროსტატები და დირიჟაბლები, რომელთა ასაწევად გამოიყენება ცხელი ჰაერი ან სხვა, ჰაერზე მსუბუქი აირები, როგორიცაა ჰელიუმი ან წყალბადი;

ბ.გ) საჰაერო ხომალდი - უძრავი ფრთით, მოძრავი ფრთით, მბრუნავი ფრთით (ვერტმფრენი), დახრილი როტორით ან დახრილი ფრთით;

ბ.დ) სამოქალაქო საჰაერო ხომალდი- მითითებული დანიშნულების მიხედვით სამოქალაქო ავიაციის ორგანოების მიერ გამოქვეყნებულ სერტიფიცირებულ ნუსხებში კომერციული სამოქალაქო შიდა და საერთაშორისო ავიახაზების ან კანონიერი სამოქალაქო, კერძო ან საქმიანი გამოყენებისთვის ფრენისთვის ვარგისიანობის შესახებ.

გ) გამიზვნის და ნავიგაციის მოწყობილობა იხიელთ მე-11 ჯგუფში;

დ) ჩაფხუტები იხილეთ ასევე მე-13 ჯგუფის მე-3 პუნქტში.

 

ჯგუფი 11. ელექტროაღჭურვილობა, კოსმოსური ხომალდი და კომპონენტები:

1. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შემუშავებული ელექტროაღჭურვილობა და მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები.

შენიშვნა:

ეს პუნქტი მოიცავს:

ა) უკუქმედების და კონტრუკუქმედების ელექტროაღჭურვილობა (ე.ი. აღჭურვილობა, რომელიც შემუშავებულია გარეშე ან ცრუ სიგნალების გადასაცემად რადიოლოკაციური სადგურებისთვის ან რადიომიმღებებისთვის, ან სხვაგვარად, მოწინააღმდეგის ელექტრომიმღებებისთვის სიგნალის მიღებისთვის, მუშაობისთვის ან მათი ეფექტური გამოყენებისთვის დაბრკოლების შესაქმნელად, მათ შორის, უკუქმედების აპარატურისთვის), მათ შორის, ჩამხშობი და ჩახშობის საწინააღმდეგო აღჭურვილობა;

ბ) სიხშირის სწრაფი შეცვლის მოწყობილობა;

გ) ელექტრონული სისტემები და აღჭურვილობა, სპეციალურად შემუშავებული ელექტრომაგნიტური სპექტრის თვალთვალისა და კონტროლისთვის სამხედრო დაზვერვისა ან უსაფრთხოების მიზნით, ან ამგვარი თვალთვალისა ან კონტროლის საწინააღმდეგოდ შემუშავებული აღჭურვილობა;

დ) წყალქვეშა უკუქმედების აღჭურვილობა, მათ შორის, აკუსტიკური და რადიოლოკაციური მახეების შემქმნელი აღჭურვილობა, ჰიდროაკუსტიკური მიმღებებისთვის გარეშე ან ცრუ სიგნალების გადამცემი აპარატურა;

ე) მონაცემთა უსაფრთხო დამუშავების აღჭურვილობა, მონაცემთა დაცვის აპარატურა და გადაცემისა და კავშირის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი აპარატურა, რომელსაც დაშიფრვის ფუნქცია აქვს;

ვ) იდენტიფიკაციის, აუტენტიფიკაციის, შიფრის შეყვანის (კრიპტოგრაფული) აღჭურვილობა და შიფრის მართვის, შემუშავებისა და გავრცელების აღჭურვილობა;

ზ) დამიზნებისა და ნავიგაციის აღჭურვილობა;

თ) ტროფოსფერული კავშირის უზრუნველმყოფი ციფრული აპარატურა;

ი) რადიოტექნიკური დაზვერვის ციფრული დემოდულატორები;

კ ) ხელმძღვანელობისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემები.

2. გლობალური ნავიგაციური თანამგზავრული სისტემებისთვის დახშობის ეფექტის შემქმნელი აპარატურა და მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები.

3. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული კოსმოსური ხომალდი.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა.ა) კოსმოსური ხომალდი - აქტიური და პასიური სატელიტური თანამგზავრები და კოსმოსური ზონდები;

ა.ბ) ხელმძღვანელობისა და კონტროლის ავტომატიზებული სისტემები - ელექტრონული სისტემები, რომელთა მეშვეობით ხორციელდება ძირითადი ინფორმაციის შეყვანა, დამუშავება და გადაცემა, ხელმძღვანელობის ქვეს მყოფი დაჯგუფებების, ოპერატიული გაერთიანებების, საბრძოლო გაერთიანებების, ნაწილების, ხომალდების, ქვედანაყოფების ან საბრძოლო ტექნიკის ეფექტური ფუნქციონირებისთვის. ეს მიიღწევა კომპიუტერული აღჭურვილობის და უზრუნველყოფის სხვა აპარატების მეშვეობით, რომლებიც განკუთვნილია საბრძოლო ხელმძღვანელობისა და მართვის ორგანიზაციის ფუნქციის მხარდასაჭერად. ხელმძღვანელობისა და მართვის ავტომატიზებული სისტემების ძირითადი ფუნქციები: ინფორმაციის ეფექტური ავტომატიზებული შეგროვება, დაგროვება, შენახვა და დამუშავება; სიტუაციისა და ოპერაციების ასახვა, რომლებიც გავლენას ახდენენ საბრძოლო ოპერაციების მომზადებასა და ჩატარებაზე; ოპერატიული და ტაქტიკური გათვლები რესურსების თანაბრად გადასანაწილებლად საჯარისო დაჯგუფებებს ან საბრძოლო ნაწილების და ქვედანაყოფების ოპერატიულ ან საბრძოლო ელემენტებს შორის, ამოცანის ან ოპერაციის სტადიის შესაბამისად; მონაცემთა მომზადება სიტუაციის შესაფასებლად და გადაწყვეტილების მისაღებად ოპერაციის ან საბრძოლო მოქმედებების ნებისმიერ მომენტში; ოპერაციის კომპიუტერული მოდელირება.

ბ) იმ პროგრამული უზრუნველყოფის თაობაზე, რომელიც დაკავშირეულია სამხედრო პროგრამული უზრუნველყოფით განსაზღვრულ რადიოში, იხილეთ 21-ე ჯგუფში.

