საკანონმდებლო ბაზა

კოროლაციის ცხრილი

 

                                         საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
                                                           ბრძანება №292
                                      2014 წლის 30 სექტემბერი ქ. თბილისი

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესის (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი) დამტკიცების შესახებ

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 9 ივნისის N372 დადგენილების მე-2 მუხლისა და დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-11 მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესი (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი) თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან.

ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური


„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესი (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილი)

მუხლი 1. „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესის (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილის) არსი
1. „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესით (საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან კოროლაციის ცხრილით) გათვალისწინებული ნუსხა (შემდგომში - ნუსხა) შემუშავებულია „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის №394 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხისა და „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის №241 ბრძანების პირველი მუხლით დამტკიცებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ)“ (შემდგომში - საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)) საფუძველზე.
2. ნუსხა შემუშავებულია ორმაგი დანიშნულების პროდუქციაზე კონტროლის ღონისძიებათა განხორციელებისას საქონლის იდენტიფიკაციის გამარტივების მიზნით.
3. საბოლოო გადაწყვეტილება საქონლის ორმაგი დანიშნულების პროდუქციისთვის მიკუთვნების თაობაზე მიიღება „სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის №394 დადგენილების პირველი მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში მითითებული კონტროლირებადი პროდუქციის ტექნიკური პარამეტრების და მასში მოცემული განმარტებებისა და შენიშვნების გათვალისწინებით.
4. ნუსხით სარგებლობის გამარტივების მიზნით, მასში მითითებულია საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) კოდების შესაბამისი პოზიციების დასახელებები სრულად და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ხუთსიმბოლოიანი კოდის შესაბამისი პროდუქციის დასახელება ან/და აღწერილობა.
5. პროდუქცია, რომელზედაც შესაძლებელია დატანილი იყოს კონტროლს დაქვემდებარებული „ტექნოლოგია“, „პროგრამული უზრუნველყოფა“ ან „საწყისი ტექსტი“, ნუსხაში მონიშნულია „E,D“ სიმბოლოთი.


სეს ესნ კოდი პოზიციის დასახელება სეს ესნ-ს მიხედვით ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის ხუთსიმბოლოიანი კოდი ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის დასახელება ან/და აღწერა
2612 10 100 00 ურანის მადნები და ურანის ფისი და მათი კონცენტრატები ურანის შემცველობით 5 მას.%-ზე მეტი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2612 10 900 00 – ურანის მადნები და კონცენტრატები:— — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2612 20 100 00 — — მონაციტი; ურანთორიანიტი და თორიუმის სხვა მადნები და მათი კონცენტრატები თორიუმის შემცველობით 20 მას.%-ზე მეტი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2612 20 900 00 – თორიუმის მადნები და კონცენტრატები: — — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2620 99 950 00 ნაცარი და სხვა ნარჩენები (შავი ლითონების წარმოების ნარჩენების გარდა), ლითონების ან ლითონების შენაერთების შემცველობით:— — — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2710 12 310 00 – – – – – ბენზინები ძრავებისათვის: — — — — — — საავიაციო ბენზინები 1C111.a.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2710 12 700 00 — — — — — ბენზინის სათბობი რეაქტიული 1C111.a.5.a სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2804 29 100 00 – – – ჰელიუმი 1C232 ჰელიუმ 3 (3He), ჰელიუმ-3-ის შემცველი ნარევები და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები.
2804 50 100 00 — — ბორი 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2804 50 100 00 — — ბორი 1C011b ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2804 50 100 00 — — ბორი 1C111.a.5.a სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში: a. შერეული საწვავი, რომელშიც შედის როგორც მყარი, ასევე თხევადი საწვავიც, როგორიცაა ბორის სუსპენზია, რომლის მასაზე ბაზირებული ენერგიის სიმკვრივე შეადგენს 40 X 106 ჯ/კგ ან მეტს;
2804 50 900 00 — — ტელური 6C002
ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;2. ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით,
2805 12 000 00 — — კალციუმი 1C227 კალციუმი, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. წონის მიხედვით, მილიონიდან 1000 წილზე ნაკლები მაგნიუმისაგან განსხვავებული ლითონური მინარევები; და
b. წონის მიხედვით, მილიონიდან 10 წილი ბორის შემცველობა.
2805 19 900 00 – ტუტე ლითონები ან ტუტემიწა ლითონები:— — — დანარჩენი 1C233 ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2810 00 900 00 ბორის ოქსიდები; ბორის მჟავები: — დანარჩენი 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2811 11 000 00 — — წყალბადის ფთორიდი (ლხობის მჟავა) 1C350 24 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: წყალბადის ფტორიდი (7664-39-3);
2811 19 200 00 — — — წყალბადის ციანიდი (წყალბადციანმჟავა) 1C450 a6 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: წყალბადის ციანიდი (74-90-8)
2811 29 300 00 — — — აზოტის ოქსიდები 1C111.a.3 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან როგორიცაა: a. მამოძრავებელი ნივთიერებები: 3. შემდეგი თხევადი დამჟანგველები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო ძრავების თხევად საწვავში:
a. დიაზოტ-ტრიოქსიდი (CAS 10544-73-7);
b. დიაზოტ-დიოქსიდი (CAS 10102-44-0) დიაზოტ-ტეტროქსიდი (CAS 10544-72-6);
c. დიაზოტ-პენტოქსიდი (CAS 10102-03-1);
d. აზოტის შერეული ოქსიდები (MON)
e. იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში ინჰიბირებული წითელი კვამლიანი აზოტმჟავა (IRFNA);
f. იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში და 1C238.a. – ში ნივთიერებები, რომლებიც შედგე ბა ფთორის და ერთი ან მეტი სხვა ჰალოგენის, ჟანგბადის ან აზოტისგან;
2812 10 110 00 — — — ფოსფორის ოქსიდ ტრიქლორიდი (ქლოროვანი ფოსფორილი) 1C350 2 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის ჟანგქლორიდი (10025-87-3)
2812 10 150 00 — — — ფოსფორის ტრიქლორიდი 1C350 7 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:ფოსფორის ტრიქლორიდი (7719-12-2)
2812 10 160 00 — — — ფოსფორის პენტაქლორიდი 1C350 38
ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის პენტაქლორიდი (10026-13-8)
2812 10 910 00 — — — დიგოგირდის დიქლორიდი 1C350 51 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: გოგირდის მონოქლორიდი (10025-67-9)
2812 10 930 00 — — — გოგირდის დიქლორიდი 1C350 52 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: გოგირდის დიქლორიდი (10545-99-0)
2812 10 940 00 — — — ფოსგენი (კარბონილქლორიდი) 1C450 a4 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა ფოსგენი: კარბონილ დიქლორიდი (75-44-5)
2812 10 950 00 — — — თიონილის დიქლორიდი (თიონილქლორიდი) 1C350 9 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: თიონილ ქლორიდი (7719-09-7)
2812 10 990 00 – ქლორიდები და ოქსიდ ქლორიდები:— — — დანარჩენი 1C350 31 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დარიშხანის ტრიქლორიდი (7784-34-1)
2812 90 000 00 ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდ ოქსიდები არალითონებისა:— დანარჩენი 1C238 ქლორის ტრიფტორიდი (ClF3).
2813 90 100 00 — — ფოსფორის სულფიდები, ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური 1C350 47 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფოსფორის პენტასულფიდი (1314-80-3)
2819 90 900 00 ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები:— — დანარჩენი 1C001 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის; b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;
2821 10 000 00 — რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები 1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.
2825 10 000 00 — ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები 1C111.a.4 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: მამოძრავებელი ნივთიერებები: ჰიდრაზინის შემდეგი წარმოებულები: ჰიდრაზინის აზიდი (CAS 14546-44-2); ჰიდრაზინის დინიტრატი; ჰიდრაზინის პერქლორატი (იხ. სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში); ჰიდრაზინოს დიპერქლორატი (CAS 13812-39-0); q. 3,6-დიჰიდრაზინო ტეტრაზინის ნიტრატი (1,4-დიჰიდრაზინის ნიტრატი) (DHTN)
2825 60 000 00 — გერმანიუმის ოქსიდები და ცირკონიუმის დიოქსიდი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2825 90 200 00 — — ბერილიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2825 90 800 00 ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2825 90 800 00 ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2825 90 800 00 ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი; ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2826 19 100 00 – ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის 1C350 44 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ბიფტორიდი (1333-83-1)
2826 19 100 00 – ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის 1C350 42 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ამონიუმის წყალბადფტორიდი (1341-49-7)
2826 19 100 00 – ფთორიდები: — — — ამონიუმის ან ნატრიუმის 1C350 43 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:ნატრიუმის ფტორიდი (7681-49-4)
2826 19 900 00 – ფთორიდები:— — — დანარჩენი 1C350 41 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: კალიუმის ბიფტორიდი (7789-29-9);
2826 19 900 00 – ფთორიდები:— — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2826 19 900 00 – ფთორიდები:— — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2826 19 900 00 – ფთორიდები:— — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2826 19 900 00 – ფთორიდები:— — — დანარჩენი 1C350 14 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 14. კალიუმის ფტორიდი (7789-23-3);
2826 90 800 00 ფთორიდები; ფთოროსილიკატები, ფთოროალუმინატები და ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები: — — დანარჩენი 1C350 62 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ჰექსაფთოროსილიკატი (16893-85-9)
2827 39 850 00 ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი 1C230
ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2827 39 850 00 ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2827 39 850 00 ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები, იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები: — — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2827 49 900 00 – ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2827 49 900 00 – ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2827 49 900 00 – ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:— — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2827 59 000 00 – ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2827 59 000 00 – ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2827 59 000 00 – ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2828 90 000 00 ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2828 90 000 00 ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2828 90 000 00 ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:— დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2829 90 100 00 — — პერქლორატები 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2829 90 100 00 — — პერქლორატები 1C234
ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2829 90 100 00 — — პერქლორატები 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2829 90 800 00 ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2829 90 800 00 ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2829 90 800 00 ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკონიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2830 10 000 00 — ნატრიუმის სულფიდები 1C350 50 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის სულფიდი (1313-82-2, 1313-84-4, 27610-45-3)
2830 90 850 00 სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2830 90 850 00 სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2830 90 850 00 სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2830 90 850 00 სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:— — დანარჩენი 6C004a ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
a. თუთიის სელენიდისა (ZnSe) და თუთიის სულფიდის (ZnS) "დაუმუშავებელი საფენები", მიღებული ორთქლიდან ქიმიურად დაფენის პროცესის დახმარებით, რომელიმე შემდეგით:
1. მოცულობა 100 sm3 ze მეტი; ან
2. დიამეტრი 80 მმ-ზე მეტი, 20 მმ-ის ტოლი ან მეტი სისქით;
2832 20 000 00 — სულფიტები დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2832 20 000 00 — სულფიტები დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2832 20 000 00 — სულფიტები დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 29 900 00 – სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი 1C230
ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 29 900 00 – სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2833 29 900 00 – სულფატები დანარჩენი:— — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 30 000 00 — შაბი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 30 000 00 — შაბი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2833 30 000 00 — შაბი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 40 000 00 — პეროქსოსულფატები (პერსულფატები) 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2833 40 000 00 — პეროქსოსულფატები (პერსულფატები) 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2833 40 000 00 — პეროქსოსულფატები (პერსულფატები) 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2834 10 000 00 — ნიტრიტები 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2834 10 000 00 — ნიტრიტები 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2834 10 000 00 — ნიტრიტები 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2834 29 200 00 – ნიტრატები:— — — ბარიუმის; ბერილიუმის; კადმიუმის; კობალტის; ნიკელის 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2834 29 800 00 – ნიტრატები:— — — დანარჩენი 1C231
ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2834 29 800 00 – ნიტრატები:— — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 10 000 00 — ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები) 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 10 000 00 — ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები) 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2835 10 000 00 — ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები) 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 29 800 00 – ფოსფატები:— — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 29 800 00 – ფოსფატები:— — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2835 29 800 00 – ფოსფატები:— — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 39 000 00 – პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2835 39 000 00 – პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2835 39 000 00 – პოლიფოსფატები:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2836 99 170 00 – – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2836 99 170 00 – – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2836 99 170 00 – – – კარბონატები:— — — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2837 11 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები: — — ნატრიუმის 1C350 45 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ციანიდი (143-33-9);
2837 11 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები: — — ნატრიუმის 1C350 45 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ნატრიუმის ციანიდი (143-33-9)
2837 19 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2837 19 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2837 19 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2837 19 000 00 – ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:— — დანარჩენი 1C350 40 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: კალიუმის ციანიდი (151-50-8)
