რა არის ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია?

პროდუქცია (მათ შორის, კომპიუტერული პროგრამა ან/და ტექნოლოგია), რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც სამოქალაქო, ისე სამხედრო მიზნებისათვის, აგრეთვე, როგორც ბიოლოგიური ან/და ქიმიური იარაღის, ბირთვული იარაღის ან ბირთვული მასალის შემცველი სხვა ასაფეთქებელი მოწყობილობის დასამზადებლად, ისე არაფეთქებადი მიზნებისათვის;

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხა განსაზღვრულია ,,სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის №394 დადგენილების (13.06.2014) №2 დანართით.

ამ ნუსხით ხორციელდება საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლი საქართველოს ეროვნული უშიშროების ინტერესების გათვალისწინებით და საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების შესაბამისად მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმების განსამტკიცებლად.

ნებართვის სახეები:

ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის

 1) ექსპორტის ნებართვა;

 2) იმპორტის ნებართვა;

 3) ტრანზიტის ნებართვა;

 4) საბროკერო მომსახურების ნებართვა;

 5) ტექნიკური დახმარების ნებართვა.

ნებართვის გაცემაზე უფლებამოსილი ორგანო:

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − შემოსავლების სამსახური.

ნებართვის მაძიებელი:

ნებართვის მაძიებელი უნდა იყოს სანებართვო ქმედების უშუალო განმახორციელებელი, ხოლო ტრანზიტის შემთხვევაში ნებართვის მაძიებელი შესაძლებელია იყოს აგრეთვე გადამზიდველი.

ზემოაღნიშნული ნებართვები გაიცემა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე:

ა) თუ საკონტროლო ნუსხაში ორმაგი დანიშნულების პროდუქცია ერთი (*) ან/და ორი (**) ვარსკვლავით იქნება აღნიშნული;

ბ) ,,სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტითა და მე-8 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

რეკომენდაციის მოსაპოვებლად წარსადგენი დოკუმენტაცია

რეკომენდაციის მისაღებად განმცხადებელი ვალდებულია კომისიას წარუდგინოს განცხადება.

განცხადება უნდა იყოს წერილობითი ფორმის,  წარდგენილ უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე და უნდა შეიცავდეს:

ა) კომისიის დასახელებას; 

ბ) განმცხადებლის ვინაობას ან დასახელებას, პირად ან საიდენტიფიკაციო ნომერს და მისამართს;    

გ) მოთხოვნას;

დ)  პროდუქციის დასახელებას და მის რაოდენობას/მოცულობას;

ე) განმცხადებლის ხელმოწერას;

ვ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას, მათი არსებობის შემთხვევაში.

განცხადებას უნდა დაერთოს განცხადებაში მითითებული ინფორმაციის დამადასტურებელი, მათ შორის, სანებართვო ქმედებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია, რომელიც განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს დამოწმებული ასლების სახით, ხოლო კომისიის/კომისიის მდივნის მოთხოვნის შემთხვევაში  დედნების სახით და მათი თარგმნილი დამოწმებული ვერსია.

განმცხადებელს უფლება აქვს კომისიას წარუდგინოს ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია, რომელიც მისი შეხედულებისამებრ შეიცავს კომისიის გადაწყვეტილების/ რეკომენდაციის მიღებისათვის საჭირო დამატებით ინფორმაციას.

კომისია/კომისიის მდივანი უფლებამოსილია განმცხადებელს მოთხოვოს გადაწყვეტილების/რეკომენდაციის მიღებისათვის საჭირო სხვა დამატებითი დოკუმენტი ან ინფორმაცია.

რეკომენდაციის გაცემის წესი

კომისიის მდივანი 5 სამუშაო დღის ვადაში ამოწმებს განცხადების და სხვა დოკუმენტაციის შესაბამისობას კომისიის დებულებით დადგენილ მოთხოვნებთან.

კომისია/კომისიის მდივანი უფლებამოსილია განმცხადებელს განუსაზღვროს 7-დან 30 სამუშაო დღემდე ვადა წარდგენილი განცხადების/დოკუმენტის თარგმნისთვის, აგრეთვე დამატებითი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარსადგენად.

აღნიშნული ვადის გაშვება წარმოადგენს განცხადების განხილვაზე უარის თქმის საფუძველს.

განცხადების განხილვის ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება ზემოაღნიშნული ვადის ამოწურვამდე ან ამ ვადის განმავლობაში მოთხოვნილი დოკუმენტაციის/ ინფორმაციის სამინისტროში შემოსვლამდე.

კომისიის რეკომენდაცია მიიღება კომისიის სხდომაზე ან კომისიის წევრთა გამოკითხვის საშუალებით.

კომისიის რეკომენდაცია მიღებულად ითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს სხდომაზე დამსწრე წევრთა ნახევარზე მეტი.

კომისიის რეკომენდაციის მიღების ვადა განისაზღვრება კომისიის გადაწყვეტილებით. რეკომენდაციის მიღების საერთო ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს. ამ ვადაში არ შედის წარმოების შეჩერების პერიოდი.

რეკომენდაციის მოქმედების ვადაა 12 თვე მისი ძალაში შესვლის დღიდან.

ნებართვა

რეკომენდაციის მიღების შემდეგ ნებართვის მაძიებელი მიმართავს  ნებართვის გამცემს - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − შემოსავლების სამსახურს.

პარტნიორები

image
image
image
image
image
image
image
image
image