 

ჯგუფი 12. შეიარაღების მაღალსიჩქარიანი სისტემები, რომლებიც იყენებენ კინეტიკურ ენერგიას და შესაბამისი აღჭურვილობა, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

1. მიზნის გასანადგურებლად ან მასზე ზემოქმედების მოსახდენად და მისი მისიის განხორციელებაში დაბრკოლების შესაქმნელად სპეციალურად შემუშავებული კინეტიკური ენერგიის გამომყენებელი შეიარაღების სისტემები;

2. გამოცდისა და შეფასების სპეციალურად შემუშავებული საშუალებები, ასევე გამოსაცდელი მოდელები, მათ შორის, დიაგნოსტიკური აპარატურა და მიზნები კინეტიკური ენერგიის გამომყენებელი ჭურვებისა და სისტემების დინამიკური გამოცდის ჩასატარებლად.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფის მოქმედება ვრცელდება ნაწარმზე, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული კინეტიკური ენერგიის გამომყენებელი შეიარაღების სისტემებისთვის:

ა.ა) გამშვები დანადგარები, რომელთაც შეუძლია განავითაროს 0,1 გ-ზე მეტი აჩქარება და სიჩქარემ გადააჭარბოს 1,6 კ/სთ-ს, ერთჯერადი ან სწრაფი ცეცხლის რეჟიმში;

ა.ბ) ენერგიის პირველადი გენერირების სისტემები, ელექტროჯავშანის შექმნის, ენერგიის დაგროვების, სითბური მართვის, კონდიცირების სისტემები, საწვავის გადართვის ან მართვის სისტემები; ასევე ელექტროკავშირები კვების წყაროს, ქვემეხსა და საბრძოლო კოშკურს ამძრავის სხვა ფუნქციებს შორის;

ა.გ) მიზნის გამოვლინების, თვალთვალის, ცეცხლის მართის ან დაზიანების ხარისხის შემფასებელი სისტემები;

ა.დ) თვითდამიზნების, დამიზნების ან ჭურვებისთვის მიმართულების წევის ძალის (გვერდითი აჩქარება) შექმნის სისტემები.

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება ვრცელდება შეიარაღების სისტემებზე, რომლებიც იყენებს ნებისმიერს მოძრაობაში მოყვანის შემდეგი საშუალებებიდან:

ბ.ა) ელექტრომაგნიტური;

ბ.ბ) ელექტროთერმული;

ბ.გ) პლაზმური;

ბ.დ) მსუბუქ აიროვანი; ან

ბ.ე) ქიმიური (როდესაც გამოიყენება ნებისმერ ზემოთ ჩამოთვლთან ერთად).

გ) ის იარაღი, რომელშიც გამოყენებულია ქვეკალიბრის იარაღის ვაზნები ან მხოლოდ ქიმიური ძრავები და შესაბამისი საშუალებები, იხილეთ პირველი ჯგუფიდან მე-4 ჯგუფამდე.

 

ჯგუფი 13. დაჯავშნული ან დაცვის აღჭურვილობა, კონსტრუქციები და კომპონენტები:

1. დაჯავშნული ფილა, რომელიც:

ა) წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად;

ბ) გამოსადეგარია სამხედრო გამოყენებისთვის.

2. ლითონის, არალითონის მასალებისგან და მათი კომბინაციებისგან შემდგარი კონსტრუქციები, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო სისტემების ბალისტიკური დაცვის უზრუნველსაყოფად, ასევე სპეციალურად მათთვის შემუშავებული კომპონენტები.

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება ვრცელდება მასალაზე, რომლებიც სპეციალურად არის შემუშავებული აქტიური ჯავშნის ან საბრძოლო თავშესაფრების შესაქმნელად.

3. ჩაფხუტები, წარმოებული სამხედრო სტანდარტების ან ტექნიკური პირობების ან ანალოგიური ეროვნული სტანდარტების შესაბამისად, ასევე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები (მაგალითად, ჩაფხუტის კორპუსი, ჩაფხუტის შიდა ფენა და შუასადებები სირბილისთვის).

შენიშვნა:

ამ პუქნტის მოქმედება .არ ვრცელდება ჩვეულებრივ ლითონის ჩაფხუტებზე, რომლებიც არ არის მოდიფიცირებული ან შემუშავებული დამხმარე მოწყობილობების დასამაგრებლად ან არ არის აღჭურვილი დამხმარე მოწყობილობებით.

4. სხეულის ჯავშანი ან დამცავი ტანსაცმელი, აგრეთვე მათი კომპონენტები:

ა) სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად წარმოებული ჯავშანჟილეტები და დამცავი ტანსაცმელი, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები;

შენიშვნა:

ამ ქვეპუნქტში სამხედრო სტანდარტები ან სპეციფიკაციები მოიცავს მინიმუმფრაგმენტაციული დაცვის სპეციფიკაციებს;

ბ) სხეულის მძიმე ჯავშანფილები უზრუნველყოფს ბალისტიკურ დაცვას, რომელიც უტოლდება ან აჭარბებს III დონეს ან ეროვნულ ეკვივალენტებს;

გ) ამ ჯგუფის მე-3 და მე-4 პუნქტები არ ვრცელდება ჩაფხუტებზე, დამცავ ტანსაცმელზე ან ჯავშანჟილეტებზე, რომლებიც შემუშავებულია მესაკუთრის პირადი დაცვისთვის;

დ) სამხედრო მიზნებისთვის სპეციალურად შემუშავებულ სამხედრო ჩაფხუტებად ითვლება მხოლოდ მე-13 ჯგუფში მითითებული ჩაფხუტები, რომლებიც სპეციალურად არის შემუშავებული გამნაღმველებისთვის.

ე) კორპუსის ჯავშნიანი ფილის შესახებ იხილეთ მე-13 ჯგუფის მე-4 პუნქტი;

ვ) იხილეთ ასევე ჩანაწერი 1A005 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში;

ზ) ჯავშანჟილეტების ბოჭკოვანი და ფილმენტური მასალა, რომელიც გამოიყენება ჯავშანჟილეტების და ჩაფხუტების წარმოებაში, იხილეთ 1C010 პარაგრაფი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში.

 

ჯგუფი 14. სპეციალიზებული აღჭურვილობა სამხედრო მომზადებისთვის ან საომარი სცენარების სიმულაციისთვის, სიმულაციური აპარატურა:

სამხედრო მომზადებისთვის ან საომარი სცენარების სიმულაციისთვის განკუთვნილი სპეციალიზებული აღჭურვილობა, სიმულაციური აპარატურა, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული ნებისმიერი საბრძოლო მასალის ან სასროლი იარაღის გამოყენების შესასწავლად, რომელიც მითითებულია პირველ ან მე-2 ჯგუფებში და მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები და საკუთვნებლები.