2839 90 000 00 სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2839 90 000 00 სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2839 90 000 00 სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:— დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2840 20 900 00 – ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2840 20 900 00 – ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2840 20 900 00 – ბორატები დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2840 30 000 00 — პეროქსობორატები (პერბორატები) 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2840 30 000 00 — პეროქსობორატები (პერბორატები) 1C231
ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2840 30 000 00 — პეროქსობორატები (პერბორატები) 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2841 90 850 00 ოქსოლითონური ან პეროქსოლითონური მჟავების მარილები:— — დანარჩენი (ცირკონატები) 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2842 90 100 00 — — მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა 6C002 ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:
a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;
b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):
1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;
2. ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);
3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით,
2842 90 100 00 — — მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა 6C004b ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:
1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან
3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);
2842 90 800 00 რაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები (განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით), აზიდების გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი (ციანატი) 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2842 90 800 00 არაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები (განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით), აზიდების გარდა, დანარჩენი:— — დანარჩენი 6C004b ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:
1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);
2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან
3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);
2844 10 100 00 – – ბუნებრივი ურანი:– – – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 10 300 00 – – ბუნებრივი ურანი:– – – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 10 500 00 – ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – ფერო-ურანი 0C001
"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 10 900 00 – ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 10 900 00 – ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:– – დანარჩენი 1C004 ურანისა და ტიტანის შენადნობები ან ვოლფრამის შენადნობები, "მატრიცით" რკინის, ნიკელის ან სპილენძის ბაზაზე, ყველა შემდეგით:
a. 17.5 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივე;
b. 800 მპა-ზე მეტი დრეკადობის ზღვარი;
c. 1270 მპა-ზე მეტი ზღვრული სიმტკიცე ჭიმვაზე; და
d. 8 %-ზე მეტი დაგრძელება.
2844 20 250 00 – – ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ურან-235-ით გამდიდრებული ურანის შემცველი, ან ამ პროდუქტების ნაერთები: – – – ფერო-ურანი 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2844 20 350 00 – – ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ურან-235-ით გამდიდრებული ურანის შემცველი, ან ამ პროდუქტების ნაერთები: – – – დანარჩენი 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2844 20 510 00 – – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები:– – – – ფერო-ურანი 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2844 20 510 00 – – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები:– – – – ფერო-ურანი 1C012a მასალები, როგორიცაა:
a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით; b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.
2844 20 590 00 – – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები: – – – – დანარჩენი 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2844 20 590 00 – – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები: – – – – დანარჩენი 1C012a მასალები, როგორიცაა:
a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით; b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.
2844 20 990 00 – – პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, პლუტონიუმის ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველი:– – – დანარჩენი 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2844 20 990 00 – – პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, პლუტონიუმის ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველი:– – – დანარჩენი 1C012a
მასალები, როგორიცაა: a*. პლუტონი ნებისმიერ ფორმაში, პლუტონის იზოტოპური შემოწმების თანახმად, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი პლუტონ-238-ით; b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.
2844 30 110 00 – – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები: — — — ლითონკერამიკა 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 190 00 – – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 510 00 – – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — ლითონკერამიკა 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 550 00 – – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:— — — — დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 610 00 – – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:– – – – დამუშავებული:— — — — — ძელაკები, წნელები, კუთხოვანები, ფორმები და პროფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 690 00 – – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:– – – – დამუშავებული:— — — — — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 911 00 – – – ნაერთები თორიუმის ან ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის, ერთად შერეული ან შეურეველი, თორიუმის მარილების გარდა: — — — — ურანის, გაღარიბებული ურან-235-ით 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 919 00 – – – ნაერთები თორიუმის ან ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის, ერთად შერეული ან შეურეველი, თორიუმის მარილების გარდა:— — — — დანარჩენი 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 30 990 00 – – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანისა ან თორიუმის ნაერთები, ერთად შერეული ან შეურეველი:— — — დანარჩენი 0C001
"ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 40 100 00 – – ურანი, მიღებული ურან-233-დანა და მისი ნაერთებიდან; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები და ნაერთები, მიღებული ურან-233-დან, ან ამ პროდუქტის ნაერთები 0C001 "ბუნებრივი ურანი" ან "გაღარიბებული ურანი" ან თორიუმი, ლითონური, შენადნობის, ქიმიური ნაერთის ან კონცენტრატის ფორმით
2844 40 200 00 – – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები 1C235 ტრიტიუმი, ტრიტიუმის ნაერთები, ნარევები ტრიტიუმის შემცველობით, რომელშიც ტრიტიუმის და წყალბადის ატომების რაოდენობათა შეფარდება აღემატება 1 წილს 1000-დან, და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 200 00 – – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები 1C236 ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 300 00 – – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპების ნაერთები 1C235 ტრიტიუმი, ტრიტიუმის ნაერთები, ნარევები ტრიტიუმის შემცველობით, რომელშიც ტრიტიუმის და წყალბადის ატომების რაოდენობათა შეფარდება აღემატება 1 წილს 1000-დან, და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 300 00 – – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპების ნაერთები 1C236 ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 800 00 – რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი 1C236 ალფა-ნაწილაკების გამომასხივებელი რადიონუკლიდები, 10 დღეღამეზე მეტი, მაგრამ 200 წელიწადზე ნაკლები, ნახევარდაშლის პერიოდით, შემდეგ ფორმებში:
a. ელემენტური;
b. ნაერთები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
c. ნარევები 37 გბკ/კგ ის (1 კიური/კგ ის) ტოლი ან მეტი ჯამური ალფა-აქტიურობით;
d. რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 800 00 – რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი 1C237
რადიუმ-226 (226RA), რადიუმ-226-ის შენადნობები, რადიუმ-226-ის ნაერთები, რადიუმ-226 ის შემცველი ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე ზემოთ აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია და ხელსაწყოები.
2844 40 800 00 – რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური ნარჩენები:– – – დანარჩენი 1C012b მასალები, როგორიცაა: b*. "წინასწარ სეპარირებული" ნეპტუნ-237 ნებისმიერი ფორმით.
2844 50 000 00 – ბირთვული რეაქტორების ნამუშევარი (დასხივებული) თბოგამომყოფი ელემენტები 0C002 "სპეციალური დაშლადი მასალები"
2845 10 000 00 იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი) 0C003 დეიტერიუმი, მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ჟანგი) და დეიტერიუმის სხვა ნაერთები, და დეიტერიუმის შემცველი ნარევები და ხსნარები, რომელშიც დეიტერიუმისა და წყალბადის იზოტოპების შეფარდება აღემატება 1:5000 ს.
2845 90 100 00 — — დეიტერიუმი და მისი ნაერთები; წყალბადი და დეიტერიუმით გამდიდრებული მისი ნაერთები; ამ პროდუქტების შემცველი ნარევები და ხსნარები 0C003 დეიტერიუმი, მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ჟანგი) და დეიტერიუმის სხვა ნაერთები, და დეიტერიუმის შემცველი ნარევები და ხსნარები, რომელშიც დეიტერიუმისა და წყალბადის იზოტოპების შეფარდება აღემატება 1:5000 ს.
2845 90 900 00 იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2845 90 900 00 იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი 1C232 ჰელიუმ 3 (3He), ჰელიუმ-3-ის შემცველი ნარევები და რომელიმე აღნიშნულის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები.
2845 90 900 00 იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:— — დანარჩენი 1C233 ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2849 20 000 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის 1C007 კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:a. Si-N;b. Si-C;c. Si-Al-O-N; ანd. Si-O-N;2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან 2. Si-C-N.
2849 20 000 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის 6C004d ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;
2849 20 000 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— სილიციუმის 3C005 სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN) "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.
2849 90 100 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2849 90 100 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის 1C011b ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2849 90 100 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ბორის 1C111.c.1 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში კარბორანები, დეკარბორანები, პენტაბორანები და მათი წარმოებული ნივთიერებები.
2849 90 300 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:— — ვოლფრამის 1C226 ვოლფრამი, ვოლფრამის კარბიდი და შენადნობები, წონის მიხედვით, 90 %-ზე მეტი ვოლფრამის შემცველობით, 1C117-ში მითითებულის გარდა, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. ცილინდრული სიმეტრიის ღრუ ფორმებში (ცილინდრის სეგმენტების ჩათვლით), შიდა დიამეტრით 100 მმ-სა და 300 მმ-ს შორის; და
b. 20 კგ-ზე მეტი მასა.
2849 90 900 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი 1C007 კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:a. Si-N;b. Si-C;c. Si-Al-O-N; ანd. Si-O-N;2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან 2. Si-C-N.
2849 90 900 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2849 90 900 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2849 90 900 00 კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის: — — დანარჩენი 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C230
ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 3C004 ფოსფორის, დარიშხანის ან სტიბიუმის ჰიდრიდები 99.999 % ზე უკეთესი სისუფთავით, თუნდაც ინერტულ გაზში ან წყალბადში განზავებული.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 3C005 სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN) "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C007 კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:a. Si-N;b. Si-C;c. Si-Al-O-N; ანd. Si-O-N;2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან 2. Si-C-N.
2850 00 200 00 — ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 200 00 ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა, ნაერთების გარდა, რომლებიც წარმოადგენენ 2849 სასაქონლო პოზიციის კარბიდებს:— ჰიდრიდები; ნიტრიდები 1C111.c.1 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: იხ. სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში კარბორანები, დეკარბორანები, პენტაბორანები და მათი წარმოებული ნივთიერებები.
2850 00 900 00 — ბორიდები 1C007
კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:a. Si-N;b. Si-C;c. Si-Al-O-N; ანd. Si-O-N;2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან 2. Si-C-N.
2850 00 900 00 — ბორიდები 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 900 00 — ბორიდები 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2850 00 900 00 — ბორიდები 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
2850 00 900 00 — ბორიდები 1C234
ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
2853 00 500 00 — ქლოროვანი ციანი 1C450 a5 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ციანოგენური ქლორიდი (506-77-4)
2901 10 000 00 ნახშირწყალბადები აციკლური:— გაჯერებულები 1C111.a.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2902 11 900 00 – – ციკლოჰექსანი:— — — სხვა მიზნებისათვის 1C111.a.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2902 19 100 00 — — — ციკლოტერპენები 1C111.a.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2902 19 800 00 ნახშირწყალბადები ციკლური:– ციკლოალკანები, ციკლოალკენები და ციკლოტერპენები:— — — დანარჩენი 1C111.a.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:მაღალი ენერგიის სიმკვრივის მასალები, სამხედრო პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულის გარდა, რომლებიც გამოიყენება 'რაკეტებში' ან უპილოტო საფრენ აპარატებში, მითითებული 9A012–ში
2903 39 900 00 — — ფთორიდები და იოდიდები 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
2903 39 900 00 — — ფთორიდები და იოდიდები 1C450 a2 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: PFIB: 1,1,3,3,3 – პენტფტორო – 2 – (ტრიფტორომეთილ) – 1 – პროპენი (382-21-8)(იგივეა, რაც პერფტორიზობუტილენი)
2903 76 000 00 — — ბრომქლორდიფთორმეთანი, ბრომტრიფთორმეთანი და დიბრომტეტრაფთორეთანები 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
2903 89 800 00 – ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
2903 99 000 00 – არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
2904 90 400 00 — — ტრიქლორნიტრომეთანი (ქლორპიკრინი) 1C450 a7 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ქლოროპიკრინი: ტრიქლორონიტრომეთანი (76-06-2)
2905 19 000 00 – ნაჯერი მონოსპირტები:— — დანარჩენი 1C350 28 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ფინაკოლილის სპირტი (464-07-3)
2905 59 100 00 – აციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები: — — — მონოსპირტების 1C350 15 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა:2-ქლოროეთანოლი (107-07-3)
2905 59 990 00 – აციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:– – – პოლისპირტების:— — — — დანარჩენი 1C111.c
სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: ტრიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (TEGDN) (CAS 111-22-8); ტრიმეთილოლეთან ტრინიტრატი (TMETN) (CAS 3032-55-1); დიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (DEGDN) (CAS 693-21-0); 4,5 დიაზიდომეთილ-2-მეთილ-1,2,3-ტრიაზოლ (იზო- DAMTR) სამხედრო დანიშნულების სიაში მითითებულის გარდა.
2909 30 900 00 – ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი

 

 

 

 

 

 

 


1C006 სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:
a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:
1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;
b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
d. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან
2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;
b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;
c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;
d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და
e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;
b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:
1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან
2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;
c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:
1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით,
2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით,
3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:
a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ან
c. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;
d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:
1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:
a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;
b. პერფთოროალკილამინები;
c. პერფტოროციკლოალკანები; ან
d. პერფთოროალკანები;
2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;
3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და
4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი

2909 30 900 00 – ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C111.c სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან: c. სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები, როგორიცაა: 2. ტრიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (TEGDN) (CAS 111-22-8); 5. დიეთილენ გლიკოლ დინიტრატი (DEGDN) (CAS 693-21-0);
2914 19 900 00 – აციკლური კეტონები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე:— — — დანარჩენი 1C350 39
ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: პინაკოლონი (75-97-8)
2918 19 850 00 კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი 1C350 25 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ბენზილატი (76-89-1)
2918 19 850 00 კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — — დანარჩენი 1C350 32 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ბენზილმჟავა (76-93-7)
2919 90 900 00 ფოსფორმჟავას ეთერები რთული და მათი მარილები, ლაქტოფოსფატების ჩათვლით; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C350 18 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ–N,N–დიმეთილფოსფორამიდატი (2404-03-7)
2920 19 000 00 – ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C350 60 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O,O-დიეთილ ფოსფოროთიოატი (2465-65-8)
2920 19 000 00 – ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C350 61 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O,O-დიეთილ ფოსფოროდითიოატი (298-06-6)
2920 19 000 00 – ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი 1C450 a1 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ამიტონი: O,O – დიეთილ – S – [2 – (დიეთილამინო)ეთილ] ფოსფოროთიოლატი (78- 53-5) და შესაბამისი ალკილატიდი ან პროტონირებული მარილები;
2920 90 200 00 — — ფოსფოროვანი მჟავას დიმეთილური ეთერი (დიმეთილფოსფიტი) 1C350 6 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ ფოსფიტი (868-85-9)
2920 90 300 00 — — ტრიმეთილფოსფიტი (ტრიმეთოქსიფოსფინი) 1C350 8 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიმეთილ ფოსფიტი (121-45-9)
2920 90 400 00 — — ტრიეთილფოსფიტი 1C350 30 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთილ ფოსფიტი (122-52-1)
2920 90 500 00 — — დიეთილფოსფონატი(დიეთილჰიდროფოსფიტი) (დიეთილფოსფიტი) 1C350 19 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 19. დიეთილ ფოსფიტი (762 04 9);
2920 90 850 00 არალითონების დანარჩენი არაორგანული მჟავების რთული ეთერები (გარდა ჰალოგენწყალბადების რთული ეთერებისა) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:— — დანარჩენი ნაერთები 1C350 58
ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიიზოპროპილ ფოსფიტი (116-17-6)
2921 11 100 00 — — — მეთილამინი, დი– ან ტრიმეთილამინი 1C350 16 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილამინი (124-40-3)
2921 11 900 00 – – მეთილამინი, დი– ან ტრიმეთილამინი და მათი მარილები: — — — მარილები 1C350 20 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილამინ ჰიდროქლორიდი (506-59-2)
2921 19 800 00 – აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები: — — — დანარჩენი 1C350 48 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიიზოპროპილამინი (108-18-9)
2921 19 800 00 – აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები: — — — დანარჩენი 1C350 54 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდი (4261-68-1).
2921 19 800 00 – აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი 1C450 b4 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;
2921 19 800 00 ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი 1C350 57 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)
2921 19 800 00 ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — — დანარჩენი 1C350 11 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 11. N,N–დიისზოპროპილ– (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდი (96-79-7);
2921 19 800 00 ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:— — — დანარჩენი 1C450 b4 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;
2921 44 000 00 — — დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები 1C111.c.3 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: 2 – ნიტროდიპენილამინი (CAS 119-75-5)
2922 13 100 00 — — — ტრიეთანოლამინი 1C350 46 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინი (102-71- 6)
2922 13 900 00 — — — ტრიეთანოლამინის მარილები 1C350 53 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 53. ტრიეთანოლამინ წყალბადქლორიდი (637-39-8);
2922 13 900 00 — — — ტრიეთანოლამინის მარილები 1C350 53 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინ წყალბადქლორიდი (637-39-8)
2922 19 100 00 — — — N-ეთილდიეთანოლამინი 1C450 b7; 1C350.59 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ეთილდიეთანოლამინი(139-87-7)
2922 19 100 00 — — — N-ეთილდიეთანოლამინი 1C350 59 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილდიეთანოლამინი (139-87-7)
2922 19 200 00 — — — 2,2’-მეთილიმინოდიეთანოლ (N-მეთილდიეთანოლამინი) 1C450 b8 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:8. მეთილდიეთანოლამინი (105- 59- 9).
2922 19 800 00 – ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 1C350 27 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 27. N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინო ეთანოლი (96-80-0);
2922 19 800 00 – ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 1C350 49 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 49. დიეთილამინოეთანოლი (100-37-8);
2922 19 800 00 – ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 1C450 b5 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:5. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;
2922 19 800 00 – ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 1C350 27 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინო ეთანოლი (96-80-0)
2922 19 800 00 – ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები: 1C350 49 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილამინოეთანოლი (100-37-8)
2925 29 000 00 – იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — დანარჩენი 1C011c ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა: c. გუანიდინის ნიტრატი (CAS 506-93-4);
2925 29 000 00 – იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:— — დანარჩენი 1C011d ლითონები და ნაერთები, როგორიცაა: d.ნიტროგუანიდინი (NQ) (CAS 556-88-7)
2928 00 900 00 ჰიდრაზინისა ან ჰიდროქსილამინის წარმოებულები ორგანული:— დანარჩენი 1C111.a.4 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: მამოძრავებელი ნივთიერებები: ჰიდრაზინის შემდეგი წარმოებულები: ტრიმეთილჰიდრაზინი (CAS 1741-01-1); b. ტეტრამეთილჰიდრაზინი (CAS 6415-12-9);N,N დიალილჰიდრაზინი; ალილჰიდრაზინი (CAS 7422-78-8); ეთილენ დიჰიდრაზინი; მონომეთილჰიდრაზინის დინიტრატი; არასიმეტრიული დიმეთილჰიდრაზინის ნიტრატი; i. დიმეთილჰიდრაზინის აზიდი; დიიმიდო მჟაუნმჟავის დიჰიდრაზინი (CAS 3457-37-2); დიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (DEHN); მეთილჰიდრაზინის ნიტრატი ;
2-ჰიდროქსიეთილჰიდრაზინის ნიტრატი (HEHN);
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C350 46 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ტრიეთანოლამინი (102-71- 6)
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C450 b4
ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთილ – 2 – ქლორიდები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N დიიზოპროპილ (ბეტა) ამინოეთილ ქლორიდის ან N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთილ ქლორიდ ჰიდროქლორიდისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350 ში;
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C450 b5 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;


