საკანონმდებლო ბაზა

საქართველოს კანონი სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ

საქართველოს კანონი სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ

21 ოქტომბერი, 2014

მუხლი 1   1.  ეს  კანონი  არეგულირებს  სამხედრო  და  ორმაგი  დანიშნულების  პროდუქციის  (შემდგომ  −  პროდუქცია) ბრუნვის   ეროვნული ...

სრულად

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის ღონისძიებების განსაზღვრის შესახებ

21 ოქტომბერი, 2014

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლოს შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტისა და  22-ე მუხლის შესაბამისად, დამტკიცდეს: 

სრულად

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ

29 აგვისტო, 2014

  ჯგუფი 1 . 20 მილიმეტრზე ნაკლები კალიბრის გლუვლულიანი, 12.7 მილიმეტრიანი (კალიბრი 0.50 ინჩი) ან ნაკლები კალიბრის  იარაღი, ავტომატური იარაღის საკუთვნებლები, აგრეთვე მათთვის სპეციალურად შემუშავებული კომპონენტები: 

სრულად

იარაღის შესახებ

იარაღის შესახებ

03 ივლისი, 2014

მუხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო ეს კანონი განსაზღვრავს იარაღის სახეებს, არეგულირებს იარაღის ბრუნვასთან და მასზე კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, იარაღის ბრუნვის მონაწილეთა უფლებებსა და მოვალეობებს.

სრულად

ლიცენზიებისა და ნებართვის შესახებ

ლიცენზიებისა და ნებართვის შესახებ

29 მაისი, 2014

უხლი 1. კანონის რეგულირების სფერო 1. ეს კანონი არეგულირებს ისეთ ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს...

სრულად

კოროლაციის ცხრილი

კოროლაციის ცხრილი

23 აპრილი, 2014

„სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ნუსხის გამოყენების თაობაზე“ წესის (საგარეო ეკონომიკური...

სრულად

პარტნიორები