შენიშვნა:

ა) ეს ჯგუფი შეიცავს სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შემუშავებულ და მოდიფიცირებულ გამოსახულების ფორმირების და გარემო ვითარების ინტერაქტიურ სისტემებს, რომლებიც განკუთვნილია სიმულატორებისთვის;

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება აღჭურვილობაზე, რომელიც სპეციალურადაა შემუშავებული სანადირო ან სპორტული იარაღიდან სროლაში სავარჯიშოდ;

გ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

გ.ა) სპეციალიზებული აღჭურვილობა - სამხედრო მომზადება - შეტევის, საბრძოლო გაფრენების, რადარული სამიზნეების შესწავლის მოწყობილობების სამხედრო ტიპებს, რადარული სამიზნის გენერატორებს, არტილერიული მომზადების საშუალებებს, წყალქვეშა ნავების საწინააღმდეგო სასწავლო საბრძოლო მოქმედებების განსახორციელებელ მოწყობილობებს, საფრენ სიმულატორებს (მათ შორის, ადამიანის მიერ მართული ცენტრიფუგები მფრინავების/კოსმონავტების მოსამზადებლად), რადარულ, პილოტირების, თვითმფრინავის მართვის, სარაკეტო ჭურვების გაშვების სასწავლო მოწყობილობებს, მიზნებს, საჰაერო ხომალდები - მიზნებს, იარაღის მოპყრობის, უპილოტო საჰაერო ხომალდების მართვის სასწავლო მოწყობილობებს და მოძრავ სასწავლო ბლოკს და სასწავლო მოწყობილობებს მიწისზედა საბრძოლო ოპერაციების განსახორციელებლად;

გ.ბ) საჰაერო ხომალდი - საფრენი აპარატები უძრავი ფრთით, მოძრავი ფრთით, მბრუნავი ფრთით (ვერტმფრენი), დახრილი როტორით ან დახრილი ფრთით.

 

ჯგუფი 15. სამხედრო გამოყენებისთვის სპეციალურად შემუშავებული გამოსახულების დასამუშავებელი ან თვალთვალის საწინააღმდეგო აპარატურა, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები და საკუთვნებლები:

1. ჩამწერი მოწყობილობები და გამოსახულების დასამუშავებელი აპარატურა;

2. კამერები, ფოტოგრაფიული აღჭურვილობა და ფირის დასამუშავებელი აღჭურვილობა;

3. გამოსახულების სიმკვეთრის გამაძლიერებელი აღჭურვილობა;

4. ინფრაწითელი ან სითბური გამოსახულების ფორმირების აღჭურვილობა;

5. სათვალთვალო რადიოლოკაციური აღჭურვილობა;

6. ამ ჯგუფის პირველი - მე-5 პუნქტებში მითითებული აღჭურვილობის უკუქმედების აღჭურვილობა და კონტრუკუქმედების აღჭურვილობა.

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის მოქმედება ვრცელდება აღჭურვილობაზე, რომელიც შემუშავებულია ოპერაციის ჩატარების პირობების გასაუარესებლად ან გამოსახულების ფორმირების სამხედრო სისტემების ეფექტურობის შესამცირებლად ან ამგვარი ქმედებების ეფექტურობის გასაუარესებლად;

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება გამოსახულების სიმკვეთრის გასაძლიერებელ პირველი თაობის ოპტიკურ-ბოჭკოვან გარდამქმნელებზე ან აღჭურვილობაზე, რომელიც სპეციალურადაა შემუშავებული გამოსახულების სიმკვეთრის გასაძლიერებელი პირველი თაობის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი გარდამქმნელების დასამონტაჟებლად;

გ) ამ ჯგუფის მიზნებისათვის სპეციალურად შემუშავებულ კომპონენტებში შედის სამხედრო გამოყენებისთვის შემუშავებულიაღჭურვილობა:

გ.ა) გამოსახულების ინფრაწითელი ელექტროოპტიკური გარდამქმნელები;

გ.ბ) ელექტროოპტიკური გარდამქმნელები გამოსახულების სიმკვეთრის გასაძლიერებლად (პირველი თაობის აპარატების გარდა);

გ.გ) მიკროარხული ფირფიტები;

გ.დ) ტელეკამერების ელექტროსხივური მილაკები განათების დაბალი დონის უზრუნველსაყოფად;

გ.ე) დეტექტორული მატრიცები (მათ შორის, ელექტროსქემები ან წაკითხვის სისტემები);

გ.ვ) პიროელექტრონული გადამცემი სატელევიზიო ელექტროსხივური მილაკები;

გ.ზ) გამაგრილებელი სისტემები გამოსახულების ფორმირების სისტემებისთვის;

გ.თ) ელექტროჩამკეტები ფოტოქრომული ან ელექტრული ტიპის მინიმუმ 100მკს გამძლეობით, გარდა ჩამკეტებისა, რომლებიც წარმოადგენს მაღალსიჩქარიანი გადამღები ფოტოკამერის განუყოფელ ნაწილს;

გ.ი) გამოსახულების ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინვენტორები;

გ.კ) ნახევარგამტარული ფოტოკათოდები;

დ) ამ ჯგუფის მიზნებისათვის მიზნებითვის გამოსახულების სიმკვეთრის გასაძლიერებლად პირველი თაობის ელექტროოპტიკური გარდამქმნელები - გულისხმობს ელექტროსტატიკურად ფოკუსირებული მილაკები შემავალი და გამომავალი ბოჭკოვანი ოპტიკის გამოყენებით ან ფირფიტების მინით დაფარულები, მულტიალკალური ფოტოკათოდები (S-20 ან S-25), მაგრამ არა გამაძლიერებლები მიკროარხული ფირფიტები.

ე) ასევე იხილეთ 6A002 ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში.

 

ჯგუფი 16. ჭედური, ჩამოსხმული და სხვა სახის დაუსრულებელი ნაკეთობები:

ჭედური, ჩამოსხმული და სხვა სახის დაუსრულებელი ნაკეთობები სპეციალურად შემუშავებული პირველი-მე-4, მე-6, მე-9-10, მე-12 ან მე-19 ჯგუფებში მითითებული ნაწარმისთვის.

შენიშვნა

ამ ჯგუფის მოქმედება ვრცელდება დაუსრულებელ პროდუქტებზე, რომელთა განსაზღვრა შესაძლებელია მასალის შემადგენლობის, გეომეტრიის ან ფუნქციის მიხედვით.

 

ჯგუფი 17. აღჭურვილობა, მასალები და ბიბლიოთეკები, აგრეთვე სპეციალურად მათთვის შექმნილი კომპონენტები:

1. ავტონომიური საყვინთი და წყალქვეშა ცურვის აპარატები:

ა) სუნთქვის აპარატები დახურული ან ნახევრად დახურული ციკლით (ჰაერის ხელმეორე გამოყენების ფუნქციით), სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის (მაგალითისთვის ისინი არამაგნიტურია);

ბ) სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები ღია ციკლიანი აპარატების პროფილის შეცვლის და სამხედრო გამოყენების აპარატებად გარდაქმნის ფუნქციით;

გ) ნაკეთობები, შემუშავებული მხოლოდ სამხედრო გამოყენებისთვის წყალქვეშა სამუშაოების და ყვინთვის ავტონომიურ აპარატებთან ერთად.

2. სამშენებლო აღჭურვილობა, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის.