2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C450 b2 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:2. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ფოსფორამიდულ დიჰალიდები, N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდის გარდა;
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C350 57 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:— დანარჩენი 1C450 b3 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: b. ტოქსიკური ქიმკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:3. დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] – ფოსფორამიდატები, განსხვავებული დიეთილ – N,N – დიმეთილფოსფორამიდატისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;
2929 90 000 00 ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით: — დანარჩენი 1C350 18 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ–N,N–დიმეთილფოსფორამიდატი (2404-03-7)
2930 90 200 00 — — თიოდიგლიკოლი (2,2’-თიოდიეტანოლი) 1C350 1 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: თიოდიგლიკოლი (111-48-8)
2930 90 850 00 გოგირდორგანული ნაერთები: — — დანარჩენი 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
2930 90 850 00 გოგირდორგანული ნაერთები: — — დანარჩენი 1C350 12 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N–დიიზოპროპილ–(ბეტა)–ამინოეთან თიოლი (5842-07-9)
2930 90 850 00 გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი 1C450 b6 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 – თიოლებს და შესაბამის პროტონირებულ მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთან თიოლისაგან, რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;
2930 90 850 00 გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი 1C450 b5
ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ამინოეთან – 2 თიოლები და შესაბამისი პროტონირებული მარილები, განსხვავებული N,N – დიიზოპროპილ – (ბეტა) – ამინოეთანოლისა (96-80-0) და N,N – დიეთილამინოეთანოლისაგან (100-37-8), რომელიც მითითებულია 1C350-ში ;
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 3C003 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, როგორიცაა:
a. ალუმინის, გალიუმის ან ინდიუმის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (ლითონური კომპონენტისათვის) ორგანულ-ლითონური ნაერთები;
b. ორგანულ-დარიშხანის, ორგანულ-სტიბიუმის და ორგანულ-ფოსფორის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (არაორგანული ელემენტისათვის) ნაერთები.
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 21 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (1498-40-4)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 22 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (1066-50-8)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 23 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფონილ დიფტორიდი (753-98-0)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 26 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფინილ დიქლორიდი (676-83-5)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 29 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: O – ეთილ – 2 – დიიზოპროპილამინოეთილ მეთილ ფოსფონიტი (57856-11-8)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 33 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ მეთილფოსფონიტი (15715-41-0)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 34 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ ეთილფოსფონატი (6163-75-3)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 35 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: ეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (430-78-4)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 36 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფინილ დიფტორიდი (753-59-3)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 3 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიმეთილ მეთილფოსფონატი (756-79-6)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 5 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილ ფოსფონილ დიქლორიდი (676-97-1)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 17 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეილ ეთილფოსფონატი (78-38-6)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 55
ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილფოსფონმჟავა (993-13-5)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 56 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: დიეთილ მეთილფოსფონატი (683-08-9)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 63 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: მეთილფოსფონოთიო დიქლოტიდი (676-98-2)
2930 90 850 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, სულფონამიდები. გოგირდორგანული ნაერთები:— — დანარჩენი 1C450 a1 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: ამიტონი: O,O – დიეთილ – S – [2 – (დიეთილამინო)ეთილ] ფოსფოროთიოლატი (78-53- 5) და შესაბამისი ალკილატიდი ან პროტონირებული მარილები;
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C450 b2 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:2. N,N – დიალკილ [(ნორმალური ან იზო ) მეთილ, ეთილ ან პროპილ] ფოსფორამიდულ დიჰალიდები, N,N–დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდის გარდა;
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C450 b1 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა:1. ქიმიკატები, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში ან 1C350-ში მითითებულისაგან, ისეთი ფოსფორის ატომის შემცველობით, რომელთანაც დაკავშირებულია ერთი (ნორმალური ან იზო ) მეთილის, ეთილის ან პროპილის ჯგუფი, მაგრამ არა ნახშირბადის მომდევნო ატომები;
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C350 57 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: N,N-დიმეთილამინოფოსფორილის დიქლორიდი (677-43-0)
2931 90 000 00 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:— დანარჩენი 1C111.c.6 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: ფეროცენული დერივატები: a. კატოცენი (CAS 37206-42-11);
b. ეთილფეროცენი (CAS 1273-89-8);
c. პროპილფეროცენი;
d. n-ბუტილფეროცენი (CAS 31904-29-7);
e. პენტილ ფეროცენი (CAS 1274-00-6);
f. დიციკლოპენტილ ფეროცენი;
g. დიციკლოჰექსილ ფეროცენი;
h. დიეთილ ფეროცენი (CAS 1273-97-8);
i. დიპროპილ ფეროცენი;
j. დიბუტილ ფეროცენი (CAS 1274-08-4);
k. დიჰექსილ ფეროცენი (CAS 93894-59-8);
l. აცეტილ ფეროცენი (CAS 1271-55-2)/1,1 დიაცეტილ ფეროცენი (CAS 1273-94-5);
m. ფეროცენის კარბოქსილმჟავები (მაგ. CAS 1271-42-7; CAS 1293-87-4) ;
n. ბუტაცენი (CAS 125856-62-4);
o. ფეროცენის სხვა დერივატები, რომლებიც გამოიყენება სარაკეტო საწვავის წვის სიჩქარის მოდიფიკატორის სახით.
2932 99 850 00 ჰეტეროციკლური ნაერთები, მხოლოდ ჟანგბადის ჰეტეროატომის (ების) შემცველი:— — — დანარჩენი 1C351d d. "ტოქსინები" და ამგვარი "ტოქსინების ქვედანაყოფები", როგორიცაა:11. აფლატოქსინები;15. T-2 ტოქსინი;16. HT-2 ტოქსინი;
2933 39 990 00 — ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი 1C350 10 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ჰიდროქსი–1–მეთილპიპერიდინი (3554-74-3)
2933 39 990 00 — ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი 1C350 13 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ქუინუკლიდინოლი (1619-34-7)
2933 39 990 00 — ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი: — — — დანარჩენი 1C350 37 ქიმიკატები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ტოქსიკური ქიმიური აგენტების პრეკურსორებად, როგორიცაა: 3–ქუინუკლიდონი (3731-38-2)
2933 39 990 00 — ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული პირიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) შემცველი:— — — დანარჩენი 1C450 a3 ტოქსიკური ქიმიკატები და ტოქსიკური ქიმიკატების პრეკურსორები, როგორიცაა: 3. 3 – ქუინუკლიდინილ ბენზილატი(BZ) (6581-06-2);
2933 99 900 00 — — — დანარჩენი 1C111.c.7 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან როგორიცაა:სარაკეტო საწვავის სხვა დანამატები და აგენტები: 4,5 დიაზიდომეთილ-2-მეთილ-1,2,3-ტრიაზოლ (იზო- DAMTR) სამხედრო დანიშნულების სიაში მითითებულის გარდა
3002 90 500 00 — — მიკროორგანიზმების კულტურები 1C351 ადამიანის პათოგენები, ზოონოზები და "ტოქსინები", როგორიცაა: იხ. 1C351.a- 1C351.e
3002 90 500 00 — — მიკროორგანიზმების კულტურები 1C352 ცხოველთა პათოგენები, როგორიცაა: იხ. 1C352.a-1C352.b
3002 90 500 00 — — მიკროორგანიზმების კულტურები 1C353 გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები", როგორიცაა: a. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგებს, დაკავშირებულს 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e ან 1C352-ში ან 1C354-ში მითითებული ორგანიზმების პათოგენურობასთან; b. გენეტიკურად მოდიფიცირებული "მიკროორგანიზმები" ან გენეტიკური ელემენტები, რომელიც შეიცავს ნუკლეინის მჟავათა რიგების კოდირებას ნებისმიერი 1C351.d-ში მითითებული "ტოქსინისათვის" ან ამგვარი "ტოქსინების ქვეგანყოფილებებისათვის".
3002 90 500 00 — — მიკროორგანიზმების კულტურები 1C354 მცენარეთა პათოგენები, როგორიცაა: იხ. 1C354.a- 1C354.c
3002 90 900 00 — — დანარჩენი 1C351d d. "ტოქსინები" და ამგვარი "ტოქსინების ქვედანაყოფები", როგორიცაა:1. ბოტულინის ტოქსინები;2. კლოსტრიდის პერფრინგენის ტოქსინები;3. ქონოტოქსინი;4. რიცინი;5. საქსიტოქსინი;6. შიგას ტოქსინი;7. ოქროს სტაფილოკოკის ტოქსინები;8. ტეტროდოტოქსინი;9. ვეროტოქსინის და შიგასებრი რიბოსომების ინაქტივაციის პროტეინები;10. მიკროცისტინი (ციანგინოზინი);11. აფლატოქსინები;12. აბრინი;13. ქოლერის ტოქსინი;14. დიაცეტოქსისცირპენოლის ტოქსინი;15. T-2 ტოქსინი;16. HT-2 ტოქსინი;17. მოდექცინი;18. ვოლკენსინი;19. ვაკუუმ ალბუმ ვექტინ 1 (ვისკუმინი).
3206 20 000 00 — პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე 1C001 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის; b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;
3206 49 800 00 — პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე— — — დანარჩენი 1C001 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: a. მასალები 2 × 108 ჰც ზე მაღალი მაგრამ 3 × 1012 ჰც ზე დაბალი სიხშირეების შთანთქმისათვის; b. მასალები 1.5 × 1014 ჰც ზე მაღალი, მაგრამ 3.7 × 1014 ჰც ზე დაბალი, სიხშირეების შთანთქმისათვის, გაუმჭვირვალე ხილული სინათლისათვის;
3206 49 800 00 — პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე— — — დანარჩენი 1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.
3403 99 900 00 საპოხი მასალები (მათ შორის საპოხ-გამაცივებელი ემულსიები საჭრელი იარაღებისათვის, ჭანჭიკებისა და ქანჩების ამოხრახნის გასაადვილებელი საშუალებები, ჟანგის მოსაცილებელი საშუალებები ან ანტიკოროზიული საშუალებები და ფორმებიდან ნაკეთობის ამოღების შესამსუბუქებელი პრეპარატები, დამზადებული საპოხების საფუძველზე) და საშუალებები, გამოსაყენებელი ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების ცხიმოვანი დამუშავებისათვის, გარდა იმ საშუალებებისა, რომლებიც მთავარი კომპონენტების სახით შეიცავენ 70 მას.% ან მეტ ნავთობსა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს:— — — დანარჩენი 1C006 სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
3404 90 800 00 ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები:— — დანარჩენი 1C006 სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
3602 00 000 00 ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა 1C239 ძლიერი ასაფეთქებელი ნივთიერებები, განსხვავებული სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში მითითებულისაგან, ან ნივთიერებები ან ნარევები, წონის მიხედვით, მათი 2 %-ის შემცველობით, კრისტალურ ფორმაში 1.8 გ/სმ3-ზე მეტი სიმკვრივით და 8000 მ/წმ-ზე მეტი დეტონაციის გავრცელების სიჩქარით.
3602 00 000 00 ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა 1A008a შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები:
a. 'კუმულატიურ მუხტებს' გააჩნია ყველაფერი, ქვემოთ მოყვანილიდან:
1. სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 90 გ-ზე მეტი;
2. გარე კორპუსის დიამეტრი 75 მმ ან მეტი;
3602 00 000 00 ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა 1A008b შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: b. წარგძელებული მუხტები, რომლებსაც გააჩნია ქვემოთ მოყვანილიდან ყველაფერი და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:1. ასაფეთქებელი მასალა, 40 გ/მ-ზე მეტი; და2. სიგანე - 10 მმ ან მეტი.
3602 00 000 00 ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა 1A008d შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.
3603 00 100 00 – ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები 1A007a აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის: a*. ასაფეთქებლის დეტონატორის გასასროლი კომპლექტები, რომლებიც შექმნილია ასაფეთქებლის დეტონატორების გადასატანად, რომლებიც მითითებულია პუნქტში 1A007.b;
3603 00 100 00 – ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები 1A007b აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის: b*. შემდეგი ელექტრომიმყვანიანი დეტონატორები:
1. ასაფეთქებელი ბოგირი (EB);
2. ასაფეთქებელი ბოგირის სადენი (EBW);
3. დარტყმითი დეტონატორი (სლაპერი);
4. ფოლგის დეტონატორი (EFI)
3603 00 100 00 – ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები 1A008c შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: c. სადეტონაციო ზონარი, 64 გ/მ-ზე მეტი ასაფეთქებელი მასალის გულით;
3603 00 100 00 – ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები 1A008d შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: d. საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.
3603 00 900 00 – დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები) 1A007a აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის: a*. ასაფეთქებლის დეტონატორის გასასროლი კომპლექტები, რომლებიც შექმნილია ასაფეთქებლის დეტონატორების გადასატანად, რომლებიც მითითებულია პუნქტში 1A007.b;
3603 00 900 00 – დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები) 1A007b აღჭურვილობა და მოწყობილობები, რომლებიც სპეციალურადაა შექმნილი "ენერგეტიკული მასალების" შემცველი მუხტების ან მოწყობილობების ინიციირებისთვის, ელექტრონული საშუალებებით, მათ შორის: b*. შემდეგი ელექტრომიმყვანიანი დეტონატორები:
1. ასაფეთქებელი ბოგირი (EB);
2. ასაფეთქებელი ბოგირის სადენი (EBW);
3. დარტყმითი დეტონატორი (სლაპერი);
4. ფოლგის დეტონატორი (EFI)
3603 00 900 00 – დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები) 1A008c შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: c. სადეტონაციო ზონარი, 64 გ/მ-ზე მეტი ასაფეთქებელი მასალის გულით;
3603 00 900 00 – დანარჩენი(დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები; ფალიები; ელექტროდეტონატორები) 1A008d შემდეგი მუხტები, მოწყობილობები და კომპონენტები: d. საჭრელები, 1A008.b პუნქტში მითითებულის გარდა და მჭრელი ინსტრუმენტები, რომლების სუფთა ასაფეთქებელი რაოდენობა (NEQ) 3.5 კგ-ს აღემატება.
3704 00 100 00 ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი, მუყაო და ტექსტილის მასალები, ექსპონირებული, ოღონდ გაუმჟღავნებელი:— ფირფიტები და ფირი E,D აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
3705 90 100 00 ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — მიკროფირები E,D აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
3705 90 900 00 ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი 3B001g მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:g. ნიღბები და შუალედური ფოტოშაბლონები შექმნილი 3A001 - ში მითითებული ინტეგრალური სქემებისათვის;
3705 90 900 00 ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი 3B001h მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:h. მრავალფენიანი ნიღბები ფაზური წანაცვლების ფენით.
3705 90 900 00 ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:— — დანარჩენი 3B001i მოწყობილობა ნახევარგამტარული ხელსაწყოებისა და მასალების წარმოებისათვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები და აქსესუარები, როგორიცაა:i. საბეჭდი ლითოგრაფიული შაბლონები, შექმნილი 3A001 პუნქტით გათვალისწინებული ინტეგრალური სქემებისთვის.
3707 10 000 00 ფოტოქიმიკატები (გარდა ლაქების, წებოების ადჰეზივების და ანალოგიური საშუალებებისა); შეურეველი პროდუქტები, გამოსაყენებელი ფოტოგრაფიული მიზნებისათვის, წარმოდგენილი მოზომილ დოზებად ან შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის მოსახმარად გამზადებული სახით:— სენსიბილიზებული ემულსიები 3C002 რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით, როგორიცაა:
a. პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d. ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით
3801 10 000 00 — გრაფიტი ხელოვნური 0C004 გრაფიტი, ბირთვული ხარისხის, რომელსაც აქვს სისუფთავის დონე მილიონზე 5 წილი "ბორის ეკვივალენტი", 1.5 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით.
3801 10 000 00 — გრაფიტი ხელოვნური 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
3801 90 000 00 გრაფიტი ხელოვნური; გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური; პროდუქტები, მიღებული გრაფიტისა ან დანარჩენი ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა და დანარჩენი ნახევარფაბრიკატების სახით:— დანარჩენი 0C004 გრაფიტი, ბირთვული ხარისხის, რომელსაც აქვს სისუფთავის დონე მილიონზე 5 წილი "ბორის ეკვივალენტი", 1.5 გ/სმ3 ზე მეტი სიმკვრივით.
3801 90 000 00 გრაფიტი ხელოვნური; გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური; პროდუქტები, მიღებული გრაფიტისა ან დანარჩენი ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა და დანარჩენი ნახევარფაბრიკატების სახით:— დანარჩენი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
3815 11 000 00 – კატალიზატორები მატარებლებზე:— — აქტიური კომპონენტის სახით ნიკელისა ან მისი შენაერთების შემცველი 1C002a ლითონის შენადნობები, ლითონის შენადნობის ფხვნილი და შედნობილი მასალები, როგორიცაა: a. ალუმინიდები, როგორიცაა: 1. ნიკელის ალუმინიდები მინიმუმ წონის მიხედვით 15% ალუმინის, მაქსიმუმ წონის მიხედვით 38% ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
2. ტიტანის ალუმინიდები წონის მიხედვით 10% ან მეტი ალუმინის და სულ მცირე ერთი დამატებითი შედნობილი ელემენტის შემცველობით;
3815 12 000 00 – კატალიზატორები მატარებლებზე:— — აქტიური კომპონენტის სახით ძვირფასი ლითონებისა ან მათი შენაერთების შემცველი 1A225 პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.
3815 19 900 00 რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– კატალიზატორები მატარებლებზე:— — — დანარჩენი 1A225 პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.
3815 90 900 00 რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი 1A225
პლატინიზებული კატალიზატორები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული წყალბადსა და წყალს შორის იზოტოპების გაცვლის რეაქციის ხელშესაწყობად, მძიმე წყლიდან ტრიტიუმის აღსადგენად ან მძიმე წყლის წარმოებისათვის.
3815 90 900 00 რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — დანარჩენი 1A226 სპეციალიზებული შეფუთვები, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მძიმე წყლის ჩვეულებრივი წყლისაგან სეპარაციისათვის, ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
a. დამზადებული მარცვლოვანი ფოსფორული ბრინჯაოსაგან და ქიმიურად დამუშავებული დასველებადობის გასაუმჯობესებლად; და
b. შექმნილი ვაკუუმურ სადისტილაციო სვეტებში გამოსაყენებლად.
3818 00 100 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— სილიციუმი ლეგირებული 3C005 სილიციუმის კარბიდის (SiC), გალიუმის ნიტრიდის (GaN), ალუმინის ნიტრიდის (AlN) ან ალუმინის გალიუმის ნიტრიდის (AlGaN) "ფუძეები" ან ფილები, ღეროები ან ამ მასალების სხვა პრეფორმები, რომელთა წინაღობა აღემატება 10000 ომ სმ-ს, 20o C ტემპერატურაზე.
3818 00 100 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— სილიციუმი ლეგირებული 3C006 "ფუძეები", მითითებული 3C005 პუნქტში, სილიკონის კარბიდის, გალიუმის ნიტრიდის, ალუმინის ნიტრიდის ან ალუმინ გალიუმის ნიტრიდის სულ მცირე, ერთი ეპიტაქსიალური შრით
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 3C001 ჰეტეროეპიტაქსიალური მასალები, შედგენილი "საფენისაგან", რომელიც წარმოადგენს მრავალ ერთმანეთზე დალაგებულ ეპიტაქსიალურად გაზრდილ რომელიმე შემდეგი მასალის ფენებს:
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 6C002 ოპტიკური სენსორების მასალები, როგორიცაა:
a. ელემენტური ტელური (Te), 99.9995 %-ის სისუფთავის ან უფრო მაღალი დონის;
b. ნებისმიერი შემდეგის მონოკრისტალები (ეპიტაქსიალური სტრუქტურების ჩათვლით):
1. კადმიუმ-თუთიის ტელურიდის (CdZnTe) მონოკრისტალები, არანაკლებ 6 % თუთიის 'მოლური წილის' შემცველობით;
2. ნებისმიერი დონის სისუფთავის კადმიუმის ტელურიდი (CdTe);
3. ვერცხლისწყალ-კადმიუმის ტელურიდი (HgCdTe), ნებისმიერი დონის სისუფთავით,
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 6C004
ოპტიკური მასალები, როგორიცაა: a. თუთიის სელენიდისა (ZnSe) და თუთიის სულფიდის (ZnS) "დაუმუშავებელი საფენები", მიღებული ორთქლიდან ქიმიურად დაფენის პროცესის დახმარებით, რომელიმე შემდეგით:1. მოცულობა 100 sm3 ze მეტი; ან2. დიამეტრი 80 მმ-ზე მეტი, 20 მმ-ის ტოლი ან მეტი სისქით;b. შემდეგი ელექტრო-ოპტიკური მასალებისაგან დამზადებული მონოკრისტალები:1. კალიუმ ტიტანილის არსენატი (KTA) (CAS 59400-80-5);2. ვერცხლ-გალიუმის სელენიდი (AgGaSe2) (CAS 12002-67-4); ან3. დარიშხან-თალიუმის სელენიდი (Tl3AsSe3, ასევე ცნობილია, როგორც TAS) (CAS 16142-98-5);c. არაწრფივი ოპტიკის მასალები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. მესამე რიგის ამთვისებლობა (chi 3) 10_6 მ2/ვ2 is ტოლი ან მეტი; და2. გამოძახილის დრო 1 მწმ-ზე ნაკლები; d. სილიციუმის კარბიდის ან ბერილიუმ-ბერილიუმის (Bე/Bე) დაფენილი მასალების "დაუმუშავებელი საფენები", დიამეტრით ან მთავარი ღერძის მიმართულებით სიგრძით 300 მმ-ზე მეტი;f. სინთეტურად დამზადებული ალმასის მასალა, 10_5 სმ_1-ზე ნაკლები შთანთქმით 200 ნმ-ზე გრძელი, მაგრამ არაუმეტეს 14000 ნმ-ისა, ტალღებისათვის.
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 6C005 სინთეტური კრისტალების "ლაზერების" საწყისი მასალა დაუსრულებელ ფორმაში, როგორიცაა:
a. ტიტანით დამპირებული საფირონი;
b. ალექსანდრიტი.
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 3C006 "ფუძეები", მითითებული 3C005 პუნქტში, სილიკონის კარბიდის, გალიუმის ნიტრიდის, ალუმინის ნიტრიდის ან ალუმინ გალიუმის ნიტრიდის სულ მცირე, ერთი ეპიტაქსიალური შრით
3818 00 900 00 ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:— დანარჩენი 3C003 ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, როგორიცაა: a.ალუმინის, გალიუმის ან ინდიუმის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (ლითონური კომპონენტისათვის) ორგანულ-ლითონური ნაერთები;
b. ორგანულ-დარიშხანის, ორგანულ-სტიბიუმის და ორგანულ-ფოსფორის 99.999 % ზე უფრო მაღალი სისუფთავის (არაორგანული ელემენტისათვის) ნაერთები.
3819 00 000 00 სითეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და სითხეები მზა სხვა ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის, ნავთობისა და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების შემცველობის გარეშე ან 70 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
3822 00 000 00 რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული ფუძეშრით, მზა დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტები ფუძეშრით ან მის გარეშე, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; სერტიფიცირებული ეტალონური მასალები 1A004c დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: c. დეტექტირების სისტემები, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილის დეტექტირების ან იდენტიფიკაციისთვის და მათთვის სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
3824 90 150 00 — — იონიტები 0B001f
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.f.1-0B001.f.3-ში მითითებული
3824 90 980 00 მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — — დანარჩენი 1C233 ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
3824 90 980 00 მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — — დანარჩენი 8C001 სინთეტური ქაფმასალა', შექმნილი წყალქვეშა გამოყენებისათვის, ყველა შემდეგით: a. შექმნილი 1000 მ ზე მეტი ზღვის სიღრმეებისათვის; და
b. სიმკვრივე 561 კგ/მ3 ზე ნაკლები.
3825 69 000 00 – ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენი ნარჩენები:— — დანარჩენი 1C233 ლითიუმი, ლითიუმ-6 (6Li) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, და გამდიდრებული ლითიუმის შემცველი პროდუქცია ან ხელსაწყოები, როგორიცაა: ელემენტარული ლითიუმი, ლითიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
3902 90 100 00 — — პოლისტიროლის, ეთილენბუტილენის თანაპოლიმერისა და პოლისტიროლის A-B-A ბლოკ-თანაპოლიმერი, სტიროლის შემცველობით 35 მას.% ან ნაკლები, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
3902 90 200 00 — — პოლიბუტ-1-ენი, ბუტ-1-ენისა და ეთილენის თანაპოლიმერი, ეთილენის შემცველობით 10 მას.% ან ნაკლები, ან პოლიბუტ-1-ენის ნარევი პოლიეთილენთან და/ან პოლიპროპილენთან, პოლიეთილენის 10 მას.% ან ნაკლები და/ან პოლიპროპილენის 25 მას.% ან ნაკლები შემცველი, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით 1C111.b
სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
3902 90 900 00 — — დანარჩენი 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
3904 69 100 00 – ფთორპოლიმერები:— — — პოლივინილფთორიდი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3904 69 900 00 – ფთორპოლიმერები:— — — დანარჩენი 1C006 სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
3904 69 900 00 – ფთორპოლიმერები:— — — დანარჩენი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3905 91 000 00 ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:– დანარჩენი:— — თანაპოლიმერები 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3905 91 000 00 ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:– დანარჩენი:— — თანაპოლიმერები 3C002 რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით, როგორიცაა:
a. პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d. ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით
3905 99 100 00 — — — პოლივინილფორმალი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით, მოლეკულური მასით 10 000 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 000-ისა და შემცველობით: 9,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 13 მას.%-ისა აცეტილური ჯგუფისა, ვინილაცეტატზე გადაანგარიშებით, და 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 მას.%-ისა ჰიდროქსილის ჯგუფისა, ვინილის სპირტზე გადაანგარიშებით 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3905 99 100 00 — — — პოლივინილფორმალი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით, მოლეკულური მასით 10 000 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 000-ისა და შემცველობით: 9,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 13 მას.%-ისა აცეტილური ჯგუფისა, ვინილაცეტატზე გადაანგარიშებით, და 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 მას.%-ისა ჰიდროქსილის ჯგუფისა, ვინილის სპირტზე გადაანგარიშებით 3C002 რეზისტული მასალები და "საფენები", დაფარული მართვადი რეზისტებით, როგორიცაა:
a. პოზიტიური რეზისტები, შექმნილი 245 ნმ-ზე ნაკლები ტალღის სიგრძეებზე გამოსაყენებლად, სპეციალურად მორგებული (ოპტიმიზებული) ნახევარგამტარული ლითოგრაფიისათვის;
b. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ელექტრონულ სხივებთან და იონურ სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 0.01 მკკულონი/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
c. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი რენტგენის სხივებთან ერთად გამოსაყენებლად, 2.5 მჯ/მმ2 ის ტოლი ან უკეთესი მგრძნობიარობით;
d. ყველანაირი რეზისტი, ოპტიმიზებული ზედაპირული გამოსახულებების შექმნის ტექნოლოგიებისათვის, 'სილილებული' რეზისტების ჩათვლით.
e. ყველანაირი რეზისტი, შექმნილი ან ოპტიმიზებული 3B001.f.2 პუნქტში მითითებულ ლითოგრაფიულ აპარატურაში გამოსაყენებლად, როგორც თერმული, ასევე ფოტო მეთოდების გამოყენებით
3905 99 901 00 ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:— — — — პოლივინილპიროლიდონი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3905 99 909 00 ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით; დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:— — — — დანარჩენი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3906 90 100 00 — — პოლი[N-(3-ჰიდროქსიიმინო-1,1-დიმეთილბუტილ)აკრილამიდი] 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 200 00 — — 2-დიზოპროპილამინოეთილმეტაკრილატისა და დეცილმეტაკრილატის თანაპოლიმერი, ხსნარის სახით N,N— დიმეთილაცეტამიდში, თანაპოლიმერის შემცველობით 55 მას.% ან მეტი 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 300 00 — — აკრილიმჟავასა და 2-ეთილჰექსილაკრილატის თანაპოლიმერი, 2-ეთილჰექსილაკრილატის შემცველობით 10 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 11 მას.%-ისა 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 400 00 — — აკრილონიტრილისა და მეთილაკრილატის თანაპოლიმერი, პოლიბუტადიენაკრილონიტრილით მოდიფიცირებული (NBR) 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 500 00 — — აკრილიმჟავას ალკილმეტაკრილატთან და დანარჩენი მონომერების მცირე რაოდენობასთან პოლიმერიზაციის პროდუქტი, ტექსტილის პასტისებრი საბეჭდი საღებავების წარმოებაში შემასქელებლების სახით გამოსაყენებლად 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 600 00 — — მეთილაკრილატის, ეთილენისა და მონომერის სამმაგი თანაპოლიმერი, კარბოქსილის არანაპირა ჯგუფის, როგორც ჯგუფი-შემცვლელის შემცველი, მეტილაკრილატის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი, კაჟმიწასთან შერეული ან შეურეველი 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3906 90 900 00 აკრილის პოლიმერები პირველადი ფორმებით:— — დანარჩენი 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები
3907 20 110 00 — — — პოლიეთილენგლიკოლები 1C111.b.5 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:პოლიმერული ნივთიერებები: პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
3907 20 910 00 — — — 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანისა და ეთილენის ოქსიდის თანაპოლიმერი
1C008 არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3907 20 990 00 – დანარჩენი მარტივი პოლიეთერები:– – დანარჩენი:— — — დანარჩენი 1C008
არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3907 91 100 00 – პოლიეთერები რთული დანარჩენი:– – უჯერი:— — — თხევადი 1C008
არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3909 30 000 00 — ამინოალდეჰიდური ფისები დანარჩენი 1C001.c.1 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 1. პოლიანილინი;
3910 00 000 00 სილიკონები პირველადი ფორმით 1C006
სითხეები და საპოხი მასალები, როგორიცაა:a. ჰიდრავლიკური სითხეები, რომელიც ძირითად ინგრადიენტებად შეიცავს შემდეგ ნაერთებს ან მასალებს:1. სინთეტური სილაჰიდროკარბონული ზეთები, ყველა შემდეგით: a. 477 K-ზე (204 °C) მაღალი ფეთქების ტემპერატურა;b. 239 K (-34 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;c. 75-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; დაd. 'თერმული სტაბილურობა' 616 K (343 °C) ტემპრატურაზე; ან2. ქლოროფთოროკარბონები, ყველაფერი შემდეგით: a. არავითარი აფეთქების ტემპერატურა;b. 977 K-ზე (704 °C) მაღალი თვითაალების ტემპერატურა;c. 219 K (-54 °C) ან უფრო დაბალი დენადობის ტემპერატურა;d. 80-ის ტოლი ან მეტი 'სიბლანტის ინდექსი'; და e. 473 K-ზე (200 °C) მაღალი დუღილის ტემპერატურა;b. საპოხი მასალები, რომელიც ძირითადი ინგრადიენტების სახით შეიცავს რომელიმე შემდეგს:1. ფენილენური ან ალკილფენილენური ეთერები ან თიოეთერები, ან მათი ნარევები, შემცველი ორზე მეტი ეთერის ან თიოეთერის ფუნქციის ან ნარევის შემცველობით; ან2. ფთორირებული სილიკონური სითხეები 5000 მმ2/წმ-ზე (5000 სანტისტოქსზე) ნაკლები კინემატიკური სიბლანტით, რომელიც 298 K (25 °C) ტემპერატურაზეა გაზომილი;c. დამატენიანებელი ან ფლოტაციური სითხეები, რომლებიც ხასიათდება ყოველივე შემდეგით:1. 99.8 %-ზე უფრო მაღალი სისუფთავით, 2. 100 მლ-ში 200 მკმ ან უფრო დიდი ზომის 25-ზე ნაკლები ნაწილაკით, 3. დამზადებული სულ მცირე 85 %-ით შემდეგი ნაერთების ან მასალებისაგან:a. დიბრომოტეტრაფთოროეთანი (ჩAშ 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);b. პოლიქლოროტრიფთოროეთილენი (მხოლოდ ზეთისებრი ან ცვილისებრი მოდიფიკაციები); ანc. პოლიბრომოტრიფთოროეთილენი;d. ფთორნახშირბადული ელექტრონული გამაციებელი სითხეები, ყველაშემდეგი მახასიათებლით:1. წონის მიხედვით 85 % ან მეტი შემცველობა რომელიმე შემდეგის ან მათი ნარევებისა:a. პერფთოროპოლიალკილეთერული ტრიაზინების ან პერფთოროალიფატიკური ეთერების მონომერული ფორმები;b. პერფთოროალკილამინები;c. პერფტოროციკლოალკანები; ან d. პერფთოროალკანები;2. სიმკვრივე: 298 K-ზე (25 °C) 1.5 გ/მლ ან მეტი;3. 273 K-ზე (0 °C) თხევად მდგომარეობაში: და4. ფთორის შემცველობა, წონის მიხედვით 60 % ან მეტი
3911 10 000 00
— ნავთობის, კუმარონის, ინდენისა ან კუმარონინდენის ფისები და პოლიტერპენები 1C008
არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3911 90 190 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი 1C008
არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3911 90 190 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3911 90 190 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:— — — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3911 90 990 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დანარჩენი 1C008
არაფთორირებული პოლიმერული ნივთიერებები, როგორიცაა: a. შემდეგი იმიდები: 1. ბისმალეიმიდები;2. არომატული პოლიამიდიმიდები (PAI); 563 K-ზე (290°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg); 3. არომატული პოლიიმიდები;4. არომატული პოლიეთერიმიდები 513 K-ზე (240 °C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (Tg);b. თერმოპლასტიკური თხევად-კრისტალური თანაპოლიმერები 515 K-ზე (250 °C) მაღალი სითბური დისტორსიის ტემპერატურებით, რომელიც 1.82 ნ/მმ2 დატვირთვაზეა გაზომილი ISO 75-2 (2004) აღწერილი A მეთოდით, ან ეროვნული ეკვივალენტების გამოყენებით, და შედგება:1. რომელიმე შემდეგი ნაერთებისგან:a. ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი; ანb. მეთილი, მესამეული ბუტილი ან ფენილით ჩანაცვლებული ფენილენი, ბიფენილენი ან ნაფტალინი: და2. ნებისმიერი შემდეგი მჟავა"a. თერეფთალის მჟავა (CAS 100-21-0);b. 6-ჰიდროქსიდ-2 ნაფტოიდმჟავა (CAS 16712-64-4); ანc. 4-ჰიდროქსიბენზოიდმჟავა (CAS 99-96-7);c. არ არის გამოყენებულიd. პოლიარილინური კეტონები;e. პოლიარილინის სულფიდები, სადაც არილინური ჯგუფი არის ბიფენილენი, ტრიფენილენი ან მათი კომბინაციები;f. პოლიბიფენილენეთერსულფონი, 513 K-ზე (240°C) მაღალი გამინების ტემპერატურით (თგ);
3911 90 990 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:— — — დანარჩენი 1C009 დაუმუშავებელი ფთორის ნაერთები, როგორიცაა:
a. ვინილიდფთორიდის თანაპოლიმერები გაჭიმვის გარეშე 75 %-ზე მეტი კრისტალური სტრუქტურით;
b. ფთორირებული პოლიმიდები, წონის მიხედვით კომბინირებული ფტორის, 10 % ის ან მეტი შემცველობით;
c. ფთორირებული ფოსფაცენელასტომერები კომბინირებული ფთორის, წონის მიხედვით, 30 % ის ან მეტი შემცველობით.
3911 90 990 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი 1C001.c.2 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 2. პოლიპიროლი;
3911 90 990 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი 1C001.c.3 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 3. პოლითიოფინი;
3911 90 990 00 ნავთობის ფისები, კუმარონინდენის ფისები, პოლიტერპენები, პოლისულფიდები, პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული, პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: — — — დანარჩენი 1C001.c.4 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 4. პოლიფენილენ-ვინილენი;
3914 00 000 00 იონმიმოცვლითი ფისები, 3901-3913 სასაქონლო პოზიციების პოლიმერების ფუძეზე მიღებული, პირველადი ფორმით 0B001f "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული იონური გაცვლით გამდიდრების პროცესისათვის, როგორიცაა: 0B001.f.1-0B001.f.3-ში მითითებული
3916 90 110 00 პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — რთული პოლიეთერებისაგან 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3916 90 130 00 პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — პოლიამიდებისაგან 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3916 90 150 00 პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — ეპოქსიდის ფისებისაგან 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3916 90 190 00 პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3917 21 900 09 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – ეთილენის პოლიმერებისაგან:— — — — დანარჩენი 2B350h ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 22 900 09 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – პროპილენის პოლიმერებისაგან:— — — — დანარჩენი 2B350h ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 29 120 00 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით 2B350h
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 29 150 00 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან 2B350h ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 29 190 00 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:— — — — დანარჩენი 2B350h ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 29 900 09 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:— — — — დანარჩენი 2B350h
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 33 900 00 – – მოქნილი მილები, მილაკები და შლანგები, რომლებიც უძლებენ 27,6 მპა-მდე წნევას:— — — დანარჩენი 2B350h ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: h. მრავალკედლიანი მილსადენი ჟონვის აღმომჩენი პორტით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. გრაფიტი; 5. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 6. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';7. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 8. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
9. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3917 39 900 01 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:— — — — დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის 1A001a კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ბუშტები (უნდა იყოს ავზი), სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
3917 39 900 09 – ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:— — — — დანარჩენი 1A001c კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
3919 90 900 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი ფორმები, თვითწებვადი, რულონებად ან არარულონებად: — — — დანარჩენი 1C001.c.5 მასალები, სპეციალურად შექმნილი, როგორც ელექტრომაგნიტური ტალღების შთანმთქმელები ან პოლიმერები საკუთარი გამტარობით, როგორიცაა: c. საკუთარი გამტარობის პოლიმერული მასალები 10000 სიმ/მ ზე (სიმენსი მეტრზე) მეტი მოცულობითი ელექტროგამტარობით ან 100 ომ/კვადრატი ზე ნაკლები 'ფურცლის (ზედაპირული) წინაღობით', დამზადებული რომელიმე შემდეგი პოლიმერის ბაზაზე: 5. პოლითიენილინ-ვინილენი.
3920 99 210 00 — — — — პოლიამიდური ფურცელი და ზოლი ან ლენტი, დაფარული ან დაუფარავი, ან მხოლოდ პლასტმასის საფარით 1A003a არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან

3920 99 280 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:– – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — — დანარჩენი 1A003a არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან

3920 99 510 00 — — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი 1A001b კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
3920 99 510 00 — — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი 1A003 არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.
3920 99 510 00 — — — — პოლივინილფთორიდის ფურცელი 1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.
3920 99 530 00 — — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი 1A001b
კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
3920 99 530 00 — — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი 1A003 არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ან
b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.
3920 99 530 00 — — — — ფთორირებული პლასტმასის იონმიმოცვლითი მემბრანები, ქლორტუტის ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი 1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.
3920 99 550 00 — — — — პოლივინილის სპირტის ბიაქსიალურად ორიენტირებული ფირი, პოლივინილის სპირტის შემცველობით 97 მას.% ან მეტი, საფარის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3920 99 590 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი 1A001b კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
3920 99 590 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი 1A003 არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:a. 0.254 მმ-ზე მეტი სისქით; ანb. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.შენიშვნა: 1A003 არ არეგულირებს ნაწარმს, თუ დაფარვა ან ლამინირება ხორციელდება სპილენძით და პროდუქცია იქმნება განკუთვნილი ელექტრონული ნაბეჭდი პლატების წარმოებისათვის.
3920 99 590 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით შეუერთებელი:– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:— — — — დანარჩენი 1C101 მასალები და ხელსაწყოები შემცირებული დაკვირვებადი სიდიდეებისათვის როგორიცაა რადარის არეკვლისუნარიანობა, ულტრაიისფერი / ინფრაწითელი სიგნატურები და აკუსტიკური სიგნატურა, განსხვავებული 1C001-ში მითითებულისაგან, გამოსადეგი 'რაკეტებში' და მათ ქვესისტემებში.: a. სტრუქტურული მასალები და საფარები, სპეციალურად შექმნილი რადარის არეკვლის-უნარიანობის შესამცირებლად;
b. საფარები, საღებავის ფენის ჩათვლით, სპეციალურად შექმნილი შემცირებული ან ჩამოჭრილი არეკვლისუნარიანობის ან გამოსხივების კოეფიციენტისათვის ელექტრომაგნიტური სპექტრის მიკროტალღოვან, ინფრაწითელ და ულტრაიისფერ ნაწილებში.
3921 19 000 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– ფოროვანი:— — დანარჩენი პლასტმასებისაგან 1A001b კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
3921 90 550 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი 1A003b არა-"დაშლადი" არომატული პოლიიმიდების ნაწარმი, ფირის, ფურცლის, ლენტის ან ზონრის ფორმით, რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით: b. დაფარული ან ლამინირებული ნახშირბადით, გრაფიტით, ლითონით ან მაგნიტური ნივთიერებებით.
3921 90 550 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი 1A001
1A001 კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზი, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
3921 90 550 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:— — — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3921 90 600 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3921 90 600 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან 9C110 ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104 მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
3921 90 900 00
პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3921 90 900 00 პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:— — დანარჩენი 9C110 ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104 მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
3926 20 000 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით) 2B352f მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;
3926 20 000 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით) 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 1A004a დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 9C110 ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104 მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 1A001 კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ავზი, სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
b. პიეზოელექტრიკული პოლიმერები და თანაპოლიმერები, დამზადებული ვინილიდ-ფტორიდული მასალებისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.a-ში და გააჩნია:
1. ფურცლის ან ფირის ფორმა; და
2. 200 მკმ ზე მეტი სისქე;
c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 2B350a
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები'; 8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3926 90 910 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი: — — — — დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან 2B350c ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 2B350c ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: c. შესანახი რეზერვუარები, კონტეინერები ან მიმღებები 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები'; 2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 1A001a კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა:
a. ხუფები, შუასადებები, იზოლაცია ან საწვავის ბუშტები (უნდა იყოს ავზი), სპეციალურად შექმნილი "საჰაერო ხომალდებზე" და კოსმოსში გამოსაყენებლად, დამზადებული 50 % წონითი წილით ან მეტით რომელიმე იმ მასალისაგან, რომელიც მითითებულია 1C009.b-ში ან 1C009.c-ში;
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 1A001c კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 1A004a დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: a. აირწინაღები, მფილტრავი კანისტრები და გამწმენდი მოწყობილობა და ყველაფერი ამდაგვარი, შექმნილი ან მოდიფიცირებული შემდეგისგან დასაცავად და მათი სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები:1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები; ან4. "არეულობის/დემონსტრაციების კონტროლის აგენტები", მათ შორის:a. a-ბრომობენზოლაცეტონიტრილი, (ბრომობენზილ ციანიდი) (CA) (CAS 5798-79-8)b. [(2-ქლორფენილ) მეთილენ] პროპანედინიტრილ, (o-ქლორობენზილიდენემალონონიტრილი) (CS) (CAS 2698-41-1);c. 2-ქლორო-1-ფენილეთანონ, ფენილაცილ ქლორიდი (w-ქლოროაცეტოფენონი) (CN) (CAS 532-27-4);d. დიბენზ-(B,F)-1,4-ოქსაზეფინი (CR) (CAS 257-07-8);e. 10-ქლორო-5,10-დიჰიდროფენარსაზინი, (ფენარსაზინის ქლორიდი), (ადამსიტი) (DM) (CAS 578-94-9);f. N-ნონანოილმორფოლინი, (MPA) (CAS 5299-64-9);
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 2B350a ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: a. რეაქტორის კორპუსები ან რეაქტორები, შემრევებით ან შემრევების გარეშე, 0.1 მ3-ზე (100 ლიტრზე) მეტი და 20 მ3-ზე (20000 ლიტრზე) ნაკლები სრული შიგა (გეომეტრიული) მოცულობით, სადაც ყველა ის ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან: 1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი შენადნობები;
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით); 3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით); 4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები'; 5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები'; 6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან 7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8.ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
3926 90 980 00 პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების ნაწარმი— — — — დანარჩენი 9C110 ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104 მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
4002 20 000 00 — ბუტადიენის კაუჩუკი (BR) 1C111.b
სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
4002 59 000 00 – ბუტადიენნიტრილური კაუჩუკი (NBR): 1C111.b.4 სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
4002 99 100 00 — — — პროდუქტები, მოდიფიცირებული პლასტმასების ჩართვის მეშვეობით 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
4002 99 900 00 — — — დანარჩენი 1C111.b სარაკეტო საწვავი და სარაკეტო საწვავის შემადგენელი ქიმიკატები, განსხვავებული 1C011-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:b. პოლიმერული ნივთიერებები:
1. კარბოქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (კარბოქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (CTPB);
2. ჰიდროქსით დაბოლოებული პოლიბუტადიენი (ჰიდროქსილით დაბოლოებული პოლიბუტადიენის ჩათვლით) (HTPB);
3. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა (PBAA);
4. პოლიბუტადიენ აკრილმჟავა – აკრილონიტრილი (PBAN);
5. პოლიტეტრაჰიდროფურან პოლიეთილენგლიკოლი (TPEG);
4015 19 900 00 – ხელთათმანები, ხელჯაგები და თათმანები: – – დანარჩენი:– – – დანარჩენი 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
4015 90 000 00 ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით), მყარი რეზინის გარდა, სხვადასხვა მიზნებისათვის:— დანარჩენი 2B352f
მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;
4015 90 000 00 ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით), მყარი რეზინის გარდა, სხვადასხვა მიზნებისათვის:— დანარჩენი 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
4016 93 100 00 ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი:– – შუასადებები, საყელურები და სხვა შემამჭიდროებლები:— — — ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის 1A001c კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
4016 93 900 00 ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი:– – შუასადებები, საყელურები და სხვა შემამჭიდროებლები:— — — დანარჩენი 1A001c კომპონენტები, დამზადებული ფტორირებული ნაერთებისაგან, როგორიცაა: c. ხუფები, შუასადებები, სარქველთა ბუდეები, იზოლაცია ან დიაფრაგმები, რომლებსაც გააჩნია ყოველივე შემდეგი:
1. დამზადებულია ფთორელასტომერებისაგან, რომელიც შემადგენელ ერთეულად შეიცავს სულ მცირე ერთ ვინილეთერულ ჯგუფს; და
2. სპეციალურად შექმნილია "საჰაერო ხომალდზე", კოსმოსში ან "რაკეტაზე" გამოსაყენებლად.
4901 10 000 00 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან ცალკეული ფურცლების სახით: — ცალკეული ფურცლების სახით, დანარიმანდებული ან დაუნარიმანდებელი E,D აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
4901 99 000 00 ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან ცალკეული ფურცლების სახით:— — დანარჩენი E,D აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
4906 00 000 00 გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, სამრეწველო, კომერციული, ტოპოგრაფიული ან ანალოგიური მიზნებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ ხელით შესრულებულ ორიგინალებს; ხელნაწერი ტექსტები; ფოტორეპროდუქციები სენსიბილიზებულ ქაღალდზე და ზემოხსენებული საქონლის პირგადაღებული ეგზემპლარები E,D
აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
4911 99 000 00 დანარჩენი ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი რეპროდუქციებისა და ფოტოგრაფიების ჩათვლით:— — დანარჩენი E,D აღნიშნულ სასაქონლო კოდში კლასიფიცირებული საქონელი ექვემდებარება კონტროლს, თუ მასზე დატანილია საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 ივნისის № 394 დადგენილებით დამტკიცებულ „ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხაში“ მითითებული ნებისმიერი "ტექნოლოგია", "პროგრამული უზრუნველყოფა" ან "საწყისი ტექსტი"
5402 11 000 00
ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — არამიდებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5402 11 000 00
ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — არამიდებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5402 19 000 00 ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5402 19 000 00 ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:— — დანარჩენი 1C210
ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5402 20 000 00 ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: — მაღალი სიმტკიცის ძაფები პოლიეთერული 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5402 20 000 00 ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები: — მაღალი სიმტკიცის ძაფები პოლიეთერული 1C210
ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5403 10 000 00 ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, ხელოვნური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:— ძაფები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზის 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5403 10 000 00 ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის, ხელოვნური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:— ძაფები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზის 1C210
ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5407 10 001 00 – ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – ქსოვილები არამიდებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5407 10 009 00 – ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5407 10 001 00 – ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – ქსოვილები არამიდებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5407 10 009 00 – ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5503 11 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — არამიდებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5503 11 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — არამიდებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5503 19 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5503 19 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:— — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5503 20 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— პოლიეთერის 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5503 20 000 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— პოლიეთერის 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5503 90 100 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — ქლორინის ბოჭკოები 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5503 90 100 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — ქლორინის ბოჭკოები 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5503 90 900 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5503 90 900 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდ– და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:— — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5506 10 000 00
ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5506 10 000 00
ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5506 90 100 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — ქლორინის ბოჭკოები 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5506 90 100 00 ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — ქლორინის ბოჭკოები 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5506 90 900 00
ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5506 90 900 00
ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:— — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5509 11 000 00
– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — ერთძაფიანი ნართი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5509 11 000 00
– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — ერთძაფიანი ნართი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5509 12 000 00 – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5509 12 000 00 – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:— — მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5604 90 000 00 რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით: — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5604 90 000 00 რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით: — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5607 50 110 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — წნული ან შემონაწნავში 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5607 50 110 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — წნული ან შემონაწნავში 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5607 50 190 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5607 50 190 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:— — — — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5607 50 300 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:— — — წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5607 50 300 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:— — — წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5607 50 900 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:— — დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5607 50 900 00 ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის გარეშე:– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:— — დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5902 10 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5902 10 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5902 10 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5902 10 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
5902 20 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5902 20 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5902 20 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5902 20 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– პოლიეთერის ძაფებისაგან: – – დანარჩენი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
5902 90 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5902 90 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5902 90 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5902 90 900 00 კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის, პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:– – დანარჩენი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
5903 90 100 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5903 90 100 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5903 90 100 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5903 90 100 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა: – – გაჟღენთილი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
5903 90 910 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და
2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5903 90 910 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5903 90 910 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5903 90 910 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით 1A202
კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; დაb. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
5903 90 990 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი 1C010 "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:
1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";
c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით:
1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და
2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.
d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":
1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან:
a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ან
b. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან
2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;
e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:
1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ან
b. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":
1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";
2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";
2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან
c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
5903 90 990 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
5903 90 990 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
5903 90 990 00 ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:– – დაფარვითა ან დუბლირებული:– – – დანარჩენი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
6210 10 900 00 — — ტანსაცმლის საგნები, დამზადებული 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან 2B352f მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;
6210 10 900 00 — — ტანსაცმლის საგნები, დამზადებული 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან 1A004b
დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6210 40 000 00 — ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის 2B352f მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;
6210 40 000 00 — ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6210 50 000 00 — ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალის ან გოგონებისათვის 2B352f მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა: დამცავი და ლოკალიზაციის აღჭურვილობა, როგორიცაა:
1. მთლიანი ან ნაწილობრივი დამცავი კოსტუმები, ჰაერის გარედან მიწოდებით, დადებითი წნევის პირობებში სამუშაოდ;
2. III კლასის ბიოლოგიური უსაფრთხოების კაბინეტები ან იზოლატორები იმავე სამუშაო სტანდარტებით;
6210 50 000 00 — ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალის ან გოგონებისათვის 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6211 33 900 00 – ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:– – ქიმიური ძაფებისაგან:— — — დანარჩენი 1A005 ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.
6211 43 900 00 – ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალისა ან გოგონებისათვის:– – ქიმიური ძაფებისაგან:— — — დანარჩენი 1A005
ჯავშანჟილეტი და ამ დანიშნულების სპეციალური კომპონენტები, განსხვავებული იმათგან, რომელიც წარმოებულია სამხედრო სტანდარტების ან სპეციფიკაციების შესაბამისად, ან მოქმედების მიხედვით მათი ეკვივალენტები.
6216 00 000 00 ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6401 92 100 00 – დანარჩენი ფეხსაცმელი:– – კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის გარეშე:– – – რეზინის ზედაპირით 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6401 92 900 00 – დანარჩენი ფეხსაცმელი:– – კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის გარეშე:– – – პლასტმასის ზედაპირით 1A004b დაცვისა და აღმოჩენის მოწყობილობა და კომპონენტები, იმათგან განსხვავებული, რომელიც მითითებულია სამხედრო დანიშნულების პროდუქციის საკონტროლო სიაში, როგორიცაა: b. დამცავი კოსტიუმები, ხელთათმანები და ფეხსაცმელი, სპეციალურად შექმნილი ან მოდიფიცირებული, შემდეგისგან თავდასაცავად:
1. ბიოლოგიური აგენტები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული";
2. რადიოაქტიური მასალები "ომში გამოყენებისათვის ადაპტირებული"; ან
3. ქიმიური ომის (CW) აგენტები;
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 9A110 კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის,
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 9C110 ფისით გაჟღენთილი ბოჭკოვანი მინაქსოვილი და ლითონით დაფარული ბოჭკოს ნამზადები მათთვის, კომპოზიტური სტრუქტურების, ლამინატებისა და ნაკეთობებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A110 პუნქტში, დამზადებული ორგანული მატრიცის ან ლითონის მატრიცის გამოყენებით, რომლებშიც გამოყენებულია ბოჭკოვანი ან ძაფოვანი არმირება, 7.62 X 104 მ-ზე მაღალი "კუთრი წყვეტის სიმტკიცით" და 3.18 X 106 მ-ზე მაღალი "კუთრი მოდულით"
6815 10 100 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი 9A010 სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის;b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის" კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, 1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).
6815 10 900 00 – გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებელი:— — დანარჩენი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6815 99 100 00 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — ცეცხლგამძლე მასალებისაგან, ქიმიური შემკვრელი ნივთიერებებით 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
6815 99 100 00 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — ცეცხლგამძლე მასალებისაგან, ქიმიური შემკვრელი ნივთიერებებით 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
6815 99 900 01 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა დანიშნულების როვინგი ბაზალტის ბოჭკოს კომპლექსური ძაფებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
6815 99 900 01 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა დანიშნულების როვინგი ბაზალტის ბოჭკოს კომპლექსური ძაფებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
6815 99 900 02 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა ქსოვილი ბაზალტის ძაფებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
6815 99 900 02 ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი: – ნაწარმი დანარჩენი:— — — — სხვადასხვა ქსოვილი ბაზალტის ძაფებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
6903 10 000 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 0B001i "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;
2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;
3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;
4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
6903 10 000 00 — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 2A225a
თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ანi. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
6903 10 000 00 — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 1C102 გადაჯერებული პიროლიზული ნახშირბად–ნახშირბადოვანი მასალები, შექმნილი 9A004-ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104-ში მითითებული რაკეტა ზონდებისათვის.
6903 10 000 00 — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 0B001g "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:
1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;
2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;
3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;
4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;
5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
6903 10 000 00 — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6903 20 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები 0B001g
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
6903 20 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები 0B001i
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
6903 20 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები 2A225a თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
6903 20 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6903 20 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.% ან მეტი 0B001g
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
6903 20 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.% ან მეტი 0B001i
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
6903 20 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.% ან მეტი 2A225a თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
6903 20 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.% ან მეტი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6903 90 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან მათი ნარევების შემცველობით 25 მას.% -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 მას.%-ისა 0B001g
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
6903 90 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან მათი ნარევების შემცველობით 25 მას.% -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 მას.%-ისა 0B001i
"ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
6903 90 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან მათი ნარევების შემცველობით 25 მას.% -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 მას.%-ისა 2A225a თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
6903 90 100 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან მათი ნარევების შემცველობით 25 მას.% -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 50 მას.%-ისა 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6903 90 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი 0B001g "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: g*. მოწყობილობა და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული ატომური ორთქლის "ლაზერით" იზოტოპის სეპარაციის (AVLIS) პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მაღალი სიმძლავრის ზოლური ან ელექტრონულ-სხივური სკანირების ქვემეხები 2.5 კვტ/სმ ის ტოლი ან მეტი განაწილებული სიმძლავრით ურანის ამაორთქლებელ სისტემებში გამოსაყენებლად;2. თხევადი ლითონური ურანის შეკავების სისტემები გალღობილი ურანის ან ურანის შენადნობებისათვის, რომელიც შეიცავს ტიგელებს, დამზადებულს ან დაცულს შესაფერისი, კოროზიისა და სითბოს მიმართ მედეგი მასალებით (მაგალითად, ტანტალით, იტრიუმით დაფარული გრაფიტით, გრაფიტით, იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდებით ან მათი ნარევებით დაფარული), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;3. პროდუქტების და ნარჩენების შემგროვებელი სისტემები, დამზადებული ან შემტკიცული სითბოსადმი და მეტალური ურანის ორთქლში ან სითხეში კორიზიისადმი მედეგი მასალებისაგან, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;4. სეპარატორის მოდულის გარსაცმები (ცილინდრული ან სწორკუთხა კორპუსები) მეტალური ურანის ორთქლის წყაროების, ელექტრონულ-სხივური ქვემეხის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის;5. "ლაზერები" ან "ლაზერული" სისტემები ურანის იზოტოპების გამოყოფისთვის, სპექტრის სიხშირის სტაბილიზატორით დროის გახანგრძლივებულ პეროდებში სამუშაოდ;
6903 90 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი 9B001b სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა, ინსტრუმენტარიუმი და ფიქსატორები, გაზური ტურბინის ფრთების, ნიჩბების ან კიდეების გარსების სხმულების დამზადების ან გაზომვისათვის:
b. კერამიკული შიგთავსი და გარსები;
6903 90 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი 0B001i "ბუნებრივ ურანში", "გაღარიბებულ ურანში" და "სპეციალურ დაშლად მასალებში" იზოტოპების გამოყოფის დანადგარები და ამ დანიშნულების სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული მოწყობილობები და კომპონენტები, როგორიცაა: i*. მოწყობილობები და კომპონენტები, სპეციალურად შექმნილი ან მომზადებული პლაზმური სეპარაციის პროცესისათვის, როგორიცაა:1. მიკროტალღური კვების წყაროები და ანტენები იონების წარმოსაქმნელად ან ასაჩქარებლად, 30 გჰც ზე მაღალი გამომავალი სიხშირით და 50 კვტ ზე მეტი საშუალო გამომავალი სიმძლავრით;2. იონების აგზნების რადიოსიხშირული კოჭები 100 კჰც ზე მაღალი სიხშირეებისათვის, რომელსაც შეუძლია შეინარჩუნოს 40 კვტ ზე მეტი საშუალო სიმძლავრე;3. ურანის პლაზმის გენერირების სისტემები;4. თხევადი ლითონის მოსათავსებელი სისტემები ურანის ან ურანის შენადნობების ნალღობისთვის, რაც მოიცავს ტიგელებს, რომლებიც დამზადებულია ან დაცულია შესაფერისი კოროზიის და სითბოსადმი მედეგი მასალებისაგან (მაგალითად, ტანტალის, იტრიუმით დაფარული გრაფიტის, სხვა იშვიათმიწა ელემენტების ოქსიდების ან მათი ნარევებით დაფარული გრაფიტისაგან), და ტიგელების გაცივების მოწყობილობა;5. პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორები, დამზადებული ან დაცული ურანის ორთქლში კოროზიისადმი მედეგი მასალებით, როგორიცაა იტრიუმით დაფარული გრაფიტი ან ტანტალი;6. სეპარატორული მოდულის (ცილინდრული) გარსაცმები ურანის პლაზმის წყაროს, მართვის რადიოსიხშირული კოჭის და პროდუქტების და ნარჩენების კოლექტორებისათვის, დამზადებული არამაგნიტური მასალისაგან (მაგალითად, უჟანგავი ფოლადისაგან);
6903 90 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი 2A225a თხევადი აქტინიდური ლითონებისადმი მედეგი მასალებისაგან დამზადებული ტიგელები, როგორიცაა:
a. ტიგელები ორივე შემდეგი მახასიათებლით:
1. მოცულობა 150 სმ3 სა და 8000 სმ3-ს შორის; და
2. დამზადებული ან დაფარული, წონის მიხედვით, 98 % იანი ან უფრო მაღალი სისუფთავის რომელიმე შემდეგი მასალით:
a. კალციუმის ფტორიდი (CAF2);
b. კალციუმის ცირკონატი (მეტაცირკონატი) (CAZRO3);
c. ცერიუმის სულფიდი (CE2S3);
d. ერბიუმის ოქსიდი (ერბია) (Er2O3);
e. ჰაფნიუმის ოქსიდი (ჰაფნია) (HFO2);
f. მაგნიუმის ოქსიდი (MGO);
g. ნობოიმ-ტიტან-ვოლფრამის აზოტირებული შენადნობი (დაახლოებით 50 % NB, 30 % TI, 20 % W);
h. იტრიუმის ოქსიდი (იტრია) (Y2O3); ან
i. ცირკონიუმის ოქსიდი (ცირკონია) (ZRO2);
6903 90 900 00 დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები, საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები, ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:— — დანარჩენი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 2B350g ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების' სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.9. კერამიკული მასალები, როგორიცაა:a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;c. ცირკონიუმის ოქსიდი;
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 2B350i ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. კერამიკები;3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 1A202
კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; დაb. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 9A010 სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის" კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, 1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).