3. სიგნატურის დასახშობი ფიტინგები, გადახურვები და დამუშავების საშუალებები, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის;

4. საბრძოლო მოქმედებების ზონაში გამოსაყენებლად სპეციალურად შემუშავებული განაღმვითი აღჭურვილობა;

5. რობოტები, რობოტების მაკონტროლებლები და მანიპულატორები, რომლებიც ხასიათდება ნებისმიერი შემდეგი მაჩვენებლით:

ა) სპეციალურად არის შემუშავებულისამხედრო გამოყენებისთვის;

ბ) აღჭურვილია გარეშე ბალისტიკური ნამსხვრევებისგან ჰიდრავლიკური ხაზების დაცვის საშუალებებით (თვითდალუქვადი მილსადენები) და ჰიდრავლიკურ სითხეებში გამოსაყენებლად, რომელთა აალების ტემპერატურა 839 K-ზე (566 °C) მეტია; ან

გ) სპეციალურად არის შემუშავებული ან გათვლილი იმპულსურ ელექტრომაგნიტურ ველში სამუშაოდ.

შენიშვნა:

ელექტრომაგნიტური იმპულსი არ იწვევს გაუთვალისწინებელ ჩახშობას, რომელიც გამოწვეულია ახლოს მდებარე აპარატურის ელექტრომაგნიტური გამოსხივებით (მაგალითად, მექანიზმები, აპარატები ან ელექტრომოწყობილობები), ან ნათებას.

6. ბიბლიოთეკები (პარამეტრული ტექნიკური მონაცემთა ბაზები), სპეციალურად შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის აღჭურვილობასთან, რომელიც მოყვანილია ამ ნუსხაში;

7. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შემუშავებული ბირთვული ენერგეტიკული დანადგარები ან ამძრავი დანადგარები, მათ შორის ბირთვული რეაქტორები, ასევე მათი კომპონენტები, სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის, როგორც სამხედრო პროდუქცია;

8. დაფარული ან სპეციალურად დამუშავებული სიგნატურის დამხშობი აღჭურვილობა, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის, გარდა ამ ნუსხაში მითითებული პოზიციებისა;

9. სამხედრო ბირთვული რექტორებისთვის სპეციალურად შემუშავებული სიმულატორები;

10. სამხედრო ტექნიკის მომსახურებისთვის სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული მობილური სარემონტო სახელოსნოები;

11. საველე გენერატორები, სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის;

12. სპეციალურად სამხედრო გამოყენებისთვის შექმნილი ან მოდიფიცირებული კონტეინერები;

13. ბორანები, გარდა ამ ნუსხაში მითითებულისა, ხიდები და პონტონები, სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის;

14. ექსპერიმენტული მოდელები, სპეციალურად შემუშავებული მე-4, მე-6 ან მე-19 ჯგუფებში მითითებული ნაწარმის შემუშავებისთვის;

15. ლაზერული გამოსხივებისგან დამცავი აღჭურვილობა (მაგალითად, მხედველობის და სენსორების დაცვა), სპეციალურად შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის;

16. საწვავის ელემენტები, გარდა ამ ნუსხაში მითითებულისა, სპეციალურად შემუშავებული და მოდიფიცირებული სამხედრო გამოყენებისთვის.

 

შენიშვნა N1:

ამ ჯგუფში მოყვანილ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) ბიბლიოთეკა - (პარამეტრული ტექნიკური მონაცემთა ბაზა) სამხედრო ხასიათის ტექნიკური ინფორმაციის კრებული, რომელზე დაყრდნობითაც შეიძლება გაიზარდოს სამხედრო აღჭურვილობის ან სისტემების მოქმედების ეფექტურობა;

ბ) მოდიფიცირებული - ნებისმიერ კონსტრუქციული, ელექტრონულ, მექანიკური ან სხვა ცვლილება, რომლის შედეგადაც არასამხედრო ნაწარმი იძენს იმ ანალოგის თვისებებს, რომელიც სპეციალურადაა შემუშავებული სამხედრო გამოყენებისთვის;

გ) საწვავის ელემენტი - ელექტროქიმიური მოწყობილობა, რომელიც გარდაქმნის ქიმიურ ენერგიას უშუალოდ მუდმივი დენის ელექტრობაში გარეშე წყაროდან საწვავის გამოყენების გზით;

დ) საბოლოო მანიპულატორები- ჩამჭიდები, სამუშაო ინსტრუმენტული კომპლექტი და ნებისმიერი სხვა ინსტრუმენტები, დამაგრებული საყრდენ ფილაზე „რობოტის მანიპულატორის კონსოლის ბოლოში;

ე) აქტიური ინსტრუმენტული კვანძები - მოწყობილობა საზომი სენსორების ან ენერგიისწარმოებისთვის, მისი გადაადგილებისა ან დამუშავებისთვის;

ვ) ბირთვული რეაქტორი შეიცავს ყველა საგანს, რომლებიც იმყოფება ბირთვული რეაქტორის კორპუსზე ან მაგრდება მასზე, აღჭურვილობას ენერგიის დონის სამართავად რეაქტორის აქტიურ ზონაში და კომპონენტებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ შეიცავენ, იმყოფებიან უშუალო კონტაქტში ან მართავენ რეაქტორის აქტიური ზონის პირველი კონტურის გამაგრილებელს;

ზ) რობოტი- მანიპულაციური მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია გადაადგილება შეუჩერებლად ან პუნქტიდან პუნქტამდე, შეუძლია გამოიყენოს სენსორები და ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილი მაჩვენებლით:

ზ.ა) მრავალფუნქციონალურობა;

ზ.ბ) მასალის, დეტალების, ინსტრუმენტების ან სპეციალური მოწყობილობების დადგენის ან ორიენტირების უნარი სამგანზომილებიან სივრცეში სხვადასხვა მოძრაობების საშუალებით;

ზ.გ) აღჭურვილია სამი ან მეტი ამძრავით, დახურული ან ღია კონტურით, რომლებიც რთავენ ნაბიჯის ძრავებს; და

ზ.დ) აქვს „მომხმარებლის მიერ პროგრამირების შესაძლებლობა „ასწავლე/განახორციელე მეთოდით ან ელექტრონული კომპიუტერის მეშვეობით, რომელიც შესაძლოა იყოს პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლიორით, ანუ მექანიკური ჩარევის გარეშე.