6909 11 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ფაიფურის 9A110 კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის,
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 1C234 ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 2B350g ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების' სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.9. კერამიკული მასალები, როგორიცაა:a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;c. ცირკონიუმის ოქსიდი;
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 2B350i ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. კერამიკები;3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 9C108 "საიზოლაციო" მასალა დაუფასოებელი ფორმით და "შიდა გარსი", 9A008 პუნქტში მითითებულის გარდა, სარაკეტო ძრავის კორპუსებისთვის, რომელიც გმოიყენება 'რაკეტებისათვის' ან სპეციალურადაა შექმნილი 'რაკეტებისათვის'.
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 1A202
კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; დაb. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 9A010 სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის" კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, 1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).

6909 12 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:— — ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ეკვივალენტის მქონე 9A110 კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის,
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1C225 ბორი, ბორ 10 (10B) იზოტოპით გამდიდრებული იზოტოპთა ბუნებრივი გავრცლების დონეზე ზემოთ, როგორიცაა: ელემენტარული ბორი, ბორის შემცველი ნაერთები და ნარევები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1C230 ლითონური ბერილიუმი, შენადნობები, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ბერილიუმის შემცველობით, ბერილიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები, და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1C231 ლითონური ჰაფნიუმი, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი შენადნობები, წონის მიხედვით, 60 %-ზე მეტი ჰაფნიუმის შემცველი ჰაფნიუმის ნაერთები, მათი ნაკეთობები და რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები ან ჩამონატეხები.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1C234
ცირკონიუმი, წონის მიხედვით, 500 წილ ცირკონიუმზე 1 წილზე ნაკლები ჰაფნიუმის შემცველობით, როგორიცაა: ლითონი, წონის მიხედვით, 50 %-ზე მეტი ცირკოიუმის შემცველი შენადნობები, ნაერთები, მათი ნაკეთობები, რომელიმე აღნიშნულის ნარჩენები და ჩამონატეხები.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 2B352d მოწყობილობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ბიოლოგიურ მასალებთან მოპყრობისათვის, როგორიცაა:d. გადაკვეთის (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაცია აღჭურვილობა და კომპონენტები შემდეგი რედაქციით:
1. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია უწყვეტად სეპარირება, აეროზოლების გავრცელების გარეშე, ყველა შემდეგი მახასიათებლით:
a. ფილტრაციის საერთო ფართობი 1 მ2 ან მეტი; და
b. რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:
1. in-situ სტერილიზაციის ან დეზინფექციის შესაძლებლობა;
2. იყენებს ფილტრაციის ერთჯერად კომპონენტებს.
2. მკვეთი (ტანგენციალური) ნაკადის ფილტრაციის კომპონენტები (მაგ. მოდულები, ელემენტები, კასეტები, კარტრიჯები, ბლოკები ან პანელები), 0.2 მ2 ან უფრო დიდი ფილტრაციის ფართობით, თითოეული კომპონენტისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია 2B352.d პუნქტით გათვალისწინებულ ფლტრაციის მკვეთ (ტანგენციალურ) მოწყობილობებში გამოყენებისთვის.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 2B350g ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების' სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:
1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';
2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);
3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);
4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';
5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';
6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან
7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';
8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
9. კერამიკული მასალები, როგორიცაა:
a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;
c. ცირკონიუმის ოქსიდი;
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 2B350i
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. კერამიკები;3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1C107
გრაფიტი და კერამიკული მასალები, განსხვავებული 1C007-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა:a. წვრილმარცვლოვანი რეკრისტალიზებული მოცულობითი გრაფიტები, 1.72 გ/სმ3 ან უფრო მეტი მოცულობითი სიმკვრივით, რომელიც გაზომილია 288 K-ზე (15 °C), და 100 მიკრონის ან უფრო მცირე ზომის ნაწილაკებით, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომელიც შეიძლება დამუშავებული იყოს ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი პროდუქტისთვის:1. ცილინდრები, 120 მმ ან მეტი დიამეტრით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით;2. მილები, 65 მმ ან მეტი შიდა დიამეტრით, 25 მმ ან მეტი კედლის სისქით და 50 მმ ან მეტი სიგრძით; ან3. 120 მმ X 120 მმ X 50 მმ ზb. პიროლიზური ან ბოჭკოვანი არმირებული გრაფიტები, გამოსადეგი "რაკეტების" საქშენების ან დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში; c. კერამიკული კომპოზიტური მასალები (100 ჰც-დან 10000 მჰც-მდე სიხშირეებისათვის 6-ზე უფრო ნაკლები დიელექტრიკული მუდმივათი), გამოსადეგი 'რაკეტის' გარსშემომდენებისათვის, კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;d. მოცულობითი დამუშავებადი სილიციუმ–ნახშირბადოვანი არმირებული გამოუწვავი კერამიკა, გამოსადეგი დაშვების ტრანსპორტის ცხვირის წვერებისათვის, რომლებიც გამოსადეგია "რაკეტების", კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;e. გაძლიერებული კარბიდ-კერამიკული კომპოზიტები,რომელიც გამოიყენება საბრძოლო ქობინების წვეროებისათვის და გამფრქვევებში, აგრეთვე კოსმოსური აპარატებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A004-ში ან სარაკეტო ზონდებისთვის, რომლებიც მითითებულია 9A104-ში;
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 1A202
კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; დაb. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 9A010 სპეციალურად შექმნილი კომპონენტები, სისტემები და კონსტრუქციები გაშვების საშუალებების, გაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემების ან "კოსმოსური ხომალდისათვის", როგორიცაა: a. კომპონენტები და კონსტრუქციები, თითოეული 10 კგ ზე მძიმე, სპეციალურად შექმნილი 1C007-ში ან 1C010-ში მითითებული ლითონური "მატრიცის", "კომპოზიტის", ორგანული "კომპოზიტის", კერამიკული "მატრიცის" ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული გაშვების საშუალებებისათვის; b. კომპონენტები და კონსტრუქციები, სპეციალურად შექმნილი 1C007 ში ან 1C010ß-ში მითითებული ლითონური მატრიცის, კომპოზიტის, ორგანული კომპოზიტის, კერამიკული მატრიცის ან ინტერლითონური არმირებული მასალების გამოყენებით დამზადებული, 9A005 დან 9A009 მდე მითითებული, დაშვების საშუალებების გადაადგილების სისტემებისათვის;
c. კონსტრუქციის კომპონენტები და იზოლაციის სისტემები, სპეციალურად შექმნილი "კოსმოსური ხომალდის" კონსტრუქციების დინამიკური გამოძახილის ან მათი დამახინჯების აქტიური რეგულირებისათვის;
d. იმპულსური თხევადსაწვავიანი რეაქტიული ძრავები, 1 კნ/კგ ის ტოლი ან მეტი ბიძგის წონასთან შეფარდებით, და 30 მწმ ზე ნაკლები გამოძახილის დროით (დროით, რომელიც საჭიროა სტარტის აღებიდან სრული ნომინალური ბიძგის 90 % ის მისაღწევად).