 

შენიშვნა N2:

ზემოთ მოყვანილი განმარტება არ მოიცავს შემდეგ მოწყობილობებს:

ა) მხოლოდ ხელით ან ტელეოპერატორის მეშვეობით მართვის მანიპულატორები;

ბ) მანიპულატორები ოპერაციების ფიქსირებული თანმიმდევრობით, რომლებსაც განეკუთვნება ავტომატიზებული მოძრავი მოწყობილობები, მოქმედი მოძრაობის მექანიკურად ფიქსირებადი პროგრამირებადი სახეობებით. პროგრამა მექანიკურად შეზღუდულია ფიქსატორებით, როგორიცაა შტიფტები ან მუშტები. მოძრაობების თანმიმდევრულობა და ტრაექტორიების ან კუთხეების შერჩევა არ შეიძლება, რომ იცვლებოდეს ან შეიცვალოს მექანიკური ან ელექტრონული საშუალებებით;

გ) მექანიკურად მართვადი მანიპულატორები ოპერაციების ცვალებადი თანმიმდევრულობით, რომლებსაც განეკუთვნება ავტომატიზებული მოძრავი მოწყობილობები, მოქმედი მოძრაობების მექანიკურად ფიქსირებადი პროგრამირებადი სახეობების შესაბამისად. პროგრამა მექანიკურად შეზღუდულია დაფიქსირებული, მაგრამ გადართვადი ფიქსატორებით, როგორიცაა შტიფტები ან მუშტები. მოძრაობების თანმიმდევრულობა და ტრაექტორიების ან კუთხეების შერჩევა ცვალებადია არსებული სტრუქტურული პროგრამის ფარგლებში. პროგრამული შაბლონის ვარიაციები ან მოდიფიკაციები მაგალითად შტიფთების შეცვლა ან მუშტების გამოცვლა) ერთი ან მეტი კოორდინატის მიხედვით მიიღწევა მხოლოდ მექანიკური ოპერაციის მეშვეობით;

დ) მანიპულატორები სერვო-მართვის გარეშე, ოპერაციების ცვლადი თანმიმდევრულობით, რომლებიც განეკუთვნება ავტომატურად მოძრავ მოწყობილობებს, რომლებიც ფუნქციონირებენ მოძრაობების მექანიკურად ფიქსირებადი პროგრამირებადი სახეობების შესაბამისად. პროგრამა შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ოპერაციების თანმიმდევრულობა იცვლება მხოლოდ ბინარული სიგნალის მეშვეობით, რომელიც მიიღება მექანიკურად დაფიქსირებული ელექტრონული მოწყობილობებისგან ბინარული გამოსავლით ან გადართვადი ფიქსატორებისგან;

ე) რობოტიზირებული ამწე-შტაბელერები, მოქმედი კოორდინატების სწორკუთხა (დეკარტულ) სისტემაში, დამზადებული შესანახი ბუნკერების ვერტიკალური რიგის განუყოფელი ნაწილების სახით, განკუთვნილნი ამ ბუნკერის შემადგენლობაში შეღწევის უზრუნველსაყოფად ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვის მიზნით.

 

ჯგუფი 18. აღჭურვილობა და კომპონენტები:

1. ამ ნუსხაში მითითებული პროდუქციის საწარმოებლად სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული საწარმოო აღჭურვილობა, ასევე მისთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები.

2. გარემოზე ზემოქმედების გამოსაცდელად სპეციალურად შემუშავებული ტექნიკური საშუალებები და სპეციალურად ამ მიზნით შემუშავებული აღჭურვილობა, რომელიც გამოიყენება ამ ნუსხაში შემავალი პროდუქციის სერტიფიცირებისთვის, კვალიფიცირებისთვის ან ტესტირებისთვის.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფის პირველი და მე-2 პუნქტები მოიცავს შემდეგ აღჭურვილობას:

ა.ა) უწყვეტი მოქმედების ნიტრატორები;

ა.ბ) ცენტრიფუგული გამოცდის აპარატურა ან აღჭურვილობა, რომელის ხასიათდება ნებისმიერით შემდეგიდან:

ა.ბ.ა) მუშაობს ძრავით ან ძრავებით, რომელთა საერთო სიმძლავრე აღემატება 298კვ-ს (400 ცძ);

ა.ბ.ბ) შეუძლია 113 კგ ან მეტი სიმძიმის მარგი ტვირთის გაძლება; ან

ა.ბ.გ შეუძლია განავითაროს ცენტრიფუგული 8 გ აჩქარება 91 კგ ან მეტი მარგი ტვირთის პირობებში;

ა.გ) გაუწყლოვების პრესები;

ა.დ) ხრახნის ექსტრუდერები, სპეციალურად შემუშავებული ან მოდიფიცირებული სამხედრო ფეთქებადი ნივთიერებების ექსტრუზიისთვის;

ა.ე) საჭრელი დანადგარები ექსტრუდირებული სარაკეტო საწვავის ზუსტი დამუშავებისთის;

ა.ვ) დახრილი დოლები (თუმბლერები) 1.85მ დიამეტრით და 227 კგ მეტი ტევადობით;

ა.ზ) უწყვეტი მოქმედების მიქსერები, მყარი სარაკეტო საწვავისთვის;

ა.თ) სითხის ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, სამხედრო ფეთქებადი ნივთიერებების დასაქუცმაცებლად ან დასაფრქვავად.;

ა.ი) აღჭურვილობა მე-8 ჯგუფის მე-3 პუნქტის ”თ” ქვეპუნქტში ლითონის ფხვნილის ნაწილაკების სფერული და ერთგვაროვანი სიდიდის მისაღებად;

ა.კ) კონვექციური დენის კონვერტერები მე-8 ჯგუფის მე-3 პუნქტში მითითებული მასალების კონვერსიისთვის.

ბ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ბ.ა) წარმოება- წარმოების ყველა სტადია, როგორიცაა: შემუშავება, პროექტირება და კონსტრუირება, დამზადება, ინტეგრაცია, აწყობა (მონტაჟი), შემოწმება, გამოცდა, ხარისხის უზრუნველყოფა.

ბ.ბ) ასაფეთქებელი ნივთიერებები- მყარი, თხევადი ან აიროვანი ნივთიერებები ან ნივთიერებების ნაერთები, რომლებიც დეტონირებენ მათი პირველადი ასაფეთქებლის, ბუსტერის ან ძირითადი მუხტის სახით გამოყენებისას, ქობინებში, განადგურების მოწყობილობებში და სხვა აპლიკაციებში.

 

ჯგუფი 19. მიმართული ენერგიის შეიარაღების სისტემები, შესაბამისი აღჭურვილობა ან უკუქმედების აღჭურვილობა, საცდელი მოდელები, ასევე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები:

1. ლაზერული სისტემები, სპეციალურად შემუშავებული მიზნის განადგურებისთვის ან მასზე ზემოქმედების მოსახდენად, მისთვის მისიის შესრულებაში დაბრკოლების შექმნის მიზნით;

2. ნაწილაკების დინების სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ გაანადგურონ მიზანი ან ზემოქმედება მოახდინონ მასზე მისთვის მისიის შესრულებაში დაბრკოლების შექმნის მიზნით;

3. მაღალი სიმძლავრის რადიოსიხშირული სისტემები, რომლებსაც შეუძლიათ გაანადგურონ მიზანი ან ზემოქმედება მოახდინონ მასზე მისთვის მისიის შესრულებაში დაბრკოლების შექმნის მიზნით;

4. აღჭურვილობა, რომელიც სპეციალურად არის შემუშავებული ამ ჯგუფის პირველ-მე-3 პუნქტებში შემავალი სისტემების გამოვლენის, იდენტიფიკაციის ან მათგან დაცვის მიზნით;

5. ამ ჯგუფში მითითებული სისტემების, აღჭურვილობის და მისი კომპონენტების ფიზიკური მახასიათებლების გამოცდისათვის განკუთვნილი მოდელები;

6. დაუცველი თვალის (შეუიარაღებელი თვალის ან თვალების, რომელთათვისაც მხედველობის მაკორექტირებელ მოწყობილობებს იყენებენ) დასაბრმავებლად სპეციალურად შემუშავებული უწყვეტი ან იმპულსური ლაზერული სისტემები.

შენიშვნა:

ა) ამ ჯგუფში მითითებული მიმართული ენერგიის შეიარაღების სისტემები მოიცავს სისტემებს, რომელთა მახასიათებლები წარმოიქმნება შემდეგი პოზიციების კონტროლირებადი გამოყენების საფუძველზე:

ა.ა) ლაზერები საკმარისად ჩაუქრობი ჰარმონიული ტალღით ან მძლავრი იმპულსით, რომელთაც შეუძლიათ მოახდინონ ჩვეულებრივი იარაღის აფეთქების მსგავსი აფეთქება;

ა.ბ) ნაწილაკების დამაჩქარებლები, რომლებიც გამოასხივებს დამანგრეველი ძალის მქონე დამუხტულ ან ნეიტრალურ ნაწილაკებს;

ა.გ) მაღალი იმპულსური სიმძლავრის ან მაღალი საშუალო სიმძლავრის მქონე რადიოსიხშირული გამომსხივებლები, რომლებიც ქმნის ველს, საკმარისად ინტენსიურს დიდ მანძილზე ელექტროსქემების დაზიანებისთვის;

ბ) ეს ჯგუფი შეიცავს ქვემოთ მოყვანილ პოზიციებს, თუ ისინი სპეციალურადაა შემუშავებული მიმართული ენერგიის შეიარაღების სისტემებისთვის:

ბ.ა) აღჭურვილობა, ელექტრომომარაგების, ენერგიის შენახვის, კომუტირების, ელექტრომომარაგების მართვის პარამეტრების სისტემებისთვის ან აღჭურვილობა საწვავის მიწოდებისთვის;

ბ.ბ) საარტილერიო დაზვერვის ან თვალთვალის სისტემები;

ბ.გ) მიზნის დაზიანების, განადგურების ან მისიის შეწყვეტის შეფასების უნარის მქონე სისტემები;

ბ.დ) კონის მართვის, გავრცელების ან მიზანმიმართვის აღჭურვილობა;

ბ.ე) აღჭურვილობა, რომელსაც შეუძლია კონის სწრაფი შემობრუნება მიზნების ჯგუფთან სწრაფი მუშაობისას;

ბ.ვ) ადაპტირებული ოპტიკა და ფაზური კონჟუგატორები;

ბ.ზ) დენის ინჟექტორები წყალბადის უარყოფითად დამუხტული იონების კონებისთვის;

ბ.თ) კოსმოსში გამოსაყენებლად ვარგისი ამჩქარებლის კომპონენტები;

ბ.ი) უარყოფითად დამუხტული იონების კონების კონცენტრაციის აღჭურვილობა;

ბ.კ) მაღალენერგეტიკული იონური კონების მიმართულების შეცვლისა და კონტროლის აღჭურვილობა;

ბ.ლ) კოსმოსში გამოსაყენებლად ვარგისი ფოლგა წყალბადის უარყოფითი იზოტოპების კონების ნეიტრალიზაციისთვის;

გ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

გ.ა) ლაზერი- კომპონენტების ერთობლიობა, რომლებიც სივრცის და დროის თვალსაზრისით ქმნიან კოჰერენტულ შუქს, რომელიც ძლიერდება გამოსხივების სტიმულირებული ემისიით.

გ.ბ) ვარგისი კოსმოსში გამოყენებისთვის - ნაწარმი, რომელიც შემუშავებულია, დამზადებულია და გამოცდილია სპეციალური ელექტრონული, მექანიკური ან კლიმატური მოთხოვნების შესაბამისად თანამგზავრების ან დიდ სიმაღლეზე მფრინავი საფრენი სისტემების გაშვების დროს გამოსაყენებლად, რომლებიც მოქმედებენ 100 კმ-ზე და უფრო მეტ სიმაღლეზე.

დ) განსაზღვრება, რომ კონკრეტული ნაწარმი ვარგისია კოსმოსში გამოყენებისთვის ტესტირების თანახმად, არ ნიშნავს, რომ იგივე საწარმოო ციკლის ან მოდელის სერიის სხვა ნაწარმიც ვარგისია კოსმოსში გამოყენებისთვის, თუ არ არის ინდივიდუალურად შემოწმებული.

 

ჯგუფი 20. კრიოგენული და ზეგამტარი აღჭურვილობა, ასევე სპეციალურად მისთვის შემუშავებული კომპონენტები და საკუთვნებლები:

1. სამხედრო დანიშნულების მიწისზედა, საზღვაო, საჰაერო ან კოსმოსურ ტრანსპორტზე დასამონტაჟებლად სპეციალურად შემუშავებული ან კონფიგურირებული აღჭურვილობა, რომელსაც შეუძლია იფუნქციონიროს მოძრაობისას და შექმნას ან შეინარჩუნოს 103 კ-ზე (– 170 °C) ნაკლები ტემპერატურა;

შენიშვნა:

ამ პუნქტის მოქმედება ვრცელდება მობილურ სისტემებზე, რომლებსაც აქვთ ან იყენებენ არალითონის ან ელექტრობის გაუმტარი მასალებისგან (პლასტმასები ან ეპოქსიდური ფისით გამდიდრებული მასალები.) დამზადებულ კომპონენტებს ან საკუთვნებლებს;

2. ზეგამტარი ელექტროაღჭურვილობა (მბრუნავი მექანიზმები და ტრანსფრომატორები), სპეციალურად შემუშავებული ან კონფიგურირებული სამხედრო დანიშნულების მიწისზედა, საზღვაო, საჰაერო ან კოსმოსურ ტრანსპორტზე დასამონტაჟებლად, რომელსაც შეუძლია იფუნქციონიროს მოძრაობისას.

შენიშვნა:

ა) ამ პუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება მუდმივი დენის ჰიბრიდულ უნიპოლარულ გენერატორებზე, ნორმალური ერთპოლუსიანი ლითონის ღუზით, მბრუნავზე მაგნიტურ ველში, რომელიც იქმნება ზეგამტარი ნამსხვრევებით, თუ ეს ნამსხვრევები ერთადერთი ზეგამტარი კომპონენტებია გენერატორებში;

ბ) ზეგამტარი - მასალები (მაგალითად, ლითონებს, შენადნობებს ან შენაერთებს), რომლებსაც შეუძლიათ სრულებით დაკარგონ ელექტროწინაღობა (მაგალითად, იქონიონ უსასრულოდ მაღალი ელექტროგამტარობა და გაატარონ მაღალი დენი ჯოულის გაცხელების გარეშე);

გ) კონკრეტული ზეგამტარი მასალების კრიტიკული ტემპერატურა (ზოგჯერ უწოდებენ გადასვლის ტემპერატურას) წარმოადგენს ტემპერატურას, რომლის პირობებშიც მასალა კარგავს ელექტროდენის ნაკადის წინაღობას;

დ) მასალის ზეგამტარი მდგომარეობა ინდივიდუალურად ხასიათდება კრიტიკული ტემპერატურით, კრიტიკული მაგნიტური ველით, რომელიც წარმოადგენს ტემპერატურის ფუნქციას, და დენის კრიტიკული სიმკვრივით, რომელიც წარმოადგენს როგორც მაგნიტური ველის, ასევე ტემპერატურის ფუნქციას.

 

ჯგუფი 21. პროგრამული უზრუნველყოფა:

1. ამ ნუსხაში შეტანილი აღჭურვილობის, მასალების ან პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებისთვის, წარმოებისთვის ან გამოყენებისთვის სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული პროგრამული უზრუნველყოფა;

2. განსაკუთრებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არ შედის ამ ჯგუფის პირველ პუნქტში:

ა) სპეციალურად შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის და სპეციალურად შექმნილი სამხედრო იარაღის სისტემების მოდელირებისთვის, სიმულირებისთვის ან შეფასებისთვის;

ბ) სპეციალურად შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის და სპეციალურად შექმნილი სამხედრო ოპერაციული სცენარების მოდელირებისა და სიმულირებისთვის;

გ) ტრადიციული, ბირთვული, ქიმიური ან ბიოლოგი იარაღის ეფექტის განსასაზღვრად;

დ) სპეციალურად შექმნილი სამხედრო გამოყენებისთვის და სპეციალურად შექმნილი ბრძანების გაცემისთვის, კომუნიკაციებისთვის, კონტროლისა და დაზვერვისთვის (C3I) ან ბრძანების გაცემისთვის, კონტროლისთვის, კომპიუტერულ და სადაზვერვო საქმიანობაში (C4I) გამოყენებისთვის;

2. სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არ შედის ამ ჯგუფის პირველ და მე-2 პუნქტებში და რომლის მიზანია აღურვილობას, რომელიც არ არის შეტანილი ამ ნუსხაში, შესძინოს ამ აღჭურვილობის ანალოგიური სამხედრო ფუნქციები.

შენიშვნა:

ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) გამოყენება -გამოყენება, მონტაჟი (მათ შორის გამოყენების ადგილზე მონტაჟს), მუშა მდგომარეობის შენარჩუნება (შემოწმება), რემონტი, კაპიტალური რემონტი და აღდგენა;

ბ) პროგრამული უზრუნველყოფა - ერთობლიობა ერთი ან მეტი „პროგრამის ან „მიკროპროგრამების, რომლებიც ჩაწერილია ნებისმიერ ფიზიკურ მატარებელზე;

გ) წარმოება - წარმოების ყველა სტადია, როგორიცაა: შემუშავება, პროექტირება და კონსტრუირება, დამზადება, ინტეგრაცია, აწყობა (მონტაჟი), შემოწმება, გამოცდა, ხარისხის უზრუნველყოფა;

დ) შემუშავება - სერიულ წარმოებამდე სამუშაოების ყველა სტადია, როგორიცაა: პროექტირება, საპროექტო კვლევები, საპროექტო ვარიანტების ანალიზი, საპროექტო კონცეფციები, პროტოტიპების აწყობა და გამოცდა, საცდელი წარმოების სქემები, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოებაში გადაცემის პროცესი, კონფიგურაციის კონსტრუქციული განხორციელება, აწყობის კონსტრუქციული განხორციელება, მაკეტირება.

 

ჯგუფი 22. ტექნოლოგიები:

1. ტექნოლოგია, გარდა ამ ჯგუფის მე-2 პუნქტში მითითებული ტექნოლოგიისა, რომელიც აუცილებელია წარმოების შემუშავებისთვის ან ამ ნუსხაში შემავალი პოზიციების გამოყენებისთვის.

2. ტექნოლოგია, რომელიც აუცილებელია:

ა) მოხმარებადი კომპონენტების ასაწყობად, დასრულებული საწარმოო დანადგარების ტექნიკური მომსახურებისა და რემონტისთვის, რომლებიც განკუთვნილია ამ ნუსხაში შემავალი პოზიციებისთვის, მაშინაც კი, როდესაც ასეთი საწარმოო დანადგარების კომპონენტები არ არის ხსენებული აღნიშნულ ნუსხაში;

ბ) სასროლი იარაღის შემუშავებისა და წარმოებისთვის, იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის გამოიყენება ძველებური სასროლი იარაღის რეპროდუქციის შესაქმნელად;

გ) ტოქსიკური ნივთიერებების „შემუშავების, წარმოების ან გამოყენებისთვის, მე-17 ჯგუფის პირველ-მე-7 პუნქტებში მითითებული შესაბამისი აღჭურვილობის ან კომპონენტების შესაქმნელად;

დ) მე-17 ჯგუფის მე-8 პუნქტში მითითებული „ბიოპოლიმერების ან სპეციფიკური უჯრედოვანი კულტურების შემუშავების, წარმოების ან გამოყენებისთვის.

ე) მხოლოდ მე-17 ჯგუფის მე-9 პუნქტის ”ა” ქვეპუნქტში მითითებული „ბიოკატალიზატორებია ჩასართავად, ნივთიერება - მატარებელში ან სამხედრო დანიშნულების მასალაში.

შენიშვნა:

ა) ტექნოლოგია, რომელიც აუცილებელია ამ ნუსხაში შემავალი პოზიციების შემუშავებისთვის, წარმოებისთვის ან გამოყენებისთვის ექვემდებარება კონტროლს, მაშინაც კი, როდესაც გამოიყენება ისეთ პროდუქციაში, რომელიც არ არის მითითებული ამ ნუსხაში;

ბ) ამ ჯგუფის მოქმედება არ ვრცელდება:

ბ.ა) ტექნოლოგიაზე, რომელიც აუცილებელია იმ ნაწარმის დამონტაჟებისთვის, ექსპლუატაციისთვის, ტექნიკური მომსახურებისა (შემოწმება) და რემონტისთვის, რომლებიც არ ექვემდებარება კონტროლს ან რომლის ექსპორტიც ნებადართულია;

ბ.ბ) ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება საზოგადოებრივ სფეროში, ფუნდამენტურ სამეცნიერო კვლევებში ან წარმოადგენს მინიმალურ აუცილებელ ინფორმაციას პატენტის განცხადებისთვის;

ბ.გ) მაგნიტური ინდუქციის ტექნოლოგია, რომელიც გამოიყენება სამოქალაქო სატრანსპორტო საშუალებების უწყვეტი მოძრაობის უზრუნველსაყოფად;

გ) ამ ჯგუფში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

გ.ა) ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები - ექსპერიმენტული ან თეორიული სამუშაოები, რომელთა მთავარი მიზანია მოვლენათა ან დამზერადი ფაქტების ფუნდამენტური კანონების შესახებ ახალი ცოდნის მიღება, მაგრამ არა განსაზღვრული პრაქტიკული მიზნის მიღწევა ან კონკრეტული ამოცანის გადაწყვეტა.

გ.ბ) ბიოკატალიზატორები - ენზიმები, განკუთვნილი სპეციალური ქიმიური ან ბიოქიმიური რეაქციებისთვის ან სხვა ბიოლოგიური ნაერთებისთვის, რომლებიც უკავშირდება საბრძოლო მომწამლავ ნივთიერებებს და აჩქარებს მათ დეგრადირებას;

დ) ენზიმები- ბიოკატალიზატორები სპეციფიურ ქიმიურ ან ბიოქიმიურ რეაქციებში;

ე) ბიოპოლიმერები - ქვემოთ ჩამოთვლილი ბიოლოგიური მაკრომოლეკულები:

ე.ა) ენზიმები სპეციფიური ქიმიური ან ბიოქიმიური რეაქციებისთვის;

ე.ბ) ანტისხეულები, მონოკლონალურები, პოლიკლონალურები და ანტიიდიოტიპურები;

ე.გ) სპეციალურად შემუშავებული ან სპეციალურად დამუშავებული რეცეპტორები;

ვ) ანტიიდიოტიპური ანტისხეულები, რომლებიც უკავშირდებიან ანტისხეულების სპეციფიკურ უბნებს დამაკავშირებელი ანტიგენებით;

ზ) მონოკლონალური ანტისხეულები პროტეინები, რომლებიც უკავშირდებიან ანტიგენის მოლეკულის ერთ იმუნოდომინანტურ უბანს და იქმნებიან უჯრედების ერთი კლონის მიერ;

თ) პოლიკლონალური ანტისხეულები - პროტეინების ნაერთი, რომლებიც უკავშირდებიან სპეციფიკურ ანტიგენს და იქმნებიან უჯრედების ერთზე მეტი კლონით;

ი) რეცეპტორები - ბიოლოგიური მაკრომოლეკულური სტრუქტურები, რომლებსაც შეუძლიათ ლიგანდების დაკავშირება, რაც გავლენაც ახდენს ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე;

კ) შემუშავება- სერიულ წარმოებამდე სამუშაოების ყველა სტადია, როგორიცაა: პროექტირება, საპროექტო კვლევები, საპროექტო ვარიანტების ანალიზი, საპროექტო კონცეფციები, პროტოტიპების აწყობა და გამოცდა, საცდელი წარმოების სქემები, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაციის წარმოებაში გადაცემის პროცესი, კონფიგურაციის კონსტრუქტიული განხორციელება, აწყობის კონსტრუქტიული განხორციელება, მაკეტირება;

ლ) წარმოება - წარმოების ყველა სტადია, როგორიცაა: შემუშავება, პროექტირება და კონსტრუირება, დამზადება, ინტეგრაცია, აწყობა (მონტაჟი), შემოწმება, გამოცდა, ხარისხის უზრუნველყოფა;

მ) საზოგადოებრივ სფეროში - ტექნოლოგიისა ან პროგრამული უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ნიშნავს, რომ ისინი ხელმისაწვდომი იყო შეზღუდვების გარეშე შემდგომი გავრცელებისთვის;

ნ) აუცილებელი- ტექნოლოგიის თვალსაზრისით ნიშნავს მხოლოდ იმ ნაწილს ტექნოლოგიისა, რომელიც შესაძლებელს ხდის მახასიათებლების ან ფუნქციების კონტროლირებადი დონეების მიღწევას ან გადაჭარბებას. ასეთი აუცილებელი ტექნოლოგია შეიძლება იყოს საერთო სხვადასხვა აღჭურვილობის წარმოებისთვის;

ო) გამოყენება - გამოყენებას, მონტაჟს (მათ შორის გამოყენების ადგილზე მონტაჟს), მუშა მდგომარეობის შენარჩუნებას (შემოწმებას), რემონტს, კაპიტალურ რემონტს და აღდგენას;

პ) ტექნოლოგია- სპეციფიური ინფორმაცია, აუცილებელი ნაწარმის შემუშავებისთვის, წარმოებისთვის ან გამოყენებისთვის, რომელიც წარმოდგენილია ტექნიკური მონაცემების (როგორიცაა: ნახაზები, გეგმები, სქემები, მოდელები, ფორმულები, ტექნიკური პროექტები და სპეციფიკაციები, მომხმარებლის სახელმძღვანელოები და ინსტრუქციები ხელნაწერის სახით ან ჩაწერილი სხვა მატარებლებზე ან მოწყობილობებში, როგორიცაა დისკები, ფირები და წაკითხვის მოწყობილობები) ან ტექნიკური დახმარების (ინსტრუქცია, უნარები, სწავლება, პრაქტიკული ცოდნა, კონსულტაციები. ტექნიკურმა დახმარებამ შესაძლოა გამოიყენოს ტექნიკური მონაცემების გადაცემა) სახით.

 

შენიშვნა მთლიანი ნუსხის მიმართ:

ზოგჯერ ქიმიური ნივთიერებები მითითებულია სახელების და CAS ნომრის მიხედვით. ნუსხა შეეხება იმავე ქიმიური ფორმულის მქონე ქიმიურ ნივთიერებებს (მათ შორის ჰიდრატებს) მიუხედავად სახელისა და CAS ნომრისა. CAS ნომრები მოყვანილია კონკრეტული ქიმიური ნივთიერების ან ნარევის დასადგენად, განურჩევლად ნომეკლატურისა. CAS ნომრების უნიკალური იდენტიფიკატორების სახით გამოყენება დაუშვებელია, რადგან ქიმიური ნივთიერებების ზოგიერთ ფორმას გააჩნია განსხვავებული CAS ნომერი. მითითებული ქიმიური ნივთიერებების შემცველ ნარევებს ასევე შეიძლება გააჩნდეთ განმასხვავებელი CAS ნომერი.

 

პარტნიორები

image
image
image
image
image
image
image
image
image