6909 19 000 00 – კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის: — — დანარჩენი 9A110 კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის,
6909 90 000 00 კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის; კერამიკული ღარები, როფები და ანალოგიური რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში; კერამიკული ქოთნები, ჭურჭლები და ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის:— დანარჩენი 2B350g
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა: g. 10 მმ-ზე დიდი 'ნომინალური ზომების' სარქველები და კორპუსები (სარქველის გარსაცმები) ან წინასწარ ფორმირებული კორპუსის შიდა საფარი, დამზადებული ასეთი სარქველებისთვის, რომლებშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში შედის დასამუშავებელ ან მოთავსებულ ქიმიკატებთან, დამზადებულია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი მასალისგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. ფთოროპოლიმერები (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);3. მინა (გამინებული ან დაფენილი საფარის ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);4. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40%-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';5. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';6. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან7. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';8. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.9. კერამიკული მასალები, როგორიცაა:a. სილიციუმის კარბიდი, წონის მიხედვით 80% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;b. ალუმინის ოქსიდი წონის მიხედვით 99.9% ან უფრო მაღალი სისუფთავის;c. ცირკონიუმის ოქსიდი;
6909 90 000 00 კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის; კერამიკული ღარები, როფები და ანალოგიური რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში; კერამიკული ქოთნები, ჭურჭლები და ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის:— დანარჩენი 2B350i
ქიმიური მრეწველობის დამხმარე საშუალებები და მოწყობილობა, როგორიცაა:მრავალჯრადი ჰერმეტიზაციის და არაჰერმეტიზებული ტუმბოებო, მწარმოებლის მითითებით 0.6 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით, ან ვაკუუმური ტუმბოები, მწარმოებლის მითითების მიხედვით, 5 მ3/სთ-ზე მეტი დინების მაქსიმალური სიჩქარით (ნორმალური ტემპერატურისა (273 K (00C)) და წნევის (101.3 კპა) პირობებში), კორპუსებით, რომელშიც ყველა ზედაპირი, რომელიც უშუალო კონტაქტში მოდის დამუშავებულ ან შენახულ ქიმიკატთან (ქიმიკატებთან), დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისაგან:1. წონის მიხედვით, 25 %-ზე მეტი ნიკელის და 20 %-ზე მეტი ქრომის შემცველი 'შენადნობები';2. კერამიკები;3. ფეროსილიკონი (რკინის შენადნობები სილიციუმის მაღალი შემცველობით);4. ფთოროპოლიმერები; (პოლიმერული ან ელასტომერული მასალები, წონის მიხედვით ფთორის 35%-ზე მაღალი შემცველობით);5. მინა (გამინებული ან დაფენილი დანაფარების ან მინით შემტკიცვის ჩათვლით);6. გრაფიტი ან 'ნახშირის გრაფიტი';7. ნიკელი ან, წონის მიხედვით, 40 %-ზე მეტი ნიკელის შემცველი 'შენადნობები';8. ტანტალი ან ტანტალის 'შენადნობები';9. ტიტანი ან ტიტანის 'შენადნობები'; ან10. ცირკონიუმი ან ცირკონიუმის 'შენადნობები';11. ნიობიუმი (კოლუმბიუმი) ან ნიობიუმის 'შენადნობები'.
6914 90 900 00 დანარჩენი კერამიკული ნაწარმი:— — დანარჩენი 1C007
კერამიკული ფუძე-მასალები, არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები კერამიკული "მატრიცით" და პრეკურსორი მასალები, როგორიცაა: a. ტიტანის მარტივი ან რთული ბორიდების ფუძე-მასალები, 5000 ppm-ზე ნაკლები ჯამური ლითონის მინარევებით, სპეციალურად შეტანილი მინარევების გარდა, 5 მკმ ან უფრო პატარა ზომის ნაწილაკებით და არაუმეტეს 10 % 10 მკმ-ზე უფრო დიდი ნაწილაკებისა;b. არა"კომპოზიტური" კერამიკული მასალები ნედლეულის ან ნახევრადფაბრიკატულ ფორმაში, აგებული ტიტანის ბორიდებისაგან, თეორიული სიმკვრივის 98 %-ის ტოლი ან მეტი სიმკვრივით;შენიშვნა: 1C007.b არ არეგულირებს აბრაზივებს.c. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები მინის ან ოქსიდის "მატრიცით' და არმირებული ბოჭკოებით, რომლებსაც შეეხება ყოველივე ქვემოთ მოცემული:1. დამზადებულია რომელიმე შემდეგი მასალისგან:a. Si-N;b. Si-C;c. Si-Al-O-N; ანd. Si-O-N;2. 12.7 × 103 მ -ზე მეტი კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე;d. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები უწყვეტი ლითონური ფაზით ან მის გარეშე, ნაწილაკების, მარცვლების ან ბოჭკოების ჩართვით "მატრიცაში", რომელსაც ქმნის სილიციუმის, ცირკონიუმის, ან ბორის კარბიდები და ნიტრიდები;e. პრეკურსორი მასალები (ე.ი. სპეციალური დანიშნულების პოლიმერული ან ლითონ-ორგანული მასალები) 1C007.c-ში მითითებული მასალების ფაზის ან ფაზების წარმოებისათვის, როგორიცაა:1. პოლიდიორგანოსილანები (სილიციუმის კარბიდის წარმოებისათვის);2. პოლისილაზანები (სილიციუმის ნიტრიდის წარმოებისათვის);3. პოლიკარბოსილაზანები (სილიციუმის, ნახშირბადის და აზოტის კომპონენტების შემცველი კერამიკების წარმოებისათვის);f. კერამიკა–კერამიკა ტიპის "კომპოზიტური" მასალები ოქსიდის ან მინის "მატრიცით", არმირებული რომელიმე შემდეგი სისტემის უწყვეტი ბოჭკოებით: 1. Al2O3 (CAS 1344-28-1); ან 2. Si-C-N.
7001 00 910 00 – მინა ბლოკებად:— — ოპტიკური მინა 6C004e ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;
7002 20 100 00 მინა სფეროების (7018 სასაქონლო პოზიციის მიკროსფეროების გარდა), წნელებისა ან მილაკების ფორმით, დაუმუშავებელი:– წნელები:— — ოპტიკური მინისაგან 6C004e
ოპტიკური მასალები, როგორიცაა: e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;
7014 00 000 00 მინის ნაწარმი სასიგნალო მოწყობილობებისათვის და ოპტიკური ელემენტები მინისაგან (7015 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულების გარდა) ოპტიკური დამუშავების გარეშე 6C004e ოპტიკური მასალები, როგორიცაა:
e. მინა, გადამდნარი კვარცის, ფოსფატური მინის, ფტოროფოსფატური მინის, ცირკონიუმის ფთორიდისა (ZrF4) (CAS 7783-64-4) და ჰაფნიუმის ფტორიდის (HfF4) (CAS 13709-53-9) ჩათვლით, ყველა შემდეგით:
1. ჰიდროოქსილური იონების (OH–) კონცენტრაცია 5 ppm-ზე ნაკლები;
2. ლითონების შემცველობათა გაერთიანებული დონე 1 ppm-ზე ნაკლები; და
3. მაღალი ჰომოგენურობა (არეკვლის მაჩვენებლის ცვალებადობა) 5 × 5 × 10_6-ზე ნაკლები;
7019 11 000 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — შტაპელირებული ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-ისა 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 11 000 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — შტაპელირებული ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-ისა 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 12 000 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — ფთილა 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 12 000 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — ფთილა 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 19 100 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — — ძაფებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 19 100 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):— — — ძაფებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.

7019 19 900 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– ლენტები, ფთილა, ნართი და შტაპელირებული ბოჭკო:— — — ბოჭკოებისაგან 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 19 900 00 ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):– ლენტები, ფთილა, ნართი და შტაპელირებული ბოჭკო:— — — ბოჭკოებისაგან 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 31 000 00
– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — საგებები 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 31 000 00
– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — საგებები 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 32 000 00 — — თხელი ქსოვილები (ვუალები) 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 32 000 00 — — თხელი ქსოვილები (ვუალები) 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი 1A002 "კომპოზიტური სტრუქტურები" ან ლამინატები, რომელიმე შემდეგით: a. რაიმე ორგანული "მატრიცა" და 1C010.c.-ში, 1C010.d-ში ან 1C010.e-ში მითითებული მასალები; ან
b. რაიმე ლითონური ან ნახშირბადული "მატრიცა" და ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:
1. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", შემდეგი თვისებებით:
a. "კუთრი მოდული" 10.15 × 106 მ-ზე მეტი; და
b. "კუთრი სიმტკიცე" ჭიმვაზე 17.7 × 104 მ-ზე მეტი; ან
2. 1C010.c ში მითითებული მასალები.
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი 1C010
"ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ორგანული "მატრიცის", ლითონური "მატრიცის" ან ნახშირბადული "მატრიცის" "კომპოზიტურ" სტრუქტურებში ან ლამინატებში, როგორიცაა: a. ორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 12.7 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 23.5 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";b. ნახშირბადული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველაფერი შემდეგით:1. 14.65 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. 26.82 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცე ჭიმვაზე";c. არაორგანული "ბოჭკოვანი და ძაფისებრი მასალები", ყველა შემდეგით: 1. 2.54 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდული"; და2. ინერტულ გარემოში 1922 კ-ზე (1649 °C-ზე) უფრო მაღალი დნობის, დარბილების, დაშლის ან სუბლიმირების ტემპერატურები.d. "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები":1. შედგენილი რომელიმე შემდეგისაგან: a. 1C008.a-ში მითითებული პოლიეთერიმიდები; ანb. 1C008.b-დან 1C008.f-მდე მითითებული მასალები; ან2. 1C010.d.1.a-ში ან 1C010.d.1.b-ში მითითებული მასალებისაგან შედგენილი და სხვა, 1C010.a-ში, 1C010.b-ში ან 1C010.c-ში მითითებულ, ბოჭკოებთან არეული;e. მთლიანად ან ნაწილობრივ ფისით გაჟღენთილი ან კუპრით გაჟღენთილი ბოჭკოები (პრეფრეგები), ლითონით ან ნახშირბადით დაფარული ბოჭკოები (პრეფორმები) ან "ნახშირბადის ბოჭკოების პრეფორმები", რომლებიც ხასიათდება ყველა ქვემოთ მოყვანილით:1. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. არაორგანული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან", რომლებიც მითითებულია 1C010.c პუნქტში; ანb. დამზადებული ორგანული ან ნახშირბადოვანი "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან":1. 10.15 × 106 მ-ზე მეტი "კუთრი მოდულით";2. 17.7 × 104 მ-ზე მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";2. გააჩნია ნებისმიერი ქვემოთ მოყვანილი:a. ფისი ან კუპრი, რომელიც მითითებულია 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;b. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 453 K (180OC) და რომელსაც გააჩნია ფენოლური ფისი; ან c. 'დინამიკური მექანიკური ანალიზის გამინების ტემპერატურა (DMA Tg)', რომელიც ტოლია ან აღემატება 505 K (232OC) და რომელსაც გააჩნია ფისი ან კუპრი, რომელიც არაა მითითებული 1C008 ან 1C009.b პუნქტებში;
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი 1C210 ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' ან პრეფრეგები, განსხვავებული 1C010.a-ში, b-ში ან e-ში მითითებულისაგან, როგორიცაა: a. ნახშირბადოვანი ან არამიდული 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები' , რომელიმე შემდეგი მახასიათებლით:1. 12.7 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 235 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე"; b. მინის ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალები', ორივე შემდეგი მახასიათებლით:1. 3.18 × 106 მ ან მეტი "კუთრი მოდულით"; და2. 76.2 × 103 მ ან მეტი "კუთრი სიმტკიცით ჭიმვაზე";c. თერმორეაქტიული პლასტმასის, ფისით გაჟღენთილი "ნართები", "ფთილები", "ტროსები" ან "ლენტები" 15 მმ-ის ტოლი ან ნაკლები სიგანით (პრეფრეგები), დამზადებული 1C210.a-ში ან b-ში მითითებული ნახშირბადოვანი ან მინისებრი 'ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალებისაგან'.
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი 9A110 კომპოზიტური სტრუქტურები, ლამინატები და ამ დანიშნულების ნაკეთობები, განსხვავებული 9A010-ში მითითებულისაგან, სპეციალურად შექმნილი 9A004- ში მითითებული რაკეტმზიდების ან 9A104 ში მითითებული რაკეტული ზონდების ან 9A005-ში, 9A007-ში, 9A105.a -ში, 9A106 დან 9A108 მდე, 9A116- ში ან 9A119- ში მითითებული ქვესისტემებისათვის,
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი მასალები:— — დანარჩენი 1A202 კომპიზიტური სრუქტურები, განსხვავებული მითითებულისაგან, მილის ფორმით, ორივე შემდეგი მახასიათებლით: a. შიდა დიამეტრი 75 მმ სა და 400 მმ ს შორის; და
b. დამზადებული რომელიმე 1C010.a ში ან b- ში ან 1C210.a-ში მითითებული "ბოჭკოვანი ან ძაფისებრი მასალისაგან" ან 1C210.c-ში მითითებული ნახშირბადით წინასწარ გაჟღენთილი მასალისაგან.
7019 39 000 00 – თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები,